Bejegyzések idézet címkével

Angelus Silesius költeményei

Isten közössége csodálatos Csoda, mert bár por vagy és hamuvá leszel,Isten barátjaként hozzá emelkedsz fel. A legcsodálatosabb házasság A mindenség Ura véled nászra lépve,Szolgaságból vezet szabad öröklétbe. Isten bennem, de körülöttem is van Isten bennem él, mert belém tölti magát,Végtelen tenger, ha lényemet adtam át. Isten közössége csodálatos Csoda, mert bár por vagy és hamuvá … Tovább Angelus Silesius költeményei »

Spurgeon a misszióról

Az éghez legközelebb álló hegyet éri a leghevesebb vihar, a legnemesebb jellemet éri a legnagyobb támadás. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség és az érte viselt gyalázat a legkiváltságosabb kegy. A misszió kilátásai kitűnők, olyan kitűnők, mint Isten ígéretei. (Charles Spurgeon)

Isten-közelben Simon András

A rólunk elfelejtkezni látszó,
tőlünk mérhetetlen távolságra lévő,
elérhetetlen Teremtő
ugyanúgy hívő életünk része,
mint a minket meleg,
„anyaöl-biztonságba-rejtő” személyes Isten.
Ne vádold magad,
ha nem érzed Őt közel magadhoz!
Lehet, hogy Ő akarja így,
hogy emberi helytállásodat próbára tegye.
De az is lehet
– s talán ez a valószínűbb -, hogy
nem az Úr változtatta meg helyét az életedben,
hanem lassan te távolodtál el tőle.
Pedig Ő egészen közel áll hozzád,
de te
egészen más irányba nézel.

Az isteni hűségről

Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. (Zsolt 25:10)

Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek. (Zsolt 26:3)

Az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. (Zsolt 33:4)

Uram, az égig ér a te kegyelmességed, a te hűséged a felhőkig. (Zsolt 36:6)

Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. (Zsolt 89:15)

Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad; pajzs és páncél az ő hűsége. (Zsolt 91:4)

Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. (Zsolt 96:13)

Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége! (Zsolt 100:5)

Íme, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit. (Jer 33:6)

Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dicsérem nevedet! Mivel csodát cselekedtél; örök tanácsaid hűség és igazság. (Ésa 25:1)

Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged! (Jer sir 3:22)

Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. (1Kor 1:9)

Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. (1Kor 10:13)

De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. (Gal 5:22)

Hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. (2Thess 3:3)

Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja. (2Tim 2:13)

Hit által nyert erőt Sára az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. (Zsid 11:11)

Azért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. (1Pét 4:19)

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. (1Ján 1:9)

Mi a hűség? Könnyű felelni rá. Az, ami nem változik. „Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre!” – mondja az Énekek éneke. A hűség pecsét a szíven. (Müller Péter)

Lényegtelen, mennyire süllyedsz mélyre, Ő akkor is a kezét fogja nyújtani feléd. (ismeretlen)

Gondolatok a hitről

Az iskolák megtanítanak arra, miben higgyünk. De csak Krisztus iskolája tanítja meg, hogy valóban higgyünk. (Spurgeon)

Hit által adatott az ígéret gyermeke. Hit által születik a lelki élet is, és hit által válunk képessé arra, hogy igaz tetteket vigyünk véghez. (E. G. White)

Minden nap újból kell hinnünk. A tegnapi hit mára mit sem használ. (Spurgeon)

A hit igényli Isten ígéreteit és az engedelmesség gyümölcseit termi. Az elbizakodottság is igényli Isten ígéreteit, de úgy használja fel azokat, ahogyan Sátán: a törvényszegés mentegetésére. Az igazi hit alapja az Írások ígéreteiben és rendelkezéseiben rejlik. (E. G. White)

Az erőtlen hit csak a szélcsendben nem süllyed el – az erős hit, mint a mentőcsónak, biztonságos nyújt a viharban is. (Spurgeon)

Nem azért hiszünk, mert látjuk és érezzük, hogy Isten meghallgat bennünket. Bíznunk kell ígéreteiben. Ha hittel jövünk hozzá, minden kérést a szívébe zár. Amikor áldását kérjük, hinnünk kell, hogy meg is kapjuk, és köszönjük meg, hogy megkaptuk. Azután végezzük tovább feladatainkat, és legyünk biztosak abban, hogy az áldás akkor teljesül, amikor a legnagyobb szükség van rá. Isten cselekedni fog értünk „véghetetlen bőséggel”, „az Ő dicsősége gazdagságáért”, és „az Ő hatalma erejének ama munkája szerint”.  (E. G. White)

Ha a hitben nincs hiány, nem hiányzik semmi. (Spurgeon)

A hit a gyengeségben megerősít, a nincstelenségben gyarapít, a tespedtségben megelevenít. (Spurgeon)

Az igazi hit arra törekszik, hogy mások szívében továbbterjedjen. (Spurgeon)

Ne önmagadra, hanem Krisztusra nézz! Aki az emberek között járva meggyógyította a betegeket és kiűzte a démonokat, ma is ugyanaz a hatalmas Üdvözítő. Ragadd meg hát ígéretét! „Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem!” (E. W. White)

Aki hisz…

Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. (Mk 16:16-17)

Akik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. (Ján 1:12)

Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. (Ján 3:36)

Jézus pedig mondta nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjazik soha. (Ján 6:35)

Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. (Ján 7:38)

Jézus pedig kiáltott és mondta: Aki hisz én bennem, nem bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon sötétségben, aki énbennem hisz.(Ján 12:44.46)

Bizony, bizony, mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. (Ján 14:12)

Mondta néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek. (Ján 20:29)

Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatát veszi az ő neve által mindenki, aki hiszen ő benne. (Csel 10:43)

És mindenekből, amikből a Mózes törvénye által meg nem igazíttathattatok, Jézus által mindenki, aki hisz, megigazul.(Csel 13:39)

Hiszek, Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek! (Mk 9:24)

Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született.(1Ján 5:1)

Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?! (1Ján 5:5)