Bejegyzések RF-12 kategóriában

12. szám – 2014. június

Reménykedj a kegyelemben!

Ha az igazság ösvényén jársz, bátran számolj a kegyelemmel! Saját életemben tapasztaltam meg, hogy milyen erős és sokszor mennyire nyilvánvaló Isten késztetése akár a jó cselekvésére, akár a múlt bűneinek megvallására. Amikor azt kérjük Istentől, tisztítson meg minket minden hamisságtól, számolhatunk vele, hogy komolyan szavunkon fog minket és egyszer csak felbukkan egy rég elfeledett dolog, … Tovább Reménykedj a kegyelemben! »

Jelt ad neked az Úr maga

Egyik délután nagyon csüggedt lelkiállapotba kerültem, mert legalább három lesújtó hírt kaptam kedves barátaimról, rokonaimról, amelyek mind súlyos betegségekről, illetve halálhírről szóltak. Azt láttam, hogy nincs semmi értelme az imáimnak, hogy gyenge vagyok és hitetlen; hogy bizonyára az én közönyöm, gondatlanságom miatt vallottunk kudarcot az imaküzdelemben egy életért. S ez kérdésessé tette számomra a többiekért … Tovább Jelt ad neked az Úr maga »

Ki vagyok Krisztusban?

Miért kerülünk sokszor lehangolt, elkeseredett, kételkedő vagy csüggedt lelkiállapotba – annak ellenére, hogy szeretjük Istent, hogy keresztények vagyunk, vagy legalábbis „törekszünk azok lenni”? Mert szem elől tévesztünk bizonyos alapvető, hitbeli igazságokat, amelyeket fel kell írnunk szívünk tábláira annak érdekében, hogy ne rendülhessünk meg a legkritikusabb helyzetekben sem. Az alábbi igék – és persze körük végtelenségig, tetszőlegesen bővíthető – hitetlenség és kételkedés elleni orvosságként való naponta többszöri, hangos, hittel történő megvallása visszahat ránk és átalakítja életszemléletünket, ráadásul semmiféle káros mellékhatása nincs, viszont élethosszabbító, örömfokozó, derűt és reménységet adó hatása annál inkább! Tegyük próbára! Mert a „hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róm 10:17)

„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.” (Gal 2:20)

„ha Krisztusban vagyok, új teremtés vagyok; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.” (2Kor 5:17)

„meghaltam a bűnnek, de élek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.” (Róm 6:11)

„Nincsen azért immár semmi kárhoztatása azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.” (Róm 8:1-2)

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el az Istennek szerelmétől, mely a mi Urunk Jézus Krisztusban van.” (Róm 8:38-39)

„akik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek; akik … Istentől születtek.” (Ján 1:12-13)

„Krisztus Jézusban hiszünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből.” (Gal 2:16)

„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, Aszerint, amint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.” (Ef 1:3-7)

„És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján.” (Fil 3:9)

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” (Fil 4:13)

„az Isten Fia eljött, és értelmet adott nekem arra, hogy megismerjem az igazat, és hogy én az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyok. Ez az igaz Isten és az örök élet.” (1Ján 5:20)

„testem a bennem lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertem; és nem a magamé vagyok.” (1Kor 6:19)

„Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, És én Ő benne vagyok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.” (Kol 2:9-10)

„nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki e világban van.” (1Ján 4:4)

„Istentől vagyok pedig a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lett nekünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul” (1Kor 1:30)

Vegyétek föl az Istennek minden fegyverét!

Az Úr csodálatos, tökéletes fegyverzetet bocsátott rendelkezésünkre annak érdekében, hogy Dávidhoz hasonlóan „ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezve megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezve derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözve az igazságnak mellvasába, És felsaruzva lábaitokat a békesség evangéliumának készségével; Mindezekhez fölvéve a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, … Tovább Vegyétek föl az Istennek minden fegyverét! »

Számolj a kegyelemmel!

Életünk nap mint nap váratlan kihívások, olykor csüggesztőnek tűnő vagy éppen vereséggel fenyegető helyzetek és próbák sora. Az egyik nehézség és feladat a másikat éri. Félelmetes, esetleg életveszélyes helyzetekbe sodródhatunk egyik pillanatról a másikra. Hogyan lehetünk úrrá felettük? Hogyan élhetünk minden körülmények között kiegyensúlyozott, derűs életet? Mindnyájan jól ismerjük Dávid és Góliát történetét, sokan közülünk … Tovább Számolj a kegyelemmel! »

Örök élet beszéde

„Krisztus élete, amely életet ad a világnak, Igéjében rejlik. Jézus a szavával gyógyította a betegségeket, űzte ki a démonokat, csendesítette le a tengert, szavával támasztotta fel a holtakat, és az emberek tanúsították, hogy szavában hatalom van. Az egész Biblia Krisztus megnyilatkozása, s a Megváltó az Igéhez akarta erősíteni követői hitét. Amikor nem láthatják Őt, az … Tovább Örök élet beszéde »