Bejegyzések idézet címkével

Spurgeon a misszióról

Az éghez legközelebb álló hegyet éri a leghevesebb vihar, a legnemesebb jellemet éri a legnagyobb támadás. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség és az érte viselt gyalázat a legkiváltságosabb kegy. A misszió kilátásai kitűnők, olyan kitűnők, mint Isten ígéretei. (Charles Spurgeon)

Isten-közelben Simon András

A rólunk elfelejtkezni látszó,
tőlünk mérhetetlen távolságra lévő,
elérhetetlen Teremtő
ugyanúgy hívő életünk része,
mint a minket meleg,
„anyaöl-biztonságba-rejtő” személyes Isten.
Ne vádold magad,
ha nem érzed Őt közel magadhoz!
Lehet, hogy Ő akarja így,
hogy emberi helytállásodat próbára tegye.
De az is lehet
– s talán ez a valószínűbb -, hogy
nem az Úr változtatta meg helyét az életedben,
hanem lassan te távolodtál el tőle.
Pedig Ő egészen közel áll hozzád,
de te
egészen más irányba nézel.

Az isteni hűségről

Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. (Zsolt 25:10)

Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek. (Zsolt 26:3)

Az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. (Zsolt 33:4)

Uram, az égig ér a te kegyelmességed, a te hűséged a felhőkig. (Zsolt 36:6)

Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. (Zsolt 89:15)

Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad; pajzs és páncél az ő hűsége. (Zsolt 91:4)

Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. (Zsolt 96:13)

Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége! (Zsolt 100:5)

Íme, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit. (Jer 33:6)

Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dicsérem nevedet! Mivel csodát cselekedtél; örök tanácsaid hűség és igazság. (Ésa 25:1)

Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged! (Jer sir 3:22)

Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. (1Kor 1:9)

Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. (1Kor 10:13)

De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. (Gal 5:22)

Hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. (2Thess 3:3)

Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja. (2Tim 2:13)

Hit által nyert erőt Sára az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. (Zsid 11:11)

Azért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. (1Pét 4:19)

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. (1Ján 1:9)

Mi a hűség? Könnyű felelni rá. Az, ami nem változik. „Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre!” – mondja az Énekek éneke. A hűség pecsét a szíven. (Müller Péter)

Lényegtelen, mennyire süllyedsz mélyre, Ő akkor is a kezét fogja nyújtani feléd. (ismeretlen)

Gondolatok a hitről

Az iskolák megtanítanak arra, miben higgyünk. De csak Krisztus iskolája tanítja meg, hogy valóban higgyünk. (Spurgeon)

Hit által adatott az ígéret gyermeke. Hit által születik a lelki élet is, és hit által válunk képessé arra, hogy igaz tetteket vigyünk véghez. (E. G. White)

Minden nap újból kell hinnünk. A tegnapi hit mára mit sem használ. (Spurgeon)

A hit igényli Isten ígéreteit és az engedelmesség gyümölcseit termi. Az elbizakodottság is igényli Isten ígéreteit, de úgy használja fel azokat, ahogyan Sátán: a törvényszegés mentegetésére. Az igazi hit alapja az Írások ígéreteiben és rendelkezéseiben rejlik. (E. G. White)

Az erőtlen hit csak a szélcsendben nem süllyed el – az erős hit, mint a mentőcsónak, biztonságos nyújt a viharban is. (Spurgeon)

Nem azért hiszünk, mert látjuk és érezzük, hogy Isten meghallgat bennünket. Bíznunk kell ígéreteiben. Ha hittel jövünk hozzá, minden kérést a szívébe zár. Amikor áldását kérjük, hinnünk kell, hogy meg is kapjuk, és köszönjük meg, hogy megkaptuk. Azután végezzük tovább feladatainkat, és legyünk biztosak abban, hogy az áldás akkor teljesül, amikor a legnagyobb szükség van rá. Isten cselekedni fog értünk „véghetetlen bőséggel”, „az Ő dicsősége gazdagságáért”, és „az Ő hatalma erejének ama munkája szerint”.  (E. G. White)

Ha a hitben nincs hiány, nem hiányzik semmi. (Spurgeon)

A hit a gyengeségben megerősít, a nincstelenségben gyarapít, a tespedtségben megelevenít. (Spurgeon)

Az igazi hit arra törekszik, hogy mások szívében továbbterjedjen. (Spurgeon)

Ne önmagadra, hanem Krisztusra nézz! Aki az emberek között járva meggyógyította a betegeket és kiűzte a démonokat, ma is ugyanaz a hatalmas Üdvözítő. Ragadd meg hát ígéretét! „Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem!” (E. W. White)

Aki hisz…

Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. (Mk 16:16-17)

Akik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. (Ján 1:12)

Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. (Ján 3:36)

Jézus pedig mondta nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjazik soha. (Ján 6:35)

Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. (Ján 7:38)

Jézus pedig kiáltott és mondta: Aki hisz én bennem, nem bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon sötétségben, aki énbennem hisz.(Ján 12:44.46)

Bizony, bizony, mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. (Ján 14:12)

Mondta néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek. (Ján 20:29)

Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatát veszi az ő neve által mindenki, aki hiszen ő benne. (Csel 10:43)

És mindenekből, amikből a Mózes törvénye által meg nem igazíttathattatok, Jézus által mindenki, aki hisz, megigazul.(Csel 13:39)

Hiszek, Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek! (Mk 9:24)

Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született.(1Ján 5:1)

Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?! (1Ján 5:5)