Idézetek

Isten-közelben Simon András

A rólunk elfelejtkezni látszó,
tőlünk mérhetetlen távolságra lévő,
elérhetetlen Teremtő
ugyanúgy hívő életünk része,
mint a minket meleg,
„anyaöl-biztonságba-rejtő” személyes Isten.
Ne vádold magad,
ha nem érzed Őt közel magadhoz!
Lehet, hogy Ő akarja így,
hogy emberi helytállásodat próbára tegye.
De az is lehet
– s talán ez a valószínűbb -, hogy
nem az Úr változtatta meg helyét az életedben,
hanem lassan te távolodtál el tőle.
Pedig Ő egészen közel áll hozzád,
de te
egészen más irányba nézel.

Gondolatok a jó pásztorról

  • A végső elszámolás napján kiderül majd, hogy Isten név szerint ismer mindenkit. Életünk minden tettének láthatatlan tanúja van. Ismerem tetteiteket – mondja, aki a hét gyertyatartó között jár (Jel 2:1). Tud elszalasztott alkalmainkról, tudja, hogy a jó pásztor milyen fáradhatatlanul kutatott a görbe utakra tévedtek után, hogy visszaterelje őket a békés és biztos útra. Isten újra meg újra szerelmesei után kiált. Újra meg újra ösvényükre villantja Igéjének sugarát, hogy felismerjék a veszélyt és meneküljenek. Isten útjai igazságosak és változatlanok. Ők azonban csak egyre tovább mennek, vidáman, nevetgélve, míg csak le nem jár próbaidejük, s amikor a híjával találtak fölött elhangzik az ítélet, minden száj elnémul. (E. G. White)

Mit csinál a jó pásztor? Enni ad a nyájnak. Mit adott Jézus a sokaságnak? Igét, egészséget és kenyeret. Beszélt nekik az Isten országáról és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította, utána pedig jól tartotta a több mint tízezres sokaságot. (Cseri Kálmán)

  • Gyermekeink egyedüli biztonsága minden bűnös szokás ellen az, hogy csatlakozzanak Krisztus nyájához, és a hű és jó pásztor gondoskodására bízzák magukat. A Megváltó megőrzi őket minden gonosztól, megoltalmazza őket minden veszélytől, ha hallgatnak szavára. Krisztusban legelőt találnak; erőt és reménységet nyernek, és nem nyugtalanítja őket emésztő vágy, mert Ő megelégíti lelküket. Megtalálták az értékes igazgyöngyöt, ezért lelkük békés nyugalomra lelt. Igazi gyönyörűségük a tiszta, békés, nemes, mennyei jellem. Nem kínozza őket fájdalmas szemrehányás, lelkiismeret-furdalás. Élvezeteik nem ártanak egészségüknek, nem gyengítik értelmüket, mert egészségesek. (E. G. White)

Aki szánakozással és szeretettel viseltetik a tévelygők iránt, aki fáradozik, hogy visszahozza őket a jó pásztor nyájába, az áldott munkát végez. Milyen boldogító gondolat, hogy mikor bűnöst nyerünk így vissza, túláradóbb az öröm a mennyben, mint kilencvenkilenc igaz fölött! A munka tartja meg erősnek az erőset. S mások lelki gondozása, e nehéz fáradozás és teherhordozás adja az erőt Krisztus gyermekeinek. (E. G. White)

  • A jó pásztor azt a juhot és bárányt követi, amelyik a legnagyobb aggodalmat okozza neki, aki így kiváltotta szánakozását. Az önzetlen, hű pásztor elhagyja az egész nyájat, s teljes szívvel-lélekkel, és erejével keresi az elveszettet. Majd a pásztor visszatér a báránnyal. Karjában hozza őt, s minden lépésnél örvendezik. Így szól: “Örüljetek velem, megtaláltam elveszett juhomat!” (E. G. White)

Az ókori pásztor nem terelgette a nyájat, hanem hívogatta. Nem ő követte a nyájat, hanem előttük járt és mutatta az utat. Az vezethető és az érti Istent, aki előtt Ő, az ő akarata és igéje feltétlen tekintély. Aki bízik benne, bizonyos abban, hogy Isten jobban tudja, mi jó nekünk, mint mi magunk. Ezért meggyőződéssel követjük. A vezetés tehát azzal kezdődik, hogy a magunk útjáról megtérünk Isten útjára. (Cseri Kálmán)

  • Boldogok, akik a jó Pásztor kezébe teszik kezüket, és teljesen rábízzák útjukat és önmagukat is. Az Úr mindvégig vezeti őket, és amikor végül hazaérnek a dicsőség honába és végigtekintenek az úton, amelyen Isten vezette őket, szívből jövő, őszinte hálaének tör ki belőlük nagy jótevőjük dicséretére. (Ch. H. Spurgeon)

Az Úr Jézus azt mondta Péternek: Legeltesd az én báránykáimat! (Ján 21:17) Nem a juh termetére, korára utalt az Úr, hanem szeretett voltára: és milyen jó hallani, akár fiatalok, akár öregek vagyunk, hogy az Úr „szeretett bárányai”, „szeretett, kedves juhai” vagyunk! Még ha gyakran makacsok és esendők vagyunk is, számára mindig szeretettek maradunk. Micsoda mélység van abban, hogy Jézus ebben az egyetlen beszélgetésében háromszor is használja ezt a kedves, kicsinyítő képzős alakot! A Jelenések könyvében ugyanez a kedves kifejezés fordul elő a magyar Bárány szó helyén és magára Jézusra utal, mint Isten kedves, egyetlen juhocskájára. (Willis: A görög Újszövetség néhány elrejtett kincse)

Az isteni hűségről

Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. (Zsolt 25:10)

Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek. (Zsolt 26:3)

Az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. (Zsolt 33:4)

Uram, az égig ér a te kegyelmességed, a te hűséged a felhőkig. (Zsolt 36:6)

Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. (Zsolt 89:15)

Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad; pajzs és páncél az ő hűsége. (Zsolt 91:4)

Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. (Zsolt 96:13)

Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége! (Zsolt 100:5)

Íme, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit. (Jer 33:6)

Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dicsérem nevedet! Mivel csodát cselekedtél; örök tanácsaid hűség és igazság. (Ésa 25:1)

Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged! (Jer sir 3:22)

Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. (1Kor 1:9)

Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. (1Kor 10:13)

De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. (Gal 5:22)

Hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. (2Thess 3:3)

Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja. (2Tim 2:13)

Hit által nyert erőt Sára az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. (Zsid 11:11)

Azért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. (1Pét 4:19)

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. (1Ján 1:9)

Mi a hűség? Könnyű felelni rá. Az, ami nem változik. „Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre!” – mondja az Énekek éneke. A hűség pecsét a szíven. (Müller Péter)

Lényegtelen, mennyire süllyedsz mélyre, Ő akkor is a kezét fogja nyújtani feléd. (ismeretlen)

Gondolatok a hitről

Az iskolák megtanítanak arra, miben higgyünk. De csak Krisztus iskolája tanítja meg, hogy valóban higgyünk. (Spurgeon)

Hit által adatott az ígéret gyermeke. Hit által születik a lelki élet is, és hit által válunk képessé arra, hogy igaz tetteket vigyünk véghez. (E. G. White)

Minden nap újból kell hinnünk. A tegnapi hit mára mit sem használ. (Spurgeon)

A hit igényli Isten ígéreteit és az engedelmesség gyümölcseit termi. Az elbizakodottság is igényli Isten ígéreteit, de úgy használja fel azokat, ahogyan Sátán: a törvényszegés mentegetésére. Az igazi hit alapja az Írások ígéreteiben és rendelkezéseiben rejlik. (E. G. White)

Az erőtlen hit csak a szélcsendben nem süllyed el – az erős hit, mint a mentőcsónak, biztonságos nyújt a viharban is. (Spurgeon)

Nem azért hiszünk, mert látjuk és érezzük, hogy Isten meghallgat bennünket. Bíznunk kell ígéreteiben. Ha hittel jövünk hozzá, minden kérést a szívébe zár. Amikor áldását kérjük, hinnünk kell, hogy meg is kapjuk, és köszönjük meg, hogy megkaptuk. Azután végezzük tovább feladatainkat, és legyünk biztosak abban, hogy az áldás akkor teljesül, amikor a legnagyobb szükség van rá. Isten cselekedni fog értünk „véghetetlen bőséggel”, „az Ő dicsősége gazdagságáért”, és „az Ő hatalma erejének ama munkája szerint”.  (E. G. White)

Ha a hitben nincs hiány, nem hiányzik semmi. (Spurgeon)

A hit a gyengeségben megerősít, a nincstelenségben gyarapít, a tespedtségben megelevenít. (Spurgeon)

Az igazi hit arra törekszik, hogy mások szívében továbbterjedjen. (Spurgeon)

Ne önmagadra, hanem Krisztusra nézz! Aki az emberek között járva meggyógyította a betegeket és kiűzte a démonokat, ma is ugyanaz a hatalmas Üdvözítő. Ragadd meg hát ígéretét! „Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem!” (E. W. White)

Aki hisz…

Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. (Mk 16:16-17)

Akik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. (Ján 1:12)

Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. (Ján 3:36)

Jézus pedig mondta nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjazik soha. (Ján 6:35)

Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. (Ján 7:38)

Jézus pedig kiáltott és mondta: Aki hisz én bennem, nem bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon sötétségben, aki énbennem hisz.(Ján 12:44.46)

Bizony, bizony, mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. (Ján 14:12)

Mondta néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek. (Ján 20:29)

Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatát veszi az ő neve által mindenki, aki hiszen ő benne. (Csel 10:43)

És mindenekből, amikből a Mózes törvénye által meg nem igazíttathattatok, Jézus által mindenki, aki hisz, megigazul.(Csel 13:39)

Hiszek, Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek! (Mk 9:24)

Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született.(1Ján 5:1)

Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?! (1Ján 5:5)

Gondolatok a szolgálatról

A mennyben valamennyi teremtett lényért végzett szolgálatában a szeretett Fiú közvetítésével az Atya élete árad ki mindenre, és a Fiú által tér vissza a szeretet áradata – dicséretben, örömteli szolgálatban – a mindenség Forrásához. (E. G. White)

Boldogok mindazok, akik Őt szolgálják. (Ésa 30:18)

Minden ember rabszolga a Földön – vagy Jézus Krisztus, vagy a bűn rabszolgája. Jobb Jézusénak lenni! (Liu Csen-Jing)

Ha nem tudjuk igazán, mit jelent az Úrhoz közeledni, azt sem tudjuk, mit jelent az Úrnak szolgálni. Lehetetlen messze állni Tőle és neki szolgálni. Nem szolgálhatunk neki messziről. (Watchman Nee)

Ha már Jézus Krisztushoz tartozol – a szolgája vagy –, többé nincs jogod ahhoz, hogy az életedet te felügyeld és te tervezd meg! (Liu Csen-Jing)

A példa nagyobb hatalom, mint az utasítás. (Spurgeon)

A szeretet gyümölcse a szolgálat. A szolgálat gyümölcse a béke. (Teréz anya)

Az egyetlen nagyság az alázatosság nagysága. Az egyetlen megkülönböztetés, hogy ki milyen odaadással szolgál másokat. (E. G. White)

A kegyelem birtoklásának csalhatatlan jele a Krisztusért való munkálkodás. (Spurgeon)

Az imádság cselekedete a szeretet, és a szeretet cselekedete a szolgálat. (Teréz anya)

Ha nem gyakoroljuk az önfeláldozást mások javára családi körben, a szomszédságban, a munkahelyen, a gyülekezetben, és ahol csak megfordulunk, akkor – bármit is vallunk, nem vagyunk keresztények. (E. G. White)

Az Úr Jézus soha nincs szolgálaton kívül. (Spurgeon)

Krisztus országa más elveken nyugszik. Az embereket nem hatalomra, hanem szolgálatra hívta, hogy az erősek hordozzák a gyengék fogyatékosságát. Az erő, a rang, a tehetség, a műveltség nagyobb kötelezettséget ró birtoklójára embertársai szolgálatában. (E. G. White)

Aki nem restell kötényt hordani, annak nemsokára nem lesz rá szüksége. (Spurgeon)

Aki fenntartás nélkül átadja magát Istennek, az végzi a legelfogadhatóbb szolgálatot az Úrnak. Akik kapcsolatban vannak az Atyával, azok munkatársaivá válnak, emberi természetben mutatva be az Úr jellemét. (E. G. White)

Emlékezz, hogy Krisztus az, aki rajtunk keresztül munkálkodik – mi csupán eszközei vagyunk a szolgálatban! (Teréz anya)

Az angyalok mindig ott vannak, ahol a legnagyobb a szükség, segítik azokat, akiknek a legkeményebb csatát kell vívniuk az énnel, és akiknek kilátástalanok a körülményei. Ebben a szolgálatban működnek közre Krisztus igaz követői. (E. G. White)

Az igazi szolga nemcsak a kezével, de a szívével is ad. (ismeretlen)

A szolgálat nemcsak prédikálásból áll. Azok is szolgálnak, akik segítik a betegeket, a szenvedőket és szűkölködőket, a vigasztalás szavait szólják a megtört szívűeknek, a kicsinyhitűeknek. (E. G. White)

Egy hangya sem tud mézet gyűjteni, még ha életét is adná érte. (Spurgeon)

Azoknak, akik Isten szolgáinak tartják magukat, néha nehezére esik elfogadni, amit másoktól kapnak. (ismeretlen)

A legalázatosabb munkás is, akit a Szent Lélek indít, láthatatlan húrokat pendít meg, amelyek rezgése elhallatszik a Föld legvégső határáig, és dallamuk átcsendül az örökkévaló korszakokon. (E. G. White)

Ha ösztönzőnk Isten szeretete, semmiféle hálátlanság nem tántoríthat el embertársaink szolgálatától. (O. Chambers)

Isten jó gazda. Már a munka alatt is megfizeti szolgáit, de fizet a munka végeztével is. (Spurgeon)

Azok élik a legteljesebb és legkielégítőbb életet, akik másokat szolgálnak. (ismeretlen)

Csak azok Isten munkatársai, akik Krisztus életét élik. (E. G. White)

Mindig vigaszt kapunk, ha másokat szolgálunk. (Spurgeon)

A szolgálat csodája abban áll, hogy kielégíthetjük mások szükségleteit, miközben a sajátjainkról megfeledkezünk, s közben mégis elégedettséget érzünk. (ismeretlen)

Nem tudom, mi a sorsod, de egy dolgot tudok: azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni. (Albert Schweitzer)

Ha úgy szeretjük a világot, ahogyan Krisztus szerette, akkor fejeződik be számunkra az Ő küldetése. Akkor vagyunk alkalmasak a mennyre, mert a menny már a szívünkben él. (E. G. White)

Keressétek az Urat!

„Dicsekedjetek az ő szent nevében; örvendezzen szívük azoknak, akik az Urat keresik. Keressétek az Urat és az ő erősségét; keressétek az ő orcáját szüntelen!” (1Krón 16:10-11)

„…az Úr minden szívbe belát és minden emberi gondolatot jól ért. Ha őt keresed, megtalálod; ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökké.” (1Krón 28:9)

„Az Úr letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, van-e értelmes, Istent kereső?” (Zsolt 14:2)

„akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek” (Zsolt 34:11)

„Isten! Én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged, téged szomjaz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize” (Zsolt 63:2)

„Örülnek és örvendezne majd benned mindazok, akik keresnek téged, és ezt mondják szüntelen, akik szeretik a te szabadításodat: Magasztaltassék fel Isten!” (Zsolt 70:5)

„Tévelygek mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!” (Zsolt 119:176)

„Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.” (Péld 8:17)

„Szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben Téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai.” (Ésa 26:9)

„Hallgassatok reám, kik az igazságot követitek, kik az Urat keresitek; tekintsetek a kőszálra, amelyből kivágattattatok, és a forrás nyílására, amelyből kiásattatok!” (Ésa 51:1)

„Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségül hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.” (Jer 29:11-12)

„Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt.” (Jer 3:25)

„Mert így szól az Úr Isten: Íme, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján …. Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugtatom meg őket, ezt mondja az Úr Isten. Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik.” (Ezék 34:11-16)

„És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait; hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikünktől sem: Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk.” (Csel 27:26-28)

„Keressétek először az Istennek országát és annak igazságát és ezek mind megadatnak nektek.” (Mt 6:33)

„Azért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.” (Kol 3:1-3)

Gondolatok az isteni ismeretről és az istenismeretről

Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat! (Zsolt 119:125)

Nemhogy Istent, hanem magunkat is csupán Jézus Krisztus által ismerjük. Az életet és a halált csak Jézus Krisztus által ismerjük. Jézus Krisztus nélkül nem tudjuk, mi az életünk, mi a halálunk, mi az Isten, és mik vagyunk mi magunk.
Így a Szentírás nélkül, amelynek egyetlen tárgya Jézus Krisztus, nem ismerünk semmit, és mind Isten, mind a magunk természetében csupán sötétséget és zűrzavart látunk. (Blaise Pascal: 548. töredék)

Jézus személyisége számunkra addig, míg meg nem ismertük Őt, mint személyes Megváltónkat, lakat kulcs nélkül, útvesztő kivezető fonál nélkül. (Spurgeon)

Isten ismerete a magunk nyomorúságának ismerete nélkül nyomorúságot szül. Nyomorúságunk ismerete Istené nélkül viszont kétségbeesést. Jézus Krisztus ismerete e kettő között foglal helyet, mert egyaránt megtaláljuk benne Istent és a mi nyomorúságunkat. (Blaise Pascal: 527. töredék)

A bölcsesség kezdete az Úr félelme, s a Szentnek ismerete az eszesség. (Péld 9:10)

Mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten a szeretet. (1Ján 4:7)

Ismerjétek meg a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. (Ef 3:19)

Amikor megismerjük Isten, mert kiváltságunk, hogy megismerjük, életünk a folytonos engedelmesség élete lesz. (E. G. White)

Isten sokféle úton törekszik megismertetni magát velünk és közösségbe vonni minket önmagával. A természet szüntelenül szól hozzánk. Akiknek nyitott szívük, azokra mélyen hat az Isten kezének munkáin keresztül megnyilatkozó szeretet és dicsőség. A halló fül meghallja és megérti a természet dolgai által közvetített isteni üzenetet. A zöld mezők, a fenséges fák, a bimbók és a virágok, a vonuló felhők, a záporeső, a csobogó patak, a csillagos ég – mind a szívünkhöz beszélnek, és arra késztetnek, hogy ismerjük meg Őt, aki mindezeket alkotta. (E. W. White)

Az aggodalmaskodás legjobb ellenszere Jézus ismerete. (Spurgeon)

Én, az Úr vagyok az, aki a szíveket fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útjai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint. (Jer 17:10)

Mert Ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja. (Jób 34:21)

Jézus Krisztus ismerete nagyobb a legnagyobb tudománynál. (Spurgeon)

Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg atyáid Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az Úr minden szívbe belelát és minden emberi gondolatot jól ért. Ha Őt keresed, megtalálod; ha ellenben elhagyod Őt, Ő is elhagy téged mindörökké. (1Krón 28:9)

Isten az, aki szólt: „Sötétségből világosság ragyogjon fel!”, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. (2Kor 4:6)

Krisztus azért jött, hogy visszaállítsa Isten ismeretét a világban, hogy eltávolítsa az útból a hamis tanokat, amelyekkel az állítólagos Istent ismerők hamis színben mutatták be Őt. Eljött, hogy kinyilatkoztassa törvényének természetét, és jellemében kinyilvánítsa a szentség szépségét. (E. G. White)

A Vőlegény

Ismered-e Jézus Krisztust, mint Vőlegényedet? Mi a válaszod, ha felteszik a kérdést: Mivel különb szerelmesed másokénál?

Szerelmesem ragyogó és piros,
tízezer közül is kitűnik.
Feje színtiszta arany,
hajfürtjei hullámosak és hollófeketék.

Szemei, mint a galambok
a folyóvíz mellett,
tejben fürödnek, bő víz mellett ülnek.

Arca, mint a balzsamillatú virágágy,
melyben illatos növények nőnek.
Ajkai liliomok,
melyekről csepegő mirha folyik.

Kezei aranyhengerek
topázzal borítva,
dereka elefántcsontszobor,
zafírokkal rakva.

Combjai márványoszlopok
színarany talapzaton.
Termete olyan mint a Libanon,
pompás, mint a cédrusok.

Ínye csupa édesség,
és rajta minden oly kívánatos.
Ilyen az én szerelmesem, ilyen az én barátom!

(Énekek éneke 5:10-16)

Igék az igazi világosságról

Hozd fel reánk arcodnak világosságát, ó, Uram! (Zsolt 4:7)

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek? (Zsolt 27:1)

Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot. (Zsolt 36:10)

Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem; vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba! (Zsolt 43:3)

Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. (Zsolt 56:4)

Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. (Zsolt 97:11)

Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz. (Zsolt 112:4)

Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. (Zsolt 119:105)

A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. (Zsolt 119:130)

Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek útja a tanító feddések. (Péld 6:23)

Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé! (Ésa 5:20)

És lesz Izráel világossága tűz gyanánt, és annak Szentje láng gyanánt, és ég és megemészti gazát és tövisét egy napon. (Ésa 10:17)

Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. (Ésa 58:10)

Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed, Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad. (Ésa 60:19-20)

A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen. Azért ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával. (Luk 11:34-36)

Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. (Ján 3:19-21)

Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. (Ján 12:46)

Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. (Fil 2:15)

Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. (Jel 22:16)