Bejegyzések idézetek címkével

Spurgeon gondolatai az imádságról

Aki másokért imádkozik, Krisztussal együtt munkálkodik, mert Ő is esedezik másokért a mennyei Atyánál. A közös imádat az új élet egyik sarja. A mennyben élvezik ennek gyönyörűségét, és ahol az imádat a legbensőbb, ott van legközelebb a menny a Földhöz. Szokás mondani: „a közelről való megismerés megvetést szül”; az isteni dolgokban imádatot fakaszt. A hívő … Tovább Spurgeon gondolatai az imádságról »

Emlékeztető: Ki vagy Krisztusban?

Miért kerülünk sokszor lehangolt, elkeseredett, kételkedő vagy csüggedt lelkiállapotba – annak ellenére, hogy szeretjük Istent, hogy keresztények vagyunk, vagy legalábbis „törekszünk azok lenni”? Mert szem elől tévesztünk bizonyos alapvető, hitbeli igazságokat, amelyeket fel kell írnunk szívünk tábláira annak érdekében, hogy ne rendülhessünk meg a legkritikusabb helyzetekben, a legnagyobb nehézségek közepette sem. Az Istennel való szövetségkötés, … Tovább Emlékeztető: Ki vagy Krisztusban? »

Igék és gondolatok a szeretetről

Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. (1Ján 4:7) Mily hatalmas érzés: szeretve lenni! S ami még ennél is hatalmasabb: szeretni! (Victor Hugo) Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. (Ján 15:12) … Tovább Igék és gondolatok a szeretetről »

Gondolatok a jó pásztorról

  • A végső elszámolás napján kiderül majd, hogy Isten név szerint ismer mindenkit. Életünk minden tettének láthatatlan tanúja van. Ismerem tetteiteket – mondja, aki a hét gyertyatartó között jár (Jel 2:1). Tud elszalasztott alkalmainkról, tudja, hogy a jó pásztor milyen fáradhatatlanul kutatott a görbe utakra tévedtek után, hogy visszaterelje őket a békés és biztos útra. Isten újra meg újra szerelmesei után kiált. Újra meg újra ösvényükre villantja Igéjének sugarát, hogy felismerjék a veszélyt és meneküljenek. Isten útjai igazságosak és változatlanok. Ők azonban csak egyre tovább mennek, vidáman, nevetgélve, míg csak le nem jár próbaidejük, s amikor a híjával találtak fölött elhangzik az ítélet, minden száj elnémul. (E. G. White)

Mit csinál a jó pásztor? Enni ad a nyájnak. Mit adott Jézus a sokaságnak? Igét, egészséget és kenyeret. Beszélt nekik az Isten országáról és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította, utána pedig jól tartotta a több mint tízezres sokaságot. (Cseri Kálmán)

  • Gyermekeink egyedüli biztonsága minden bűnös szokás ellen az, hogy csatlakozzanak Krisztus nyájához, és a hű és jó pásztor gondoskodására bízzák magukat. A Megváltó megőrzi őket minden gonosztól, megoltalmazza őket minden veszélytől, ha hallgatnak szavára. Krisztusban legelőt találnak; erőt és reménységet nyernek, és nem nyugtalanítja őket emésztő vágy, mert Ő megelégíti lelküket. Megtalálták az értékes igazgyöngyöt, ezért lelkük békés nyugalomra lelt. Igazi gyönyörűségük a tiszta, békés, nemes, mennyei jellem. Nem kínozza őket fájdalmas szemrehányás, lelkiismeret-furdalás. Élvezeteik nem ártanak egészségüknek, nem gyengítik értelmüket, mert egészségesek. (E. G. White)

Aki szánakozással és szeretettel viseltetik a tévelygők iránt, aki fáradozik, hogy visszahozza őket a jó pásztor nyájába, az áldott munkát végez. Milyen boldogító gondolat, hogy mikor bűnöst nyerünk így vissza, túláradóbb az öröm a mennyben, mint kilencvenkilenc igaz fölött! A munka tartja meg erősnek az erőset. S mások lelki gondozása, e nehéz fáradozás és teherhordozás adja az erőt Krisztus gyermekeinek. (E. G. White)

  • A jó pásztor azt a juhot és bárányt követi, amelyik a legnagyobb aggodalmat okozza neki, aki így kiváltotta szánakozását. Az önzetlen, hű pásztor elhagyja az egész nyájat, s teljes szívvel-lélekkel, és erejével keresi az elveszettet. Majd a pásztor visszatér a báránnyal. Karjában hozza őt, s minden lépésnél örvendezik. Így szól: „Örüljetek velem, megtaláltam elveszett juhomat!” (E. G. White)

Az ókori pásztor nem terelgette a nyájat, hanem hívogatta. Nem ő követte a nyájat, hanem előttük járt és mutatta az utat. Az vezethető és az érti Istent, aki előtt Ő, az ő akarata és igéje feltétlen tekintély. Aki bízik benne, bizonyos abban, hogy Isten jobban tudja, mi jó nekünk, mint mi magunk. Ezért meggyőződéssel követjük. A vezetés tehát azzal kezdődik, hogy a magunk útjáról megtérünk Isten útjára. (Cseri Kálmán)

  • Boldogok, akik a jó Pásztor kezébe teszik kezüket, és teljesen rábízzák útjukat és önmagukat is. Az Úr mindvégig vezeti őket, és amikor végül hazaérnek a dicsőség honába és végigtekintenek az úton, amelyen Isten vezette őket, szívből jövő, őszinte hálaének tör ki belőlük nagy jótevőjük dicséretére. (Ch. H. Spurgeon)

Az Úr Jézus azt mondta Péternek: Legeltesd az én báránykáimat! (Ján 21:17) Nem a juh termetére, korára utalt az Úr, hanem szeretett voltára: és milyen jó hallani, akár fiatalok, akár öregek vagyunk, hogy az Úr „szeretett bárányai”, „szeretett, kedves juhai” vagyunk! Még ha gyakran makacsok és esendők vagyunk is, számára mindig szeretettek maradunk. Micsoda mélység van abban, hogy Jézus ebben az egyetlen beszélgetésében háromszor is használja ezt a kedves, kicsinyítő képzős alakot! A Jelenések könyvében ugyanez a kedves kifejezés fordul elő a magyar Bárány szó helyén és magára Jézusra utal, mint Isten kedves, egyetlen juhocskájára. (Willis: A görög Újszövetség néhány elrejtett kincse)

Gondolatok a szolgálatról

A mennyben valamennyi teremtett lényért végzett szolgálatában a szeretett Fiú közvetítésével az Atya élete árad ki mindenre, és a Fiú által tér vissza a szeretet áradata – dicséretben, örömteli szolgálatban – a mindenség Forrásához. (E. G. White)

Boldogok mindazok, akik Őt szolgálják. (Ésa 30:18)

Minden ember rabszolga a Földön – vagy Jézus Krisztus, vagy a bűn rabszolgája. Jobb Jézusénak lenni! (Liu Csen-Jing)

Ha nem tudjuk igazán, mit jelent az Úrhoz közeledni, azt sem tudjuk, mit jelent az Úrnak szolgálni. Lehetetlen messze állni Tőle és neki szolgálni. Nem szolgálhatunk neki messziről. (Watchman Nee)

Ha már Jézus Krisztushoz tartozol – a szolgája vagy –, többé nincs jogod ahhoz, hogy az életedet te felügyeld és te tervezd meg! (Liu Csen-Jing)

A példa nagyobb hatalom, mint az utasítás. (Spurgeon)

A szeretet gyümölcse a szolgálat. A szolgálat gyümölcse a béke. (Teréz anya)

Az egyetlen nagyság az alázatosság nagysága. Az egyetlen megkülönböztetés, hogy ki milyen odaadással szolgál másokat. (E. G. White)

A kegyelem birtoklásának csalhatatlan jele a Krisztusért való munkálkodás. (Spurgeon)

Az imádság cselekedete a szeretet, és a szeretet cselekedete a szolgálat. (Teréz anya)

Ha nem gyakoroljuk az önfeláldozást mások javára családi körben, a szomszédságban, a munkahelyen, a gyülekezetben, és ahol csak megfordulunk, akkor – bármit is vallunk, nem vagyunk keresztények. (E. G. White)

Az Úr Jézus soha nincs szolgálaton kívül. (Spurgeon)

Krisztus országa más elveken nyugszik. Az embereket nem hatalomra, hanem szolgálatra hívta, hogy az erősek hordozzák a gyengék fogyatékosságát. Az erő, a rang, a tehetség, a műveltség nagyobb kötelezettséget ró birtoklójára embertársai szolgálatában. (E. G. White)

Aki nem restell kötényt hordani, annak nemsokára nem lesz rá szüksége. (Spurgeon)

Aki fenntartás nélkül átadja magát Istennek, az végzi a legelfogadhatóbb szolgálatot az Úrnak. Akik kapcsolatban vannak az Atyával, azok munkatársaivá válnak, emberi természetben mutatva be az Úr jellemét. (E. G. White)

Emlékezz, hogy Krisztus az, aki rajtunk keresztül munkálkodik – mi csupán eszközei vagyunk a szolgálatban! (Teréz anya)

Az angyalok mindig ott vannak, ahol a legnagyobb a szükség, segítik azokat, akiknek a legkeményebb csatát kell vívniuk az énnel, és akiknek kilátástalanok a körülményei. Ebben a szolgálatban működnek közre Krisztus igaz követői. (E. G. White)

Az igazi szolga nemcsak a kezével, de a szívével is ad. (ismeretlen)

A szolgálat nemcsak prédikálásból áll. Azok is szolgálnak, akik segítik a betegeket, a szenvedőket és szűkölködőket, a vigasztalás szavait szólják a megtört szívűeknek, a kicsinyhitűeknek. (E. G. White)

Egy hangya sem tud mézet gyűjteni, még ha életét is adná érte. (Spurgeon)

Azoknak, akik Isten szolgáinak tartják magukat, néha nehezére esik elfogadni, amit másoktól kapnak. (ismeretlen)

A legalázatosabb munkás is, akit a Szent Lélek indít, láthatatlan húrokat pendít meg, amelyek rezgése elhallatszik a Föld legvégső határáig, és dallamuk átcsendül az örökkévaló korszakokon. (E. G. White)

Ha ösztönzőnk Isten szeretete, semmiféle hálátlanság nem tántoríthat el embertársaink szolgálatától. (O. Chambers)

Isten jó gazda. Már a munka alatt is megfizeti szolgáit, de fizet a munka végeztével is. (Spurgeon)

Azok élik a legteljesebb és legkielégítőbb életet, akik másokat szolgálnak. (ismeretlen)

Csak azok Isten munkatársai, akik Krisztus életét élik. (E. G. White)

Mindig vigaszt kapunk, ha másokat szolgálunk. (Spurgeon)

A szolgálat csodája abban áll, hogy kielégíthetjük mások szükségleteit, miközben a sajátjainkról megfeledkezünk, s közben mégis elégedettséget érzünk. (ismeretlen)

Nem tudom, mi a sorsod, de egy dolgot tudok: azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni. (Albert Schweitzer)

Ha úgy szeretjük a világot, ahogyan Krisztus szerette, akkor fejeződik be számunkra az Ő küldetése. Akkor vagyunk alkalmasak a mennyre, mert a menny már a szívünkben él. (E. G. White)

Keressétek az Urat!

„Dicsekedjetek az ő szent nevében; örvendezzen szívük azoknak, akik az Urat keresik. Keressétek az Urat és az ő erősségét; keressétek az ő orcáját szüntelen!” (1Krón 16:10-11)

„…az Úr minden szívbe belát és minden emberi gondolatot jól ért. Ha őt keresed, megtalálod; ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökké.” (1Krón 28:9)

„Az Úr letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, van-e értelmes, Istent kereső?” (Zsolt 14:2)

„akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek” (Zsolt 34:11)

„Isten! Én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged, téged szomjaz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize” (Zsolt 63:2)

„Örülnek és örvendezne majd benned mindazok, akik keresnek téged, és ezt mondják szüntelen, akik szeretik a te szabadításodat: Magasztaltassék fel Isten!” (Zsolt 70:5)

„Tévelygek mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!” (Zsolt 119:176)

„Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.” (Péld 8:17)

„Szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben Téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai.” (Ésa 26:9)

„Hallgassatok reám, kik az igazságot követitek, kik az Urat keresitek; tekintsetek a kőszálra, amelyből kivágattattatok, és a forrás nyílására, amelyből kiásattatok!” (Ésa 51:1)

„Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségül hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.” (Jer 29:11-12)

„Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt.” (Jer 3:25)

„Mert így szól az Úr Isten: Íme, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján …. Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugtatom meg őket, ezt mondja az Úr Isten. Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik.” (Ezék 34:11-16)

„És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait; hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikünktől sem: Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk.” (Csel 27:26-28)

„Keressétek először az Istennek országát és annak igazságát és ezek mind megadatnak nektek.” (Mt 6:33)

„Azért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.” (Kol 3:1-3)

Gondolatok az isteni ismeretről és az istenismeretről

Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat! (Zsolt 119:125)

Nemhogy Istent, hanem magunkat is csupán Jézus Krisztus által ismerjük. Az életet és a halált csak Jézus Krisztus által ismerjük. Jézus Krisztus nélkül nem tudjuk, mi az életünk, mi a halálunk, mi az Isten, és mik vagyunk mi magunk.
Így a Szentírás nélkül, amelynek egyetlen tárgya Jézus Krisztus, nem ismerünk semmit, és mind Isten, mind a magunk természetében csupán sötétséget és zűrzavart látunk. (Blaise Pascal: 548. töredék)

Jézus személyisége számunkra addig, míg meg nem ismertük Őt, mint személyes Megváltónkat, lakat kulcs nélkül, útvesztő kivezető fonál nélkül. (Spurgeon)

Isten ismerete a magunk nyomorúságának ismerete nélkül nyomorúságot szül. Nyomorúságunk ismerete Istené nélkül viszont kétségbeesést. Jézus Krisztus ismerete e kettő között foglal helyet, mert egyaránt megtaláljuk benne Istent és a mi nyomorúságunkat. (Blaise Pascal: 527. töredék)

A bölcsesség kezdete az Úr félelme, s a Szentnek ismerete az eszesség. (Péld 9:10)

Mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten a szeretet. (1Ján 4:7)

Ismerjétek meg a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. (Ef 3:19)

Amikor megismerjük Isten, mert kiváltságunk, hogy megismerjük, életünk a folytonos engedelmesség élete lesz. (E. G. White)

Isten sokféle úton törekszik megismertetni magát velünk és közösségbe vonni minket önmagával. A természet szüntelenül szól hozzánk. Akiknek nyitott szívük, azokra mélyen hat az Isten kezének munkáin keresztül megnyilatkozó szeretet és dicsőség. A halló fül meghallja és megérti a természet dolgai által közvetített isteni üzenetet. A zöld mezők, a fenséges fák, a bimbók és a virágok, a vonuló felhők, a záporeső, a csobogó patak, a csillagos ég – mind a szívünkhöz beszélnek, és arra késztetnek, hogy ismerjük meg Őt, aki mindezeket alkotta. (E. W. White)

Az aggodalmaskodás legjobb ellenszere Jézus ismerete. (Spurgeon)

Én, az Úr vagyok az, aki a szíveket fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útjai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint. (Jer 17:10)

Mert Ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja. (Jób 34:21)

Jézus Krisztus ismerete nagyobb a legnagyobb tudománynál. (Spurgeon)

Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg atyáid Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az Úr minden szívbe belelát és minden emberi gondolatot jól ért. Ha Őt keresed, megtalálod; ha ellenben elhagyod Őt, Ő is elhagy téged mindörökké. (1Krón 28:9)

Isten az, aki szólt: „Sötétségből világosság ragyogjon fel!”, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. (2Kor 4:6)

Krisztus azért jött, hogy visszaállítsa Isten ismeretét a világban, hogy eltávolítsa az útból a hamis tanokat, amelyekkel az állítólagos Istent ismerők hamis színben mutatták be Őt. Eljött, hogy kinyilatkoztassa törvényének természetét, és jellemében kinyilvánítsa a szentség szépségét. (E. G. White)

Igék az igazi világosságról

Hozd fel reánk arcodnak világosságát, ó, Uram! (Zsolt 4:7)

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek? (Zsolt 27:1)

Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot. (Zsolt 36:10)

Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem; vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba! (Zsolt 43:3)

Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. (Zsolt 56:4)

Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. (Zsolt 97:11)

Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz. (Zsolt 112:4)

Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. (Zsolt 119:105)

A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. (Zsolt 119:130)

Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek útja a tanító feddések. (Péld 6:23)

Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé! (Ésa 5:20)

És lesz Izráel világossága tűz gyanánt, és annak Szentje láng gyanánt, és ég és megemészti gazát és tövisét egy napon. (Ésa 10:17)

Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. (Ésa 58:10)

Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed, Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad. (Ésa 60:19-20)

A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen. Azért ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával. (Luk 11:34-36)

Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. (Ján 3:19-21)

Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. (Ján 12:46)

Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. (Fil 2:15)

Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. (Jel 22:16)

Igék és emberi gondolatok Isten ajándékairól

„Isten az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” (Róm 8:23)

„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!” (Ésa 9:6)

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.” (Jak 1:17)

„Akié a Fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.” (1Ján 5:12)

Széles mosollyal fogadj el bármit, amit ad és adj oda bármit, amit elvesz! Fogadd el Isten ajándékát és légy mélységesen hálás! Ha nagy gazdagságot ajándékozott, használd fel, és próbáld megosztani másokkal, azokkal, akiknek semmijük sincs. Mindent ossz meg másokkal! (Teréz anya)

„Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándék adására, amint tettünk? Mert tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked.” (1Krón 29:14)

Isten nem aszerint értékeli adományunkat, amit adunk, hanem aszerint, amit visszatartunk. (Spurgeon)

Adni, egészen addig, amíg már fáj: ezt az áldozatot nevezem cselekvő szeretetnek. Minden nap látom ezt a szeretetet – gyermekekben, férfiakban és nőkben. (Teréz anya)

„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?!” (Mt 7:11)

„Felelt Jézus és mondta néki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked: Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet.” (Ján 4:10)

Minden élet az adakozás és lemondás elve alapján jön létre. Ez alól kivétel a kapzsi ember, aki olyan, mint a fogaskerekek közé szorult kődarab: ellenáll a világmindenség törvényének. (Spurgeon)

Az adakozásra tett kísérleteink sikertelenek maradnak, ha az ajándék átadásakor visszatartjuk szeretetünk egy részét. Mindegy, milyen formát ölt az ajándék, mert a valódi ajándék mindenképpen a szeretet mozzanata a szívünkben. Első, néma adakozási kísérleteink csekélynek tűnhetnek ahhoz képest, ami adható még marad bennünk, de ezek is elegendőnek bizonyulhatnak ahhoz, hogy megérezzük, milyen határtalan az a kincs, amelyből adakozunk. És még egy tényre fölfigyelhetünk: minél többet adunk át békességünk, szeretetünk tárházából, annál bőségesebben termelődik újra. (Gerald G. Jampolsky)

„És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát érettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.” (Ef 5:2)

Ha Isten megajándékozott földi javakkal, akkor használjuk fel azokat az Ő céljaira – segítsünk másokat, segítsük a szegényeket, teremtsünk állásokat, adjunk munkát másoknak. Ne pazaroljuk el javainkat! Ha van ételünk, otthonunk, emberi méltóságunk, szabadságunk, egészségünk és képzettségünk – gondoljunk arra, hogy ezek mind Isten ajándékai, amelyeket azért kaptunk, hogy általuk segítsünk azokon, akik kevésbé szerencsések nálunk. (Teréz anya)

Az a művész, aki vágyakozó szívvel átadja magát Istennek, aki valóban elismeri, hogy a tehetsége felülről kapott ajándék, egyszer csak átéli, hogy Isten kezd el alkotni rajta keresztül. (Simon András)

„Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért!” (2Kor 9:15)

Gondolatok az akaratról

Milyen csodálatos hatalom az, amely soha nem kényszeríti, de mégis irányítja akaratunkat! Isten nem töri fel a zárat, hanem mesteri módon kinyitja. Erre egyedül Ő képes.Charles H. Spurgeon

Aki nem akar, amikor tud, nem fog tudni, amikor akar.Charles H. Spurgeon

Amikor Isten akarata szerint járunk, összhangban érezzük magunkat a világmindenséggel, mint akik a valóságos lét főútján járnak.Charles H. Spurgeon

A természetes akarat olyan, mint a hideg, merev érc, amely nem enged a kalapács formálásának. Ezzel szemben a megújhodott akarat olyan, mint a megolvasztott fém, amely a kegyelem keze által könnyűszerrel alakítható át engedelmes eszközzé.Charles H. Spurgeon

Akik Krisztus szavai szerint cselekszenek, azok jelleme tökéletes krisztusi jellemmé fog alakulni, mert Krisztus akarata az ő akaratukká lesz. Így formálódik ki bennük Krisztus, a dicsőség reménysége.E. G. White