A mennyei küldetés

Ő pedig mondta:
A mi atyáinknak Istene választott téged,
hogy megismerd az ő akaratát,
és meglásd amaz Igazat,
és szót hallj az ő szájából.
Mert leszel néki tanúja minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál.
Most azért mit késlekedsz?
Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül hívva az Úr nevét! (Cselekedetek 22:14-16)

Ezeket a csodálatos ígéreteket egy vak és lelkileg összetört, összezavarodott, három napja éhező ember hallotta. A keresztényüldöző Saul a Damaszkuszba vivő úton a feltámadott Jézus Krisztust meglátva megvakult, és már három napja magába roskadtan imádkozott, amikor Anániás próféta benyitott hozzá a fenti szavakkal. Annak ellenére, hogy gyilkos dühvel üldözte a názáreti Jézus követőit, e szavakban nyoma sincs a kárhoztatásnak vagy a gyűlöletnek, ellenkezőleg: egy teljesen új életprogramot kínálnak a korábbi helyett. A holt betű szolgálata és a rejtett önimádat helyett az élő Jézus imádatát. Tudjuk, ennek nyomán Saul Pállá lett, mindmáig a legnagyobb hatású és hatékonyságú apostola Krisztusnak. Isten addig ostromolta a magas lovon járó farizeus szívét, amíg az Jézus szeretetteljes, minden szenvedésre kész küldöttévé változott.

Mielőtt legyintenénk, hogy ez már régi és idejétmúlt történet, olvassuk el újból a próféta mondatait, és döbbenjünk rá: ez minden embernek szóló hívás. Nincs kivétel! Isten mindenkit szeretete élő bizonyságává kíván formálni. Minden egyes keresztényt ugyanezzel a feladattal bíz meg és ugyanazon erő és hatalom különböző készleteivel ajándékoz meg küldetése teljesítése érdekében. Neked is szól tehát a próféta szava!

Isten választott téged

 • Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé. (Jeremiás 1:5)
 • Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek… (Ján 15:16)
 • Mert akiket előre ismert, azokkal kapcsolatban el is határozta, hogy Fia hasonmásai legyenek… Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat igazzá tette… (Róm 8:29-30)
 • a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtlenjeit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; És a világ jelentéktelenjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse… (1Kor 1:27-29)
 • kiválasztott minket Jézus Krisztusban a világ teremtése előtt, hogy legyünk szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által (Ef 1:4)
 • Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket. (1Pét 2:9)

Amint jól látható, a kicsinység, jelentéktelenség, gyengeség stb. nem akadály, sőt, kifejezetten előny Isten szemében. Minél kisebbnek látod magadat, annál többet tud tenni benned és általad, mert érzed a függőséget és a tehetetlenséget!

Megismered az ő akaratát

 • Jézus Krisztus adta önmagát bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint. (Gal 1:4)
 • Megismerteti velünk az Ő akaratának titkát az Ő tetszése szerint, amit előre elhatározott magában az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egyesít magának mindeneket a Krisztusban, a mennyeit és a földit. (Eféz 1:9-10)
 • Mert az Isten akarata a ti szentté válásotok (1Thess 4:3)
 • Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. (1Tim 2:4)

Meglátod amaz Igazat

 • és reám tekintenek, akit átszögeztek, és siratják Őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, mint az elsőszülött után. (Zak 12:10)
 • A százados, látva történteket, dicsőítette az Istent, mondván: Bizony, ez az ember igaz volt. És az egész sokaság, amely e dolgok látására ment oda, látva a történteket, mellét verve megtért. (Luk 23:47-48)
 • És öltözzétek fel azt az új Embert, aki Isten által teremtetett igazságban és valóságos szentségben. (Ef 4:24)

Jézus Krisztus mennybemenetele óta boldogok, akik nem látnak és hisznek. (Ján 20:29) Saul, szabályt erősítő kivételként, a feltámadott Üdvözítővel találkozott. Azonban mégis, ma is, mindenkinek megvan a lehetősége az egyetlen Igazzal való találkozásra: a keresztnél. Minden egyes ember, akit megérint Isten végtelen szeretete, ott, a Golgotán, az átszögezett Emberre tekintve sír saját nyomorúsága és mennyei Testvére szeretetének mélysége felett. Ma is lehet Őt látni, mint értünk szenvedőt. De találkozhatunk Vele keresztény testvéreinkben, mint Krisztus képmásaiban, akik együtt alkotják azt a földi közösséget, amelyet mennyei erő formál és egyesít Krisztus testévé.

Szót hallasz az ő szájából

 • Miután Isten sokszor és sokféleképpen szólt egykor az atyáknak a próféták által, az utolsó időkben szólt nekünk Fia által. (Zsid 1:1)
 • Valaki hallja tőlem e beszédeket, hasonló a bölcs emberhez, aki sziklára építette házát. (Mt 7:24)
 • Akinek van füle a hallásra, hallja! (Mt 11:15)
 • Boldogok a füleitek, hogy hallanak. (Mt 13:16)
 • A magvető az igét hinti. A jó föld… aki hallja és érti az igét; aki gyümölcsöt is terem, némelyik százszorosát, némelyik hatvanszorosát, némelyik harmincszorosát. (Mt 13:23)

Jézus Krisztus szól hozzánk a lelkiismereten keresztül, a természet szépségein keresztül, gyakran barátaink vagy ellenségeink szája által, testvéreinken át, de leginkább igéjében, amely ma is élő és hatékony, minőségi változásokat eredményező hatalom. Amire azonban igazán vágyik, hogy szellemét szellemünkkel megtöltve valóban belülről vezéreljen minden egyes keresztényt, hogy közvetlen kinyilatkoztatást, parancsot, intést, prófétai kijelentéseket adhasson mennyei királysága építése érdekében: Akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. (Róm 8:14)

Tanúja leszel minden ember előtt

 • Elmenvén széles e világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki nem hisz, elkárhozik. (Márk 16:15-16)
 • lesztek tanúim… a föld végső határáig (Csel 1:8)
 • és megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, hogy Ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. (Csel 10:42)
 • Nekem, minden szent között a legeslegkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a népeknek hirdessem a Krisztus végtelen gazdagságát. (Ef 3:8)

Mit jelent tanúnak lenni? A szem- és fültanú látott és/vagy hallott valamit, ami később fontosnak, életbevágónak bizonyul. Nem csupán neki, de azoknak is, akikkel megosztja tapasztalatait. Az evangélium győzelmi hír, Jézus győzelmének híre a megromlott emberi természet felett, a halál és a nyomorúság felett. Ezt az örömüzenetet, amely távolról sem csupán a Bibliában olvasottakon, hanem személyes megéléseken is alapul, „kell” közvetíteni szavak és cselekedetek által a sötétség foglyai felé. És ez valóban kimondhatatlan kegyelem, Isten szeretete élő bizonyságának lenni…

Tágabb értelemben a keresztények, akik Krisztus földi közösségét, egyházát alkotják, az egész világegyetem, az angyalok számára is tanúk, akik által tanulják Isten sokféle bölcsességét. Élő példaként bemutatják a mennyei Atya igazságát és szeretetét a sátáni vádakkal szemben. Minden emberi élet óriási kincs és lehetőség, hogy láthatóvá váljon az igaz Isten hatalma és szeretetének megtartó ereje!

Keresztelkedj meg!

Anániás próféta csodálatos pályát rajzolt a leendő apostol (magyarul követ, küldött) elé, aki összetörten térdelt egy sarokban. Azonban hiányzott egy lényeges láncszem, amely nélkül Isten tervei nem valósulhatnak meg. Kellett Saul személyes döntése: régi életét halálba adja, „kárnak és szemétnek ítéli”, és engedi, hogy a Jézus győzelmes életét magában foglaló isteni szellem betöltse. Így lehetett hatékony és hiteles eszköz a mennyei Úr kezében. Mint egy korsó, ami először kiürül, azután pedig csordultig telik aranyló olajjal. A „vízben való alámerülés és fölemelkedés”, azaz a keresztség a szövetségkötés jelképe, amely Krisztus vére segítségével egy forrást nyit meg bennünk: az isteni természet és gondolkodás, az isteni indíttatások kútját.

Ugyanez az egyetlen út minden ember számára ma is járható:

 • Ne késlekedj! Keresztelkedj meg és mosd le bűneidet, segítségül hívva az Úr nevét!
 • akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert, ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudva, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megsemmisüljön a bűn teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudva, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik, Mert, hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. (Róm 6:3-11)
 • az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületés fürdője és a szent szellem megújítása által (Tit 3:5)
 • nyolc lélek tartatott meg víz által; Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által; (1Pét 3:20-21)

Milyen célok vezérelnek? Van-e terved a hátralévő évekre, évtizedekre? Bármit is értél el eddig, bármilyen kudarcok vagy sikerek vannak mögötted, Istennek hatalmas szándékai és tervei vannak rád nézve. Szavai hozzád is szólnak. Hív és vár, hogy légy az ő szerelmese, gyermeke, követe, hűséges képmása: ne késlekedj! Jézust látni, hallani, érezni, közvetíteni a legnagyobb kaland és kihívás, a legfelemelőbb feladat e Földön.

A cél sokszor közelebb van,
Mint gondolnád, hisz a fáradtan
Küzdő sokszor elgyengül, feladja,
Pedig övé lehetett volna a korona.
Csak akkor tudja meg, amikor már késő,
Milyen közel állt a győzelemhez.
A siker a kudarc fordítottja,
A kétség felhőin csillogó ezüst,
Sosem tudhatod, milyen közel jársz,
Bár a cél messzinek látszik e helyütt,
Hát ne add fel a harcot, ha letört vagy,
Akkor nem szabad feladnod, amikor a legrosszabb.
(Clinton Howell)