Hűnek tartotta

Megjelent pedig Ábrahámnak az Úr a Mamré tölgyesében, és ő a sátor ajtajában ült, a hő napon. És fölemelte szemeit, és látta, hogy íme, három férfiú áll előtte. És eléjük sietett a sátor ajtajából, és földig meghajtotta magát. És mondta: Jó Uram, ha kedves vagyok te előtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgádat! És kérdezte tőle: Hol van Sára, a te feleséged? Ő pedig felelt: Ímhol van a sátorban. És mondta az Úr: Esztendőre ilyenkor bizonnyal visszatérek hozzád, és akkor a te feleségednek, Sárának, fia lesz. Sára pedig hallgatózott a sátor ajtajában. (…) Ábrahám pedig és Sára előrehaladott korú öregek voltak; megszűnt Sáránál az asszonyi természet. Nevetett azért Sára magában, mondván: Vénségemre lenne gyönyörűségem? Meg az én uram is öreg! És mondta az Úr Ábrahámnak: Miért nevetett Sára, ezt mondván: Vajon csakugyan szülhetek, holott megöregedtem? Vajon az Úrnak lehetetlen-e valami? Annak idején, esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára pedig megtagadta, mondván: Nem nevettem én; mivelhogy félt. De mondta az Úr: Nem úgy van, mert bizony nevettél! Azután felkeltek azok a férfiak, és Sodoma felé tartottak. (1Móz 18:1-3.9-16)

Az Úr pedig meglátogatta Sárát, amint mondotta, és akképpen cselekedett az Úr Sárával, amiképpen szólott. Mert fogant Sára az ő méhében, és szült fiat Ábrahámnak az ő vénségében, abban az időben, amelyet mondott neki az Isten. (1Móz 21:1-2)

Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől, még pedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. (Zsid 11:11-12)

Ez a történet nyitja meg a Bibliában a meddő asszonyokkal történt csodák sorát. Közéjük tartozik Izsák felesége, Rebeka; a későbbiekben Rákhel, Jákób felesége; azután Anna, Sámuel édesanyja, és Zakariás felesége, Erzsébet. Sokan voltak, akik gyermek után sóvárogtak évtizedekig, mire teljesült kívánságuk és Isten megajándékozta őket.

A fenti esetben Ábrahám és Sára huszonöt éve várták a pátriárkának szóló ígéret beteljesedését. Az Úr addig „várakoztatta” őket, amíg mindketten megvénültek s ezzel együtt nemző- és fogamzásképtelenné váltak. Nagyon tanulságos a fenti látogatás leírása, hiszen a tipikusan isteni és a tipikusan emberi találkozásáról szól. Pál apostol ugyanakkor a hit egyik legszebb meghatározását köti Sára történetéhez. Vagyis a hit nem más, mint bizonyosság Isten hűségében.

A hit lépcsői

  1. Isten ígérete
  2. nevetés, kétely
  3. ismételt ígéret
  4. Isten hűségének belátása, megragadása
  5. hit általi erő, hit általi megfoganás
  6. megszületik a Nevetés Gyermeke
  7. a választott nép sokasága

Jézus Krisztus Ábrahámnak kijelenti, hogy egy év múlva ismét eljön őket meglátogatni. S akkor már nem ketten, hanem hárman lesznek! Sára fültanúja a beszélgetésnek, hallgatózik a sátorlap mögött, és megértve az Úr szavait, önkéntelenül felnevet. Még rejtett gondolatait is feltárja előttünk az Írás. Érthető módon erősen kételkedik, hogy anya lehet belőle, hiszen igen idősek mindketten. Testük megöregedett: a hormonműködés, amely lehetővé tenné a nemzést, a teherbe esést, a gyermek kihordását, már leállt. Emberileg tehát érthető, ha lehetetlennek tartja mindezt, mert soha nem hallott még arról, hogy valaki idős korában szült volna. Nincs ilyen jellegű tapasztalata. Volna ma valaki, aki ezt elhiszi?! Milyen csodálatos, hogy az Úr a hitetlen nevetés ellenére sem vonja vissza az ígéretet, hanem inkább megerősíti azt. Nem büntet, nem sértődik meg, nem háborodik fel, hanem segít elhinni – valóban hűséges!

Amikor azonban a vendégek távoznak, és Ábrahám visszatér Sárához Sodoma felől, bizonyosan komolyan beszélgetni kezdtek, majd imádkoztak az ígérettel kapcsolatban. Mindkettejük részéről nem kevés hitet igényelt, hogy Izsák megfoganhasson és megszülethessen. Bár fizikai állapotuk, testük egyelőre semmi változást nem mutatott, Isten többször elhangzott kijelentésére emlékezve döntöttek: hitben egyesülnek, mert az Úr hűséges. A szavatartó Látogatóra tekintettek, nem saját gyengeségükre, tapasztalataikra, kételyeikre, s ezért támadhatott bennük élet az isteni szó nyomán. A szeretet Istene hű. A gyermek megszületik. Sára most már boldogan nevethet.


Nem elég hinni valamit Krisztusról. Krisztusban kell hinnünk. Csupán az a hit hasznos, amely személyes megváltóként fogadja el Jézust, és az Ő érdemeit a sajátjává teszi. A megmentő hit egyezség: akik elfogadják Krisztust, szövetségi kapcsolatba kerülnek Istennel. Az őszinte hit maga az élet. Az élő hit az életerő növekedését jelenti, odaadó bizalmat, amely által a lélek győzedelmes hatalommá válik. (E. W. White)