Az igaz barát

„Minden időben szeret, aki igaz barát és testvérül születik a nyomorúság idejére.” (Péld 17:17)

A barátságról ma már egyre kevesebb szó esik, ámbár „a filozófusok a szerencsejavak közül az első és legkiválóbb helyre helyezték: ugyanis a legkevésbé van kitéve a szerencsének és az ember számára a legszükségesebb”. Pedig bizonyára mindenkinek vannak barátai, csak az a kérdés, igaz barát akad-e közöttük. A barátság az emberi lét elengedhetetlen része, a szeretetkapcsolatok egyik, a szerelem mellett talán legerősebb formája. Nem csupán lelki szükségleteink betöltése szempontjából fontos, van egy másik szerepe is: tükröt tart elénk. „Az egyik legvilágosabb jel, amely megmutatja, milyenek is vagyunk, az általunk kiválasztott barát jelleme.” 1

Jonathán és Jézus

E témáról csak néhány elszórt kijelentést találunk a Bibliában, ezek azonban rendkívül hangsúlyosak. Az emberek közötti barátság kapcsán megemlíthetjük Jób társait, akik azonban nem bizonyultak igaz barátoknak, ezért súlyos feddésben részesültek.

Az Isten és ember közötti viszony vonatkozásában három személyre utal a Szentírás: „Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.” (Jak 2:23) „Az Úr pedig beszéle Mózessel színről színre,amint szokott ember szólni barátjával.” (2Móz 33:11) Keresztelő János pedig a vőlegény barátjának nevezi önmagát. Lehetséges tehát, hogy az, Aki örökkévaló, mindentudó és övé minden hatalom, aki szó szerint mindent megtehet, egy véges, törékeny teremtményét választja barátjául?

A Példabeszédek könyvéből idézett mondat lejegyzésekor Salamonnak bizonyosan eszébe jutott édesapja legjobb barátja, Jonathán. Ő az, aki több alkalommal élete kockáztatásával mentette meg Dávidot. Bebizonyosodott, hogy valóban „Isten ajándéka” ­ ezt jelenti a Jonathán név ­ volt Isai legkisebb fia számára: „Ezt a barátságot Isten lelke lobbantotta lángra, hogy megőrizze általa Izrael eljövendő királyának életét.” 2 Dávid és Jonathán esete világszerte jól ismert, legendás történet; tanulságai azonban talán kevésbé nyilvánvalóak számunkra. Ha végiggondoljuk kettejük közös sorsát, egyértelmű, hogy noha kölcsönösen forró és ragaszkodó érzületről volt szó, mégis egyenlőtlen kapcsolat jött létre: Jonathán ugyanis – emberi szempontból nézve ­ „veszített”, még hozzá jóval többet veszített e baráti viszony kialakításával, különösképpen pedig fenntartásával, mint Izrael későbbi királya. Más szavakkal Saul fia odaadott mindent, Dávid pedig – állapotából fakadóan – elfogadta a felkínált szeretet megnyilvánulásait. Érdemes megvizsgálni, milyen jellemzői és következményei voltak tehát Jonathán Dávid iránt tanúsított barátságának, már csak azért is, mert kettejük összefonódó útja önmagán túlmutató jelentéssel gazdagítja a fenti kijelentést.

Van ugyanis még egy személy, aki ezer évvel később született Betlehemben, és a salamoni gondolat beteljesítőjeként ma is tökéletes, hű társa lehet minden embernek. Különös módon csaknem minden mozzanat, amit Jonathánnal kapcsolatban kiemelünk, még sokkal magasabb szinten igaz az Ő esetében. Azt mondhatjuk, Jonathán – Isten ajándéka – csupán halvány, noha csodálatra méltó tükörképe Isten egész emberiségnek szóló Ajándékának, Jézus Krisztusnak. Mennyiben lehet létjogosultsága annak a kijelentésnek, hogy Ő a barátunk? Elegendő két igevers bizonyítékul: „Micsoda ütések ezek a kezeiden? Azt mondja: Amiket az én barátaim házában ütöttek rajtam.” (Zak 13:6) E Zakariás könyvében olvasható prófécia, amely évszázadokkal a Messiás eljövetele előtt íródott, nyilvánvaló utalás Jézus sebeire. Isten Fia az embereket – akik megölik ­ barátainak nevezi! Később, földi élete során megismétli e gondolatot tanítványai előtt: „Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsoltam néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura: titeket pedig barátaimnak mondottalak.(Ján 15:13-14) Kétségtelen tehát, hogy tanítványait barátainak tekinti, akikkel megosztja gondolatait és szándékait, s a legtöbbet adja értük és nekik: önnön életét. Míg Jonathán szeretete egy konkrét személyre és behatárolt időszakra korlátozódott, Jézusban az összes valaha és a jövőben megszülető emberi lény örök barátra lelhet!

Az alábbiakban e barátságok egy-egy jellegzetes, közös sajátosságát emeljük ki – először Jonathán, majd pedig Isten Fia vonatkozásában.

Szeretet

„Jonathán úgy szerette őt, mint a saját lelkét.” (1Sám 18:1b) Rendkívül ritka, nagy súlyú megállapítás ez. Van-e valaki, akivel kapcsolatban mi magunk ki merjük ezt jelenteni, őszintén és minden képmutatás nélkül? Jonathán ezzel tökéletesen betöltötte a tízparancsolat második kőtáblájának Jézus Krisztus által összefoglalt kívánalmait: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Mt 22:39) Amikor például látta Dávid nagy lelki gyötrelmeit, halálfélelmét üldöztetései közepette, így szólt hozzá: „Amit lelked kíván, megteszem éretted.” (1Sám 20:4) – és valóban teljesítette, amit ígért; erről később még részletesebben lesz szó. A szeretetnek ez az isteni minősége egy, a megszokottól gyökeresen eltérő szemléletről árulkodik: nem én állok a világ középpontjában, hanem egy másik lényre figyelek, akit feltétel nélkül elfogadok, és hajlandó vagyok érte a szeretetből fakadó áldozatra is.

Ennek az önzetlenségnek egyetlen alapja lehetett: az Istenhez fűződő szoros szeretetkapcsolat. Kizárólag ez tette lehetővé, hogy minden helyzetben kitartson az általa választott barátság mellett, hiszen Jonathán – Dávid miatt – nagyon kényes helyzetbe került. Alávetette magát Isten akaratának, engedelmeskedett – elsősorban Izrael Istenének, másodsorban vér szerinti apjának. Nagyon kellett szeretnie Istent, és számtalanszor megtagadnia önmagát, hogy se Sault, se pedig Dávidot ne gyűlölje meg!

Jézus is egyértelműen kinyilvánította nem csupán szeretetét, de annak „hőfokát” is: Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.” (Ján 15:13) Kész volt a legtöbbet, önmagát, életét odaadni az emberért – tehát nem létezik nagyobb szeretet az egész világegyetemben annál, mint amivel Ő lehajolt hozzánk! Ártatlanul meghalni a bűnös kezeseként, kárhozatást vállalni az arra méltó helyett és végül megajándékozni saját, halhatatlan életével – nincs ennél forróbb szeretet sehol, egyetlen szívben sem, kivéve a Teremtő szívét!

Isten Fia esetében Pál apostol egy másik hasonlatot alkalmaz, amely azonban végső soron ugyanazt jelenti, mint amit Sámuel könyvében olvashatunk. Ő úgy szereti egyházát, mint ki-ki a saját testét: „Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat; Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók. Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté.” (Ef 5:29-31) Az utolsó kijelentés kétségtelenül arra utal, hogy Krisztus – az ember iránti mély szeretetében – elhagyta Atyját, hogy ragaszkodjon szíve választottjához, feleségéhez, a testéből való teremtményeihez!

Mindkét ige rendkívül szoros, bensőséges összetartozást fejez ki – hiszen sem a lelkünk, sem a testünk nélkül nem tudnánk létezni ­, amelyből tevékeny odaadás fakad.

Ragaszkodás

Dávid és Jonathán barátságának kezdeteiről mindössze egy fél mondat tudósít: „Minekutána pedig [Dávid] elvégezte a Saullal való beszélgetést, a Jonathán lelke egybeforrt a Dávid lelkével. (1Sám 18:1a) Nyilvánvalóan Izrael első királyának fia is szem- és fültanúja volt a Góliáttal szembeni, csodával határos győzelmének, majd pedig a vele talán egykorú pásztorfiú szerény szavainak, amelyek megnyerték nemcsak a király, de fia szívét is. Ez volt az a pillanat, amelytől fogva elválaszthatatlan – legalábbis lelki értelemben ­ barátokká váltak, noha bizonyos, fájdalmas körülmények következtében aligha tölthettek sok időt együtt. A két lélek „egybeforrása” nyilvánvalóan a vonzalmon alapuló kölcsönös szeretetben gyökerezik, amely az események sodrában nem gyengült, hanem csak fokozódott. Természetesen magában foglalja a gondolkodásmód, a jellem hasonlóságát; a szándékok és célok azonosságát is. Az utóbbira vonatkozóan egyértelmű, hogy Jonathán ezentúl Dávid életének megmentésére összpontosította erőit, állandó készenlétben állt, hogy vigyázhasson rá, s ezzel tulajdonképpen alárendelte saját szándékait, akaratát a barátja iránti szeretetének, mégpedig az „egymást különbnek tartván magatoknál” elv jegyében.

„Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek Ő vele.” (1Kor 6:17)

Jézus Krisztus esetében még nyilvánvalóbb, hogy mennyire egyenlőtlen kapcsolat jött létre Isten Fiának a bukott ember iránti önkéntes elköteleződése révén. Ádám esetében szó ugyanis szó sem volt hőstettről, éppen ellenkezőleg! Nem a nemes tulajdonságok vagy dicséretre, csodálatra méltó tettek váltották ki Jézus szívének könyörületét, hanem a végzetes hiba, majd pedig a gyáva elrejtőzés, s következményeként a végső pusztulás. Ennek ellenére, vagy inkább éppen ezért kötelezte magát a megmentésre, s teljes lényét alárendelte egyetlen célnak: szó szerint minden áron megmenteni az embert! Sőt, ennél jóval többről van szó: Ahogyan Jonathán minden lépésével lényegében Dávid trónra emelését szolgálta, Jézusnak az emberrel való egyesülése is az elveszített Föld feletti királyság visszaszerzését célozta.

Elválaszthatatlanul szoros kapcsolatról van itt szó: ahogyan a test nem él lélek nélkül, vagy a lélek nem működik a test nélkül, ahogyan a szőlővessző elszárad és elhal a szőlőtővel való folytonos összeköttetés híján, úgy egyesül a Krisztust szerető ember Ővele, s így ragaszkodik maga Jézus is Őt szerető barátjához! Ez az egyesülés a szerelmes férfi és nő viszonyára, egymás iránti odaadására emlékeztet, ugyanakkor jóval mélyebb és tartósabb annál.

Szövetség

Szeretetéből és ragaszkodásából fakadóan Jonathán önként, és tulajdonképpen saját, későbbi érdekei ellenében lépett szövetségre Isai legkisebb fiával: „És szövetséget kötöttek Jonathán és Dávid egymással, mivel úgy szerette őt, mint a saját lelkét. És Jonathán leveté felső ruháját, a mely rajta volt, és Dávidnak adta, sőt hadi öltözetét is, saját kardját, kézívét és övét.” (1 Sám 18:3)

A szövetség a felek részéről egyúttal kölcsönös ígéret: azt jelenti, önként kötelezem magam arra, hogy minden körülmények között hűséges maradok, életem árán is megsegítem azt, akit szövetséges társamul választottam. Felajánlom önmagamat a másik szolgálatára. Jonathán – ennek kifejezéseként – levetkőzött, s odaadta barátjának rajta lévő felső ruháját és minden harci felszerelését: kardot, kézívet, övet. E gesztussal lényegében maga mellé emelte, önmagával tette egyenrangúvá, testvéré fogadta, s tulajdonképpen a király fiává tette; majd pedig gyakorlati értelemben is kifejezte, hogy úgy szereti őt, mint saját lelkét. Dávid ebben a pillanatban nem tudta viszonozni ezt a nagylelkűséget, hiszen Jonathánhoz képest – legalábbis barátságuk kezdetén ­ csupán egy egyszerű pásztorfiú volt; a tarisznyáján és parittyáján kívül nemigen volt egyebe. Később ugyan sikeres hadvezérré lett, de Saul haragja miatt folyton menekülnie kellett. Általában véve is elmondhatjuk, hogy egyenlőtlen kapcsolatról van szó: Dávid a viszontszeretetén, háláján kívül semmivel nem tudta kifejezésre juttatni a király fia iránti ragaszkodását. Nincstelen volt, üldözött; és ha reálisan nézzük, folyton feladatot és problémát okozott Jonathánnak.

Isten ugyancsak teljesen egyoldalúan és önként határozta el a szövetség megkötését egyetlen elbukott teremtményével. Célja az elidegenedett ember visszahódítása, illetve felemelése, helyreállítása, sőt megdicsőítése: „Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával. (…) azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.” (Jer 31:31-33)

Ádám bukása után Jézus Krisztus volt az az új Ember, akinek szívébe Isten beírta a szeretet törvényét, azaz saját jellemét: „Lett az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő lélekké.” (1Kor 15:45) E szövetség azonban kizárólag Jézus élete, vére odaáldozása révén léphetett életbe. Halála és feltámadása által válhatott az új emberi nemzetség fejévé; Benne hozzáférhető számunkra az örök, tökéletes élet. Az utolsó vacsora során Jézus e szavakkal kötelezte el magát, mint szövetségesünk: „És mikor ők ettek, vette Jézus a kenyeret, és hálákat adván, megtörte és adta nékik, mondván: Vegyétek, egyétek; ez az én testem. És véve a poharat, és hálákat adván, adta nékik; és ittak abból mindnyájan; És mondta nékik: Ez az én vérem, az új szövetség vére, a mely sokakért kiontatik.” (Mk 14:22-24) A vér nem egyszerűen a megtisztítás eszköze, nem pusztán a bűnök lemosására szolgál; az élet, a halhatatlan, tiszta, tökéletes élet hordozója is!

Sokat mondóak számunkra a szövetség kézzelfogható jelei is, amelyek nemcsak Jonathán esetében jelennek meg, hiszen Jézus Krisztus ugyancsak megajándékozott minket felsőruhájával: „Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!” (Ésa 61:3) A dicsőség palástja nem egyéb, mint a makulátlan jellem, a szentség, a belőle fakadó igazságos cselekedetekkel együtt ­ amelyet Ádám elveszített, Ő azonban ismét nekünk adta –, mégpedig a sajátját! Ezt bizonyítja Pál apostol tanácsa: „Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust! (Róm 13:14) Régi énünk helyett magát Krisztust ölthetjük magunkra, azaz az isteni élet ékességét, örömét, dicsőségét, igazságát!

E mellett fegyverzettel is ellátta az embert, hadi öltözetet, kardot, kézívet, övet ajándékozott nekünk: „Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével; Mindezekhez fölvéve a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde.” (Ef 6:11-17) Valóban mindennel megajándékozott minket, ami csak életre és békességre való; védelmet és erőt adhat minden belső és külső támadással szemben! Az igazlelkűség öve az egyenes jellem, amely istenközpontú, helyén kezeli az ént, és amelyből teljességgel hiányzik az önzés. Az igazság mellvasa megóv a csalárdság és a hazugság nyilaitól és csapásaitól, tehát védelmet nyújt a sátáni hazugságok ellen. A hit pajzsa a kételkedés és kicsinyhitűség elleni oltalom, s a mennyei valósághoz való ragaszkodás eszköze. A Lélek kardja, azaz Isten beszéde isteni, teremtő hatalommal ruházza fel az embert, amely az ördög minden seregét meghátrálásra késztette már Jézus életében is, ugyanakkor élet fakad nyomában. Meg kell még említenünk egy fontos elemet: „Mindezek fölé pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.” (Kol 3:14) Ha Isten maga a szeretet (1Ján 4:8), akkor ismét csak Krisztus életének magunkra vételéről van szó.

Dávidnak sikerült minden ellenségét Jonathán egyszerű, fémből kovácsolt, mára megsemmisült fegyvereivel legyőznie; mennyivel inkább hatékonyak a romolhatatlan, mindenki számára hozzáférhető isteni eszközök!

Jonathán és Dávid esetében – korlátozott értelemben – beszélhetünk „örökszövetségről is, hiszen nem csupán kettejükre vonatkozott: „És ne csak amíg én élek, és ne csak magammal cselekedjél az Úrnak irgalmassága szerint, hogy meg ne haljak; Hanem meg ne vond irgalmasságodat az én házamtól soha, még akkor se, hogyha az Úr kiirtja Dávid ellenségeit, mindegyiket a földnek színéről! … És Jonathán még egyszer megeskette Dávidot, iránta való szeretetéből; mert úgy szerette őt, mint a saját lelkét.” (1Sám 20:15.17)

Itt Isai unokája tulajdonképpen prófétaként utalt a sötét jövőre, látta Saul házának bukását saját édesapja hibájából, s talán ez az egyetlen alkalom, amikor ő kér valamit Dávidtól – de ekkor sem magának.

Dávid valóban hűséges maradt ehhez az eskühöz, mert később királyhoz méltó módon gondoskodott barátja fiáról: „Akkor mondta a király: Maradt-e még valaki a Saul házanépe közül, hogy cselekedjem vele az Isten irgalmasságát? Felelt Siba a királynak: Van még Jonathánnak egy fia, ki mind a két lábára sánta. És mikor megérkezett Dávidhoz Méfibóset, Jonathánnak a Saul fiának fia, arccal leborult, és tisztességet tett neki; és mondta Dávid: Méfibóset! ki felelt: Ímhol a te szolgád. Mondta néki Dávid: Ne félj; mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled Jonathánért, a te atyádért; és visszaadom néked Saulnak, a te nagyatyádnak minden majorságát, és néked mindenkor asztalomnál lesz ételed.” (2Sám 9:3.6-7)

A Dáviddal kötött baráti szövetség alig két nemzedékre terjedhetett ki, az isteni szövetség ezzel szemben ezer íziglen érvényes, felbonthatatlan marad: A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust.” (Zsid. 13:20) Nem csupán olyan értelemben örök, hogy a legelső és legutolsó megszületett emberre egyaránt kiterjed, de időben is korlátlan!

Ezt halála előtt maga Jézus Krisztus erősítette meg: „De nemcsak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem; Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Ján 17:20-21) Mindenki, aki hisz Krisztusban, Isten barátjává válhat, ahogyan évezredekkel ezelőtt Ábrahám! Mindenható Barátunk tehát olyan szövetséget vállalt, amelyben minden teher és tennivaló az Ő vállán nyugszik, mindenét nekünk adja és kötelezettsége az örökkévalóságon át kísér minket!

Ahogyan Dávid a királyi asztalhoz ültette Mefibósetet, Jézus is ígéretet tett erre vonatkozóan barátainak: „Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.” (Jel 19:9)

Lemondás

A szövetség megkötése és fenntartása végső soron azt jelentette Jonathán számára, hogy a királyi trónról is lemondott üldözött barátja javára: „mindaddig, míg Isainak fia él a földön, nem állhatsz fenn sem te, sem a te királyságod (1 Sám 20:31). Ez a mondat a feldühödött Saul szájából hangzott el, aki világosan látta fia tetteinek következményét, csak azt nem volt hajlandó elismerni, hogy ő az okozója az egész konfliktusnak, és végső soron a kényszerű királyváltásnak is. Olyan mértékű áldozatról van szó a király fia részéről, amely manapság szinte felfoghatatlan számunkra, hiszen nincs alkalmunk ekkora nagylelkűség gyakorlására, sem pedig megtapasztalására. Jonathán önként lemondott az uralkodói címről, s ezzel már előre alárendelte magát barátjának, aki mögött legjobb esetben is csak a második ember lehetett! „Ne félj, mert Saulnak, az én atyámnak keze nem fog utolérni téged, és te király leszel Izráel felett, és én második leszek te utánad, és Saul is, az én atyám, tudja, hogy így lesz.” (1Sám 23:17) Ez a kijelentése egyértelműen bizonyítja, hogy Jonathán alkalmas lett volna a királyságra, sokkal inkább, mint az édesapja. Ugyanakkor ott van döntése mögött az Isten akarata előtti főhajtás, a feltétlen engedelmesség: elfogadta Jahve választását, noha ez nyilván fájdalommal töltötte el a szívét, már csak az édesapja iránti tisztelet és szeretet okán is. Mégsem lázadt fel, nem keseredett meg, hanem barátja tudott maradni annak az embernek, aki úgymond „kiütötte őt a nyeregből”. Ráadásul pontosan tudta, hogy nem megfordítható folyamatról van szó: Saul házának egyszer és mindenkorra vége lesz. E magatartása ékes példája annak, hogy valaki „kárára esküszik és nem változtatja meg azt.” (Zsolt 15:4b)

Jonathán mondatai a Vőlegény egyik barátjára utalnak. Keresztelő János szájából hangzott el a következő, Jézusra vonatkozó mondat: „Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.” (Ján 3:30) Ugyanaz a tudatos, alázatos alárendelődés, önfeláldozás nyilatkozik meg, mint Dávid szövetségese esetében.

Már ennyi is töprengésre, elismerésre készteti az embert, pedig mindez semmi a Krisztus részéről tapasztalt lemondáshoz képest. Ő tudatosan lemondott az Atya trónja melletti helyéről, a világegyetem minden hatalmáról, dicsőségéről és kincséről, amikor elkötelezte magát az emberrel kötendő szövetség mellett. Amikor a Földön megjelent, nem a dicsőség királyaként jött: „Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén.” (Zak 9:9) Királyként a ruháján és saruján kívül nem volt egyebe, sőt, még a fejét sem volt hová lehajtania.

Megalázkodása azonban korántsem ért ezzel véget: „mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, Hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lett; És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.” (Fil 2:5-8) Alávetette magát az emberi lét minden kötöttségének, fájdalmának, szó nélkül fogadta a koncepciós per összes nemtelen eljárását, végül pedig a leggyalázatosabb halálnemet is, egyetlen cél érdekében: barátként adta életét hűtlen barátaiért.

Aligha igaz ránk teljes mértékben Pál apostol kijelentése: „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8:9) Nem ismerjük mélységeiben, csupán halvány fogalmaink lehetnek e jótétemény, s e gazdagság nagyságáról, de annyi bizonyos, hogy kincsei már most bőségesen elegendőek számunkra a bővölködéshez!

Közbenjárás

Jonathán barátjáért vívott küzdelme főként a király előtt, a királlyal folyt. Saul növekvő féltékenységéből fakadóan egyre jobban gyűlölte vejét, akinek keze által Isten nem egyszer csodálatos szabadulást szerzett a filiszteusok elnyomása alól. Ez az indulat néha annyira elhatalmasodott rajta, hogy nemcsak szolgái keze által vetett volna véget Dávid életének, de ő maga is üldözésére indult. Ezekben a vészterhes években a király fia többször is közbenjárt Dávidért, hogy megengesztelje apja gyilkos haragját: „És Jonathán kedvezően nyilatkozott Dávid felől az ő atyja, Saul előtt, és mondta neki: Ne vétkezzék a király Dávid ellen, az ő szolgája ellen, mert ő nem vétett néked, sőt szolgálata felette hasznos volt néked. Mert ő kockára tette életét és megverte a filiszteust, és az Úr nagy szabadulást szerzett az egész Izráelnek. Te láttad azt és örültél rajta; miért vétkeznél azért az ártatlan vér ellen, megölvén Dávidot ok nélkül. És hallgatott Saul Jonathán szavára, és megesküdött Saul: Él az Úr, hogy nem fog megöletni!” (1Sám 19: 4-6)

Csillapító szavaira sajnos nem csupán egyszer volt szükség; többször kellett emlékeztetnie a királyt Dávid érdemeire, bátorságára, ártatlanságára; arra, hogy életét kockáztatva mentette meg Izraelt a súlyos vereségektől.

Hiába esküdött meg Saul, a gonoszság később ismét erőt vett rajta, ezért újra üldözni kezdte vejét, s így Dávidnak újólag szüksége volt Jonathán szolgálataira: „Akkor mondta Jonathán Dávidnak: Az Úr az Izráelnek Istene; ha kipuhatolhatom atyámtól holnap ilyenkorig vagy holnapután, hogy íme Dávid iránt jó akarattal van, tehát nem küldök-e ki akkor hozzád és jelentem-e meg néked? Úgy cselekedjék az Úr Jonathánnal most és azután is, ha atyámnak az tetszenék, hogy gonosszal illessen téged: hogy tudtodra adom néked, és elküldelek téged, hogy békében elmehess. És az Úr legyen veled, mint volt az én atyámmal!”

(1Sám 20: 12-13)

Tehát nem csupán Saul felé közvetített, de Dávidnak is tudtul adta atyja szándékát, terveit, hogy felkészíthesse őt ­ akár az azonnali menekülésre is. Nem kevés bátorságra és őszinteségre volt szüksége ahhoz, hogy kendőzetlenül barátja elé tárja a valós helyzetet, illetve apja előtt is vállalja ezt a trónját fenyegető barátságot. Lelki fájdalmaira csak nagyon burkoltan utal az utolsó mondata: világosan látta, hogy az Úr lelke elhagyta Sault, pontosabban Saul hagyta el Istent; Dávid útjait viszont minden tekintetben megáldotta.

Jonathán önzetlen közbenjárása halvány, de fénylő képe Jézus minden korokra és minden hívőre kiterjedő főpapi szolgálatának: „És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.” (Zsid 9:15) Célja is jóval túlmutat a halálos ítélet felfüggesztésén, hiszen halhatatlan, teljes életet kínál elhívott barátai számára.

Krisztus esetében természetesen szó sincs arról, hogy az Atya gyűlölettel tekintene a bukott teremtményre, ellenkezőleg: „Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, (…); Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot.(2Kor 5:18-19) Tehát egyrészt maga Isten kezdeményezte az ember megmentését, nem az Ő haragja, hanem a vétkes tettének törvényszerű következményei alól. Másrészt pedig az ember volt az, aki ellenségévé lett teremtőjének. Az ember szívét kellett megbékíteni, hiszen torz istenképét, félelmeit és gyűlöletét mi sem bizonyította jobban, mint a sebek, amiket Jézuson barátai házában ütöttek. Mégis éppen Ő volt az, aki békességet hirdetett és teremtett az emberszívben, melynek következménye egyszer s mindenkorra, hogy Őbenne van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő benne való hit által.” (Ef 3:12)

Jézus Jonathánhoz hasonlóan részvétteljes, együtt érző szívvel fordult az általa képviselt barátai felé: „Mert nem oly főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” (Zsid 4:14-16) Minden feltétel biztosított tehát ahhoz, hogy odaadó bizalommal tárhassuk ki szívünket előtte, aki gondolataink, érzéseink minden rezdülését jól látja és messziről érti, aki könyörülő és hűséges szívvel fordul felénk.

Abban a tekintetben is hasonlóságot fedezhetünk fel, hogy Jézus közbenjárása sem maradt egyoldalú folyamat. Nem kizárólag az ember imáit továbbítja, sokkal többet tesz ennél: „titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.” (Ján 15:15) Közölte és közli velünk Isten szándékait – ezek azonban nem csupán a gonosz megsemmisítéséről szólnak, éppen ellenkezőleg! A Fiú Atyja jó terveit közvetíti, vagyis hirdeti szeretetét, megosztja velünk a megváltásra, a közöttünk és bennünk lakozására vonatkozó, létfontosságú örömhírt.

Együttérzés

Jonathán Dávid iránti szeretete és ragaszkodása egyre jobban kivívta apja haragját, lényegében ellehetetlenítette helyzetét a királyi udvarban ­ olyannyira, hogy Saul egy alkalommal majdnem megölte őt is: „Akkor felgerjedt Saul haragja Jonathán ellen és mondta néki: Te elfajult, engedetlen gyermek! Jól tudom, hogy kiválasztottad az Isainak fiát a magad gyalázatára és anyád szemérmének gyalázatára!… most azért küldj érette, és hozasd ide őt hozzám, mert ő a halál fia. Jonathán pedig felelt Saulnak, az ő atyjának: Miért kell meghalnia, mit vétett? Akkor Saul utána dobta dárdáját, hogy átüsse őt. És megértette Jonathán, hogy atyja elvégezte, hogy megölje Dávidot. És felkelt Jonathán az asztaltól nagy haraggal, és semmit sem evett az újholdnak második napján, mert bánkódott Dávid miatt, mivel atyja gyalázattal illette őt.” (1Sám 20:30.32-34)

E barátság kezdetén nem volt egyértelmű, hogy Jonathánnak később választania kell a kétféle szeretetkapcsolat között: a vér szerinti atyja iránti tisztelet és szeretet, a neki való engedelmesség, illetve a maga választotta barát iránti hűség egyre élesebb ellentétté fokozódott. Bizonyos, hogy mindez nem kevés gyötrelmet, fájdalmat okozott neki. Ameddig csak lehetett, igyekezett megtartani mindkét irányban a szeretetet és jóakaratot, de végül kialakult egy olyan helyzet, amelyben nyíltan választania kellett: barátja közbenjárójaként vállalta az apjával való összeütközést, a rázúduló szidalmakat, sőt a halált is. Megrendítő, és szeretetének magasabb rendűségét jellemzi, hogy bánata nem saját sérelmének, hanem a Dávidot ért gyalázatnak szólt. Az ártatlanul üldözött barátot ért rágalom dúlta fel igazán, illetve apja helytelen viselkedése, nem pedig saját halálhoz közeli helyzete, a király iránta tanúsított haragja és megvetése. Mégsem szánta rá magát a családjával való végleges szakításra, nem szökött az erdőbe Dávid után, hanem kitartott Saul mellett. Ugyancsak nemes jellemét igazolja, hogy barátja ügyét kivéve minden egyéb dologban engedelmeskedett a király akaratának, ott maradt mellette végig, hűségesen, egészen az utolsó, tragikus csatáig.

Jézus tiszta, érzékeny lelkét soha nem szennyezte bűn, irtózott még a gondolatától is. Szentsége végtelenül magasabb volt még hozzá ragaszkodó barátainak igazságra való fogékonyságánál is, hiszen tanítványait jócskán eltompította az önzéssel terhelt természetükből fakadó, megannyi vétek. Éppen ezért fájdalma is mérhetetlenül nagyobb volt, nem csupán azért, mert nyitott könyvként olvasott a szívekben, de isteni lelke látta előre a hibák, bűnök következményeit is. Krisztus tehát nem Atyja irántunk való haragja felett érzett fájdalmat, hanem éppen fordítva: bűnbe kövesedett barátainak állapota, jövője, gyógyíthatatlansága fakasztott könnyeket szeméből, többek között Jeruzsálem felett vagy Lázár sírjánál (Luk 19:41; Ján 11:33). Mindaz, amit maga körül tapasztalt a Sátán uralta világban, szüntelen fájdalom forrását jelentette számára, s ezt csak néhány esetben derítették fel a feléje megnyilatkozó szeretet és hit bizonyítékai. Ez természetesen nem jelentette azt, hogy kedélye állandóan borús, netán pesszimista lett volna, hiszen Atyjával való közössége folyamatos öröm forrása volt, de kétségtelen tény, hogy nem tudta magát kivonni a körülötte burjánzó megannyi szenvedés és igazságtalanság hatása alól: „Minden szenvedésüket Ő is szenvedte” (Ésa 63:9).

Tanács és bátorítás

„Mint a kenet és jó illat megvidámítja a szívet: úgy az ő barátjának édes szavai is, melyek lelke tanácsából valók.” (Péld 27:9) Jonathán szerepe nem merült ki a passzív szomorkodásban, hanem folyamatosan tanáccsal, bátorítással szolgált Dávidnak: Távol legyen! Te nem fogsz meghalni. Ímé az én atyám nem cselekszik sem nagy, sem kicsiny dolgot, hogy nékem meg ne mondaná. Miért titkolná el azért atyám előlem ezt a dolgot? Nem úgy van!” (1Sám 20:2) Nem tudom, érzékeljük-e ezen szavak mögött azt a mély kétségbeesést, sőt halálfélelmet, amelynek bénító hatása alól Jonathánnak olykor ki kellett vonnia Dávidot. Bátorságot kellett öntenie belé, hogy ne adja fel a további küzdelmet, még olyan áron is, hogy közben prófétikus szavakkal utalt a számára rendkívül tragikus jövőre: Te nem fogsz meghalni… Az élet szavait szólta, valószínűleg sejtve ­ tudva, hogy Dávid életének Saul halála a záloga.

E megrendítő mondatok némileg rávilágítanak Isten irántunk való mély szerelmére. Ő is talált olyan utat és módot, hogy kimondhatja az embernek: Te nem fogsz meghalni, szerelmes Fiamban én halok meg helyetted: „És az Isten könyörül rajta, és azt mondja: Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba; váltságdíjat találtam!” (Jób 33:24) E váltságdíj nem más, mint Jézus élete!

Jonathán számtalanszor találékonysága révén erősítette gyakran elcsüggedt barátját, illetve gyakorlatilag is segítette őt a menekülésben: „A harmadik napon pedig jöjj alá gyorsan, és eredj arra a helyre, ahol elrejtőztél amaz esemény napján, és maradj ott az útmutató kő mellett. És én három nyilat lövök oldalához, mintha magamtól célba lőnék. És íme utánuk küldöm a gyermeket: Eredj, keresd meg a nyilakat! Ha azt mondom a gyermeknek: Íme mögötted vannak emerre: hozd el azokat és jöjj elő, mert békességed van néked, és nincs baj, él az Úr! Ha pedig azt mondom a gyermeknek: Íme előtted vannak a nyilak amarra: akkor menj el, mert elküldött téged az Úr. És erre a dologra nézve, amelyet megbeszéltünk egymás közt, íme az Úr legyen bizonyság közöttem és közötted mindörökké!” (1Sám 20:19-23)

Ha Jonathánról elmondható, hogy jó tanácsokkal látta el Dávidot, hiszen sikerült megmentenie őt a biztos haláltól, akkor mennyivel inkább igaz ez Jézus esetében, akit a prófécia egyenesen tanácsadónak nevez: „és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!” (Ésa 9:6)

Példabeszédek könyvében Krisztus így mutatkozik be: Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén. Hogy az engem szeretőknek valami valóságosat adjak örökségül.” (Péld 8:14.20-21.) Egy másik helyen ezt olvassuk: „Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok.” (Ésa 50:4)

Jézusról elmondható, hogy mindenkor kedvesség ömledezett ajkain, egyetlen szava sem volt fölösleges vagy hiábavaló, kegyetlen vagy bántó; célja – és ez szó szerint igaz ­, hogy megerősítse a bűnben megfáradtakat, megrokkantakat beszédével. Gondoljunk csak bele, szájából ugyanolyan erejű és hatalmú szavak hangzottak, mint amelyek megteremtették a mindenséget. Ha azt mondta, Kelj fel és járj!, az illető felugrott; ha így szólt, Hallgass, némulj el!, elült a vihar a tengeren, ha azt mondta, Menj ki ebből az emberből!, a démon távozni kényszerült. Nem volt és ma sincs olyan akadály, amelyek Jézus Krisztus szavai előtt megállhatnak!

Szavai által gyógyulás, szabadság, békesség és kimondhatatlan öröm köszönt be mindenütt, ahol hívő szívekre talál: „Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást; Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét; (Ésa 61:1-2)

Búcsúzás

Dávid és Jonathán történetének egyik végső mozzanatához érkeztünk. Utolsó, feljegyzett búcsújukkor sírva váltak el egymástól, és még egyszer megerősítették szövetségüket: „Mikor pedig elment a gyermek, felkelt Dávid a kő déli oldala mellől és arcczal a földre borult, és háromszor meghajtotta magát; és megcsókolták egymást, és együtt sírtak, mígnem Dávid hangosan zokogott. Akkor mondta Jonathán Dávidnak: Eredj el békességgel! Mivelhogy megesküdtünk mind a ketten az Úrnak nevére, mondván: Az Úr legyen köztem és közted, az én magom között és a te magod között örökre.” (1Sám 20:41-42)

Ezután már csak egyszer látják egymást élve. Rendkívül magával ragadó és tanulságos olvasni Dávid siratóénekét, amelyet Saul és három fia elestének hírére költött. Nyoma sincs benne örömnek, noha ezzel véget ért az elborult elméjű király elől való menekülés idegőrlő korszaka számára. Igazi bánatot és mély fájdalmat, a nagy tettek elismerését énekelte meg, valamint legjobb barátjának érdemeit: „Izráel! A te ékességed elesett halmaidon: miként hullottak el a hősök! … A megöletteknek vérétől és a hősöknek kövérétől Jonathán kézíve hátra nem tért, és a Saul fegyvere hiába nem járt. Sault és Jonathánt, akik egymást szerették és kedvelték míg éltek, a halál sem szakította el; a saskeselyűknél gyorsabbak és az oroszlánoknál erősebbek valának. … Sajnállak testvérem Jonathán, kedves voltál nékem nagyon, hozzám való szereteted csodálatra méltóbb volt az asszonyok szerelménél. Oh, hogy elhullottak a hősök! És elvesztek a hadi szerszámok!”

(2Sám 1:19-27)

Ahogy láttuk, Dávid ezek után már csak Mefibóset irányában juttathatta kifejezésre Jonathán iránt érzett szívbeli megbecsülését, elköteleződését.

Jonathán nem tudott igazán örömteli szavakkal elválni élete legjobb barátjától. Jézus azonban megtehette ezt. Már feltámadása előtt a visszatérés ígéretével bátorította őket, másrészt pedig biztosította tanítványait állandó jelenlétéről, még a mennybemenetele utáni korszakokra nézve is: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” (Ján 14:1-3)

Felvitetése előtt ezek voltak utolsó szavai: „s íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28:20) Olyan mennyei barátunk van tehát, aki soha nem akar elválni tőlünk; mindaddig, míg mi nem kényszerítjük távozásra, lelke által velünk marad örömben és fájdalomban, békében és háborúságban, kísértésben és győzelemben!

Minden időben

Ha tehát végigtekintünk Jonathán életútján, azt látjuk, hogy a maga részéről tökéletesen betöltötte a Salamon által leírt megállapítást: minden időben szerette Dávidot, nem csupán azon rövidke időszakok alatt, amikor Saul becsben tartotta, hanem az egyre fokozódó gyűlölet idején is. Szerette őt szerencséje és balszerencséje során egyaránt, nem volt féltékeny a sikereire, szemben saját apjával; elfogulatlanul és elismeréssel tekintett barátja érdemeire. Ugyanakkor e barátság szerepe korlátozott időre, kb. 10-15 évre szólt, Góliát legyőzésétől Saul haláláig. Jonathán nem érhette meg azt a pillanatot, amikor barátja emelkedik Izrael trónjára; védnöksége, amely testi-lelki vértet jelentett, elsősorban apja gyűlöletével szemben oltalmazta Dávidot. Mint „királyi barát”, maradéktalanul betöltötte küldetését.

Jézus Krisztusról az evangélista feljegyzi: „szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket.” (Ján 13:1) Ez a „mindvégig” azonban jóval tágabb időkeretet és – az ember oldaláról ­ szélsőségesebb lelki állapotot foglal magában, mint Jonathán esetében. Nem korlátozódik Jézus földi életére, hiszen Ő az Atya örök szeretetének isteni követe, közvetítője volt az ember felé. Nem csupán a nyomorúság idején, vagyis a bűn története alatt fordult barátságával feléje, hanem előtte és azon túl, a végtelen holnapokban is! Másfelől Krisztus szeretete sokkal nehezebb körülmények között teljesedett ki, hiszen Dávid méltónak bizonyult a bizalomra, nemes jelleme, szavatartó hűsége révén; az ember azonban ­ a bűn, vagyis a nyomorúság állapotában ­ a legkevésbé sem volt méltónak mondható, hiszen szívében nem bizalom, hanem harag, kétség, gyűlölet uralkodott Isten és Fia irányában. Még a tanítványok is, akik szerették Őt: elárulták, csalódtak, megbotránkoztak benne, kétségek gyötörték őket, féltékenykedtek és viszálykodtak mellette, s végül halálra sebezték, ahogyan a zakariási prófécia megjövendölte. Jézus azonban ebben az állapotunkban is kitartott mellettünk, mindvégig zászló felettünk szerelme! (Én 2:4)

Testvérül születik

Jonathán testvérül adta magát a pásztorfiú mellé, még az előtt, hogy Saul – igaz, hátsó szándékkal – a vejévé tette, s így Dávid a királyi család tagja lett. Minden eszközzel és minden erejével, fizikailag, lelkileg egyaránt segítette, támogatta a trón felé vezető úton annak ellenére, hogy ez önnön trónfosztását jelentette! Megosztotta minden javát, királyfiúságának minden eszközét barátjával, annak ellenére, hogy viszonzásul – őszinte ragaszkodáson és ígéreten túl – semmit nem kapott.

Hogyan lett testvérünk Isten Fia, aki az Atya jobbján ült?

„Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.” (Gal 4:4-5) Asszonytól, vagyis emberi testben született, alávetve a genetikai-erkölcsi behatároltság és terheltség minden negatív következményének, Pál szavaival élve mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz. Tehát magára öltötte az emberi természetet, amely reménytelenül elszakadt az élet forrásától.

Ez önmagában véve azonban nem segíthetett volna rajtunk, többre volt szükség: „Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, (…) Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme műveli ezt!” (Ésa 9:6-7) Tehát emberként is megőrizte isteni személyiségét, második Ádámként is erős Isten maradt, aki méltó arra, hogy általa Dávid trónja egy örökkévalóságon át fennállhasson!

Azt a tényt, hogy testvérünkké lett, nagyon tudatosan vállalta mindvégig; több alkalommal így beszélt önmagáról: „Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett.” (Mt 18:11) Ezt a testvériséget megpecsételte egyrészről halála révén, hiszen testében a romlott emberi természetet szögezte a keresztfára. Másrészt feltámadása által, hiszen nem abban az állapotban támadt fel, mint amiben Földre jövetele előtt elvált Istentől, hanem örök, tökéletes Emberként tért vissza a mennybe, és ült Atyja jobbjára. Azt mondhatjuk, hogy az univerzum egyetlen más teremtménye sincs Jézus személye révén olyan szoros közösségben Istennel, mint az ember!

E tényeknek természetesen ránk nézve hallatlan jelentősége van: „Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!” (1Ján 3:1) Nemcsak Jézusra igaz, hogy embernek Fiává lett, hanem az emberre is, hogy Isten Fiává lett Krisztusban. Már most osztozunk vele halálában, feltámadásában és mennyei királyságában: „De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.” (Ef 2:4-7)

Ábrahám Magva, az örök, tökéletes Fiú a miénk, és mi az Övé; s Őbenne elrejtőzve az Atya Egyszülöttje vagyunk!

Ahogyan Dávid egykor igaz barátot nyert Jonathánban, úgy ­ idő- és számbeli korlátozás nélkül ­ minden ember igaz barátot kapott Isten Egyszülöttjében, Jézusban, akiben lakozik az egész teljesség, aki egy személyben testvérünk, szövetségesünk, szerető társunk, közbenjáró főpapunk, tanácsosunk minden időben ­ és tudhatjuk, hogy „hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meg fogjuk látni, amint van.” (1Ján 3:2)

Hozzászólás

Az email címed nem fog megjelenni másoknak. Required fields are marked *

Ezeket a HTML tag-eket és tulajdonságokat használhatod: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>