Koldus vagy királyfi?

avagy mit is kaptunk Krisztusban…

Mi a különbség a koldus és a királyfi között? Minden tekintetben nagyon sok, szó szerint ég és föld. A koldus a palota előtt sorban áll, és félelemtől remegve, méltatlansága tudatában, meghallgatást remélve várakozik, majd esedezik, legalább részleges meghallgattatásért. Már a neki juttatott morzsáktól boldog, de másnap újra kezdenie kell a sorban állást. A királyfi pedig? Eleve a palotában lakik, mivel a király fia: mint örökös szabadon kijár és bejár, benne él az apai kegyelem légkörében, használja, mint családtag a király javait, élvezi hatalma kedvezményeit, mivel a szeretet okán, a születés jogán minden az övé. Melyik csoportba tartozunk az Istennel való kapcsolatunk tekintetében? A palota előtt didergő koldusok vagy a király jóindulatában, szeretetében fürdő örökösök közé?

Ha szétnézünk a világban, szomorúan be kell vallanunk magunknak, hogy ez a kereszténység, kevés kivételtől eltekintve, koldusok gyülekezete. Alig-alig van különbség a világ és az Isten gyermekei között. Az Úr azonban mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy a királyi család tagjai megélhessék és mindenki számára vonzóvá tegyék e felfoghatatlan gazdagság valóságát…

Identitásváltás

Ha szintet szeretnénk lépni létállapotunkat illetően, halandóságból a halhatatlanságba, úgy oda egyetlen szoros kapun át léphetünk be: ez pedig Jézus Krisztus. Őbenne a nyomorult, Ádámtól származó koldusból királyi gyermekké, a Mindenható örököseivé leszünk.

 • Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a szent szellem ajándékát. (Cselekedetek 2:38)
 • Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által. (2Korinthus 5:17)
 • Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. (Galata 3:26-29)

Királyi gyermek

Jézus Krisztusban elmerülve mindent megnyertünk, amit csak Isten nekünk szánt az idők kezdete előtt:

 • Jöjjetek, mert már minden készen van! (Lukács 14:17)
 • Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. (Kolossé 1:12-14)
 • Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? (Róma 8:31-32)
 • Maga a szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. (Róma 8:16)
 • Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által… (Efézus 1:5)
 • Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. (Filippi 3:20)
 • Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. (1János 3:1)

Örök szeretet

Azt a szeretetet, ami Istent ki- és betölti, Jézusban nekünk adta, mert kimondhatatlanul szeret minket, mindenkit, kivétel nélkül, mindenkit személyesen! Betölti a legfontosabb szükségletünket, amely végső soron minden boldogság forrása: megajándékozza gyermekeit az ő Fiában az elfogadottság és a szeretettség bizonyosságával és békességével. A szeretett állapot a bizalom, a biztonság, az öröm, a szabadság és a növekedés inkubátora.

 • Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben! (János 15:9)
 • Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett… (Efézus 2:4)
 • magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. (Efézus 1:6)
 • Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei (Efézus 5:1)
 • Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg… (2Thessalonika 2:16)
 • Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. (1János 4:19)

Isten ajándékai

Annak az ajándéknak, ami maga Krisztus, ezer és ezer arca van. Őbenne, Jézusban minden a miénk. Minden, ami ebből a csalóka és múlékony világból hiányzik. A Mindenható jóindulata, jósága minden napunkra előre elkészített bőséges „kegyelemcsomagokat” állított össze, amelyek minden kísértéssel, nehézséggel, kihívással szemben, már előre győztessé tettek minket. Figyeljük meg, hogy az alábbi igék mind múlt időben íródtak, és már akkor valósággá lettek, amikor még meg sem születtünk!

A minden

 • Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk,bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. (Efézus 1:3-8)

Bár láthatatlan, mégis valóság és tény, hogy Jézust befogadva Isten megváltott a halandóság minden gyötrelmétől, nem kell többé bűnközpontú módon szenvedni, mert szent és feddhetetlen mennyei gyermekké lettünk a Fiúban. Az istenközpontú, felfelé törekvő gondolkodás legfontosabb törekvése, hogy kifejezzük hálánkat a naponta gyakorlati módon megtapasztalt kegyelemért, amelyben részünk lehet.

Gazdagság

 • Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Amint meg van írva: „Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké.” Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely általunk hálaadást szül Isten iránt. (2Korinthus 9:8-11)

Krisztus velünk megosztott gazdagsága képessé tesz minket a teljes, szorongás nélküli bőkezűségre, tudva azt, hogy minél többet adunk, annál többet leszünk képesek elfogadni.

Isteni jelenlét

 • Ő mondta: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” Ezért bizakodva mondjuk: „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” (Zsidók 13:5-6)
 • Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Zsidók 8:31.38)

Az első és legfontosabb, hogy a bennünk lakozó Jézus Krisztus mennyei Atyját is „magával hozta”, tehát soha, sehol, semmilyen körülmények között nem vagyunk többé egyedül! Vége a magánynak vagy a magánytól való félelemnek! Nincs több ok a félelemre és a reszketésre, ellenkezőleg: boldog biztonságban élhetünk meg minden pillanatot. A király őriz minket!

Örökkévaló élet

 • Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. (1János 5:11-12)
 • Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. (Róma 8:1-2)

Az örök élet Krisztus itt és most történő befogadásával kezdődik, nem csupán a feltámadás után. Már itt és most nagyon sok vonatkozásban az örök élet törvényszerűségei érvényesek Isten gyermekei életében. Az egyik legfontosabb tény: szabadulás a bűn és a halál fogságából, illetve a vádak, a kárhoztatás fogságából, amit az állandó bűntudat kelt az emberi szívben. Az isteni élet szabad a kényszerektől: nem kell többé lopni, csalni, hazudni, mert az újjáteremtés révén belénk plántált élet törvényszerűsége az igaz életmód.

Krisztus értelme

 • De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. (1János 5:20)
 • Bennünk pedig Krisztus értelme van. (1Korinthus 2:16)
 • Jézus Krisztus lett nékünk igazságul, szentségül, bölcsességül és váltságul. (1Korinthus 1:30)

Magától értetődő, de rendkívül fontos, hogy Jézussal együtt az ő saját gondolkodásmódját, ítélőképességét, felfogását, értelmét, bölcsességét is elnyertük. Ez az, ami révén különbséget lehet tenni jó és rossz, igaz és hamis között. Nem vagyunk tehát fegyvertelenek az ördög egyetlen eszköze, a hazugság egész arzenálja ellenében sem! Ez az értelem lehetővé teszi, hogy felfedezzük és teljes mélységéig megismerjük Jézusban a mi mennyei Atyánk jóságát.

Hatalom

 • Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapossatok, és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat nektek. (Lukács 10:19)

Az ördög minden ereje hazugságaiban, csalásaiban, csúsztatásaiban rejlik. Bár Ádámot és feleségét az Édenben le tudta győzni a lopott isteni tudás hazug elméletével, a második Ádám, Krisztus hatalmat vett fölötte és megsemmisítette a Sátán erejét a halál által. Végül pedig ugyanezt a hatalmat, amely meghátrálásra készteti a gonosz minden démonát, megosztotta gyermekeivel.

Szellemi gyümölcsök

Legnagyobb hiányunk a jellemfogyatkozás: az önzés mindent átszövő nyomorával születünk világra. Jézusban azonban ott rejlenek mennyei Atyánk vonásai, melyek igazán vonzóvá teszik az életet:

 • A szellem gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Galata 5:22)

Amikor ezek tetten érhetőek valaki kapcsolataiban, ténylegesen megváltozik körülötte az életminőség. Nem taszítja, hanem vonzza a körülötte élőket, és önkéntelenül is felmutat egy olyan értékrendet, amely nem az ellenségeskedést, hanem a tartós békét alapozza meg.

Kegyelmi ajándékok

 • Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Mert őbenne meggazdagodtatok mindenben: minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. (1Korinthus 1:4-9)

Jézus Krisztussal együtt minden vonatkozásban beköszönt a bőség és a gazdagság: Krisztus beszéde lakozik bennünk gazdagon, mint fegyver a kísértő ellen, mint áldás a környezet számára. Jézus szavai gyógyerővel és hatalommal, tanítással teljes szavak, amelyek által a világot is megteremtette. Amennyiben hittel alkalmazzuk őket a hétköznapi helyzetekben, akkor a mi szánkból is ugyanezzel az erővel hangozhatnak, mint egykor a tanítványokéból! A görög ’kariszma’, azaz kegyelmi ajándék mindazon mennyei eredetű képességeket jelenti, amelyek építik és fejlesztik a királyi család tagjait és a közöttük levő kapcsolatokat. Bővebben Pál apostol szól ezekről az 1Korinthus 12. fejezetében. Ezek az adományok képesítenek arra, hogy szolgáljunk egymás felé az isteni teljesség kibontakozása érdekében: tudomány, bölcsesség, tanítás, gondoskodás, gyógyítás stb.

Gyógyulás

 • Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. (1Péter 2:24)

Amikor Krisztus sebeiről van szó, nem csupán a főpap szolgájának pofonja, a töviskorona, a nádszál ütései, a korbács, a szögek okozta fizikai sebekről van szó. Nem csupán a földi édesanyja miatti gúnyos szavak, a hitetlenség kétségei, a kereszt alatt állók átkozódásai, a Sátán provokáló kérdései okoztak sebeket. Az összes, Isten jóságát megkérdőjelező gondolat, kérdés, tagadás mind sebet ütött a Fiún. Mert ezek a sebek lékek az univerzumot átszövő bizalmon, amely Istent összeköti a teremtmények sokaságával. Ennek helyreállításához az emberiség meggyógyításán keresztül vezet az út. Jézus, mint a fájdalmak férfija, a betegségek ismerője ezek doktorává lett, test-lélek-szellem hármasának gyógyítójává. Hiszen bármelyik részünk szenved-senyved, nem tudjuk a teljes harmóniát megélni.

Hit által

A „hogyan?” kérdésre mindig a hit, azaz az Istenbe vetett bizalom a tökéletes válasz:

A fent felsoroltak Jézusban, egyetlen ajándékban lettek „összekészítve”. Amikor tanítványainak megígérte, hogy ismét eljön hozzájuk, hogy felruházza őket mennyei erővel, hatalommal, örömmel, azt is pontosan meghagyta, hogyan s mikor nyerik el mindezt: pünkösdkor Isten kiárasztotta rájuk a Fiú életét. Ezt az életet adták és adják tovább tanítványai azóta is minden egyes kézrátétel során. Mivel szemnek láthatatlan, szellemi síkon létező ajándékokról van szó, a legtöbb kereszténynek nehezére esik ezek megragadása, felfedezése, pedig mindnyájunknak rendelkezésére áll. A Mindenható mély megismerése ezen ajándékok hittel történő elfogadása révén valósulhat meg. De mielőtt elkezdenénk erőlködni e bizalom megteremtése érdekében, fontos tudnunk, hogy a hit is ajándék, Krisztussal együtt Krisztus fiúi hitét és ragaszkodását is megkaptuk!

 • A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. (Róma 10:17)
 • a szellem ígéretét hit által megkapjuk (Galata 3:14)
 • Krisztus szavai Pál apostolhoz: Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy a bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. (Cselekedetek 26:18)
 • Krisztus lakjék szívetekben a hit által (Efézus 3:17)
 • A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. (Kolossé 2:12)
 • Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. (Galata 3:26)
 • Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; (Efézus 2:8)

Isten várakozik. Arra vár, hogy gyermekei, akik hit által beépültek Fia testébe, szellemileg tudatos keresztényekké váljanak, akik tisztában vannak boldog állapotukkal, erejükkel, hatalmukkal, lehetőségeikkel Krisztusban. Akik tudják, hogy a bennük élő Krisztusnak az ördög képtelen ellenállni, hogy győzelmet halmozhatnak győzelemre, hogy mihamarabb teljesedjen a prófécia: Minden dologban elsöprő győzelmet, megsemmisítő diadalt aratunk Általa, aki minket szeretett, aki ragaszkodik hozzánk, aki nagyra értékel minket. (Róma 8:37)