Győzelmünk titkai 2Királyok 18-19

Az Ószövetség rendkívül fontos és értékes része Bibliánknak, sok tekintetben magyarázza, kiegészíti, értelmezi az Újszövetség tanításait, egyik sem érthető a maga teljességében a másik nélkül. A választott nép sorsa nem ok nélkül maradt ránk: „Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.” (1Kor 10:11) Az alábbiakban egy talán sokak által ismert eseménysorozatról olvashatunk, amely azonban egyszeri, konkrét jelentésén túl bepillantást enged számunkra a Földünkön folyó, életre-halálra menő küzdelembe, megláttatja Isten és ellenségének jellemét, céljait, az általuk használt eszközöket, nem utolsósorban az ember helyét mindebben, illetve a győzelem forrását és titkait. A történet tehát valójában rólad és rólam szól, itt és most játszódik: egyáltalán nem mindegy, hogyan döntünk bizonyos helyzetekben, melyik oldalon állunk, milyen fegyvereket alkalmazunk, kiben bízunk – holnapunk, sőt, örök sorsunk múlik rajta…

Ezékiás, Júda királya a Királyok könyvének egyik kiemelkedő alakja, erkölcsi nagyságában Dávidhoz hasonlítható. Uralkodása idején az egységes zsidó állam már a múlté, helyette északi (Izrael név alatt) és déli királyság (Júda) létezik, de éppen történetünk egyik kritikus pontján – i.e. 722-ben ­ szűnik meg a tíz törzset egyesítő Izrael független léte is: Asszíria meghódítja a bálványimádásba süllyedt országrészt. Júdára is hasonlóan szomorú sors vár majd közel háromszáz év múltán, a babiloniak lesznek önállóságuk megpecsételői. A bukás késleltetői a próféták mellett az olyan, Istenhez hűséges uralkodók voltak, mint Jósiás, Ezékiás, Josafát.

Ragaszkodott az Úrhoz

„És Hóseásnak, az Ela fiának, az Izráel királyának harmadik esztendejében kezdett uralkodni Ezékiás, Akháznak, a Júda királyának fia. Huszonöt esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és huszonkilenc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; anyjának neve Abi, a Zakariás leánya. És kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, amint az ő atyja, Dávid cselekedett. Ő rontotta le a magaslatokat, törte el az oszlopokat, és vágta ki az Aserát, és törte össze az érckígyót is, amelyet Mózes csinált; mert mind az ideig az Izráel fiai jó illatot tettek annak, és nevezték azt Nékhustánnak. Egyedül az Úrban, Izráel Istenében bízott, és ő utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között, sem azok között, akik előtte voltak. Mert az Úrhoz ragaszkodott, és el nem hajlott ő tőle, és megőrizte az ő parancsolatait, amelyeket az Úr Mózesnek parancsolt. És vele volt az Úr mindenütt és ahova csak ment, előmenetele volt. És elszakadt Assiria királyától, és nem szolgált néki. Megverte a Filiszteusokat is egész Gázáig és határukat, az őrtornyoktól a kerített városokig.” (2Kir 18:1-8)

Ezékiás önmagában véve is egy csoda. Édesapja, Akház az egyik leggonoszabb uralkodó volt, aki csak élt; ő maga mégis Dávidhoz mérhető hitben és tisztaságban uralkodott. Élete és munkája bizonyíték és bátorítás arra nézve, hogy a legrosszabb környezet, leggonoszabb hatások sem kényszeríthetnek senkit az istentelenség útjának követésére! A kegyelem mindenhová elhat és csodákat eredményez!

Ezékiás tettei kedvesek voltak az Úr szemében, hiszen azt olvassuk, hogy lerontotta a pogány bálványáldozati helyeket, az oszlopokat, sőt, az érckígyót is össze kellett töretnie. Ebben az időben – nem kis részben apja istentelen élet- és gondolkodásmódja miatt ­ Júda népe is mélyre süllyedt a bálványimádásba, átvéve a maradék őslakosság, a kánaánita törzsek borzasztó szertartásait, a paráznaságon át egészen a gyermekáldozatokig. Odáig süllyedtek, hogy a Mózes által kovácsolt érckígyót, amely a kereszten felemelt Megváltót jelképezte, imádni kezdték! Ezékiás törekedett minden pogányság kiirtására, és az igaz Istent követte. Cselekedeteinek mozgatórugója az Úr iránti kizárólagos bizalom, az Ő útjaihoz való ragaszkodás. Ebből fakadt a parancsolatok iránti engedelmessége, hűsége is. Isten igaz gyermeke volt, ennek eredményeként Isten minden helyzetben megsegíthette. Az első parancsolat maradéktalan megtartása (teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből szeresd…) értelemszerűen maga után vonta, hogy gyűlölte az Úr minden ellenségét: elszakadt – egy másik fordítás szerint fellázadt ellene ­ Asszíriától és győzelmet aratott a filiszteusok felett. Mivel az Úrban bízott, nem félt ellenségeitől, önként szembefordult velük, és le is küzdötte őket. Ha hitben erősen állunk, nem lehet kérdés a győzelem!

Ezékiás király, Júda országa és Jeruzsálem városa Isten gyermekeit jelképezik a Földön. Az Úr iránti bizalom, ragaszkodás, hűség törvényszerűen engedelmességet, a bálványoktól való elfordulást eredményez. Jézus maga mondta: „Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.” (Mt 6:24) Mit tekinthetünk ma bálványnak? Figyeljük meg, mi az, ami fontos nekünk, amire vagy akire a legtöbb időt szánjuk, a legtöbb pénzt, energiát fektetjük bele, érdeklődésünk, szívünk nagy részét elfoglalja? Önmagunk, egészségünk, valamilyen szenvedély(ek), vagyonunk, munkánk, társunk, gyermekeink – vagy Jézus Krisztus? (Természetesen az Úr szeretete nem zárja ki családtagjaink vagy mások iránti szeretetünket, sőt! De nagyon fontos látni, hogy Isten imádata, szeretete nélkül az előbbi sem sikerülhet jól.)

Kinek szolgálsz, ki előtt hódolsz? Az Istenhez való igazi hűség nem tűr és nem kíván vetélytársakat: minden pillanat az Úrral forró öröm forrása, egyre többet és többet kíván belőle a lelkünk, és már most, itt valóság lehet Krisztus ígérete: „a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de Aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1Ján 2:17) Megváltónk mellől kidőlnek a bálványok! A Hozzá való hűség – miként Ezékiás életében ­, vagyis az Isten melletti döntések sora látható győzelmeket eredményez, amelyek soha nem önnön erőfeszítéseinkből, hanem a Mindenható erejéből táplálkoznak. Az egyetlen dolog, amit ennek érdekében tehetünk, hogy törekszünk megismerni jóságos, kedves Atyánkat, mert csakis a valós ismeret eredményezhet bizalmat, szeretetet, ragaszkodást, s eközben átengedjük az Ő erejének a mi gyöngeségünket. Ha mi közeledünk, Ő is közeledik – pontosabban végre megnyílik a szemünk és meglátjuk, hogy milyen régóta próbál szívünkhöz férni ­, és megcselekszi „a többit”: az előmenetelt, a haladást, a győzelmeket.

Érdekes következménye mindennek, hogy bizonyos szempontból „beszűkül” az ember érdeklődési köre, Isten kerül a középpontba, a látható világ dolgai, tárgyai, élvezetei háttérbe szorulnak; ugyanakkor azonban a Krisztussal való egyre szorosabb kapcsolat révén egyre több ember felé tárul ki szívünk, s azzal az érdeklődéssel, szeretettel, jósággal közeledünk feléjük, amellyel az Atya Fia által a világ felé fordul(t).

A megszállás

„Ezékiás királynak negyedik esztendejében – amely Hóseásnak, az Ela fiának, az Izráel királyának hetedik esztendeje – feljött Salmanassár, Asszíria királya Samaria ellen, és megszállta azt; és elfoglalta három esztendő múlva, Ezékiás hatodik esztendejében – ez Hóseásnak, az Izráel királyának kilencedik esztendeje – ekkor vették be Samariát.

És elhurcolta Asszíria királya az Izráelt Asszíriába, és letelepítette Halába, Háborba, a Gózán folyó mellé, és a médeusok városaiba; azért, mert nem hallgattak az Úrnak, az ő Istenüknek szavára, hanem megszegték az ő szövetségét, mindazokat, amelyeket Mózes, az Úr szolgája parancsolt; sem nem hallgattak rájuk, sem nem cselekedték azokat.” (2Kir 18:9-12)

Abban az időben Asszíria volt a világ legerősebb földi hatalma, s Ezékiás megtapasztalhatta, hogy a gonoszságuk és kegyetlenségük okán hírhedt asszírok az összes, Júda körül fekvő területet elözönlötték. A gyarmatosítás, deportálás, illetve a leigázott, kiürített országrészek betelepítése idegen népcsoportokkal jellegzetes módszereik közé tartoztak. Fennmaradt domborműveik számtalan hadijelenetet ábrázolnak, amelyeken a foglyok kínzását, karóba húzását is megörökítették. Palotáikban nagyon gyakoriak voltak a félig állati, félig emberi testű, oltalmazó démonokat ábrázoló szobrok. (Nem volt véletlen, hogy Jónás félelmében vonakodott elmenni Ninivébe Istentől kapott küldetését teljesíteni.) Náhum próféta ezt mondja az asszírok fővárosáról: „Jaj a vérszopó városnak! Mindenestől hazug és erőszakkal telve, és nem szűnik rabolni. Ostor-csattogás, kerék-zörgés zaja; dobogó ló, robogó szekér; Törtető lovag, kardok villogása, dárda villanása, sebesült tömegek, holtak sokasága, nincs számuk az elesetteknek; megbotlanak hulláikban.” (Náh 1:1-3)

Először Samária, majd i.e. 722-ben a testvérállam, Izrael is áldozatul esett a hódítóknak, ugyanis beérett a nép bálványimádásának gyümölcse. Ahogyan Ezékiás ragaszkodott az Úrhoz, és győzelmet győzelemre halmozott, úgy ennek ellenkezője is igaz: a távolodás nyomán vereség követ vereséget… A fogság, a szétszóratás, a halál szükségszerűen eljön, ha az Úrral való szövetséget megtörik, s az emberek erejük legfőbb forrásától elfordulnak.

Asszíria e világ istenének jelképe, aki bitorolja a Föld feletti hatalmat. Bolygónk jelen pillanatban is csatatér: alapvetően kétfajta hatalom és kormányzási elv küzdelmének színtere. Isten, mint Teremtő jogos uralkodója az egész világegyetemnek, Ádám döntése nyomán azonban Sátán, az ellenség igényt tart a Földön minden életre: „A ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén, kit elnyeljen.” (1Pét 5:8) Isten lénye a szeretet, uralkodásának fundamentuma a szeretetből fakadó szolgálat és önmegtagadás. A gonosz hatalom alapja az önzés, az önfelmagasztalás, a kizsákmányolás. Utóbbiakon nyugszik az összes földi birodalom. Isten királysága nem e világból való, s a keresztényeknek tudniuk kell, hogy „nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” (Ef 6:12) Jézus Krisztus szavai feltárják az alapvető, kiengesztelhetetlen ellentétet a kétfajta cél és „létértelmezés” között: „A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.” (Ján 10:10)

Feljött Sénakhérib

„Ezékiás királynak pedig tizennegyedik esztendejében feljött Sénakhérib, Asszíria királya Júdának minden kerített városa ellen, és elfoglalta azokat.” (2Kir 18:13)

Annak ellenére, hogy Ezékiás nem volt vétkes, mint izraeli uralkodótársa, hanem hűségesen az Úr útjain járt, évek múlva mégis ostrom alá vette őt is az ellenség, minden városát „körülfolyták” a gonoszság seregei. Bizonyára feltette magának a kérdést: miért történik ez velem? Miért sújt vagy büntet az Isten? Ne csodálkozzunk ezen a fordulaton! Jézus világosan követői elé tárta a várható jövőt: „Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd.” (Ján 15:19-20) Minden korszakban ez volt a helyzet: Isten gyermekei, mint megerősített városok, noha látszólag jelentéktelen szigetecskék, mint „maradék” emelkedtek ki a gonoszság igájában nyögő világból.

Jézus ezt mondta Péternek: „a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát; de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited.” (Luk 22:31-32) Ne gondoljuk, hogy a Gonosz könnyedén lemond azokról, akik egykor adófizető rabszolgái voltak, igényt formál – bűnei, gyengeségei alapján – minden egyes emberre. Ezékiás, mint lázadó különösképpen szemet szúrhatott Asszíriának – törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb támadás közeleg. Az Úr megengedi a próbát, azaz a rostálást, hogy mindenki eldönthesse: kinek akar szolgálni; ugyanakkor minden eszközt rendelkezésre bocsát a győzelemhez. Krisztus, mint Közbenjáró minden egyes gyermekéért imádkozik, hogy el ne fogyatkozzon hite a kritikus helyzetekben!

Elizeus prófétát egyszer a szíriai király akarta megöletni, mert rendre megakadályozta őt gonosz tervei kivitelezésében, ezért az hatalmas sereget küldött elfogására: „Felkelt pedig jókor reggel az Isten emberének (Elizeusnak) szolgája, kiment, és íme seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És mondta néki az ő szolgája: Jaj, jaj, édes uram! mit cselekedjünk? Felelt ő: Ne félj! Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik velük. És imádkozott Elizeus és mondta: Ó, Uram! Nyisd meg, kérlek, az ő szemeit, hadd lásson! És megnyitotta az Úr a szolga szemeit és látta, hogy a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.” (2Kir 6:15-17) Hajlamosak vagyunk kizárólag csak azt nézni, ami a szemünk előtt van, különösen nehéz helyzetben – hitünk szemeivel pedig nem látjuk meg az isteni oltalom és szabadítás eszközeit, amelyek mellett eltörpül a minket fenyegető veszély.

Amit rám kirósz, elviselem!

„Akkor elküldött Ezékiás, Júda királya Assiria királyához Lákisba, ezt üzenve: Vétkeztem, térj el én rólam; amit rám vetsz, elviselem! És Asszíria királya Ezékiásra, Júda királyára háromszáz talentum ezüstöt és harminc talentum aranyat vetett ki. És Ezékiás oda adott minden ezüstöt, a mely találtatott az Úr házában és a király házának kincsei között. Ugyanebben az időben fosztotta meg Ezékiás az Úr templomának ajtajait és az ajtók félfáit, amelyeket Ezékiás, Júda királya maga boríttatott be, és odaadta azokat Asszíria királyának.” (2Kir 18:14-16)

Hogyan válaszolt a király az ostromra? Sajnos emberi módon, félelemtől vezérelve. Óriási hibát követett el hitbeli megingása következtében: Nem kérdezte meg Istent, mit cselekedjen, hanem azt tette, amit saját erőit számbavéve ki tudott találni. Feláldozta több évvel ezelőtt kivívott szabadságát és bocsánatot kért a rabszolgatartótól! Az országért – látszólagos függetlenségéért ­ cserébe ismét adót fizetett Asszíriának. Hátat fordított Istennek, hogy visszatérhessen a kegyetlen iga alá, hiszen nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Többszörösen is naiv döntéseket hozott: egyrészt azt hitte, hogy a hódító megelégszik az adóval, másrészt, hogy „ennyit” még ő is el tud intézni, nincs szüksége isteni segítségre. Talán reménykedett, elviselhető lesz majd a rabiga – pedig a rabság szükségszerűen halálba vezet.

Figyeljük meg, mit adott oda adóként: a legértékesebbeket, az Úr házának kincseit. Pál apostol írja, hogy Istennek temploma vagytok, s amikor adózunk a gonosznak, legelőször mindig a legértékesebb javaktól foszt meg minket: az arany borítás Krisztus isteni tökéletessége, amely szentté teszi a halandó emberi testet; az arany egyben Krisztus élő hite, a szeretet szépsége és ereje. Az arany és az ezüst nélkül, csupaszon maradt házat többé nem lehet az Úr házának nevezni, hiszen megfosztatott annak dicsőségétől, omlékony és romlékony. A testi-lelki egészséget veszélyeztető függőségek, szenvedélyek, az önimádat különféle formái mind behajtják az adót: szellemi-fizikai kincseink legjavát rabolják el tőlünk, s a szabadulás utáni visszaesések, miként Ezékiás esete, figyelmeztetnek: nem vagy biztonságban, mihelyt leveszed a tekinteted Krisztusról! Ráadásul nem is a magunkét adjuk, hiszen „nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg.” (1Kor 6:19-20) Az ár jóval több volt, mint háromszáz talentum arany: Jézus tiszta, isteni élete – tehát nincs is jogunk tulajdonképpen adót fizetni! Istentől nyert javainkat, talentumainkat, gazdagságunkat szórjuk oda minden egyes gyenge pillanatban a rabszolgatartó elé.

Ez volt-e a szabadulás igazi útja Ezékiás számára?

Vajon az Úr tudta nélkül jöttem?

„És Asszíria királya mégis odaküldte Thartánt, Rabsárist és Rabsakét Lákisból Ezékiás királyhoz igen nagy haddal Jeruzsálembe, és felmentek és jutottak Jeruzsálembe, és feljőve és odaérve, megálltak a felső halastó zsilipjénél, amely a ruhafestő útja mellett van. És kihívatták a királyt. És kiment hozzájuk Eliákim, a Hilkia fia, ki a király házának gondviselője volt, és Sebna, az íródeák, és Joákh, az Asáf fia, az emlékíró.

És mondta nékik Rabsaké: Mondjátok meg Ezékiásnak: Ezt mondja a király, Asszíria nagy királya: Micsoda bizodalom ez, amelyben te bizakodtál? Azt mondtad: csak szóbeszéd; tanács és erő kell a hadakozáshoz; vajon kihez bíztál, hogy fellázadtál ellenem? Íme, ebben a törött nádszálban bizakodsz, Egyiptomban, melyhez ha valaki támaszkodik, bemegy az ő kezébe és átlyukasztja? Ilyen a fáraó, Egyiptom királya mindenekhez, akik ő hozzá bíznak! Vagy azt akarjátok nékem mondani: Mi az Úrban, a mi Istenünkben bízunk; hát nem ő az, akinek magaslatait és oltárait lerontotta Ezékiás, és mind Júdának, mind Jeruzsálemnek megparancsolta: Ez oltár előtt imádkozzatok Jeruzsálemben?

Nosza, fogadj hát az én urammal, Asszíria királyával: Én neked kétezer lovat adok, ha tudsz reájuk adni annyi lovast. Hogy verhetnéd hát vissza az én uram legkisebb hadnagyai közül csak egyet is, és hogyan bízhatsz Egyiptomhoz a szekerek és a lovagok miatt?

Vajon az Úr tudta nélkül jöttem fel e hely ellen, hogy azt elveszessem? Az Úr mondotta nekem: Menj fel e föld ellen, és veszítsd el azt!” (2Kir 18:17-25)

Hiába volt az újbóli behódolás, a súlyos adó lerovása, nem bizonyult elegendőnek: Asszíria teljes kapitulációt követelt. Amíg a legkisebb engedményt is tette Júda a hódítónak, az urának és parancsolójának tekintette önmagát, hiszen megalázó módon felelősségre vonta évekkel ezelőtti lázadása, elszakadása miatt. Mesterien felépített vádbeszédet fogalmazott meg Rabsaké: a pszichológiai hadviselés minden fegyverét bevetette annak érdekében, hogy félelmet keltsen és teljes önmegadásra, önfeladásra kényszerítse a királyt, s vele egész Júdát. Látszólag súlyos, racionális érvekkel igyekezett megfosztani hallgatóit a hittől, az igazságot hazugságokkal vegyítette, hogy elbizonytalanítson, majd kegyetlenül megsemmisítette önbecsülésüket, reményeiket.

Először is igyekezett a bizalom összes bástyáját porba omlasztani: Egyiptom gyengeségét, állhatatlanságát ecsetelte, s nem ok nélkül. A zsidók – annak ellenére, hogy Isten kivezette őket abból a bálványimádó országból – történelmük folyamán mindegyre ott kerestek szövetségest maguknak, s minden esetben csalódniuk kellett: a fáraók vagy hátba támadták vagy cserbenhagyták őket. Isten maga is intette prófétái által e vonatkozásban népét, ne bizakodjanak a Nílus menti királyság hűségében és segítőkészségében. Ézsaiás a következő szavakkal intette a népet: „Jaj a pártos fiaknak, így szól az Úr, akik tervet visznek véghez nélkülem, és szövetséget kötnek, de nem lelkem által, hogy bűnre bűnt halmozzanak! Akik Egyiptomba szállnak alá, és számat nem kérdezik meg, hogy meneküljenek a Fáraónak oltalmába, és Egyiptom árnyékába rejtőzködjenek. És lesz néktek a Fáraó oltalma szégyenetekre, és az elrejtőzködés Egyiptom árnyékában gyalázatotokra. Hitvány és üres Egyiptom segítsége, ezért nevezem őt nagyszájúnak, aki veszteg ül.” (Ésa 31:1-3.7)

Csaknem háromszáz évvel később, a babiloni fogság árnyékában Jeremiás is könyörgött a júdabelieknek, ne menjenek oda: „Az Úr szólott hozzátok, ó, Júdának maradékai! Ne menjetek Egyiptomba; jól tudjátok meg, hogy bizonyságot tettem ma ellenetek.” (Jer 42:19)

Isten a „rabszolgaság házának” nevezi Egyiptomot, amely a sötétség és gonoszság földje; a korbács, s egyúttal a „húsos fazekak” földje – ugyanazon elvek alapján működik, mint Asszíria. A választott nép tagjai kegyetlen sorsot szenvedtek ott, mégis időről időre visszavágyakoztak, mert megtölthették a gyomrukat. Hiába pusztultak el tömegesen, még a fiaikat is halálra kellett adniuk (emlékezzünk Mózes rejtegetésére), sokan nem szakítottak a szívükben véglegesen Egyiptommal. A fáraók birodalma tágabb értelemben a bálványimádó világot, szűkebb értelemben önző énünket jelképezi. A te szíved hová húz? Milyen szövetségesekben bízol a próbák idején? Hol keresel menedéket, kitől kérsz tanácsot a nehézségek során? Megtagadtad-e már minden olyan kívánságodat, amely visszahúz a halál földjére?

S hogy mennyire nem volt érdemes Egyiptom erejében reménykedni, azt bizonyítja későbbi sorsa. Pontosan akkor, amikor Júda királyságának végzete megpecsételődött, véget ért a csalfa szövetséges függetlensége is:

„Ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene: Íme, én elküldök és felhozom Nabukodonozort, a babiloni királyt, az én szolgámat, és az ő székét e kövekre teszem, melyeket elrejtettem, és azokra vonja fel az ő sátorát. És betör, és megveri Egyiptom földjét, aki halálra való, halálra, és aki rabságra, rabságra, és aki fegyverre, fegyverre jut. És tüzet gyújtok Egyiptom isteneinek házaiban, és felégeti azokat, és foglyokká teszi őket, és magára ölti Egyiptom földjét, miképpen a pásztor magára ölti ruháját, és kimegy onnan békességgel.” (Jer 43:10-12)

Rabsaké ezután hazugságokkal bombázta a Mindenhatóba vetett hitet, hiszen Ezékiás az élettelen és tehetetlen bálványok oltárait döntette le, nem Istenét, s az Ő rendeletét követte abban, hogy csakis Jeruzsálemben lehetett imádni az Urat. (Volt ugyanis korábban egy király, név szerint Jeroboám, az elszakadt tíz törzs első királya, aki nagy bűnbe vitte egész népét: Isten tanácsai ellenére félni kezdett attól, hogy az izraeliek felmennek majd Jeruzsálembe imádni az igaz Istent, ezért felállíttatott két (!) aranyborjút Dánban és Béthelben! Az első bálvány miatt Isten haragja sújtotta a népet még a pusztában, ennek ellenére most kettőt is imádni kezdtek! Ezzel tulajdonképpen felgyorsította a nép erkölcsi süllyedését, és végső soron fogságba vitelét!) Ezékiás látta testvéreik romlását, annak okait, és mindenképpen el akarta kerülni, hogy Júda is erre a sorsra jusson.

Az asszírok követe annyira magabiztos volt, hogy még egy rendkívül gúnyos fogadást is felajánlott: ad kétezer lovat, ha Ezékiás talál rájuk ugyanannyi lovast… Júda annyira kevés, annyira semmi, még a legjelentéktelenebb asszír hadnagynak sem jelentene gondot a győzelem vele szemben. Elgondolhatjuk, milyen lehetett hallgatni e szavakat a király embereinek! Fizikai szinten, a látható valóság szintjén igaza volt Rabsakénak. Ha végigtekintjük a történelmet, mindig hasonló arányokkal találkozunk. Az ellenség elsöprő ereje Isten maroknyi, gyenge csapatával szemben: Gedeon háromszáz embere, Dávid Góliáttal szemben, a tanítványok kicsiny csoportja a hatalmas Római Birodalomban – mégis mindig győzelmet arattak, ha az Úrral jártak, függetlenül ellenfelük túlerejétől!

Rabsaké a végső csapást a legutolsó mondatokba rejtette: Istenre hivatkozott, s nem csupán arra, hogy tudomása van a hadjáratról, de egyenesen arra apellált, hogy ez az Ő akarata! Mennyire fontos ismerni Istent, hogy e beszéd hallatán ne omoljon össze lelkileg az ember! Igaz, hogy az Úr pontosan tudott az asszírok minden egyes szándékáról, hadmozdulatáról – de az merő hazugság, hogy Júda megsemmisítése feladatai közé tartozott! Izrael megbüntetésében valóban eszközül használta őket, de ez Ezékiás országára nem vonatkozott.

„A tolvaj nem egyébért jön, hogy lopjon…: Sátán először talentumaitól fosztja meg az embert, utána pedig a maradék bizalmat lopja el a szívéből; elveszi a hitet, amely az Istennel való kapcsolat alapja. Ha ugyanis adóval hódolunk, azaz engedetlenek vagyunk, kifejezzük, hogy kevéssé szeretjük az Urat, s ez lelkifurdalást támaszt, amely nagy mértékben megingatja, megrendíti hitünket. Azután torz istenképet fest, mert az igazságot hazugsággal vegyíti, ugyanakkor halálos pontossággal rámutat gyengeségünkre – valóban semmi esélyünk az ő haderejével szemben. Mire támaszkodhatunk egy ilyen kritikus helyzetben, amikor csupán egy hajszál választ el a kétségbeeséstől?

Az „így szól az ellenség” ellenében egyetlen fegyverünk az „így szól az Úr”! Erőnk kizárólagos forrása a pontos, igaz ige- és istenismeret, ez pedig csakis az Ő szavaival való táplálkozáson keresztül lehetséges: „aki sötétségben jár és nincs fényesség neki, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenhez!” (Ésa 50:10) Mindenfajta emberi segítség helyett tartsunk ki a hűség megtestesítője mellett: „Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.” (Zsolt 20:8-9)

Ne beszélj velünk zsidóul!

„És mondta Eliákim, a Hilkia fia, és Sebna és Joákh Rabsakénak: Beszélj, kérlek, a te szolgáiddal szíriai nyelven, mert jól értjük; és ne beszélj velünk zsidóul e nép füle hallatára, amely a kőfalon van. És felelt nekik Rabsaké: Vajon a te uradhoz, vagy te hozzád küldött engem az én uram, hogy elmondjam e dolgokat, avagy nem inkább e férfiakhoz, akik a kőfalon ülnek, hogy azután veletek együtt egyék meg a saját ganéjukat, és igyák meg a saját vizeletüket?” (2Kir 18:26-27)

Eliákim alázatos kérése a nép védelme érdekében, amely ismét kifejezte a szolgai alávetettséget, hiábavaló alkudozást vezetett fel, s csupán arra volt jó, hogy leleplezze az ellenség valódi arcát, igazi viszonyát a júdabeliekhez. Az asszírok azért jöttek, hogy pusztítsanak: nem elégszenek meg a kivetett adóval, feltétlen behódolást követelnek minden egyes izraelitától. Először szavaikkal pusztítottak ­ ráadásul a zsidók nyelvén ­, hogy a félelem, a gyávaság mindenfajta ellenállást csírájában elfojtson, majd pedig fizikailag is meg akarták őket semmisíteni.

Tanulság számunkra, hogy nem érdemes, nem szabad az ellenséggel – saját, önző vágyainkkal sem! ­ alkuba bocsátkozni, hiszen ez csupán útkészítője a gyors vereségnek. Jól ismeri nyelvünket: jól tudja, kinek hol a gyenge pontja, mely szavak, kérdések ütnek legnagyobb rést a hiten, az Istenhez való hűségen. Eliákim is elismerte, hogy jól értik a gonosz nyelvét, amely leginkább a kísértések nyelve: „mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutva halált nemz.” (Jak 1:14-15) Akár a fegyverletételre csábít, a hit útjának feladására, akár pedig valamilyen önző vágy gyors kielégítésére, amellyel állandó függésben tarthatja az ember testét és lelkét, mindenképpen a romlást munkálja. Pedig az utolsó szavak lerántják a leplet: valójában azért jött, hogy megalázzon, kínszenvedésbe és rabságba döntsön, „öljön és pusztítson”!

Elviszlek gabonás és boros földre

„És odaállt Rabsaké, és hangosan kezdett zsidóul beszélni, mondván: Halljátok meg a királynak, Asszíria nagy királyának beszédét! Azt mondja a király: Meg ne csaljon titeket Ezékiás; mert nem szabadíthat meg titeket az ő kezéből. És ne biztasson titeket Ezékiás az Úrral, ezt mondván: Kétség nélkül megszabadít minket az Úr, és nem adatik e város az asszíriai király kezébe. Ne hallgassatok Ezékiásra; mert így szól Asszíria királya: Békéljetek meg velem, és jöjjetek ki hozzám, és ki-ki egyék az ő szőlőjéből és fügefájáról, és igyon az ő kútjának vizéből; Míg eljövök és elviszlek titeket a ti földetekhez hasonló földre, gabonás és boros földre, kenyeres és szőlős földre, olajfás és mézes földre, hogy élhessetek és meg ne haljatok. Ne higgyetek Ezékiásnak, mert félrevezet benneteket, mikor azt mondja: Az Úr megszabadít minket!

Vajon megszabadították a pogányok istenei, mindegyik a maga földjét Asszíria királyának kezéből? Hol vannak Hámátnak és Arphádnak istenei? Hol Sefárvaimnak, Hénának és Hivvának istenei? És Samariát is megszabadították-e az én kezemből? Kicsoda a földön való minden istenek közül, aki megszabadíthatta volna az ő földjét az én kezemből, hogy az Úr is kiszabadíthatná Jeruzsálemet az én kezemből?” (2Kir 18:28-35)

Jézus Krisztus egyértelmű képet festett követői számára a Sátánról: „emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.” (Ján 8:44) Az asszír követ szavain keresztül megláthatjuk a hazugság mélységeit, s annak romboló erejét.

A kérés után Rabsaké már az egész néphez intézte szózatát, természetesen ismét héber nyelven. Egyértelműen az egység megbontására törekedett, a bizalom megingatására: ne bízzatok, ne higgyetek, nem szabadíthat meg, félrevezet stb. Összetűzést, viszályt, zűrzavart igyekezett szítani, miként az ördög a „szétdobáló” névhez hűen. Célja a falon ülők elszigetelése egymástól, a királytól, Istentől. Miután megtörte a szíveket, kételyt ébresztve minden baráttal és szövetségessel szemben, szétforgácsolva az egységben rejlő erőt, felkínálta saját kincseit: figyeljük meg jól, sok ismerős dolgot találhatunk közöttük. Annak ellenére, hogy pár pillanattal előbb még egészen másfajta eledelt és italt szánt nekik, most mézes-mázos hangon Isten ígéreteit másolja! Hasonlókat ígér, de mégsem ugyanazt! Az Úr így szólt: „és népemmé lesztek, én pedig Istenetekké leszek néktek; hogy beteljesítsem az esküvést, amellyel megesküdtem a ti atyáitoknak, hogy nekik adom a tejjel és mézzel folyó földet.” (Jer 11:4-5) Talán hihetően hangzana Rabsaké ígérete is, ha nem figyelmeztetnének a korábbi, nyílt fenyegetések: az előbb vizelet – most bor, az imént ganéj – most füge…

De mi az ára az asszírok által felkínált gazdag föld elnyerésének? El kell hagyni hozzá Jeruzsálemet, azaz Isten városát és népét, ki kell menni a biztonságot adó falak közül, megbékélni az ellenséggel, azaz feltétel nélkül behódolni neki. Látszólag könnyebb út, harc nélkül megadni magad, s ráadásul még jutalom jár érte. Ez is ismerős mozzanat: „Ismét vitte [Jézust] az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, És mondta neki: Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj!” (Mt 4:8-10) Krisztusnak is felkínálta az általa bitorolt világot, a kereszt minden szégyene és kínja, a halál megízlelése nélkül megkaphatta volna – egy feltétellel: az imádatért cserébe! Gondoljunk bele, miféle ajánlat ez: a teremtő boruljon le hódolattal teremtménye előtt! Ugyanez az elve egyébként mindenfajta bálványimádásnak is.

Hogyan lehet az igazságot a hamisságtól megkülönböztetni? A hetven éves fogság előtt az Úr Jeremiás által küldött üzenete nagyon hasonló volt Rabsaké szavaihoz: „Vegyétek nyakatokra a babiloni királynak jármát, és szolgáljatok néki és az ő népének, és éltek!” (Jer 27:12) „Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene mindama foglyoknak, akiket Jeruzsálemből Babilonba vitettem: Építsetek házakat és lakjatok azokban, plántáljatok kerteket és egyétek azoknak gyümölcseit. Vegyetek magatoknak feleségeket és szüljetek fiakat és leányokat, és a fiaitokat is házasítsátok meg, a leányaitokat pedig adjátok férjhez, és szüljenek fiakat és leányokat, és szaporodjatok meg ott, és meg ne fogyatkozzatok. És igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldtelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.” (Jer 29:5-7)

Akkor és ott már az jelentette számukra az életet, ha kimennek földjükről messze, Babilonba. Aki nem kelt útra fogolyként, arra biztos, szörnyű pusztulás várt.

Létfontosságú, hogy kétség nélkül felismerjük, melyik az Úr hangja, melyik az ellenség hazugsága! Jézus ezt mondja nekünk: „a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.” (Ján 6:63) Ha az Ő szavaival töltjük meg naponta szívünket-elménket, nem lesz kétségünk, egyes helyzetekben kit hallunk, mert így bátorít minket: „Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem.” (Ján 10:27)

Érdemes figyelni Rabsakénak e félmondatára is: „…hogy élhessetek és meg ne haljatok.” A legelső kísértés első mondata is erről szólt: „bizony nem haltok meg.” (1Móz 3:4) Hazugságai, kétséget ébresztő kérdései révén mindig más utat kínál az élet felé, mint az Úr; a könnyebb, kényelmesebb, szélesebb utat, amely azonban végül mégis a halálba visz, mert ő emberölő volt kezdettől fogva.

Rabsaké a remény összes szálának elvágása érdekében felsorolta mindazokat a királyságokat, amelyeket már leigázott a hódítók serege – felmutatta isteneik gyengeségét, s végül az utolsó kérdés leleplezi, miről is szól a mennyben kezdődött nagy küzdelem: „Kicsoda a földön való minden istenek közül, aki megszabadíthatta volna az ő földjét az én kezemből, hogy az Úr is kiszabadíthatná Jeruzsálemet az én kezemből?” Kiderül, hogy valójában minden az önfelmagasztalás vágya körül forog: nincs nagyobb, hatalmasabb, erősebb nálam, ÉN vagyok a leg…! Mit sem számít a gyarmatosított népek sorsa; a lényeg, hogy körülöttem forogjon az egész világegyetem!

Ez a gondolat, ez a szándék legelőször a mennyben ütötte fel a fejét: „És az égben viaskodás folyt: Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal; és a sárkány is viaskodott és az ő angyalai; de nem vehettek diadalmat, és az ő helyük sem találtatott többé a mennyben. És vettetett a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vettetett a földre, és az ő angyalai is ő vele levettettek. ” (Jel 12:7-9) A Mikhael ­ jelentése ’Ki olyan, mint Isten’ ­, Jézus Krisztus egyik neve, hiszen Ő az Atya dicsőségének képmása. Sátán megirigyelte Isten Fiának helyét és dicsőségét, nem elégedett meg azzal a megtisztelő hellyel és feladattal, amit kapott. Azóta minden földi hatalom és birodalom az általa elgondolt minta szerinti utat járja – amennyiben nem Isten törvényének engedelmeskedik.

Rabsaké tehát feltette utolsó, kihívó kérdését: Van-e olyan földön való isten, aki megmenthetne titeket? Lesz-e válasz?

A nép csak hallgatott

„De a nép csak hallgatott, és nem felelt neki csak egy igét sem; mert a király megparancsolta, mondván: Ne feleljetek neki. És elment Eliákim, a Hilkia fia, a király házának gondviselője, és Sebna, az íródeák, és Joákh, az Asáf fia, az emlékíró, Ezékiáshoz megszaggatott ruhákban, és elmondták neki Rabsaké beszédét.” (2Kir 18:36-37)

Abban a pillanatban ­ nem válaszolt senki. A király parancsa szerint nem álltak szóba többé az ellenséggel, hiszen az imént is tapasztalhatták, semmi értelme: nem javukat akarja, hanem romlásukra tör. Szó nélkül visszavonult mindenki a falak mögé.

Voltak helyzetek, amelyekben Jézus Krisztus is hallgatott, nem felelt egy szót sem a nyílt istenkáromlásokra (pl. Heródes előtt). Ahol már az isteni szó sem segít a megkeményedett szíveken, ott csak hallgatás, eltávolodás, a kapcsolat megszakítása lehet a helyes megoldás.

Káromlásnak napja

„Mikor pedig ezeket hallotta Ezékiás király, megszaggatta az ő ruháit, és zsákba öltözött, és bement az Úr házába. És elküldte Eliákimot, a király házának gondviselőjét, és Sebnát, az íródeákot, és a papoknak vénjeit, akik zsákba öltöztek, Ézsaiás prófétához, az Ámós fiához; És mondták néki: Ezt mondja Ezékiás: E nap nyomorúságnak, szidalmazásnak és káromlásnak napja; mert a fiak a szülésre jutottak, de nincs erő szüléshez. Netalán az Úr, a te Istened meghallotta Rabsakénak minden beszédét, akit elküldött az ő ura, Asszíria királya, hogy szidalommal illesse az élő Istent és káromló beszédekkel, amelyeket az Úr, a te Istened meghallott: könyörögj azért azokért, a kik még megmaradtak. És elmentek az Ezékiás király szolgái Ézsaiáshoz.” (2Kir 19:1-5)

Milyen csodálatos Ezékiás magatartása, különösen előző tettei fényében! Ezúttal hátat fordított az ellenségnek, beismerte korábbi rossz döntését, megalázkodott és leborult Isten előtt. Tehát nem tett azonnali felindulásból valamiféle kétségbeesett gesztust a hódító felé, hanem Urához fordult segítségért. Be kellett látnia, hogy az elhamarkodott adófizetés, vagyis a látszólag jelentéktelen engedetlenség következményei Isten trónjának megdöntésével fenyegetnek. Hibája alkalmat kínált az ellenségnek az Úr becsmérlésére, és megfosztotta magát – népével együtt – a feddhetetlenségből fakadó bátorságtól. Hiányzott Júdából az erő, mert eladták magukat korábban az ellenségnek! Valójában azonban a történelem egésze a nyomorúságnak, szidalmazásnak és káromlásnak napja, mert Isten jelleme, uralkodásának alapja és módja kérdőjeleződik meg a mai napig a sátáni lázadással, és nem utolsósorban a magukat kereszténynek mondók döntései révén. Hányszor hoztunk már mi is szégyent Istenünk szent nevére!

Most azonban Ezékiás a legjobbat tette: követeket küldött Ézsaiás prófétához, aki – mint Isten és ember közötti, Szent Lélekkel teljes közvetítő – tolmácsolni képes az Úr üzenetét. Ma is ez az egyetlen menedék: „igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.” (2Pét 1:19) Isten szava világosságot gyújt, leleplezi a hazugságot, megmutatja az igazság ösvényét, mindig reményt és bátorságot ad – valójában egyetlen célja van, hogy minden egyes szívben ott tündököljön Krisztus: „Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.” (Jel 22:16) Akkoriban látszólag könnyebb dolga volt az Úr népének, de csak látszólag: „az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a próféták által ez utolsó időkben azonban szólott nékünk Fia által, …aki minket bűneinktől megtisztítván, ült a Felségnek jobbjára a magasságban.” (Zsid 1:1.3) Hatalmas ajándékot kaptunk, amely az ószövetség prófétái számára még csak vágyott jövő volt: Isten közvetlenül Fián keresztül szól most hozzánk! Ő az egyedüli út az emberiség számára, az Úr testté lett szava, aki tökéletesen elvégezte a megtisztítás munkáját, hogy semmiféle kötelék ne fűzzön egyetlen keresztényt sem a korábbi rabtartóhoz, hogy szabadon követhessük a Hajnalcsillag fényét! Nem csupán Isten szól Fia útján hozzánk, de Krisztusban, a Közbenjárónkban mi is bátran és kételyek nélkül a Mindenható trónja elé borulhatunk ínségünkben, örömünkben egyaránt: „Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” (Zsid 4:16)

Ne félj a beszédektől…!

„És mondta nekik Ézsaiás: Ezt mondjátok a ti uratoknak: Ezt mondja az Úr: Ne félj a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem Asszíria királyának szolgái. Íme én oly lelket adok belé, hogy hírt hallván, visszatér az ő földjére és fegyverrel vágatom le őt az ő földjében.” (2Kir 19:6-7)

Szemben az asszírok terjengős beszédeivel, az Úr üzenete rövid, tömör, mindössze két mondat. Készségesen megfelelt a király kérésére, és szavai – Rabsaké szövegével ellentétben ­ nem elgyengítő, hanem bátorító, erőt adó, felszabadító jövendölést foglaltak magukban. Úgy kezdődik, ahogyan Krisztus nagyon gyakran fordult gyermekeihez: Ne félj… ­ Ő pontosan látja, mennyire félünk és rettegünk, legtöbbször látszólag nem is ok nélkül, de ebből a három sorból is kiderül, mennyire fölöslegesen. Az Úr szerint csupán szó marad a fenyegetés, nem válik valóra, sőt, Asszíria ellen fordul a fegyver, mellyel addig ő öldökölt.

Isten szavai tanúskodnak arról, hogy pontosan látja, kik lázadnak ellene, és látja végzetük beteljesedését is. Egészen más megvilágításba helyezte Ezékiás számára a látszólag leküzdhetetlen ellenséget. Közvetett módon fény derül az Úr végtelen hatalmára, mindentudására, mindenható erejére is, rámutat történelemformáló szerepére, amelyről Ézsaiás másutt beszélt: „Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta Őt, mint tanácsosa? Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa Őt, és tanítsa Őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa Őt az értelem útjára? Íme, a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben, olyanoknak tekintetnek; íme a szigeteket mint kis port emeli föl! Minden népek semmik Ő előtte, a semmiségnél és ürességnél alábbvalóknak tartja. Ki ül a föld kereksége fölött, amelynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra; Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld bíráit hiábavalókká változtatja; Még alig plántáltattak, még alig vettettek el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és Ő csak rájuk fuvall, és kiszáradnak és őket, mint polyvát, forgószél ragadja el.” (Ésa 40:13-24)

Milyen parányiak vagyunk – nemcsak egyedül, az egyes emberek, hanem még a több milliót számláló néptömegek is a Teremtő szemében és kezében! Félelmetes távlatok nyílnak előttünk ezt olvasva, ugyanakkor békességet ad a tudat, hogy Isten minden történelmi folyamatot felügyel, s egyik pillanatról a másikra megfordíthatja azokat!

Asszíria eredeti, isteni rendeltetését Ezékiel próféta ábrázolta egy nagyon szép kép segítségével: „Íme, Asszíria cédrus volt a Libanonon, szép ágakkal és sűrű gallyaival árnyékot tartó s magas növésű, melynek felhőkig ért a teteje. Víz nevelte naggyá, a mélység vizei tették magassá, folyóikkal körüljárták ültetése földjét, s csak folyásaikat bocsátották a mező egyéb fáihoz. Ezért lett magasabb növése a mező minden fájánál: s megsokasodtak ágai, s hosszúra növekedtek gallyai a sok víztől, amikor kiterjesztette azokat. Az ő ágain csinált fészket minden égi madár, és gallyai alatt fiadzott a mező minden vada, s árnyékában lakott sokféle nép. És széppé lett magasságával, hosszan kiterjedt ágaival, mert gyökere sok víz felé nyúlt. A cédrusok el nem takarták őt az Isten kertjében, a ciprusok nem voltak hasonlók ágaihoz, s a platánoknak nem voltak olyan gallyai, mint neki; Isten kertjében egy fa sem volt hasonló hozzá az ő szépségében. Széppé tettem őt az ő sok ágaival úgy, hogy irigykedett rá Éden minden fája az Isten kertjében.” (Ezék 31:3-9)

Ez a szimbólum egyébként ismerős lehet Jézus példázataiból: a mennyei királyságot is egy mustármagból felnövekvő fához hasonlította. Nagyon sok fontos tanulságot levonhatunk belőle: egyik birodalom sem saját erejének vagy bölcsességének köszönheti létét és nagyságát – Isten gondoskodása, a Tőle eredő élet vize táplálja és növeszti naggyá, és minden fa, azaz minden ország az Ő kertjében növekszik! Tehát nincsen a Mindenható fennhatóságán kívül eső, „Isten háta mögötti” terület! Az egyes nagyhatalmak eredeti célja a fák életével hasonlítható leginkább: egyrészt egy tökéletes körforgás tökéletes fogaskerekei, az élet fennmaradását, továbbadását szolgálják, másrészt szépségüket kizárólag Teremtőjüknek köszönhetik. Céljuk és küldetésük a szolgálatban rejlik: a gyökereik és leveleik által felvett tápanyagokat, vizet az ágaknak továbbítják, amelyek életteret, táplálékot kínálnak madaraknak, rovaroknak, emlősöknek. Szoros kölcsönhatások közvetlen részesei, és minél több energiát vesznek fel az Úr kínálta erőforrásokból, annál gazdagabb ajándékkal szolgálhatnak környezetüknek. Isten kertje, a Föld tehát telis-tele volt csodálatos, hatalmas, életerős, dús gyümölcsű fákkal – Dániel próféta könyve azonban már vadállatokhoz hasonlítja őket. Mi a hiba, mitől romlott el ez a szépséges elgondolás?

Asszíria további sorsa magyarázatot kínál e kérdésekre: „Ezért így szól az Úr Isten: Mivelhogy magasra növekedett, és fölemelte tetejét a felhők közé, és szíve felfuvalkodott az ő magasságában: Azért adom őt a nemzetek urának kezébe, bánjon el vele, gonoszságáért kiűztem őt. És kivágták őt az idegenek, a nemzetek legkegyetlenebbjei, és leterítették. A hegyekre és minden völgyekbe hullottak ágai, és összetörtek gallyai a föld minden mélységében, és leszállt árnyékából a föld minden népe, és ott hagyták őt. Ledőlt törzsökén lakott minden égi madár, és ágaihoz gyűlt a mező minden vada; Azért, hogy magasra ne növekedjék egy víz mellett való fa se, és föl ne emelje tetejét a felhők közé; hogy ne bízzék önmagában kevélyen senki a vízivók közül; mert mindnyájan halálra adattak a mélység országába az emberek fiai közt azokhoz, akik sírgödörbe szálltak.” (Ezék 31:10-14)

Asszíria története példázza minden földi ország, birodalom, s egyben minden Istentől elszakadt, gazdagon megajándékozott ember sorsát: mihelyt a szív felfuvalkodik, azaz magának tulajdonítja a dicsőséget, elvágja a Teremtőtől való függőség szálait, abban a pillanatban bukásra van ítélve! (ld. Nabukodonozor, Dávid, Salamon stb.) A kevélység, amely legnyilvánvalóbban a többiekkel való kegyetlen bánásmódban nyilatkozik meg, nem szolgálatra indítja az embert, hanem arra, hogy másokat meghódoltasson és saját szolgálatára, imádatára kényszerítsen. A hírhedten kegyetlen Asszíria uralmának Babilónia vetett véget – hasonló eszközökkel, mint amilyenekkel korábban ők gyötörték a leigázott népeket.

Isten tömör jövendölése mindenesetre felszabadító örömhír lehetett Ezékiás számára: Asszíria és uralkodója végzete bizonyos, Júda népének ebben az esetben a prófétai szóba vetett hiten kívül semmi feladata nem maradt. A király úgy tekinthetett rájuk, mint már legyőzött ellenségre. A nagy kérdés az, te hogyan tekintesz az ellenségre? Visszarántanak-e a fogságba korábbi vereségeid, szégyenletes emlékeid? Ne engedj a kísértésnek! Tekints fel a keresztre, az igazi Győztesre, aki halálával új életet adott neked! Ha ingadozol, lásd meg, mennyibe került Krisztusnak a te megmentésed! Az Ő oltalmában nincs többé hatalma feletted annak, akinek bukása a kereszt felállításával bizonyossá vált! Jézus utolsó szava – Elvégeztetett! – a te szabadításodat hirdette meg!

Meg ne csaljon a te istened!

„És követeket küldött Ezékiáshoz, ezt üzenve: Így szóljatok Ezékiásnak, a Júda királyának, mondván: Meg ne csaljon téged a te Istened, akiben bízol, ezt mondván: Nem adatik Asszíria királyának kezébe Jeruzsálem. Íme, hallottad, mit cselekedtek Asszíria királyai minden országokkal, elvesztvén azokat; és te megszabadulhatsz? Vajon megszabadították a pogányok istenei azokat, akiket elvesztettek az én atyáim: Gózánt, Aránt, Résefet és az Eden fiait, a kik Thelasárban voltak? Hol van Hámát királya, Arphád királya és Sefárvaim város királya? Héna és Hivva?” (2Kir 19:9b-13)

Ézsaiás próféta felszabadító szavai után a király újabb, ezúttal már írásba foglalt hadüzenetet kapott az asszíroktól, amely nyomatékos ismétlése Rabsaké gúnyos szózatának: Nincs menekvés, hiába bízol, ne reménykedj! Tehát a hit totális elpusztítására törekedett, és burkoltan kimondta: Istenetek csak annyira erős, mint a többi, már meghódoltatott nép bálványai. A levél közvetett módon tehát ismét az élő Úr káromlását tartalmazta, s egyben az önfelmagasztalás himnusza.

Annak ellenére, hogy az ellenség bukása biztos volt – még ha ő nem is tudott róla, tovább kérkedett győzelmeivel, amelyek tagadhatatlanul fölényét bizonyították. Szerinte, mint utolsó sziget a tengerben, Júda sem kerülheti el sorsát. A fenyegetés nyomatékosította a várható invázió, a totális megsemmisítés rémképét, s arról biztosította a királyt, hogy Asszíria biztos, sőt könnyű zsákmánynak tekintette őket, miként a testvérállamot, Izraelt. Úgy is fogalmazhatnánk, a vesztesnek semmi sem drága. Sátán hasonló módon tevékenykedik, „nagy haraggal teljes, mint aki tudja, hogy kevés ideje van…” (Jel 12:12) A legádázabb pusztítást a visszavonuló, vert hadak végzik, hogy minél nagyobb veszteséget okozzanak – még a legutolsó pillanatokban is – a győzteseknek. Ahogyan itt az asszír király, úgy Krisztus ellensége is arra törekszik, hogy „ha lehet, elhitesse még a választottakat is” (Mk 13:22), hogy minél többeket magával rántson a biztos megsemmisülésbe.

Mi az ellenszer? Valójában nagyon egyszerű: „Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.” (Jak 4:7) Az ellenállás maga az engedelmesség! De miért nem sikerült eddig hatékonyan? Miért vannak lesújtó emlékeink a saját ellenállásunkkal kapcsolatban? Tudunk-e nemet mondani szemünk, érzékeink, étvágyunk, szívünk kívánságaira, ha már ezerszer elestünk? Kétségtelenül nem! Tudnunk kell, hogy a falánkság, a kéjvágy, a csüggedés, a depresszió, az irigység, a harag, a türelmetlenség stb. csupán tünetei az emberi szív romlottságának – ez pedig az Istentől való elszakadás következménye. A teremtőjétől függetlenedett lény – félelmeiből fakadóan – szükségszerűen önző, s minden fenti tulajdonsága ebből fakad. A megoldás tehát a visszafordulás, a visszakapcsolódás Isten öröklétének áramába, „szívcsere” révén: „És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.” (Ezék 36:26) Ez az új szív Krisztusé, amely telve van szeretettel Isten és ember iránt, szüntelen termi a Lélek gyümölcseit, és már megküzdött minden kísértéssel, amellyel valaha találkozol. Hiszed-e, hogy ha kéred, tiéd lehet? Ha tehát nehézségbe jutunk, nincs szükség arra, hogy magunk szálljunk vele szembe – menjünk Istenhez, nála a megoldás, az oltalom!

Szabadíts meg, kérlek!

„És elvette Ezékiás a levelet a követek kezéből, és elolvasta azt, és felment az Úr házába, és kiterjesztette azt Ezékiás az Úr előtt; És imádkozott Ezékiás az Úr előtt, és mondta: Uram, Izráel Istene! a ki a Kérubok között lakozol, te vagy egyedül e föld minden országainak Istene, te teremtetted a mennyet és a földet; Hajtsd hozzám, Uram, a te füledet és halld meg; nyisd fel Uram, a te szemeidet és lásd meg: és halld meg a Sénakhérib beszédét, aki ideküldött, hogy szidalommal illesse az élő Istent. Igaz, Uram, Asszíria királyai elpusztították a pogányokat és azok országait. És az ő isteneiket a tűzbe hányták; de azok nem voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő, azért vesztették el őket. Most azonban, mi Urunk, Istenünk, szabadíts meg, kérlek, minket az ő kezéből, hogy megismerje e föld minden országa, hogy te, az Úr, vagy az egyetlen Isten!” (2Kir 19:14-19)

Micsoda harc dúlhatott a király lelkében e sorok olvastán! Ezt jelzi, hogy azonnal Istenéhez fordult a fenyegető levéllel. Mintha ez a váratlan hadüzenet felülírta volna Ézsaiás korábbi szavainak hatását. Ugyanakkor bátorító példa számunkra, mit tegyünk válsághelyzetben: Ne álljunk szóba az ellenség követeivel, hanem háttal a gonosznak, arccal az Úr felé, tárjuk eléje kiszolgáltatott helyzetünket, még az sem baj, ha másodszor, akár harmadszor jövünk is, miként Ezékiás tette.

Számtalan ige útján maga a Teremtő kérleli az embert: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem!” (Zsolt 50:15) Dávid saját tapasztalatát írta le: „Istennél van szabadulásom és dicsőségem; az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk!” (Zsolt 62:8-9) Krisztus így bátorította tanítványait: „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.” (Mt 7:7-8)

Ezékiás imájában végigvette a levél által felállított vádpontokat, s nem engedte hitét megingatni. Több vonatkozásban nagyon szép párhuzamot fedezhetünk fel a Jézus Krisztus által elmondott, „Mi Atyánk, …” kezdetű imával:

  • ki a Kérubok között lakozol – „ki vagy a mennyekben”
  • te vagy egyedül e föld minden országainak Istene, te teremtetted a mennyet és a földet – „tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség”
  • szabadíts meg, kérlek, minket az ő kezéből – „szabadíts meg a gonosztól”
  • megismerje e föld minden országa, hogy te, az Úr, vagy az egyetlen Isten – „szenteltessék meg a te neved”

A király először is alázattal elismerte, hogy Isten mindenek alkotója és ura, valójában senki – sem teremtmény, sem birodalom – nem tud tőle függetlenül létezni. Szavai eleven cáfolatai Rabsaké korábbi gúnyolódásának, aki a „földön való istenek” közé sorolta Jahvét. Ezékiás imájával önkéntelenül is kapcsolódott a mennyei lények szavához, akikre hivatkozott: „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten!” (Jel 4:8)

A király tehát a Kérubokon ülő, mindenható és minden hatalommal jogosan rendelkező Istenhez fordult, bízva a meghallgatásban: „Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91:14-15)

Ezékiás reményének alapja Isten ígérete, amellyel még Salamonnak, a templom felszentelésekor elkötelezte magát: „És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Most már az én szemeim nyitva lesznek, és füleim figyelmesek lesznek e helyen a könyörgésre. Most választottam és megszenteltem e házat, hogy az én nevem abban legyen mindörökké, és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor.” (2Krón 7:14-16) Csodálatos dolog, hogy bízhatunk Isten hűségében! Amit Ő egyszer kimondott, meg nem változtatja, önként elkötelezte magát, hogy meghallgatja a hozzá folyamodókat. Ezékiás minden feltételnek eleget tett: ragaszkodott Istenéhez, megalázta magát, megbánta gyengeségét, bűnét és hittel folyamodott Urához.

Nekünk milyen reménységünk lehet a meghallgatás vonatkozásában? Azt mondhatjuk, az Úr valami sokkal jobbról, tökéletesebbről gondoskodott számunkra! Az a ház, amelyet egy örökkévalóságra megszentelt Isten jelenléte, az Ő nevét hordozza, amelyen és amelyben szeme és szíve mindig ott időz, maga Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és esedezik érettünk! Mi nem vagyunk már földi templomhoz kötve, nem kell Jeruzsálembe zarándokolnunk – az Atya előtt álló Közbenjárót minden helyről, minden helyzetből elérhetjük! „Van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.” (1Ján 2:1)

Ezékiás is jól látta, hogy itt nem elsősorban róluk van szó, Júda „csak egy csepp a vödörben”, hanem a magasságos Isten káromlásáról, uralma jogosságának megkérdőjelezéséről szól a küzdelem. Elismerte a környező népek pusztulását, de annak okát is világosan látta – csupán élettelen kézműves-darabokban bíztak. Ugyanarról beszélt, amiről később Jeremiás próféta: „Mert a népek bálványai csupa hiábavalóság, hiszen az erdő fájából vágják azt; ácsmester kezei készítik bárddal. Ezüsttel és arannyal megékesíti azt, szegekkel és pörölyökkel megerősítik, hogy le ne essék. Olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek; viszik-hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tehetnek rosszat; de jót tenni se képesek! Mind egyig balgatagok és bolondok; hiábavalóságokra tanít; fa az. Társisból hozott lapított ezüst és Ofirból való arany; az ácsnak és az ötvös kezének munkája; öltözetük kék és piros bíbor; mesterek munkája valahány. Hiábavalók azok, nevetségre való munka, elvesznek az ő megfenyíttetésük idején! (Jer 10:3-12)

Gondoljuk csak meg, esetleg mosolygunk a bálványokba vetett hiten, de manapság is hány millió található belőlük szerte a földön, a legkülönfélébb templomokban, szentélyekben, a legnagyobb tisztelettől körülövezve?! (Nem árt ennek fényében eltöprengeni, vajon nem emberi kéz és elme „csinálmányaiba” kapaszkodunk, legyen az tudományos elmélet, kabala stb.?)

Ahogyan Ezékiás, úgy Jeremiás sem állt meg a bálványoknál, hanem felmutatta az ellentétet: „Nem ilyen a Jákób része, mint ezek; mert a mindenség alkotója ő, és Izráel az ő örökségének pálcája; Seregek Ura az ő neve! De az Úr igaz Isten, élő Isten ő, és örökkévaló király; az ő haragja előtt reszket a föld, és a nemzetek nem szenvedhetik el az ő felindulását. (Mondjátok meg hát nékik: Az istenek, akik az eget és földet nem alkották, el fognak veszni e földről és az ég alól!) Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével.” (Jer 10: 3-16)

A király utolsó szavaival ismét segítségért könyörgött, mert ebben az esetben Isten hírneve, dicsősége forgott kockán. Júda megszabadítása bizonyíték lenne minden nép előtt a mindenható Teremtő bölcsessége, ereje és hatalma mellett! Vereségük pedig Istenük erőtlenségét igazolná ellenségeik szemében.

Gúnyoltad az Urat

„Akkor elküldött Ézsaiás, az Ámós fia, Ezékiáshoz, ezt mondván: Azt mondja az Úr, Izráel Istene: A te könyörgésedet, Asszíria királya, Sénakhérib felől, meghallgattam.

Ez az, amit az Úr ő felőle mondott: Megutál téged és megcsúfol téged Sionnak szűz leánya, utánad fejét hajtogatja Jeruzsálem leánya. Kit szidalmaztál és kit gyaláztál? És ki ellen emelted fel a te szódat, vagy ki ellen emelted fel a te szemeidet a magasságba? Az Izráel szentje ellen! Követeid által gúnyoltad az Urat, és mondtad: Szekereim sokaságával meghágom a hegyek magasságait, a Libanon oldalait, és levágom magas cédrusait, legfelségesebb ciprusfáit, és bemegyek csúcsának lakóhelyébe, kertes erdejébe. (…)

És ismerem a te ülésedet, és járásodat kelésedet, és ellenem való tombolásodat; A te ellenem való tombolásodért és a te elbizakodásodért, amely felhatott füleimbe, az én karikámat orrodba vetem, és zabolámat szádba, és visszaviszlek azon az úton, amelyen eljöttél.” (2Kir 19:20)

A király imájára azonnal felelet érkezett a prófétán keresztül, és majd látni fogjuk, Isten ismét jóval többet adott, mint amit az ember elgondolt vagy kérni merészelt. Nem feddte meg Ezékiást, hogy még egyszer ugyanazzal a problémával jött elé, amivel kapcsolatban egyszer már választ és tökéletes megoldást kínált, hanem elmondta újra, szemrehányás nélkül, más szempontból megközelítve a témát, kapcsolódva az asszírok leveléhez. A ragaszkodás tehát az Úr megítélése szerint feltétlenül választ érdemel: „Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91: 14-15)

Nem csak a király könyörgése nem kerülte el figyelmét, mi is bizonyosak lehetünk benne, hogy meghallgat és válaszol: „Ezt mondja az Úr, aki megteszi azt, az Úr, aki megvalósítja azt, hogy megerősítse azt, Úr az ő neve. Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.” (Jer 33:2-3) Szeretete könyörületre indítja gyermekei iránt: „És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket: És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk ő tőle.” (1Ján 5:14-15)

Isten válaszának középpontjában ezúttal Asszíria Őt illető gúnyolódása állt: az Úr jövendölése szerint megfordul a kocka, és a gyenge, a semmibe vett Júda lesz az, aki csúfot űzhet a magabiztos ellenségből. Nem marad büntetés nélkül a Szentet célzó gyalázkodás. Ézsaiás próféta szavai ­ az általa írott könyvből ­ megvilágítják, hogyan látta Isten Asszíria királyainak indítékait, torz, én-középpontú gondolkodását, amely törvényszerűen bukást és megszégyenülést vont maga után: „meglátogatom az Asszíriabeli király nagyakaró szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme kevélységét. Mert ezt mondta: Kezem erejével műveltem ezt és bölcsességemmel, mivel okos vagyok; elvetettem sok népeknek határait, és kincseikben zsákmányt vetettem, és leszállítottam, mint erős, a magasan ülőket; És kezem úgy találta mintegy fészket a népek gazdagságát; és amilyen könnyen elszedik az elhagyott tojásokat, azonképpen foglaltam én el az egész földet; és nem volt senki, aki szárnyát mozdította, vagy száját megnyitotta, vagy csak sipogott volna is! Avagy dicsekszik-e a fejsze azzal szemben, aki vele vág? vagy a fűrész felemeli-e magát az ellen, aki vonja azt? Mintha a bot forgatná azt, a ki őt felemelte és a pálca felemelné azt, ami nem fa!” (Ésa 10: 12-15)

Legalább két fontos következtetést levonhatunk mindebből: Nem maradhat következmények nélkül – sem egyéni, sem birodalmi szinten ­ a magabízás, az önimádat elburjánzása: ahogy Salamon megállapította, a kevélység után gyalázat, azaz bukás következik. (Péld 11:2) Nem kizárólag Isten büntetéséről van szó, hanem egy, a fizikai törvényekhez hasonlító jelenségről. Ahogyan a fáról lemetszett ág fokozatosan elszárad, leveleit lehullatja és képtelen gyümölcsöt teremni, ugyanígy az ember, aki önszeretetével elzárja az irgalmas szeretet csatornáját a szívében, leválik az egyetlen, igazi, életadó forrásról, Isten kegyelméről. Megkeményedik, önzése csak fokozódik, kegyetlenné és gőgössé válik. Másodszor: a teremtmény soha nem kerekedhet Alkotója fölé, bármennyire szeretné is ezt megtenni, legfeljebb engedelmes eszköz lehet az Ő kezében. Ha fellázad az alázatos szolga szerepe ellen, amely egyébként kölcsönös szeretetkapcsolat, bukása bizonyos.

Ugyanez a megkerülhetetlen sors vár legfőbb ellenségünkre, a Sátánra is – az Asszíriára vonatkozó jövendölés magában foglalja a rá vonatkozó ítéletet: „Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál! Holott te ezt mondtad szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Fölébe hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe! Akik látnak, rád tekintenek, és elgondolják: Ez-e a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg? Aki a föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontotta, és foglyait nem bocsátotta haza!” (Ésa 14:12-19)

Sátán egykor a világosság tökéletes angyala volt; fölkent, oltalmazó kérubként szolgált Isten trónja előtt. A szívében feltámadó nagyravágyás, irigység okozta megromlását, majd pedig végső pusztulását is ez idézi elő. Legyőzött ellenségről van szó tehát, akinek sorsa rég megpecsételődött! Tudatában vagyunk-e a ténynek nap mint nap, hogy a Sátánról Krisztus már a búcsúbeszédében ezt mondta: Bízzatok, én legyőztem a világot! ?

Az Úr szava azonban nem ért itt véget, folytatódik, s felidézi Dávid egyik zsoltárát: „Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram!” (Zsolt 139:1-3) Isten minden egyes alkotásának sejtjeibe belelát, „nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek […] szemei előtt” (Zsid 4:13). A szeretetteljes ragaszkodást éppúgy tudja, mint a lázadók tombolását, és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet. Bebizonyítja az asszír király számára, hogy nem ő igazgatja saját útjait, meg kell állnia, ha az élő Isten így szól: „Eddig jöjj és ne tovább!” (Jób 38:11) Van ennek a ténynek még egy örömteli jelentése is, azon túl, hogy gátat szab a gonoszság tombolásának: mivel az Úr mindent jól lát és jól ért, soha nem kell kétségbe vonnunk szeretetét, irántunk való jóakaratát!

A maradék

„Te neked pedig, Ezékiás, legyen ez jeled: Ez esztendőben táplál a hulladék termése, a második esztendőben, ami magától terem; de a harmadik esztendőben már vettek és arattok, szőlőket plántáltok és azok gyümölcsét eszitek.

És a Júda házából a kiszabadult és a megmaradt gyökeret ver alul, és gyümölcsöt terem felül. Mert Jeruzsálemből fog származni a maradék, és a megszabadult a Sion hegyéről; a Seregek Urának buzgó szerelme cselekszi ezt!” (2Kir 19:29-31)

Első olvasásra talán fel sem tűnik, mekkora örömhírt közölt itt az Úr gyermekeivel. Isten szavát mindig a legnagyobb figyelemmel érdemes olvasni, hiszen soha nemcsak egy, hanem legalább két-három jelentés fonódik egybe az igékben.

Az Úr először is minden kétséget, félelmet el akart oszlatni a király szívéből, ezért Ő maga ajánlott hitének fogódzót. (Nem megalázó fogadást, hanem bizalomerősítő jelet kínált, szemben Rabsakéval.) Ezékiás láthatja majd beteljesedni, hogy „napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene!” (Zsolt 68:20) Nem pusztán ellenfelük meghátrálását kényszeríti ki, az eledelt is biztosítani fogja számukra. Az ostrom miatt nem volt lehetősége a népnek vetni és aratni, de az Úr megerősítette őket, hogy idén elég lesz számukra a földeken elhullott maradék mag termése, a következő esztendőben a magától megtermő gabona, a harmadik év pedig már saját kezük munkájának gyümölcsét érleli majd. Nem kell tehát éhínségtől tartaniuk, ami a háborúk gyakori velejárója, Isten gondoskodik gyermekei táplálásáról. Fokozatos felépülést ígért népének, munkálja, hogy „életük legyen és bővölködjenek.” Ismét szöges ellentétben áll ez a bátorító ígéret Rabsaké fenyegetésével, amellyel a falon ülőket gyalázta.

Második fontos üzenete Ezékiás számára, hogy lesz „kiszabadult és megmaradt” rész Júda népéből, amely nem hajt térdet sem a bálványok, sem a hódítók előtt, hanem gyümölcsöt terem majd Isten dicsőségére: „És lesz ama napon, hogy többé nem támaszkodik Izráel maradéka és aki megmaradt Jákób házából, az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izráel Szentjéhez hűségesen; A maradék megtér, a Jákób maradéka az erős Istenhez. Mert ha néped Izráel szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak maradéka tér meg.” (Ésa 10:20-22)

Egyrészt szomorú tény, hogy az Isten útját járók közül mindig csak az elenyésző kisebbség marad igazán hűséges, a többség elbukik vagy eltávolodik – elég, ha csak a pusztai vándorlás végeredményére gondolunk: az első nemzedékből mindössze két ember, Józsué és Káleb jutott be az ígéret földjére. Másrészt örvendetes, hogy ha csak kevesen is, de mindig voltak, akik által Isten hatalmas dolgokat cselekedhetett a történelem során. Berzsenyi Dániel mondata – valószínűleg más szempontból, mint ahogyan ő leírta, de – itt is érvényes: „Nem sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz csodadolgokat.” Aki teljesen felszabadult az ellenséghez fűződő kötelékekből, és Istennek Lelke irányítja minden lépését, mint pl. a tanítványok kicsiny csoportját pünkösdkor, az valóban csodákra volt és lesz képes!

A harmadik jelentés egy jövőbe mutató, csodálatos ígéret. Ha figyelmesen elolvassuk ezt a kis szakaszt, amelyben Isten név szerint Ezékiásnak küldött jelet Júda eljövendő sorsát illetően, ismét formai és tartalmi párhuzamokra lelünk Ézsaiás könyvéből két messiási jövendöléssel, s ez nem véletlen:

„Ezért ad jelt néktek az Úr maga: Íme, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek.” (Ésa 7:14)

„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme műveli majd ezt!” (Ésa 9:6-7)

Az első ige kezdete, a másodiknak pedig a vége szó szerint azonos a királynak adott bátorítással: Isten részéről önkéntes jeladásról van szó, amely az Ő ember iránti, irántad való „buzgó szerelméből” fakad! Az Úr forró szeretetéből, azaz lénye lényegéből fakadó ajándékról beszél: olyan szeretetről, amely cselekedetben, tevékeny odafordulásban ölt testet, amely nem képes megtartóztatni önmagát, túlcsordul szeretete tárgyának irányába. A Jeruzsálemből, a Sion hegyéről származó „maradékot”, a „megszabadultat” másutt így ábrázolja Ézsaiás: „És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik.” (Ésa 11:1) Jézus Krisztus az a földbe hullott gabonaszem, a szent Mag (Gal 3:16), amely vállalta a halál minden gyötrelmét, hogy feltámadt életével megajándékozhassa a halál foglyait!

Be nem jön a városba

„Azért azt mondja az Úr Asszíria királya felől: Be nem jön e városba, és nyilat sem lő bele, sem pajzs nem ostromolja azt, sem sáncot nem ás mellette. Azon az úton, amelyen jött, tér vissza, de e városba be nem jön, azt mondja az Úr. És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt, én érettem és Dávidért, az én szolgámért.” (2Kir 19:32-34)

Isten szózata még nem ért véget, pontosítással folytatódott az ellenség sorsa felől: bebizonyítja, hogy igenis képes Jeruzsálemet megszabadítani az ostromló kezéből, méghozzá az asszírok számára a legmegalázóbb módon, ugyanis minden hadi cselekedet nélkül kell majd feladniuk a várost és visszavonulniuk. Ebben az esetben Júda népének nem jut egyéb feladat, mint hogy várakozzanak: „Ne féljetek, nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek! Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek.” (2Móz 14:13-14) Nincsen előre meghatározott recept, amely szerint Isten kimenekedést ad a különböző veszedelmekből. Van, amikor kardot fogva kell harcolni, van amikor énekelve kell kivonulni az ellenség elé, van, amikor „csak” türelmesen kell várakozni az ige megvalósulására. (Olykor ez a legnehezebb.) De mindegyik esetben közös vonás, hogy az Úr szavába vetett hit a kulcs a szabadításhoz. Mivel itt, a „káromlás napján” Isten hatalmának, erejének, mindenhatóságának megkérdőjelezéséről volt szó, Ő maga fog cselekedni ígéreteihez híven.

Ismét számtalan ige juthat eszünkbe, amely Istent, mint gyermekei oltalmazóját mutatja be számunkra, érdemes őket kívülről megtanulnunk:

„Boldog vagy, Izráel! Kicsoda olyan, mint te? Nép, akit az Úr véd, a te segítségednek pajzsa, és aki a te dicsőségednek fegyvere!” (5Móz 33:29)

„Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dicsérem nevedet! Mivel csodát cselekedtél, örök tanácsaid hűség és igazság. Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában; a szélvész ellen oltalom, árnyék a hőség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész.” (Ésa 25: 1.4)

„Mert nap és pajzs az Úr Isten.” (Zsolt 84:12)

„Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsa ő mindeneknek, akik ő benne bíznak.” (2Sám 22:31)

„Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és pajzsa ő.” (Zsolt 115:11)

Vajon mi az alapja Jeruzsálem, a szent város, azaz Isten népe bevehetetlenségének? Az, hogy Jézus Krisztus kiment a városon kívül, a Juhok kapuján át a Golgotára, s „a kapun kívül szenvedett” (Zsid 13:12), hogy megváltsa népét az ellenség hatalmából. Saját, tökéletes életét ajánlotta váltságdíjul; saját szelíd, kedves arcát kínálta fel a köpések, ütések, káromlások és szidalmak céltáblájául; áldó, simogató kezeit a szögeknek, hátát a korbácsnak – az ellenség mindent megtehetett és meg is tett Vele, amit az emberekkel, rabszolgáival kellett volna. A keresztnél egyértelműen lelepleződött az ellenség igazi arca: azért gyűlt oda minden seregével, hogy lopjon, öljön és pusztítson, hogy megsemmisíthesse azt, akinek saját életét is köszönhette. De Krisztus mindezen gyötrelmek közepette győzelmet aratott: a gonoszt Jóval győzte meg! Semmije nem volt a kereszten, végletesen magára maradt, de JÓ maradt, nem engedett itt sem az önzésre csábító kísértéseknek, s így utolsó kiáltása, „Elvégeztetett!” (Ján 19:30), a diadal szava volt! Győzelme azt jelentette, hogy a Sátán uralma megdőlt, rabszolgái felszabadultak, mert Krisztus saját vérén visszavásárolta őket, mert feltámadása révén örökkévaló élettel ajándékozta meg őket! Ezért mondhatta, hogy kősziklára épített városán, azaz népén a pokol kapui sem vehetnek diadalt!

Levágták őt fegyverrel

„És azon az éjszakán kijött az Úr angyala, és levágott az Asszíriabeli táborban száznyolcvanötezret, és mikor jó reggel felkeltek, íme, mindenütt holttestek hevertek.

És elindult, elment és visszafordult Sénakhérib, Asszíria királya, és Ninivében maradt. És amikor ő a Nisróknak, az ő Istenének templomában imádkozott, Adramélek és Sarézer, az ő fiai, levágták őt fegyverrel: maguk pedig elszaladtak az Ararát földjébe, és az ő fia, Esárhaddon uralkodott helyette.” (2Kir 19:35-37)

E bátorító szózat után Jeruzsálem népe számára nem maradt más tennivaló, csak a hittel és hálával teljes várakozás. Az Úr nem közölte Ezékiással, mi fogja arra késztetni Asszíria királyát, hogy ostrom nélkül elvonuljon a város alól, azonban elküldte pusztító angyalát, aki számtalan esetben végrehajtotta ítéletét a történelem folyamán (pl. Egyiptomban a tizedik csapást). Rettenetes választ kapott tehát Rabsaké – a kard az összes főembert, vezért megtalálta ­, van-e Isten, aki az ő kezéből kiszabadíthatja Júda népét.

Sénakhérib számára azonban ez a lecke is kevésnek bizonyult, e nyilvános megszégyenülés és kényszerű meghátrálás után sem hagyott fel a bálványimádással; odahaza Nisrók szobra előtt fiai bosszújának esett áldozatul. Nem alázkodott meg, mint később Nabukodonozor, nem ismerte el maga felett az élő, mindenható Isten fennhatóságát, ezért oktalan kevélységét gyalázat követte.

Ezékiás király és Júda szabadulása a mi diadalunk története is lehet – mennyei Atyánk leghőbb kívánsága, hogy a győztesek között köszönthessen téged!