ISTEN VELED!

ISTEN VELED!

AZ IGAZI EVANGÉLIUM

A valós probléma valós megoldása

Amiket szem nem látott,
fül nem hallott és ember szíve meg sem gondolt,
amiket Isten készített az őt szeretőknek. (1Korinthus 2:9)

A cím nem a búcsúzásra utal, hanem éppen az ellenkezőjére: Isten MINDIG, MINDENÜTT VELED akar lenni! Ez az igazi örömhír! Mivel Isten a szeretet, ezért tökéletes megoldásról gondoskodott minden egyes emberi lény összes létező problémájára Jézus Krisztus által, aki maga az élő evangélium. Kétezer éve, pünkösd után, pár évtizeden keresztül a maga teljességében mutatkozott meg az evangéliumba rejtett isteni erő, az ember javát szolgáló hatalom és az örömteljes eredmény. Ha visszatérünk a gyökerekhez, mi is részesei lehetünk a mennyei valóságnak. Számodra is készült személyre szabott ajándék és megoldás! Nem az számít, hogy mekkora a problémád, hogy nincs rá emberi megoldás; egyedül az számít, hogy teljes bizalmat szavazol-e Istennek. Megengeded-e neki, hogy szeressen, segítsen, gyógyítson, gondodat viselje. Atyánk talán éppen Rád vár, hogy befejezhesse munkáját a Földön! Jöjj, fogadd el Krisztust, mint tökéletes orvosságot, még ma!

1.

AZ IGAZSÁG

alétheia = tényekkel megegyező igazság, valóság, igazmondás, megbízhatóság, egyenesség

 • Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett. (János 1:17)
 • Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak általam. (János 14:6)
 • Igazság által leszel erős (Ézsaiás 54:14)
 • Az igazság szabaddá tesz titeket (János 8:32)
 • az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. (János 4:23)

Az az igazság, hogy Isten létezik. És nem csupán létezik, de őszintén, változatlan hőfokon, elvárások nélkül, örökké szeretett és szeretni fog minket. Nem érhetjük be ennél az igazságnál kevesebbel, mert Isten szavai szerint az Ő igazsága az egyetlen valóság, amely Vele való kapcsolatot, szabadságot és erőteljes életet eredményez. Ezt az „igazi” életet, az Atya karjaiba futó feloldódást egyetlen „csomagban”, az Ő Fiában kaptuk meg. Ez az igazság sokkal több, mint amit remélhetünk, mint amit valaha is megszolgálhatunk. Túlmutat a körülöttünk burjánzó hazugságrendszereken, félelmet gerjesztő híreken, túl a vallási eszméken, hagyományokon, szokásokon – egy teljes, boldog élet felé.

2.

MEGTÉRÉS

metanoeó = megtér, megváltoztatja a szándékát, meggondolja magát, megbán

anóthen = fentről, újból

 • Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! (Márk 1:15)
 • Péter pedig mondta nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a szent szellem ajándékát! (ApCsel 2:38)
 • Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. (János 3:3.5)

Nem elegendő az igazság puszta értelmi megismerése, az igazságról szóló tudás megszerzése. Ezt a Sátán is felkínálta, Ádám pedig elfogadta: jónak és rossznak tudóivá lettünk. Minden egyes embernek szüksége volt és van a megtérésre és ezáltal új születésre: az egyszerű halászoknak, a vámszedőknek, a prostituáltaknak, de még az „írástudóknak” is! Ugyanis nincs más út. A megtérés irányváltást jelent: annak felismerését, hogy nem teljes az életem Isten helyreállító szerelme nélkül. A megtérés – az addigi távolodás helyett – az Isten felé való közeledés kiindulópontja. Egyenlő a Krisztusban foglalt evangélium, vagyis az örömhír elfogadásával. Péter apostol pünkösdkor három fontos lépést tárt az őt hallgatók elé: megtérés, bemerülés és a szent szellem ajándéka. Isten e három, megkerülhetetlen lépcsőn vezet el minket a vele való szoros kapcsolatig.

3.

AZ EVANGÉLIUM

dünamisz = erő, csodatevő erő, hatalom, képesség

euaggelion = jó hír, örömhír, győzelmi hír

szótéria = üdvösség, szabadulás, megmenekülés, gyógyulás, megtartás, épség, egészség, túlélés, épségben való megérkezés, biztonság, védelem, békesség

 • a Krisztus evangéliuma: Isten hatalma az minden hívő üdvösségére… az Isten igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe (Róma 1:16-17)
 • a Krisztus bennetek / veletek / köztetek van, a dicsőség ama reménysége (Kolossé 1:27)
 • Jézus Krisztus … eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által (2Timótheus 1:10)

Az evangélium magja, hogy Isten mindig is szeretett minket! Ezért tökéletesen helyreállította Fiában az emberekkel való kapcsolatot. A görög szó egyik jelentése: a visszatérő hadvezér győzelméről szóló tudósítás. Jézus Krisztus földi emberként születve és halva győzelmet aratott minden külső és belső kísértés fölött, ami csak embert kínozhat, leverhet és elszakíthat Isten szeretetétől. Önmagával együtt az Istenhez fűződő, őszinte gyermeki kapcsolatát ajándékozza neked, ha elfogadod. Önmagával együtt tiszta és szent életét ajándékozza neked, ha elfogadod.

4.

KERESZTSÉG – HALÁL

baptidzó = bemerít, alámerít, megkeresztel

 • Nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadása szerint is azok leszünk. Tudva, hogy a mi ó emberünk vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön/megsemmisüljön a bűn teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudva, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik, Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él. Így gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban: Se ne szánjátok oda tagjaitokat hamisság fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Felszabadulva pedig a bűn alól, az igazság szolgáivá lettetek. szolgáivá lettetek pedig az Istennek. (Róma 6:3-14.18)

A keresztség vagy a vízben való alámerítés, amiről Péter beszélt pünkösdkor, először is Krisztus kereszthalálában részesít minket. Ez a jelkép a velünk született, önző emberi természet megsemmisülését ábrázolja. Nem a lopás, a csalás, a hazugság, a falánkság, a kéjvágy stb. az „igazi” bűn: ezek csupán látható termései, eredményei szívünk romlottságának. Ahogyan a kóró természetéből fakadóan csupán bogáncsot terem, úgy tesszük a rosszat, egészen könnyedén. Énközpontú természetünk magában hordozza a halált, ezért meg kell halnia. Lehetetlen megjavítani. Jézus, velünk való teljes azonosulása nyomán, rettenetes kínhalált szenvedett a Golgotán. Kifejezte, hogy az összes önálló, rossz indíttatású és így rosszat eredményező tettünk forrása, vagyis az Istentől távol vegetáló létezésünk végül pusztulásba fut. Halála a mi felszabadulásunkat hozza, ha elfogadjuk. Az Ő testében mi is meghaltunk, és felszabadultunk a bűnre kényszerítő természet igája alól. Jézus kereszthalála önző énünk halála is egyben: gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek! A vízben való alámerülés, a hullámsír tehát az önzés rabszolgaságának végét jelenti. Amekkora csoda, hogy Isten szent és bűntelen Fia meghalt érted, az is éppoly hatalmas csoda, hogy te is meghalhatsz a gúzsba kötő, önmagad körül forgó, szeretetszegény életmódnak. Ott, a hullámsírban véget ér a bűn uralma, tested nem a tiéd többé, hanem Isten tulajdona, Isten lakhelye, Jézus otthona.

5.

KERESZTSÉG – ÉLET

baptidzó = bemerít, alámerít, megkeresztel

 • Nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadása szerint is azok leszünk. Tudva, hogy a mi ó emberünk vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön/megsemmisüljön a bűn teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudva, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik, Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él. Így gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban: Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazság fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Felszabadulva pedig a bűn alól, az igazság szolgáivá lettetek. Az Isten szolgáivá lettetek. (Róma 6:3-14.18)

Másrészt a keresztség vagy a vízből való felemeltetés Krisztus feltámadásában részesít minket. Ahogyan Isten feltámasztotta Fiát a halálból, úgy vele együtt mi is örökkévaló életet nyerve jövünk fel a hullámsírból. Ez nem megy saját erőből, hasonlóan ahhoz, ahogyan a csecsemőnek a méhből, a magzatvízből való kibukkanása is rajta kívüli erőnek köszönhető. E pillanattól fogva új élet indul számunkra: Istentől nyert, örökkévalóságba nyúló életet élhetünk ezután. A kegyelem, azaz Isten jóakaratának, szeretetének védőszárnyai alá kerültünk ezáltal, nevünk beírattatik az élet könyvébe, a mennyei anyakönyvbe. Többé nem megnyomorított rabszolgák, hanem Isten édes gyermekei vagyunk! Gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Többé nem saját természetünk rabjaiként tengődünk kívánságból kívánságba, félelemből félelembe esve, hanem megélhetjük Jézus Krisztusban az általa ígért szabadságot. Eddigi életünk a hullámok között marad, mi pedig új útra indulhatunk. Nem a hamisság fegyverei vagyunk többé, hanem az igazság eszközei, közvetítői lehetünk a világban, mások megmentése érdekében. Isten kinyújtott keze a kilátástalan sötétségben élők felé! Ezután minden helyzetben meglesz az erőnk a jót, a legjobbat választani, hogy az Atya szeretete mások előtt is nyilvánvalóvá legyen, és sokakat magához vonjon. Egy csodálatos útra indulunk, amelyen a Krisztusban névre szóló ajándékok várnak, hogy betölthessük az Isten által számunkra elgondolt legmagasabb célokat.

6.

A SZELLEM AJÁNDÉKA

pneuma = szellem, Isten és ember szelleme egyaránt, szél, lélegzet, szellemi lény

pszüché = lélek, Isten lelke és az ember lelke

 • … és veszitek a szent szellem ajándékát. (ApCsel 2:38)
 • Mikor pedig ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És mikor Pál rájuk tette kezét, szállt a szent szellem rájuk; és nyelveken szóltak, és prófétáltak. (ApCsel 19:5-6)
 • Aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. (1Korinthus 6:17)
 • Az Úr pedig a szellem; és ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. (1Korinthus 3:17)
 • az első ember, Ádám, élő lélek; az utolsó Ádám megelevenítő szellem. A második ember, az Úr, a mennyből való. (1Korinthus 15:45.47)

A harmadik lépcső Isten ajándékának magva, melyet az apostolok a kézrátétel jelképe által osztottak meg a kereszténnyé lett hívőkkel. A szent szellem – Pál apostol szavai alapján – maga Jézus Krisztus, aki nem testi, hanem láthatatlan, szellemi formában forr össze gyermekeivel, hogy ezentúl mindörökre velük legyen. Mint a mennyből való, új ember „megelevenítő szellemként” foglalja el a neki szánt helyet szívünk templomában. A Fiúval együtt magát az Atyát, a világmindenség urát is vendégül láthatjuk…

7.

ÚJ IDENTITÁS

kainosz ktiszisz = új teremtés, teremtmény, teremtett világ

 • ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden. (2Korinthus 5:17)
 • Akik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek; akik … Istentől születtek. (János 1:12-13)
 • kiválasztott minket Ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, előre elhatározva, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által (Efézus 4:5)

Az új születés új személyazonosságot jelent: aki belemerül Krisztusba, az mennyei állampolgárrá válik. Nem számít többé, hogy a bőröd színe fehér vagy fekete, hogy az őseid híresek vagy hírhedtek voltak, a szüleid eldobtak vagy örökbe fogadtak. Az új születés által Isten gyermekeivé lettünk, akik jogcímet, felhatalmazást és képesítést nyernek arra, hogy a Mindenható fiai, lányai legyenek már itt, a földi világban. Ez az új „státusz” nem számol az előélettel, hanem szentséget és feddhetetlenséget foglal magában – Istennek már a teremtés előtt lefektetett tervei szerint! Ez az új gyermeki létforma ugyanolyan csoda, mint egykor maga a teremtés. Ahogyan Isten szavára létrejött a felfoghatatlan bonyolultságú világegyetem, úgy bennünk is új világ épül.

8.

ÚJ JELLEM

kainosz antroposz = új ember

 • És felöltöztétek az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. (Efézus 4:24)
 • a szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. (Galata 5:22)
 • Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. (1János 4:7)

Az új születés számtalan ajándékkal jár: ahogyan a meztelenül napvilágra bukó csecsemőt is felöltöztetik, mi is ünneplőbe öltöztettünk. Képiesen szólva magunkra ölthetjük az új embert, a második Ádámot, azaz Krisztust. Megkapjuk az egyik legfontosabb gyógyírt: Jézus Krisztussal együtt az ő makulátlan jellemét is elnyerjük. A bennünk lakó szent szellem gyümölcsei valójában Isten és Fia tulajdonságai, a szeretet megnyilvánulásai. Az eddigi békétlen, önféltő és összeférhetetlen természet helyett Jézus megbonthatatlan, kikezdhetetlen tökéletessége nyilvánulhat meg bennünk. Ennek az új jellemnek és az új tulajdonságoknak köszönhetően Isten szeretete napi gyakorlatként érvényesülhet kapcsolatrendszerünkben. A bennünk időző Krisztus képes tevékenyen, jóindulattal telve szeretni a szülőjét, házastársát, anyósát, a testvéreit, az iskola- és munkatársait, sőt, a halálos ellenségeit is.

9.

ÚJ CSALÁD

oikeosz = háznéphez, családhoz tartozó, családtag, vérrokon

 • polgártársai vagytok a szenteknek és családtagjai, [vérrokonai] az Istennek (Efézus 2:19)
 • Mert hiszen egy szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok … úgy a Krisztus is. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Némelyeket rendelt az Isten az egyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. (1Korinthus 12:13-14. 27-28)

Az új születés egyben új családot is jelent: Krisztus testvéreiként, testének tagjaiként egy olyan, folyamatosan gyarapodó család részévé válunk, amelyben ott van már az összes apostol, minden Jézusért halt mártír, de ott vannak a mostani világ üldözött szentjei az arabok, a kínaiak, az afrikai és ázsiai törzsek stb. népei közül is. Krisztusban megszűnik a törzsi, faji, nemi, gazdasági hovatartozás, mint megkülönböztető jegy. Mindnyájan egyetlen test tagjai vagyunk, amelynek feje a Krisztus. Természetesen mindenki megőrzi a maga egyéni arculatát, nem lesz senki automata üzemmódú robot! Krisztus ajándékai pedig rögtön sajátos képeségekkel és feladatokkal ruházzák fel az egyes sejteket, hogy képessé váljanak a test harmonikus növekedésének segítésére.

10.

ÚJ KÖZÖSSÉG

koinónia = közösség, adakozás, baráti viszony, közösségvállalás, úrvacsora

 • A hálaadás pohara, amelyet megáldunk, a Krisztus vérével való közösségünk. A kenyér, amelyet megszegünk, a Krisztus testével való közösségünk. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. (1Korinthus 10:16-17)
 • Az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte és ezt mondta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely értetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! Hasonlóan a poharat is vette, miután vacsorázott, ezt mondta: E pohár az új szövetség az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre! Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljövend! (1Koritnhus 11:23-26)

Azok, akik Krisztus testének tagjai közül egymás közelében élnek, időről időre összegyűlhetnek, hogy a Krisztussal és az egymással való kapcsolatukat megerősítsék az úrvacsora segítségével. E baráti vacsora alkalom a szeretet kötelékeinek szorosabbá tételére: emlékezés szeretett Megváltónk halálára, aminek a bocsánatot, a megtisztulást, az új életünket köszönhetjük. Megkorbácsolt, megtört teste és kiomlott vére árán kapcsolódhatunk vissza a mennyei szeretetközösségbe.

11.

HIT ÁLTAL

pisztisz = hit, bizalom, hűség, megbízhatóság, meggyőződés, bizonyíték

 • Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. (Galata 2:20)
 • Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok. (Kolossé 1:23)
 • hitben járunk, nem látásban (2Korinthus 5:7)
 • minden lehetséges annak, aki hisz! (Márk 9:23)

Hogyan lehetséges elfogadni mindezt a hihetetlenül gazdag ajándékot? Csakis és egyedül hit által. Krisztussal együtt az Ő Istenébe, Atyjába vetett mély bizalmát is megkaptuk, amely utolsó leheletéig kapaszkodott az elhangzott mennyei ígéretekbe. Nincs más dolgunk, mint érvényesíteni Isten ránk vonatkozó, kimondott szavait – nem azért, mert valaha is megérdemeltük, hanem mert Jézus meggyőződése minket is megtarthat! Ez a hit folyamatosan szilárdulhat, gyarapodhat a hétköznapi helyzetek során, hogy bizonyítékot bizonyítékra építve elszakíthatatlan kötelékké erősödjön. A hit meggyőződés Isten hűségéről – a hitetlen világ kellős közepén is.

12.

HITBEN JÁRÁS

agó = visz, magával visz, vezet, irányít, kormányoz

menó = marad, tartózkodik, időzik, lakik, kitart, vár

peripateó = járkál, sétál, életmódot folytat, él, viselkedik

 • akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. (Róma 8:14)
 • Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha én bennem maradtok. (János 15:4)
 • szellem szerint járjatok, és a test kívánságát véghez ne vigyétek. (Galata 5:16)
 • Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtve Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. (Efézus 2:10)

A hitben járás egy életen át tartó folyamat: meg kell tanulni Krisztusra figyelve Krisztusban maradni minden pillanatban, átengedni neki a kormányrudat, és engedni, hogy Ő vezessen. Ahogyan Saulus a magas lóról leesve megkérdezte: „Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem?” – ilyen alázattal és nyitottsággal indulhatunk neki minden napnak, bízva bölcs vezetésében. De Jézus nem úgy irányít, mint ahogyan a gyerekek a távirányítós autót kormányozzák, hanem „magával visz”, erőszak nélkül, és megteszi bennünk és körülöttünk mindazt a jót, amire magunktól soha nem lennénk képesek.

13.

NÖVEKEDÉS (1)

auxanó = növel, gyarapít, növekszik, erősödik, gyarapszik, szaporodik

 • ahogyan vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok Ő benne, meggyökerezve és tovább épülve Ő benne, és megerősödve a hitben (Kolossé 2:6-7)
 • növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. (2Péter 3:18)
 • Akiben az egész épület szép renddel rakattatva, növekedik szent templommá az Úrban; Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a szellem által. (Efézus 2:20-22)

A növekedésnek sokféle lehetséges iránya van: ahogyan egy fa is gyökérzetével lefelé, törzsével és ágkoronájával pedig fölfelé törekszik, úgy növekedhetünk mi is a hitben, az istenismeretben. Ha rábíztuk magunkat, egyre újabb és újabb élettapasztalok révén bizonyosodhatunk meg Isten hűségéről, gondoskodásáról. Növekedhet tehát a bizalmunk és ezzel párhuzamosan Jézus jellemének, hatalmának nagyszerűségéről is egyre teljesebb képet kapunk. Az egyéni növekedésen túl azonban Krisztus teste, a kihívottak közössége is gyarapodik: hitben, erőben, ismeretben és számszerűségben is. Az egymással megosztott ismeretek és kisebb-nagyobb csodák egyúttal növelik a közösség erejét és láthatóságát a világban.

14.

NÖVEKEDÉS (2)

 • … a szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: (Efézus 4:12-13)
 • az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban; Akiből az egész test, szép renddel egyberakatva és egybeszerkesztve az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. (Efézus 4:15-16)

A növekedés célját képekben fejezi ki Pál apostol: az „érett férfiúság” arra utal, hogy a csecsemő-, majd gyermek- és pubertáskor szakaszain túljutva, egy férfi – ereje és ismeretei, képességei és jogai teljében, teljes értékűen – képes apját és családját képviselni a társadalomban. Hasonlóan a keresztény is azért születik e világba, hogy mint a menny követe, Isten képmása, az örök szeretet hatalmával tegye láthatóvá a Mindenható arcát és szívét a Sátán uralmának meghódolt világban. A növekedés itt is nemcsak egyéni szinten, hanem a kihívottak közösségének szintjén is érvényes: a szeretet kapcsai tartják egyben a testet, és a kapcsolatok segítségével áramlik a tagok-sejtek között mindaz a jó, amit az egyes keresztények ajándékként továbbadhatnak egymásnak: legyen az bölcsesség, tanítás, gyógyítás, ennivaló, gondoskodás, vigasztalás stb.

15.

GYŐZELEM

ekklészia = népgyűlés, kihívottak közössége, gyülekezet

amómosz = kifogástalan, hibátlan, tökéletes, támadhatatlan, ép

nikaó = győzelmet arat, felülkerekedik

 • Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért; hogy azt megszentelje, megtisztítva a víz fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy ránc, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. (Efézus 5:25-27)
 • Íme, az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. (Jelenések 21:3-4.7)

A növekedés célja a végső győzelem: a Krisztust követő keresztények szent és feddhetetlen, azaz „vádolhatatlan” állapota, amely „tűzálló”; képes elviselni Isten közvetlen, fizikai közelségét, a Vele való állandó együttlétet. Erre a boldog állapotra már itt, a Földön fel lehet és fel kell készülni. A győzelem útja: az egyes élethelyzetekben Jézus győzelmeinek hit általi érvényre juttatása, lemondva minden saját eszközünkről, teljesen Isten hatalmára hagyatkozva. A legnagyobb gyengeségben a legnagyobb erő megmutatása: ez az út és a titok, amely egészen Isten trónja elé vezet.

16.

ELSÖPRŐ GYŐZELEM

hüpernikaó = teljes győzelmet arat, elsöprő, fölényes diadalt arat

 • De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. (1Korinthus 15:57)
 • De mindenekben felettébb diadalmaskodunk, az által, aki minket szeretett! (Róma 8:37)

Alig-alig hihető ígéret: elsöprő győzelem az énközpontú gondolkodás, az önzés kísértései, az aggodalomra okot adó megpróbáltatások közepette. Isten nem a lécet alulról ütögető, hanem fölényes diadalt ígér az Őt szeretőknek! Ez mindeddig még nem történt meg a Földön – a közeli jövő rejti. Te is része lehetsz Krisztus végső diadalának a gonosz felett! Fogadd el Krisztust még ma – és Isten veled, benned élni kezdi győztes életét! Az egyes keresztények győzelmei Krisztusban egyúttal siettetik a világtörténelem lezárását is. Minden egyes győzelem följegyzésre méltó bizonyíték Jézus áldozatának értelme, hatalmának valósága mellett. Minden áldás, amit egy őszinte Krisztus-követő közvetít a világ számára, Isten terveinek igazságát, jellemének feddhetetlenségét igazolja. A szeretet minden egyes győzelme bizonyítéka és igazolása a Fiú, a Bárány uralma jogosságának: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt hallottam, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondj: A trónon ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké! (Jelenések könyve 5:12-13)