Mégis, kinek a hite?

A hit

A ragaszkodás témájához szorosan kapcsolódó kérdés, hogyan élhetjük meg valóságként Istennek az előbbiekben vázolt boldogító kötődését. Legtöbben rögtön rávágjuk, hogy hit segítségével. De mit nevezhetünk hitnek? Részben a valóság szemnek láthatatlan szféráihoz, ezzel összefüggésben az Istennel való kapcsolathoz kötődő fogalom.

A Károlyi-fordításAz eredeti szóJelentései
hitgörög pisztiszhit, bizalom, hűség, megbízhatóság, hitelesség, meggyőződés, bizonyosság, bizonyíték

Az azonban talán korántsem magától értetődő, milyen hit által leszünk képesek erre. Hiszen nem kell sokat töprengeni, hogy rádöbbenjünk: éppen ezek – mint a bizalom, hűség, meggyőződés – híjával van az emberiség. Ott és akkor, amikor a ragaszkodás semmivé lett, az ember egyúttal bízni is megszűnt teremtő és szerető Istenében. Végzetes törés és eltávolodás következett be, a halandó világ oldaláról visszafordíthatatlan kapcsolati károsodás. Ugyanakkor egy hídról, egy nélkülözhetetlen elemről, mint alapkövetelményről van szó:

 • Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. (Zsidók 11:6)

Nem azért, mintha Isten kényúrként tetszőleges elvárásokat támasztana a földlakók felé, melyek közé a hit is tartozik. Hanem mert egyértelműen választanunk kell a kétféle uralom között: Isten vagy ellensége, a Sátán előtt hódolunk. Bár rengetegen gyermeteg mesének tekintik az ördög létezését és működését, Jézus világosan beszélt arról, hogy jelen pillanatban még jelentős befolyással bír a földi események fölött, mint aki tolvaj és rabló, mint aki folyamatosan öl, rabol és pusztít. (János 10:10) Ezért hát a választás kényszere, az egyértelmű döntés szükségszerűsége: kinek hiszel, kinek akarsz engedni, Istennek vagy a pusztítónak? Ki kell nyilvánítanunk döntésünket: kihez szeretnénk tartozni?

Ajándék

Csodálatos örömhír azonban, hogy az iránta való, belőlünk hiányzó bizalomról maga a mindenható Isten gondoskodott a megváltás keretén belül mindazok számára, akik mellette döntenek. Éppen ezért, ahogyan a ragaszkodás, úgy a hit sem az emberből fakad, mivel képtelenek volnánk „kiizzadni”, előállítani, tartósan fenntartani. Mennyei, tökéletes ajándékról van szó. Ezért, ha már kaptunk, soha nem kellene attól tartanunk, hogy elégtelen mennyiségű hittel rendelkezünk!

 • Mid van ugyanis, amit ne kaptál volna? (1Korinthus 4:7)
 • Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változás árnyéka. (Jakab 1:17)
 • Isten … az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk? (Róma 8:32)
 • Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünkegyenlő drága hitet nyertek [kaptak] a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában: Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében. Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott… (2Péter 1:1)

Mélyen megható, hogy Isten valóban mindenről gondoskodik gyermekei számára annak érdekében, hogy megmenthesse és megtartsa, majd pedig önmaga elé állíthassa őket. Ez is bizonyíték arra nézve, hogy Isten, mint a szeretet eredője, nem ellensége, hanem ellenkezőleg, örök jóakarója minden embernek.

A hit forrása

A fentiek szerint mennyei ajándékként kapja az emberiség minden tagja az Isten iránti bizalmat, még pedig az igén keresztül.

 • A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. (Róma 10:17)
 • Kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett és nélküle semmi sem lett, ami lett. …És az ige testté lett és közöttünk lakott (János 1:1-3.14)

A régies ’ige’ szavunk, amely a magyar nyelvben a cselekvést, történést, létezést kifejező szófaj, bibliai használatában magyarázatra szorul annak érdekében, hogy a hit pontos forrására fény derüljön.

A Károlyi-fordításAz eredeti szóJelentései
igegörög ’logosz’Jézus Krisztus a hús-vér testté lett logosz ige, írás szó, beszéd minden fajtája: kérdés, állítás, kijelentés, tanítás, prédikáció, prófécia, üzenet stb. írás, írásmű

Az ige szó tehát nem csupán a Bibliában leírt isteni kijelentéseket takarja, hanem elsősorban azok forrását, a teremtő szavak kimondóját, Isten Fiát. Egyetlen dolgunk tehát, hogy

 • … nézzünk a hit fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. (Zsidók 12:2)

Pál apostol szavai szerint a pünkösddel induló és a királyok királyának visszatérésével záruló korszak, vagyis a legutolsó idők hitének forrása és beteljesítője az ember Jézus Krisztus, aki önmagával együtt saját győztes hitét is megosztotta gyermekeivel. A Károlyi-fordítás nyelvezete régies volta miatt kissé félrevezető, ezért nézzük meg az eredeti szavak értelmezési lehetőségeit.

A Károlyi-fordításAz eredeti szóJelentései
a hit fejedelmegörög ’arkhégosz’fő-alapító, kezdő, okozó vezető, fejedelem, király családfő, főember
a hit bevégzőjegörög ’teleiótész’beteljesítő, tökéletessé tevő, bevégző, megvalósító

Jézus Krisztus isten-emberi személye a forrása, kezdete és egyben megvalósítója, kiteljesítője, tökéletesítője a Mindenhatóba vetett hitnek. Ő, mint Isten fia, mennyei születése pillanatától fogva tökéletesen bízott az Atyában, ezt azonban emberi lénye keretei között is ki kellett nyilvánítania. Így válhatott az emberiség képviselőjévé, közbenjárójává, életforrásává.

Ezért életmentő megfogadni tanácsát, amely az utolsó időkre szól:

 • Azt tanácsolom neked, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá legyél (Jelenések 3:18)

A tűzben megpróbált arany nem más, mint az élő bizalom Isten atyai szeretete iránt, amely Jézust valamennyi támadás, kísértés, fájdalom és szenvedés során épségben átvezette és megtartotta Atyja oldalán – bukás nélkül, győztesen.

 • kipróbált hit, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál (1Péter 1:7)
 • bízzatok: én meggyőztem a világot. (János 16:33)
 • Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?! (1János 5:4-5)

Az a kérdés tehát, hogyan lehet a miénk Jézus Krisztus kételkedésmentes és győzelemteljes hite?

Miután eljött a hit

 • Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős volt, megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta neki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes! És megkötöm az én szövetségemet közöttem és közötted: és felette igen megsokasítalak téged. És arcára borult Ábrám; az Isten pedig szólt neki: Ami engem illet, íme az én szövetségem veled, hogy népek sokaságának atyjává leszel. (1Mózes 17:1-4)
 • Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott neki igazságul. (Galata 3:6)
 • Mielőtt pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ekként a törvény Krisztushoz vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg. De miutáneljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való[élő, lévő]hit által. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. (Galata 3:23-27)

Összezavarhat minket a fenti részletek látszólagos ellentmondása: hogyan lehetséges, hogy Pál apostol egy bizonyos, újszövetségi időpontra utalva a hit eljöveteléről beszél, miközben az ószövetségi Ábrahám a hívők atyjának tekintett személy, és maga Pál sorol még számtalan, az ókorból származó hithőst? (ld. Zsidókhoz írt levél 11. fejezete) Vagyis a hit kora valójában sokkal hamarabb beköszöntött, mint ahogyan az idézett levélrészlet sejteti. Miután az első emberpár elbukott, képtelenné váltak a bizalomteljes kapcsolatra, ezért Istennek távoznia kellett a Földről. Ezért már Ábel is hit által mutatott be áldozatot Isten előtt. Túl azon, hogy itt Pál a törvény megtartását állítja szembe a hitből nyert igazsággal, van egy rendkívül fontos „minőségi ugrás” a hit jellegében. Mindig is az ige volt a hit forrása. Az igét megtestesítő személy azonban, a kinyilatkoztatások eredője, különböző utakon-módokon szólt vagy fejezte ki magát a hit felkeltése és megerősítése, fenntartása érdekében.

IdőszakAz egyetlen ige „megjelenési formái”A hit forrása
Ádám bukásától az Ószövetségen át Jézus fogantatásáigMikhael, Isten egyetlen Fia, aki Isten képmása, pontos tükörképe, vagyis az Úr arcának angyala, követea hallott isteni szavak
a hallott, később leírt isteni szavak
Jézus fogantatásától a kereszthalálon át a feltámadásigJézus Krisztus, az emberré lett Istenfia, a második Ádáma hallott, később leírt istenemberi szavak
Pünkösdtől Jézus visszatéréséiga feltámadt Jézus Krisztus, a megelevenítő szent szellemmé lett Istenfiaa hallott, később leírt istenemberi szavak
a szent szellem általi, belülről hangzó kinyilatkoztatások

Évezredeken keresztül a hallott, teremtő erejű szavak okoztak a megszólított emberekben mélyreható változásokat, s ennek eredményeként a Mindenható társaivá, eszközeivé lettek a Földön. Az Úr azonban ennél is többet, tökéletesebbet tervezett a harmónia maradéktalan helyreállítása érdekében. Pünkösdkor beteljesedett az egyik legfontosabb ígéret, amely egy addig nem létező valósággal ajándékozta meg az emberiséget. Isten láthatatlan, szellemi formában kitöltötte Fia lényét az őt befogadó szívekbe.

 • Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől és elküldje a Jézus Krisztust, aki nektek előre hirdettetett. (Cselekedetek 3:19-20)
 • az Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a szent szellem által, ki adatott nekünk. (Róma 5:5)

Az isteni embert, az önző és halandó természet felett, az ördög összes kísértése fölött győztes Jézus Krisztust kaptuk meg, és vele együtt mindent. Vele együtt értelemszerűen Jézus Krisztus hitét is elnyertük, akinek Atyjába vetett bizalma soha, egyetlen pillanatra sem rendült meg. Aki befogadja Jézust, egy verhetetlen, győzelmes hittel rendelkező lényt enged uralkodni az életében. A bennünk lakozó Krisztus hite segítségével minden egyéb ajándék megragadható, kibontható, megélhető. Ez a hit az öröktől fogva szeretett gyermek töretlen bizalma és bátorsága a tökéletes alárendelődésre, önfeladásra. Ez a hit nagyon különleges istenismereten alapul. Mikhael, aki pontosan olyan, mint Isten, az angyalok fejedelme (ld. Dániel 12:1, Júdás 1:9), azaz a későbbi Jézus az egyetlen lény az univerzumban, aki Istent kezdetektől gyengéd édesapaként ismerte. Ezt az apa-egyszülött viszonyt ajándékozta nekünk a Mindenható a fián, fia hitén keresztül. Másképp nem tudott volna megközelíteni, sőt betölteni minket annak érdekében, hogy tökéletes harmóniában élhessünk vele.

A hit tehát az első pillanattól végigkíséri a keresztény életét, és egészen addig, míg nem részesül a szent szellem ajándékában, hite a kimondott, hallott, olvasott igéken, illetve természetesen az ige által megvalósult csodákon alapul. Amint azonban elfogadja a felkínált szövetséget és mintegy „belelép” Krisztusba, attól kezdve a benne élő, minden hatalommal rendelkező Jézus, azaz a testté lett ige hite vezérelheti. (Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez alapján az élő és az írott ige soha nem mond ellent egymásnak, hiszen előbbi forrása az utóbbinak!) Tehát az emberi próbálkozásoknak, erőfeszítéseknek hitfakasztás tekintetében – miként a ragaszkodás esetében – nincs helye, mert semmire sem elegendő. Minden a szerető Krisztus munkája bennünk!

 • Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiának hitében élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. (Galata 2:16.20)

Igaz állapot hit által

Jézus Krisztus hite révén az elveszített igazság, igaz állapot is a miénk lett. A korábbi önző, énközéppontú, félelemteli gondolkodás helyett a második Ádám isteni természete is a miénk, aki teljes kegyelemmel, jósággal, szeretettel. Mindez kárhoztatásmentes, felszabadult kapcsolatot jelent a jóság Istenével.

 • Isten igazsága pedig a Jézus Krisztus hite által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Megigazulva ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, … Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. (Róma 3:22.26)
 • az ember nem válik igazzá a törvény cselekedetei által, hanem a Jézus Krisztus hite által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztus hite által(Galata 2:16)
 • van igazságom a Krisztus hite által, Istentől való igazságom a hit alapján (Filippi 3:9)
 • igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. (2Péter 1:3)
A Károlyi-fordításAz eredeti szóJelentései
igazsággörög ’dikaioszüné’igazság, jogosság, méltányosság igazság, igazságosság, jogszerűség, megigazulás jótékonyság, alamizsna

Cél: a hit egysége

A hit kora lezárul Jézus Krisztus második, dicsőséges megjelenésével. Addig azonban óriási kihívás előtt állnak követői: minden isteni eszközzel segíteniük kell egymást és a világban élőket, hogy megismerjék, megismertessék Isten jóságát és ugyanolyan rendíthetetlen bizalommal álljanak meg az utolsó felvonásban, ahogyan maga a Fiú tette:

 • És Ő adott némelyeket apostolokul … a szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:… Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fia hitének és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére (Efézus 4:11-13)
 • Itt van a szentek béketűrése [kitartása, állhatatossága], itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! (Jelenések 14:12)