Antikrisztusok

azért imádja őt a Föld összes lakosa, akinek neve nincs beírva az élet könyvébe. (Jelenések 13:8)

A mottóul választott igerészlet jól kifejezi, hogy milyen globális megtévesztés áldozata az emberiség: zömmel valaki mást imádnak az élő Isten helyett. A téma időszerűségét a világ mostani tragikus állapota is jelzi: a csalás, megtévesztés, hazugság virágkorában tényleg semmi és senki nem az, aminek vagy akinek látszik.

Az antikrisztus fogalma

 • amint hallottátok, hogy antikrisztus jön (1János 2:18)

A magyar Krisztus szó a héber Messiás és a görög Krisztosz megfelelője, aki a Felkent, felszentelt, vagyis a szent olajjal leöntött, az isteni elhívást elfogadó kiválasztott, aki az üdvösséget elhozta nem csupán Izraelnek, de az egész világnak. A Biblia szerint ez a személy az evangéliumok Jézusa volt, aki meghalt és feltámadott, örök életet adott és ma is szolgál az emberiség megmentése érdekében. A görög ’anti’ előtag jelentése: ’helyett, ellen’. Az „antikrisztosz” kifejezés tehát azt jelenti, hogy ’a Felkent ellen és/vagy helyett’ munkálkodó személy, intézmény, szellem, erő. Krisztus nevében lép fel, őt helyettesítve tart igényt az imádatra, de a valóságban mindent megtesz, hogy az igazi Krisztust kiiktassa, hatástalanítsa, tehát burkoltan, de ténylegesen ellene harcol. Maga a kifejezés összesen négyszer fordul elő a Szentírásban, egyedül János apostol használja első és második levelében. Ennek ellenére Pál és Péter apostol, de már személyesen Jézus is figyelmeztet fellépésére, működésére és hazug, sokakat megtévesztő befolyására. Talán furcsának tűnik, de „sokan vannak”, vagyis nem egyetlen személyről van szó, majd látni fogjuk, hogy miért indokolt a többes szám használata az apostolok részéről: íme, most sok antikrisztus jelent meg.

Az antikrisztusok egyéb elnevezései

 • Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. (Máté 7:15)
 • az ilyenek álapostolok, szélhámosok, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat (2Kor 11:13)
 • befurakodott áltestvérek …, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk (Galata 2:4)
 • De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. (2Péter 2:1)
 • sok hamis próféta jött el a világba (1János 4:1)
 • Mert sok hitető jött el a világba, akik … : ez a hitető és az antikrisztus. (2János 1:7)

Láthatjuk, hogy a leggyakrabban előforduló kifejezések a ’hamis, ál, hitető’ melléknevek. Az igazinak csupán a működésképtelen pótlékát kínálják, meggyőző megtévesztésbe csomagolva. És ráadásul rengeteg van belőlük… Hogyan tehetünk szert tiszta látásra a témában, hiszen a kereszténynek mondott felekezetekből is legalább 33.000 van jelenleg, nem beszélve a nem keresztény vallásokról?

A háttérhatalom

 • maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. (2Korinthus 11:15)
 • A szellem pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő szellemekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné vált. (1Tim 4:1)

Egyértelmű, hogy a lázadó és elbukott angyal, Lucifer áll az antikrisztusi erők mögött démonaival, akiről Jézus Krisztus így beszélt:

 • Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja. (János 8:44)
 • A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. (János 10:10)
 • a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. (Jelenések 12:9)

Legfőbb eszköze a hazugság, a leplezett megtévesztés, törekvése pedig az Istennek és Fiának járó imádat elhódítása saját maga számára. Száz és ezer eszközt bevet, ezért beszél a Szentírás többes számban a hamisítványokról.

Az antikrisztusok végső céljai

Gyakorlatilag már az elnevezés megadja a célt: Jézus Krisztus személyének teljes kiiktatása, helyének elfoglalása. Attól a pillanattól fogva, amikor a Sátán gondolkodása megromlott, egyetlen kívánsága a Fiú hatalmának és dicsőségének, s ezzel együtt az emberi világ imádatának megszerzése volt. Miután kiderült számára, hogy Istenfia soha nem hódol meg előtte, az evangéliumok számtalan esetet rögzítettek, amikor az ördög a Fiú fizikai elpusztítását próbálta megvalósítani emberi eszközei és angyalai által. Végül a kereszthalál látszólagos diadalt jelentett számára: különös kegyetlenséggel elkövetett, hosszan tartó kínzást követő gyilkosság által remélte megakadályozni a megváltás kivitelezését, illetve Jézus mennybe való visszatérését. Saját, Föld feletti hatalmának konzerválását az önzés rabszolgaságába vetett emberiség hódolata biztosítja, illetve Krisztus követőinek üldözése és kivégzése.

 • ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez! (Ézsaiás 14: 13-14)
 • Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: Ha Isten Fia vagy, … Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. (Máté 4:3.8-9)
 • csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgává tegyenek minket. (Galaták 2:4)

Azonban a Szentírás szerint a sátáni terv meghiúsul, az ördög uralma időleges, Jézus Krisztus végső győzelme már most bizonyos:

 • Jézus azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy őbenne nincsen bűn. (1János 3:5)
 • Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. (1János 3:8)
 • Ő pedig ezt mondta nekik: Láttam a Sátánt villámként leesni az égből. Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat nektek. (Lukács 10:18-19)

Megjelenésük ideje és helye

A Biblia az „utolsó időkre”, és a világból „kihívottak” közé, azaz az egyház köreibe helyezi az antikrisztusi befolyások virágkorát és színterét:

 • Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk (Zsidók 1:1)
 • Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! – és sokakat megtévesztenek. (Máté 24:4-5)
 • Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, és íme, most sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. (1János 2:18-19)
 • hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. (1János 4:3)
 • Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik hazugságokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. … (Cselekedetek 20:29-30)
 • De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. (2Péter 2:1)

A Biblia meghatározása szerint a megváltási terv utolsó szakaszában jött el Isten Fia, mint emberfia, Ő volt Jézus, a Krisztus. Értelemszerű tehát, hogy Földre születésének várható időpontjától kezdve az utolsó napokig folyamatos a hamisítványok megjelenése és hatása, mind személyek, mind intézmények, mind pedig eszmék formájában. Erre utal az Apostolok cselekedeteinek egyik részlete is, ahol a zsidó vezetők éppen az „igazi” Messiás követőit akarták kivégezni. Itt rögtön két hamis messiási mozgalomról is szó esik:

 • Amikor ezt meghallották, dühükben a fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük. De felállt a nagytanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliél, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, és megparancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki ezeket az embereket. Azután így szólt a nagytanácshoz: Izráelita férfiak! Jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel! Mert nem is olyan régen felkelt Teudás, és azt állította magáról, hogy ő valaki, csatlakozott is hozzá mintegy négyszáz ember, de végeztek vele; akik pedig bíztak benne, azok mind elszéledtek, és ügyük semmivé lett. Azután felkelt a galileai Júdás az összeírás idején. Sokakat állított a maga pártjára, de ő is elpusztult; akik pedig bíztak benne, azok is mind szétszóródtak. A mostani esetre is azt mondom: hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül; ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhetne, hogy Isten ellen harcoltok. Azok hallgattak rá, behívatták az apostolokat, megverették őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és elbocsátották őket. (Cselekedetek 5:37-40)

Az időhatárok tehát egyértelműek, és ugyanígy elmondható földrajzi hely tekintetében is: ahol a Földön Krisztus igazi evangéliuma hirdettetik, ott azonnal megjelenik az ellenerő is a maga képviselői által, legtöbbször a szentség, a buzgó vallásosság, képmutatás köntösébe öltözve, igen gyakran politikai erőkkel szövetségben, jelentős erőt képviselve. Krisztus kora egyben az antikrisztusok kora is. Tehát ilyen értelemben ugyancsak valóság Jézus próféciája arról, hogy a búza mellett azonnal megjelenik a konkoly is, amelynek mérgező magvai akár a takarmány, akár a kenyérgabona közé keveredve mérgezést, legrosszabb esetben fulladásos halált okozhattak:

 • Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent, és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkoly is. … Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe! (Máté 13:24-30)

Tanításuk az evangélium tagadása

Az apostolok antikrisztusokról szóló szavai nyomán kristálytisztán kirajzolódik az evangélium magva, és út nyílik a hazugságok útvesztőjében:

 • veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. (2Péter 2:1)
 • Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akiknek az ítélete régóta meg van írva: istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják. (Júdás 1:4)
 • Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is. (1János 2:22-23)
 • Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak: ez a hitető és az antikrisztus. (2János 1:7)

Lényegében négy pont van, amelyek gondos vizsgálata nyomán láthatóvá válnak előttünk az üdvösség pillérei:

 1. Jézus a Fiú
 2. Jézus a Krisztus
 3. Jézus a Megváltó
 4. Jézus a testben megjelent Krisztus

Gyakorlatilag dióhéjban „ennyi” az evangélium. Aki nem ezt hirdeti, az máris átsorolódhat az antikrisztusi csoportba.

Az üdvösség pillérei

A megváltás összes eleme szükséges az ember megmentéséhez. Bármelyik hiányzik, az Jézus valóságának és velünk való összekapcsolódásának csonkulását eredményezi. Ő a középpontja a megmentésnek, az összes isteni ajándék foglalata. Egyfelől tehát hihetetlenül keskeny mezsgye, hiszen csupán egyetlen személy az üdvösség, ugyanakkor mégis annyira tágas, hogy az összes ember számára tökéletes megoldást kínál.

Jézus a Fiú

Bár a kijelentés, hogy a mindenható Istennek egyetlen Fia van, sokak szemében közhelynek tűnik, mégis nagyon sokféle szempontból éri támadás. Mivel az Ószövetség irataiban nem sok nyoma van e ténynek, ezért a zsidó nép tömegei nagy ellenérzéssel fogadták ezt az állítást, mint a monoteizmus (egyistenhit) kizárólagos képviselői a Földön. Egyrészről Jézus, másrészről viszont Isten saját szavai is megerősítik ezt a tényt:

 • Ki ment fel az égbe, és ki szállott le onnan? Ki szedte össze markába a szelet, ki kötötte köntösébe a vizet? Ki határozta meg az egész föld határát? Talán tudod, hogy mi a neve, vagy mi a fiának a neve? (Példabeszédek 30:4)
 • Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel. Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem; amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött. … amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam mint kedvence, és gyönyörűsége voltam mindennap, színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. (Példabeszédek 8:24-31)
 • Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. (Máté 11:27)
 • Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3:16)
 • Ha Isten volna a ti Atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől származtam, és tőle jövök; nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. (János 8:42)
 • Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. (János 17:1)
 • Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok! Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. (Máté 17:5)
 • Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan meg van írva a második zsoltárban is: „Fiam vagy te, ma nemzettelek téged.” (Cselekedetek 13:32-33)
 • Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: „Az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged.” (Zsidók 5:5)
 • Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”, mi hallottuk ezt a mennyből jött szózatot, mert együtt voltunk vele a szent hegyen. (2Péter 1:17-18)

A valóságos apa-fiú kapcsolat, amely az örök szeretet foglalata, alapvető feltétele a megváltás teljességének. A szentháromság-tan, amely a 4. századtól fogva vert gyökeret a kereszténységben, és azóta alapvető tanítása, különféle változataiban mind tagadja Jézus tényleges istenfiúságát. Magától értetődő, hogy a – részben a Tóra alapján létrejött – iszlám sem ismeri el ezt a tényt, a többi világvallásról már nem is beszélve. Mindenesetre a Biblia szerint egyértelmű, hogy az örökkévaló Isten vallomásai alapján valamikor, a teremtés előtt, fia született, aki aztán minden munkájában szerepet játszott, beleértve az emberiség megmentését, ahol egyenesen „főszerepet” vállalt. Az irántunk érzett isteni szeretet fokmérője és az elkötelezettség bizonyítéka, hogy a Mindenható a saját, egyetlen, szeretett fiát adta értünk és nekünk. A Fiút, akiben ugyanaz az isteni természet lakik, mint ami az Atyában.

Jézus a Krisztus

Az olaj, amit az Isten által kiválasztott papok és a főpap fejére öntöttek, Isten szellemét jelképezte, amely emberi szemnek láthatatlanul ugyan, de betölti őket. A papok és a főpap arra az egyetlenre utaltak, aki kizárólagosan végigküzdhette a Messiás avagy a Krisztus szerepét. Az „öröm olaja”, ahogyan Pál apostol nevezi, az Atya állandó jelenlétére utal.

 • Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Végy a legkiválóbb balzsamokból: folyékony mirhát ötszáz sekelért, balzsamos fahéjat feleannyiért, azaz kétszázötvenért, balzsamos nádat is kétszázötvenért és kassziát is ötszázért a szent sekel szerint, és hozzá egy hín olívaolajat. Készíts belőle felkenésre való szent olajat: illatos olajkeveréket, ahogyan a kenetkeverők készítik. Fölkenésre való szent olaj lesz ez. … Kend fel Áront és fiait is! Szenteld fel őket, hogy papjaim legyenek! Izráel fiaihoz pedig így beszélj: Felkenésre való szent olajom lesz ez nemzedékről nemzedékre. Más ember testére nem szabad belőle önteni, se hasonlót készíteni ilyen összetételben. Szent az, hát tartsátok is szentnek! Ki kell irtani népe közül azt, aki hasonló kenetet készít, vagy illetéktelent ken meg vele. (2Mózes 30:22-33)
 • Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, hét hét telik majd el a fejedelem felkenéséig. Azután még hatvankét hét, és bár viszontagságos idők jönnek, a terek és a falak újjáépülnek. A hatvankét hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz. (Dániel 9:25-26)
 • Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: „Az Úrnak szelleme van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött; ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk: Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. (Lukács 4:17-21)
 • Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus ezt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám. (Máté 16:16-17)
 • Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő Felkentje ellen.” Mert a te szent szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. (Cselekedetek 4:26-28)
 • a Fiúról így szól: „A te trónusod örökké megáll, ó, Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot: ezért kent fel téged Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.” (Zsidók 1:8-9)

A fenti igecsokor szerint Jézus volt a Krisztus. Akik tehát továbbra is várják, hogy a Messiás eljöjjön, vagy másban, nem pedig Jézusban találtak rá, azok tragikusan elvétették az igaz ösvényt. Nem véletlen, hogy maga Jézus is felhívta a figyelmet a hamis messiások fellépésére. Napjainkban is többen vannak, akik azt állítják magukról, hogy ők Isten felkentjei.

Jézus a Megváltó

A megváltó a mózesi törvények értelmében a rabszolgaságba süllyedtek esetében léphetett közbe az illető szabadságának visszaállítása érdekében. (5Mózes 24:18) Jézus Krisztus önmagát adta fizetőeszközként, nem aranyat, ezüstöt, hanem saját vérét. A világegyetem legértékesebb lénye áldozta fel magát, hogy életet adhasson az elveszetteknek. A megváltás lényege az ember istenarcúságának, méltóságának és eredeti rendeltetésének helyreállítása és ezen keresztül Isten dicsőségének helyreállítása is.

 • Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött (Jób 19:25)
 • Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel! Én megsegítelek – így szól az Úr, a te megváltód, Izráel Szentje. (Ézsaiás 41:14)
 • Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek Ura a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. (Ézsaiás 54:5)
 • De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. (Galata 4:4-5)
 • Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent szellemmel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. (Efézus 1:13-14)
 • önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. (Titusz 2:14)
 • nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent értetek. (1Péter 1:18-20)
 • Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből; és a mi Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. (Jelenések 5:9-10)
MEGVÁLTÁS
az elveszettség állapotábólIsten céljaira
minden gonoszságtóljó cselekedetekre
a törvény szolgasága alólIsten gyermekeinek szabadságára
a haszontalan, felesleges élettőlIsten dicsőségének magasztalására
a haláltólörökkévaló uralkodásra

királyokká és papokká

Jézus a testben megjelent Krisztus

Az utolsó feltételt több szinten kell értelmezni annak érdekében, hogy a megváltás teljességre juthasson és elérje végső célját. A magyar ’test’ főnév helyén a görög szövegben a ’szarx’ szó szerepel, amely az ember fizikai, hús-vér testét, illetve az ehhez kötődő, önző emberi természetet egyaránt jelöli. Az első bibliai állítás szerint, mely az evangélium sarokköve, Jézus ugyanolyan halandó testben és kísérthető természet birtokában jött a világra, mint valamennyi ember, aki Ádámtól és leszármazottaitól megszületett, mivel Mária révén földi édesanyja volt, akinek Salamonon és Júdán keresztül Ádámig vezethető vissza a családfája. Jézus afölött a romlott természet fölött aratott az isteni természetében rejlő erővel győzelmet, amely a halál forrása, amely elszakít minket az Atyától.

 • Ellenségeskedést támasztok közötted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között: ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. (1Mózes 3:15)
 • Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. (János 1:14)
 • De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. (Galata 4:4-5)
 • Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. (Filippi 2:6-8)
 • Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben (Róma 8:3)
 • Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé. (Kolossé 1:21-22)
 • Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám utódait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. (Zsidók 2:16-17)

Jézus a testemben megjelenő Krisztus

Az utolsó pont, ami tulajdonképpen a végső célja mindezeknek: hogy Jézus megjelenhessen az ő gyermekeiben, hogy betölthesse őket személyes jelenlétével, hogy vigaszt nyújthasson általuk a világ szenvedőinek. Így állhat helyre a megromlott kapcsolat Isten és ember között.

 • Azon a napon [pünkösd napja volt az a nap] megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. (János 14:20)
 • Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad; ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. (János 15:5-8)
 • Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. (János 17:22-23)
 • Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ővele. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő szent szellem temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben! (1Korinthus 6:17.19-20)
 • Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. (2Korinthus 6:16)
 • Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. (1János 3:9)
Az evangélium lényege
Az evangélium lényege

Az antikrisztusok jellemzői

Mindezek tagadásából egyenesen következik, hogy milyen módon szólnak és milyen magatartást tanúsítanak azok, akik antikrisztusi eszméket hirdetnek és követnek. A velünk született, önző emberi alaptermészet minden vonását megtalálhatjuk, képmutatás mögé rejtve. Az Isten elleni lázadás gőgje és a romlott test kívánságai vezérlik tetteiket, ezeket pedig hangzatos szólamok takarják. Sátán a vallásos, de a valóságban megváltatlan embereket és eszméiket használja fel céljai érdekében:

 • Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és azok, akik megismerték az igazságot. (1Timótheus 4:3)
 • Sokan fogják követni kicsapongásaikat, és miattuk káromolni fogják az igazság útját, benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat. … Ezek gyönyörűségnek tartják a dőzsölést fényes nappal, szennyfoltok és szégyenfoltok ők, akik álnokságaikban tobzódnak, amikor együtt lakmároznak veletek. Szemük parázna vággyal van tele, és telhetetlenek a bűnben, elcsábítják az állhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei. Ezek elhagyták az egyenes utat, eltévelyedtek, és követték Bálámnak, Beór fiának útját, aki a gonoszság bérét szerette, … Mert üres, fellengzős szólamokat hangoztatva testi vágyaik kiélésére csábítják feslett életükkel azokat, akik nemrégen szakadtak el a tévelygésben élőktől. Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. (2Péter 2:2-3.18-19)
 • Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. (Máté 7:13)
 • Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. (1János 3:8)
 • Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. (1János 4:5)

A felismerés módszere

Ha ismerjük az antikrisztusi tanításokat és megértettük azok lényegét, nagy lépéssel közelebb jutottunk a tisztánlátáshoz. Jézus emellett ad egy másik, nagyon fontos támpontot is: a testi természet és a krisztusi természet indítékai és megnyilvánulásai közötti különbségek felismerése.

 • Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten szellemét erről ismeritek meg: amelyik szellem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. (1János 4:1-7)
 • Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. (Máté 7:16-20)
 • A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A szellem gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. (Galata 5:19-23)

Az antikrisztusok elleni oltalom

Ha egyetlen szóban összefoglaljuk a védelem lényegét: maga Jézus Krisztus a védelem az antikrisztusi hazugságok és megtévesztések ellen. Itt értékelődik fel igazán az újjászületés! Akiben az Atya és a Fiú szellemi formában lakozást vesz, arra igazak az alábbi igék. Annak az emberben egyetlen feladata van: a hit gyakorlása, ami nem más, mint a Krisztusban való megmaradás, időzés és növekedés művészete.

 • Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a szent szellem ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. (Cselekedetek 2:38-39)
 • Nektek kenetetek van a szenttől, és mindent tudtok. … Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek! … a megkenetés olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre, … maradjatok őbenne. (1János 2:20.27)
 • Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben! (János 15:9)
 • Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. … Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság szellemét és a tévelygés szellemét. (1János 4:4-6)
 • Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében! Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely Isten beszéde. (Efézus 6:10-17)

A lelkiismeret létezik – ez minden embernek saját tapasztalata. A lelkiismeretet az evolúció nem képes létrehozni, mert nem anyagi, hanem lelki természetű. Isten szellem. Az ő teremtésének része az emberben a lelkiismeret, mely, ha őszinte, akkor Isten szerinti helyes döntéseket hoz. Isten hatalmasabb és bölcsebb azoktól, akiket megteremtett. A lelkiismeret törvénye, mivel Istentől származik, magasabb hatalommal bír, mint az emberek által alkotott törvények. Ha az ember által alkotott törvény a lelkiismereti törvényt felül akarja írni, akkor valójában Isten hatalmát kérdőjelezi meg, és az embereket Isten megtagadására kényszeríti. Mivel Isten szabad választást adott minden teremtményének, az embert az a hatalom fogja uralni, amelynek alárendeli magát, de aki az Isten kinyilatkoztatásaira nézve a lelkiismerete szerint dönt, azt semmilyen más hatalom nem tudja engedelmességre bírni, hanem Isten hatalma őrzi azt az örök életre. Bár az ilyen embert ezen a világon meg lehet alázni, meg lehet fosztani minden javától, ki lehet rekeszteni a társadalomból és el lehet pusztítani … de legyőzni soha.

HF 2021.09.15.