Egy állandó hiányszakma

avagy a legbiztosabb állás

A munka

A munka az ember életének egyik legfontosabb, az idő nagy részét felemésztő vonatkozása: a munkanélküliség az egyik legnagyobb, állandó fenyegetés; vagy, ha valakit már érint, akkor a legnagyobb nyomorúság és szégyen. Sokan a munkájuk alapján ítélik meg embertársaikat, de saját magukat is. És egyáltalán, korunkban egyre több vita folyik a munka minőségéről, értelméről, változásairól. Manapság, az automatizáció és a digitalizáció következtében rengeteg, korábban nélkülözhetetlen szakma szűnik meg, alakul át. Érdekes és megfontolandó gondolatokat vet föl David Graeber (1961-2020) anarchista antropológus, a London School of Economics professzora a Bullshit Jobs: A Theory1 című könyvében. Az angol ’bullshit’ szó azt jelenti: ’hülyeség, marhaság’. Egyik előadásában hallhatjuk, pontosan mit ért e fogalom alatt: olyan munkát, melynek létjogosultságát titokban, legbelül az adott munkát végző személy sem tudja igazolni, mégis mímelnie kell, hogy van értelme – és ettől bullshit, azaz marhaság az egész.2 Mindkét véglet, a munka hiánya vagy a „felesleges” munkakör betöltése ugyanazt eredményezi: folyománya a kiégés, az állandó fáradtságérzet, az önbecsülés zuhanórepülése és veszélyes függőségek kialakulása. Érdemes feltenni a kérdést: mi magunk hogyan látjuk saját helyzetünket, saját munkánkat? Tudjuk-e meggyőződéssel, szenvedéllyel végezni? Esetleg átkozott taposómalomnak tűnik? Graeber szerint „a legtöbb ember tényleg szeretné azt hinni, hogy hozzájárul a világhoz valamilyen módon, és ha ezt megtagadják tőlük, megőrülnek vagy csendben nyomorúságossá válnak”. Egyik meglátása szerint – ami egyben témánk felvezetése is – a „gondoskodó osztály” forradalmára van szükség. Ez alatt többek között a tanárok, szociális munkások, családon belüli gyermeknevelők, jótékonysági munkákat végzők stb. körét érti. Azokat, akik gyakran önkéntesen, alulfizetetten, megbecsülés híján végzik mindennapi tevékenységüket. Őket kellene szerinte megbecsültebb, megfizetettebb „helyzetbe hozni”. Szinte sugallja, hogy melyek a legtöbb értelmet és járulékos örömöt felmutató feladatkörök… E rövid, gondolkodásra serkentő bevezető után egy olyan, a legjobb értelemben vett „gondoskodás” kategóriájába tartozó munkakörről lesz szó, amely kétezer éve hiányszakma a Földön – de nem fizikai, hanem szellemi síkon. A mai napig sok millió állás betöltetlen, pedig senki nem helyezett még kilátásba nagyobb bért és prémiumot, mint az alábbiakban közzétett hirdetés feladója.

Az álláshirdetés

A következőkben Isten meghívása hangzik: arra kéri gyermekeit, akik a sötétség hatalmából átléptek a mennyei királyság fennhatósága alá, és akiknek nevei fel vannak írva az élet könyvében, hogy legyenek munkatársaivá. Az igék látszólag mezőgazdasági idénymunkáról, szőlőművelésről, gabonaaratásról beszélnek – de a mögöttes valóság az emberszívek meghódítása az evangélium örömhíre, Isten szeretetereje által. Az Úr mindig kevesellte a neki szolgálók számát, ezért külön kérés tárgyává is tette ezt a témát:

 • Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. (Lukács 10:2)
 • Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájakat, hogy már fehérek az aratásra. És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató. Én annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok. (János 4:35-38)
 • Eredj fiam, munkálkodj ma a szőlőmben! (Máté 21:28)
 • Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. (Máté 6:19-21)
 • Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ad majd nektek! (János 6:27)
 • Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenve azért, tegyetek tanítványokká minden népeket … és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Máté 28:18-20)

A biztosítékok és a fizetség

Gondoljunk bele, amikor Isten királysága kezdetét vette a Földön, számtalan, aggodalomra okot adó körülmény nyomasztotta a tanítványokat – és nem mondhatjuk, hogy indokolatlanul. Elhagyták a fizikailag végzett munkájukat, az egyetlen szakmát, amihez értettek; elhagyták rokonságukat és társadalmi kötelezettségeiket; elhagyták az ezredéves egyházi hagyományt, amelybe beleszülettek. Egy názáreti tanító maroknyi, gyanús szektájának tagjai lettek, aki radikálisan új istenképet hozott, aki szakított mindazzal, amit addig helyesnek gondoltak. Úgy tűnt, egyedül voltak egy egész világ ellen! Üldözötté váltak saját városukban, hazájukban, a Római Birodalomban. Az egyetlen biztosítékot számukra a Megváltó szavai jelentették: hűségét ígérte, hogy soha el nem hagyja őket. Jelenlétéből azonban egyúttal teljes körű, minden emberi elképzelést felülmúló gondoskodás és ellátás fakad:

 • Akkor Péter ezt mondta: Íme, mi elhagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz hát minekünk? Jézus pedig mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz százannyit kap, és örökség szerint nyer örök életet. (Máté 19:27-29)
 • Azért azt mondom nektek: Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Vajon nem több az élet mint az eledel, és a test mint az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarítanak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Ki az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. (Máté 6:25-34)
 • Fösvénység nélkül való legyen a magaviseletetek; elégedjetek meg azzal, amitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat nekem? (Zsidók 13:5-6)
 • az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való… (2Péter 1:3-4)
 • Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. (Ézsaiás 54:4)
 • reménykedjetek … az élő Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent a mi tápláltatásunkra3. (1Timótheus 6:17-19)
 • Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. (Fil 4:19)

Teljes körű gondoskodást ígér a mennyei Atya szolgái, munkatársai számára: nemcsak a legelemibb szükségek betöltése, az étel, ital, ruházat, hanem a munkát megalapozó szellemi képességek, de még az otthon, az új családtagok is hozzátartoznak a bérezéshez! Aggodalom nélkül tudhatja mindenki, aki Isten szolgálatába áll, hogy mindene megvan és meglesz az utolsó pillanatig a Krisztusban! Amikor pedig a menny számára való kincsgyűjtés korszaka lezárul, ki-ki fáradozása arányában – bár azt mondhatjuk, ez végtelenül kedves „túlzás” Isten részéről – nyer örökséget az újjáteremtett Földön.

A feladat

Azonban látni kell, hogy lehetetlen küldetés, amire Jézus hívja barátait! Lehetetlen ugyanis emberi erővel embereket megszabadítani saját természetük, a világi kívánságok és a Sátán fogságából! Ezért nélkülözhetetlen előfeltétel az újjászületés, melynek során felvérteződik és felszereltetik Krisztus jellemével, győzelmeivel, hatalmával és vonzó szeretetével mindenki, aki szövetségre lép vele. Nélkülözhetetlen a teljes Istenre történő ráhagyatkozás, hiszen a saját erőfeszítés haszontalan. Csakis így válik valóban maradandóan gyümölcsözővé a munka:

 • Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket! (1Péter 2:9)
 • az Ő alkotása vagyunk, teremtetve Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. (Efézus 2:10)
 • hogy hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát (Efézus 3:8)
 • A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust, Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálva bennetek, ami kedves előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. (Zsidók 13:20-21)
 • Elmenve e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek! (Márk 16:15)
 • Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő szabadítását! (Zsoltár 96:2)
 • Menjetek el és hirdessétek … a népnek az [örök] élet minden beszédét! (ApCsel 5:20)

Ez az állás a gondoskodás legmagasabb szintjéről szól, amelyben a munkáltató Isten, a munkavállaló a bennünk élő Krisztus, a munkaterület a világban élő minden rendű és rangú ember, aki a sötétség és a halál foglya. A jutalom pedig megrendítő: nem lesz annál nagyobb öröm, mint amikor a megváltottak között megpillantjuk azokat, akik a mi hívásunkra választották Jézus követését. De még ennél is nagyobb boldogság és megtiszteltetés meghallani a király ítéletét: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely nektek készíttetett a világ alapítása előtt! (Máté 25:34) Ha meghallod a hívást, ne habozz elfogadni! Biztos lehetsz benne, hogy soha nem leszel munkanélküli…

1 GRAEBER, David: Bullshit munkák. – Budapest: Typotex, 2020. – 340 p.

2 https://www.youtube.com/watch?v=XIctCDYv7Yg

3 A görög ’apolauszisz’ szó jelentése valójában élvezet, gyönyörűség, élvezés; vagyis több mint táplálás!