A vakon született meggyógyítása János 9

Egy egészen hosszú fejezet foglalkozik a vakon született fiatalember gyógyulásával és annak utóhatásaival, azonban nem ok nélkül: Messze ható következményei vannak ugyanis a történetnek, mert bemutatja, mi várt és vár azokra, akiknek szemei megnyílnak… Talán egyetlen más gyógyítás történetét sem írják le ilyen részletességgel az evangéliumok. János apostol egyben feltárja valamennyi csoda folytatását, utóéletét is. A 41 vers több jelenetre tagolódik, előzménye pedig Jézusnak a farizeusokkal folytatott vitája, melynek végén egyik hangsúlyos kijelentése miatt meg akarták kövezni: „Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.” (Ján 8:58) Ezzel a megígért Messiásnak és egyúttal Isten Fiának jelentette ki magát, akiről Mikeás próféta így jövendölt: „származása eleitől fogva, öröktől fogva van.” (Mik 5:2) Noha ezért kis híján gyilkosság áldozata lett – az Atya azonban angyalai által védelmet biztosított számára, hogy a halálára vonatkozó jövendölések maradéktalanul teljesedhessenek és munkáját bevégezhesse –, Jézus nem hátrált meg. Folytatta szolgálatát az emberiség megmentése érdekében. Nem tántorította el sem az ördögi, sem a farizeusi gyűlölet.

1. A világ világossága vagyok

„És amint eltávozott, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van: eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhat. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.” (1-5.)

Rögtön azután, hogy Jézus kitért leendő gyilkosai elől, meglátott, vagyis észrevett egy vakot. Újabb bizonyíték arra nézve, hogy Isten gondos Atya: úgy törődik valamennyi, Földre született emberrel, mintha az egyedül élne a világon. Pontosan látja és tudja állapotukat, szükségleteiket. Ebben a történetben ahhoz küldte az Ő Egyszülöttjét, akinek akkor és ott a legnagyobb szüksége volt rá. E vak ember ráadásul egy apró láncszem volt az Úr szeretetkötelékében, amellyel azokban a napokban sokak szívét magához vonta a szem- és fültanúk közül. A leírt történet pedig azóta is milliónyi szívben hitet és szeretetet támasztott Isten iránt.

1.1. Születése óta vak

Ez a fiatalember születése óta vak volt: soha nem láthatta a Nap fényében fürdő világ szépségeit, első pillanataitól sötétség vette körül. E fogyatékossága eleve arra kárhoztatta, hogy koldusként kellett tengetnie felnőtt életét. Mások segítségére szorulva teltek napjai, akik elvezették ahhoz a helyhez, ahol egész nap kéregetett a többi nyomorult társaságában. Mindezt a gyógyulás reménysége nélkül – hiszen nem akadt ember, aki változtathatott volna állapotán.

A bűn miatt valójában valamennyi ember vak Isten igazságával és a szeretet törvényével szemben, születésétől fogva: „Egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és a halál elhatott mindenekre, mivel mindenki vétkezett.” (Róm 5:12) Az a vak koldus, aki fölött ott és akkor az Isten Fia megállt, mindannyiunkat képviselte. Úgy olvashatjuk tehát az ő történetét, mint igazi evangéliumot, mint saját gyógyulásunk ígéretét és tényét!

1.2. Ki vétkezett?

Az a napja is úgy kezdődött, mint a többi: sötétségben. Esetleg annak latolgatásával, ma mennyit vetnek neki a járókelők. Valószínűleg semmi nem jelezte előre azt a fantasztikus csodát, hogy azon a szombaton ép, látó szemekkel fog majd hazatérni otthonába. Nem sejtette, hogy egyszer csak az a Valaki áll meg előtte, akitől jóval többet kaphat, mint néhány pénzdarab, aki által megszabadulhat szörnyű állapotából, halálig kísérő betegségéből. Te vajon vársz-e ma valami jót attól, Aki megalkotott téged? Van-e reménységed az Ő irántad való szeretete felől?

Amikor felhangzott a vak feje fölött a tanítványok kérdése, csak fokozódhatott szíve keserűsége: – „Mester, ki vétkezett? Ő vagy a szülei?” – Ez a felvetés a – látszólag és pillanatnyilag – egészséges ember magabízó, felsőbbrendűséget sugárzó, már-már kérkedő magatartását fejezi ki: ’Én különb vagyok nála, hiszen engem nem sújt ilyen borzalmas ítélet.’ Jézus azonban a Hegyi Beszédben is nyomatékkal hangsúlyozta: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!” (Mt 7:1) A kérdés abból az általánosan elterjedt, szörnyű feltételezésből, sőt meggyőződésből fakadt, hogy a betegségek Isten csapásai a bűnös emberen, és az illető megérdemli nyomorúságát, nem jár neki részvét vagy könyörület. (De hogyan vétkezhetett a történet főszereplője, ha már vakon született?) Ez a hozzáállás feltételezhetően a Tóra és a Tízparancsolat egyik igéjén alapult: „Én az Úr féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad- és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek.” (2Móz 20:5)

Ennek a merev megközelítésnek köszönhető az a végzetes tévedés, amellyel később a legtöbben föltekintettek Jézusra a kereszten:

„Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! Mint aki elől arcunkat elrejtjük, utált volt; és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg.” (Ésa 53: 3-5)

Mivel a kereszten végezte útját, a választott nép nagy többsége arra a meggyőződésre jutott, hogy nem Ő lehetett a Messiás, hanem Isten büntetését viseli káromló szavai és tettei miatt! Sokan végleg elvetették Őt; de még a tanítványok szívét is csalódás és kételkedés árnyékolta be azokban az órákban – idáig vezet egyetlen téves nézet, amely nem a Szentírás helyes értelmezésén alapul!

Jób könyve bizonyítja, hogy a rossz, a gonosz, a szenvedés, a betegségek nem Istentől származnak, hanem a Sátántól. A Mindenhatóról kialakított torzkép ma is sokakat távol tart a kegyelem trónjától, pedig a Biblia világosan tanítja, hogy Isten a JÓ forrása: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.” (Jak 1:17)

Az Úr szemében nincs különbség ember és ember között: „Minden fej beteg, és minden szív erőtlen.” (Ésa 1:5) Isten diagnózisa szerint „mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.” (Róm 3:12) Világunk egyetlen, hatalmas lepratelep, de nevezhetjük a vakok földjének is, amely Gyógyítóra várt és élet után sóhajtozott. Ezt kellett a tanítványoknak megérteniük, amikor letekintettek az előttük kuporgó koldusra. Jézus fel akarta nyitni szemüket Isten látásának és gondolkodásmódjának megismerésére. Ezért mondta nekik: Minden azért történt eddig ennek a fiatalembernek az életében, hogy most nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Jézus tehát nem az okot világította meg, hanem meghatározta az elkövetkezendő események célját és értelmét. A vakság nem kizárólag a koldus sajátja, hanem a tanítványoké, a gyűlölködő farizeusoké is: ezért nem nyilvánvalók, azaz elrejtettek az Isten dolgai a Földön – még azok számára is, akik az Ő népéhez tartoztak.

Érdekes megfigyelni, hogy a vakon született fiatalemberről csak egyes szám 3. személyben esik szó, mint egy tárgyról, ő még meg sem szólalt, csak fültanúja a felette folyó beszélgetésnek. Bizonyára mélységesen megalázó lehetett neki hallani a tanítványok elítélő kérdését, Jézus erőt árasztó szavai azonban, még ha nem is fogta fel teljes mértékben jelentésüket, reményt önthettek szívébe. Te hogyan tekintesz a körülötted élő, nálad nyomorultabbnak tűnő embertársaidra? Megítélő vagy együtt érző szívvel fordulsz feléjük?

1.3. Ő küldött engem

Ezek után következnek e szakasz legfontosabb szavai: Jézus ugyanis egyértelműen Isten követének nevezte magát, azonosította küldetését. Ő az, aki nyilvánvalóvá teszi, vagyis felfedi, leleplezi a világ előtt az Isten elrejtett dolgait. Kijelentéseivel mintegy megkönnyítette azok helyzetét, akik őszintén várták és keresték a Messiást, s azokét, akiknek úgymond „hivatalból” kötelességük lett volna felismerni Benne a Megváltót. Az „Isten dolgait” Jézus pontosan felsorolta:

„Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemei megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.” (Luk 4:18-19)

„A vakok látnak, és a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, és a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik.” (Mt 11:5-6)

Jézus Ézsaiás próféta szavait idézte, hogy azonosítsa magát a megígért Messiással:

„Ő jön, és megszabadít titeket! Akkor ugrándozik, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak.” (Ésa 35:5)

Ha megfigyeljük a részleteket és összevetjük az evangéliumokkal, akkor egyetlen kifejezésben összefoglalható tartalmuk: tanúságot tett Isten irgalmasságáról, feltárta a mennyei szeretet mélységeit. Olyan speciális és „lehetetlen” feladatokat jelölt meg a prófécia messiási gyógyításként, amelyek minden természetes emberi képességet meghaladnak.

Különleges „utó- és mellékhatása” a Felkent tevékenységének a gyógyultak részéről az öröm, az ujjongás, a hála. Jézus csodái után szinte rímként ismétlődik, hogy a résztvevők és szemlélők áldották és dicsérték a mennyek Istenét. A Messiás feladata tehát a Mindenható helyreállító hatalmának közvetítése a romokban heverő emberiség felé. Tökéletes testi-lelki helyreállító munkát végzett, felszabadította a betegségek, megkötözöttségek foglyait a gonoszság kötelékeiből. Bárcsak bennünk és általunk is nyilvánvalókká lehetnének nap mint nap, egyre növekvő mértékben az Isten dolgai!

1.4. A világ világossága

Jézus Krisztus úgy jelent meg, mint a mennyei világosság hordozója, árasztója a halál foglyai között:

„A nép, amely sötétségben ült, látott nagy világosságot, és akik a halálnak földjében és árnyékában ültek, azoknak világosság támadt.” (Mt 4:16)

„Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága; és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.” (Ján 1:4-5.9-10)

„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” (Ján 8:12)

„Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz.” (Ján 12:46)

Jézus Krisztus eljövetele a sötétség és a világosság, vagyis a hazugság és az igazság összecsapásának egyik legfontosabb fejezetét nyitotta meg. Hatalmas hiányok uralták a Földet: „nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete” (Hós 4:1). Az első két dolog a harmadikból következik, hiszen Ő az igazság és Ő a szeretet. A Messiás, mint az Atya arcának követe élő bizonyíték arra nézve, hogy „Isten maga a világosság, nincsen Őbenne semmi sötétség. (1Ján 1:5) Aki gyógyulást nyert, aki elfogadta Őt, az elnyerte az élet világosságát.

Mennybemenetele után vajon ismét sötétség borult a világra? Azt mondta tanítványainak: „Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5:14) Az általa kivívott győzelem és minden hatalom nem csupán az övé, hanem továbbadta azoknak, akik hisznek benne a következő évezredekben: „Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.” (Ján 14:12)

2. A gyógyítás

„Ezeket mondván, a földre köpött, és az ő nyálából sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemeire, és mondta neki: Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában (ami azt jelenti: Küldött). Elment azért és megmosakodott, és megjött látva.” (6-7.)

Figyelemre méltó különbségeket fedezhetünk fel a többi csodálatos gyógyuláshoz képest. Más esetekben Jézus csupán a távolból, a szavával gyógyított: „Eredj el, mert meggyógyul a te szolgád!” (Mt 8:13) A leprást pedig „egyszerűen” megérintette – a tiltó törvények ellenére. Látszólag tehát semmi szükség erre a mostani, hosszadalmas folyamatra, mert egy pillanat alatt helyreállíthatta volna a vak szeme világát, mint Bartimeus esetében. (Ráadásul cselekedetei azon a bizonyos napon egyenesen provokációnak minősültek a farizeusok szemében.) Ettől a fiatalembertől nem kérdezett semmit. Bár a lényeg ugyanaz, a gyógyítás módszerei minden esetben – a beteg szükségleteitől függően – mások és mások. Ma is mindenkivel egyenként és úgy foglalkozik, ahogyan az illetőnek leginkább javát szolgálja. A Mindenható terveit, útjait, gyógymódjait a határtalan sokszínűség, „ötletgazdagság”, tökéletesség és tapintat, de legfőképpen a szeretet jellemzi. Nincsenek sablonok, unalmas ismétlések, Ő mindig újat és frisset hoz nekünk. Bízzunk Benne éppen azért és annak ellenére, hogy az Ő útjai nem a mi útjaink és gondolatai nem a mi gondolataink!

2.1. Sarat készített

Krisztus, a Teremtő, az Atya akaratának végrehajtója és kivitelezője, aki szavával teremtett világokat: „Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremtettek.” (Kol 1:16) A Földön található lények közül egyedül az embert formálta saját kezével, saját képére és hasonlatosságára – most e jelképes folyamat, a sárkészítés által mintegy újjáteremtette segítségre szoruló teremtményét.

2.2. A Siloám tava

A gyógyítás befejező szakaszát magára a vakra bízta, elküldte magától: menj és mosakodj meg a Siloám tavában! Talán megalázó volt neki teljesíteni ezt a parancsot, sárosan kellett elvezettetnie magát a tóhoz, de mivel hitt az előző szavaknak, mégis teljesítette a felszólítást. Az is lehet, hogy boldog reménység, izgalom töltötte el az utasítás nyomán, hiszen minden lépése közelebb vitte a remélt változáshoz, a vakság megszűnéséhez. Jézus Krisztus hangját hallani egészen különleges élmény lehetett, különösképpen egy vaknak, akinek élete során már kényszerűségből is kifinomult a hallása. Tudjuk, hogy „a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által.” (Róm 10:17) Engedelmessége a hit csírájának bizonyítéka volt, a gyógyulás feltétele pedig mindenki számára ugyanaz: vakon bízni, vakon engedelmeskedni az élő és ható Igének.

A „Siloám” név jelentése János apostol feljegyzése szerint küldött, követ – ez a tény is a Megváltóval szembesíthette a gyógyulni vágyót: valójában nem elküldte, hanem közelebb vonta magához. Jézus felszólítása ma is hasonló érvénnyel szól hozzánk, az idők végének vakjaihoz: „Szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss!” (Jel 3:18) Csekély dolog van ránk bízva, de azt meg kell tennünk. Ahogyan a vaknak el kellett mennie a tóhoz, úgy nekünk is alkalmaznunk kell az egyetlen orvosságot, ami meggyógyíthat minket. Ki kell nyitnunk a Szentírást. A szemgyógyító kenőcs számunkra ma is Isten Igéje, amely helyes megvilágításban láttatja velünk saját állapotunkat, a bűn és a sötétség, a szeretet és igazság lényegét.

A történet érdekes és hangsúlyos mozzanata, hogy a vak nem láthatta azonnal, a gyógyulás után Őt, ellentétben például Bartimeussal. Hosszabb idő telt el a sötétségből történő szabadulás és a színről színre való találkozás között. (Ez a részlet utalhat azokra a hívővé lett emberekre, akik Jézus Krisztus mennybemenetele óta élnek a Földön – bár hittek és hisznek, mégsem láthatták Őt, egészen a feltámadásig.)

Milyen csodálatos tapasztalatban lehetett része ott a fiatalembernek a Siloám tavánál: megmosta az arcát, a szemét – s az első arc, amit megláthatott a víztükörben, a saját arca volt! Elárasztotta a fény a világot, és most mindent újra kellett tanulnia: mindaz, amiről eddig csak tapintás és hallás útján szerzett töredékes információkat, azt most össze kellett kapcsolnia a látás különleges élményeivel. Újból megismerhette a szüleit, a rokonait, barátait és a teremtett világ csodáit! Futhatott kedvére, nem szorult többé segítségre a mozgásban, helyváltoztatásban sem – mostantól dolgozhat, nem kell koldulnia… Teljes értékű életet kapott valakitől, akit nem is ismert.

Eddig Jézus állt a középpontban, az alábbiakban a meggyógyított ember meghurcoltatása következik anélkül, hogy Orvosát láthatta volna vagy beszélhetett volna Vele. Csupán hallotta, hittel követte szavait és meggyógyult – a hit mustármagja tehát elvettetett a szívében. A további – látszólag szomorú – események készítették fel őt az Úr látására és követésére.

3. A vak elmondja gyógyulását

A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondták: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Némelyek azt mondták, hogy: Ez az; mások pedig, hogy: Hasonlít hozzá.
Ő azt mondta: Én vagyok az.
Mondták azért neki: Mi módon nyíltak meg a szemeid?
Felelt az és mondta: Egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített és rákente a szemeimre, és mondta nekem: Menj el a Siloám tavára és mosakodjál meg; miután pedig elmentem és megmosakodtam, megjött a látásom.
Mondták azért neki: Hol van ő? Mondta: Nem tudom. (8-12.)

A fiatalembernek a család, a szomszédok, a közvetlen környezet előtt kellett először tanúságot tennie csodálatos gyógyulásáról. A rá vonatkozó találgatások közepette hallgathatott volna, ő azonban azonosította magát. Ezzel mintegy megvallotta korábbi vakságát, és életével hirdette szabadulását – azt, hogy egyik pillanatról a másikra új életet nyert. Elismételte Jézus szavait, leírta tetteit az ismerősök előtt, de Szabadítójáról nem tudott még semmit – csak a nevét. Mit jelent a Jehosua név? ISTEN A SZABADÍTÓ. Milyen csodálatos név! Volt miről töprengenie.

A szomszédok előtt mindenesetre nem volt nagy, világrengető feladata, csupán a vele történtek felidézése, és ezt hűségesen elvégezte: „Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.” (Mt 5:15) Jézus Krisztus gyertyát gyújtott a vak házában és környezetében azzal, hogy megajándékozta őt ép szemekkel, tökéletes látással. Világosságul szolgált azok számára, akik a közelében éltek, akikkel naponta érintkezett. Vajon hogyan hatott ez a csoda az ismerőseire, rokonaira, azokra, akikkel korábban együtt koldult? Hányan indultak ennek nyomán a názáreti Jézus keresésére?

Veled megtörtént-e már a csoda? Megtapasztaltad-e az Ige szem- és életgyógyító hatalmát? A bűn, a sötétség fogságából való örömteli menekülést nekünk is életünkkel kell hirdetnünk abban a szűk környezetben, amelyben mindennapi életünk tanúi élnek. A kapott világosságot továbbadhatjuk a „sötétségben ülőknek”, hogy Isten országának világossága terjedhessen a Sátán által uralt Földön.

4. A vak a farizeusok előtt

Vitték őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz.
Mikor pedig Jézus a sarat csinálta és felnyitotta ennek szemeit, szombat volt.
Szintén a farizeusok is megkérdezték azért őt, mi módon jött meg a látása? Ő pedig mondta nékik: Sarat tett szemeimre, és megmosakodtam, és látok.
Mondták azért némelyek a farizeusok közül: Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot.
Mások mondták: Hogyan tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lett közöttük.
Újra mondták a vaknak: Te mit szólsz ő róla, hogy megnyitotta a szemeidet? Ő pedig mondta: Hogy próféta. (13-17.)

Azt várnánk, hogy a vak csodálatos gyógyulása örömünnepet jelent majd mindenki számára. Azonban nem ez történt, épp az ellenkezője – ekkor kezdődött meghurcoltatása. Amíg vak volt, élhette háborítatlanul a koldusok megszokott hétköznapjait, nem törődtek vele. Most a nép vezetői, az elismert, tekintélyes írástudók a szombatnapi szabadításban nem egyértelmű messiási jelet, hanem Jahve törvényének súlyos megsértését vélték felfedezni. Mindenáron ürügyet, bizonyítékot kerestek a galileai tanító ellen, hogy elítélhessék. Vagyis a vakon született fiatalember nem kezdhetett háborítatlanul új életet, mert a sötétség erői azonnal munkálkodni kezdtek, és kihallgatásra vitték a nép vezetői elé.

A Messiás első eljövetele éles megoszlást keltett a zsidók körében. A „megvetett szegletkő” próbakővé lett minden egyes ember számára: vagy elismerték Őt személyes Megváltójuknak és önző énjük „szétzúzatott”, meghalt általa, vagy elutasították és majd „szétmorzsoltatnak” az ítéletkor. (Mt 21:44) A farizeusok ez alkalommal is képtelenek voltak örülni a gyógyulás tényének, inkább azon fáradoztak, hogy Jézust, mint szombatrontót vád alá helyezhessék. Elembertelenedett törvényeskedésük ellen az Úr többször fölemelte szavát: „Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot!” (Mt 9:13) A törvény a maga szűkszavú tökéletességében Istenünk, az Atya jellemét, irgalmas szeretetét tárta a megvakult emberiség elé. A rárakódott farizeusi törvények azonban már egy félelmetes, kegyetlen Isten teljesíthetetlen követeléseit tükrözték.

A Megváltó tettei, szavai félresöpörték az elhordozhatatlan terheket, amikor így szólt: „Szabad szombatnapon jót cselekedni!” (Mt 12:12) A szombat örömünnep volt, amely a teremtés megkoronázásaként adatott az első emberpárnak: Létük első, teljes napja ünnep volt Alkotójuk társaságában! Azóta a szombat az Istennel való boldog együttlét, a mély szeretetkapcsolat ünnepe, a teremtés hálás emlékezete és az újjáteremtés erős reménysége. Jézus a vak meggyógyításával a szó szoros értelmében „munkát” végzett, mint a teremtés napjaiban, hiszen nyálából és a porból sarat készített, majd megkente a vak szemhéját. Számára azonban ez a JÓ cselekvését, a túláradó szeretet kinyilvánítását, örömet jelentett, mert bizonyította Isten szerelmét egy megvetett koldus iránt, akinek alapjaiban megváltoztatta az életét! Jézus Krisztus látásmódja elsősorban Atya-, másodsorban ember- és teremtményközpontú volt, míg a farizeusoké a törvény holt betűire összpontosult. Irgalmasság és irgalmatlanság, szeretet és kőszívű érzéketlenség ütközött egymásnak.

A fenti párbeszéd alapján láthatjuk, hogy a csodálatos gyógyítás vita és meghasonlás tárgya lett a törvénytudók körében, nem tudtak megegyezésre jutni a kérdésben. Felszólították hát a koronatanút, hogy mondja el az igazságot. A fiatalember első válasza még így hangzott: Nem tudom. Második felelete már valamivel nagyobb világosságról tanúskodik: Ő próféta. Ez a válasz azonban senki számára nem volt kielégítő, hiszen Jézus küldetésének lényege fölött akartak dönteni a nép vezetői: vagy imádandó Messiás vagy közönséges csaló. Az egyik csoport szerint rendkívüli jel történt általa, a másik párt abba kapaszkodott, hogy a názáreti Jézus megrontotta a törvényt. Az utóbbi esetben megkövezés általi halálra kellett őt ítélni.

Az eddigiekben a vakon született volt a beszélgetések tárgya, most, amikor gyógyulását nem lehetett többé tagadni vagy elhallgatni, ismét Orvosa került a viták kereszttüzébe.

5. A szülők a farizeusok előtt

Nem hitték azért a zsidók róla, hogy vak volt és megjött a látása, mígnem előhívták annak szüleit, akinek megjött a látása, és megkérdezték azokat, mondván: Ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon lát hát most?
Feleltek nekik annak szülei és mondták: Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született:
De mi módon lát most, nem tudjuk; vagy ki nyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk: elég idős már ő; őt kérdezzétek; ő beszéljen magáról! Ezeket mondták annak szülei, mivel féltek a zsidóktól: mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, hogy: Elég idős, őt kérdezzétek. (18-23.)

A kihallgatás e szakasza a fiatalember számára a feszült várakozás ideje volt. A farizeusok kételkedtek a gyógyulás tényében, vagy legalábbis megpróbálták még egyszer megkérdőjelezni a mindenki számára nyilvánvaló csodát, ezért hívatták a szüleit. Ők éppen csak elismerték a vér szerinti rokonságot, fiuk gyógyulásával, „újjászületésével” azonban már nem vállaltak közösséget – az írástudók általi kiközösítés miatti félelemből fakadóan. A gyülekezetből való kizárás kemény rendszabályokat jelentett, már-már az élet legfontosabb színterétől való elszigeteléssel volt egyenértékű. Először 30 napra kitiltották a vétkest a zsinagógából. Ez idő alatt nem volt szabad az újszülöttet körülmetélni, a halottat elsiratni. Ezt az ítéletet nagy csapásnak tekintették, és ha nem váltott ki bűnbánatot, még súlyosabb büntetés követte.

Az örömteljes csodával tehát nem mertek még a szülők sem azonosulni, a meggyógyított magára maradt. Ismerős mentalitás, és nem csak az inkvizíció idejéből. Ma is szerte a világon keresztények millióit üldözik vagy ölik meg. Jézus későbbi szavai juthatnak eszünkbe, amelyeket ez az ember még nem hallhatott:

„E világon nyomorúságtok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot…” (Ján 16:33)

„Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd.” (Ján 15:20)

„Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek némelyeket ti közületek. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért.” (Luk 21:16-17)

Mennyire megdöbbentő, hogy Krisztus nevéért, az Ő nevének, a Szabadító nevének megvallásáért üldözés, börtön, kínzás, sőt halál vár! Nem kellene inkább örülni és csatlakozni?! A Földön azonban Jézus ellensége, e világ istene is megvetette a lábát és a végsőkig védelmezi az általa meghódított területeket. Ez a világosság és a sötétség harca: „e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.” (2Kor 4:4)

A sok nyomorúság között legnehezebb talán elviselni a legközelebbi hozzátartozók árulását. Krisztus követőit a legkorábbi pillanatoktól fogva üldözték, így volt ez a történelem folyamán és így lesz egészen a vég idejéig. Az ifjú semmi mást nem tett, csupán megvallotta gyógyulását, szülei azonban félelmükben visszahárították rá az igazság megvallásával járó felelősséget. Így tehát a procedúra folytatódott.

6. A vak ismét a farizeusok előtt

Másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondták néki: Adj dicsőséget az Istennek; mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös! Felelt azért az és mondta: Hogy bűnös-e, nem tudom: egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok.
Újra mondták pedig neki: Mit csinált veled? Mi módon nyitotta meg a szemeidet? Felelt nekik: Már mondtam néktek és nem hallottátok: miért akarjátok újra hallani? Ti is az ő tanítványai akartok lenni?
Szidalmazták azért őt és mondták: Te vagy annak a tanítványa; mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk! Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten: erről pedig azt sem tudjuk, honnan való.
Felelt az ember és mondta nekik: Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való, és az én szemeimet megnyitotta! Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallottak olyat, hogy vakon születettnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetne.
Feleltek és mondták neki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kivetették őt. (24-34.)

A kihallgatás harmadik szakaszában ismét csak a fiatalembernek kellett megszólalnia, de ekkor már a farizeusok türelmüket vesztve, dühödten felszólították az egyértelmű állásfoglalásra – mindezt természetesen Isten nevében.

6.1. Adj dicsőséget Istennek!

Arra akarták kényszeríteni, hogy az ő ítéletüket fogadja el és olyan vallomást tegyen Jézussal kapcsolatban, amely alapján vádat lehet ellene emelni. Nagyon nehéz helyzet lehetett ez egy olyan ember számára, aki egészen eddig a társadalom megvetett, de békén hagyott tagja volt. Tiszteletre méltó, tekintélyes vezetők, akik előtt a saját szülei is meghunyászkodtak, minden hírnevüket és indulatukat latba vetve szorongatták a férfit, hogy tegyen terhelő vallomást az ellen, aki meggyógyította! Mennyire félelmetes törekvés: az jelentette a zsidók számára az Úrnak való dicsőségadást, hogy elítélik és megvetik az Ő Küldöttét!

A fiatalember azonban nem hagyta magát sarokba szorítani. Jézus személyével kapcsolatban először nem akart nyilatkozni, csak szemei megnyílásának tényét ismerte el. Micsoda szavak: vak voltam, de most látok. Kell még ennél több?! Élő csoda áll előttetek – és nem ez érdekel titeket?! Az a tény, hogy egy születése óta vak ember nyitott szemekkel állt előttük – Isten megdicsőülése volt! Már e ponton fel lehet tenni a kérdést: ki volt ott és akkor a vak? A kihallgatott személy vagy a kihallgatók csoportja?

6.2. Hogyan nyitotta meg a szemeidet?

A farizeusok haragtól vezérelve „bombázták” kérdéseikkel az egykori vakot és ezzel saját csapdájukba estek bele: önnön szavaikkal tettek bizonyságot a gyógyítás tényéről. Elismerték, hogy Jézus visszaadta egy ember látását. Vagyis ők maguk állítottak fel egy megdönthetetlen messiási ismérvet, a korábban már idézett próféciákat alátámasztva.

Egyetlen dologra összpontosítottak: Mit cselekedett? Hogyan végezte a gyógyítást? Nyilvánvalóan a Tízparancsolat azon pontja alapján igyekeztek támadni, amely a szombatra vonatkozott: „semmi dolgot ne tégy azon a napon…” (2Móz 20:10) A Tóra első versei szerint Isten a hetedik napon, példamutató módon, semmit nem tett, hanem megnyugodott a teremtés munkáitól. A szombati munkavégzés – amely miatt a zsidók a próféták útján sokszor feddésben részesültek – az Istentől való eltávolodás jele, az engedetlenség eredménye volt. Jézus azonban ott és akkor, a koldus érdekében, teremtő munkát végzett: lehet, hogy nem egyszerűen „csak” helyreállított, hanem egyenesen szemeket teremtett – nem tudjuk, a lezárt szemhéjak mögött mi volt. A farizeusok tehát nem a teremtés tényét kérdőjelezték meg, hanem annak időpontját! Csakis egy isteni lény adhat látást – ha pedig Jézus isteni származású, akkor a teremtménynek jogában áll-e megkérdőjelezni erre való jogát és lehetőségét?

Egy másik csoda kapcsán Jézus kijelentette: „Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon, rám haragszotok, mert egy embert egészen meggyógyítottam szombaton?” (Ján 7:23) Az élet és a szabadság tökéletes törvényébe Istenfia számára – aki a törvény élő megtestesítője volt – „belefért” a gyógyítás, az örömszerző, egészség-helyreállító teremtés. Azért, mert áthatotta a szenvedélyes szeretet: „Mennyivel drágább az ember a juhnál!” A farizeusok kőszívvel felállított merev, törvényi korlátai nemcsak a jó cselekedetek örömétől fosztották meg őket, hanem a részvéttől is. Ők talán már több éve elmentek e koldus előtt anélkül, hogy igazán megindultak volna állapotán. Jézus az első találkozás alkalmával úgy érezte, nem várhat még napnyugtáig sem azzal, hogy gyökeresen megváltoztat egy életet – csak azért, hogy elkerülje a botránkozást és megvetést. Jobban fájt neki egy ember szenvedése, mint a várhatóan rázúduló vádak és gyűlölet. Azonnal meg akarta osztani a szívében buzgó életet mindenkivel, aki fogékony volt az Atya hívó szeretetére. Ő tehát nem megrontotta, felülírta, esetleg eltörölte, hanem betöltötte az erkölcsi törvényt a vak meggyógyításával.

A farizeusok sürgető kérdései, a növekvő nyomás ismétlésekre kényszerítette az egykori vakot, aki végül vakmerő indulatosságra, a farizeusok tekintélyét megcsúfoló kérdésre ragadtatta magát: Ti is a tanítványai akartok lenni? Nagy bátorságra vallott ez a kérdés, hiszen tudnia kellett, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz.

6.3. Te vagy a tanítványa!

A farizeusok válasza erre már a leplezetlen gyűlölet, a nyílt szidalmazás volt. Egyértelműen sátáni lelkületet mutattak. Jézus még legádázabb ellenségének is csak ennyit mondott: „Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán!” (Zak 3:2) Vagyis teljes mértékben az Atyára bízta az ítéletet.

A vádlók szembeállították Mózes szövetségét a Jézus által kínált szövetséggel. Bár korábban Ábrahám gyermekeinek vallották magukat, igazából csak test szerint voltak azok. Röviddel ezelőtt Jézust a „Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok” (Ján 8:58) kijelentés miatt akarták halálra kövezni, hiszen ezzel lényegében azt mondta: örökkévaló vagyok. Ó, ha tudták volna, hogy Mózes azzal állt szoros kapcsolatban, akit éppen meg akartak ölni! Erről Pál apostol írt egyik levelében: már akkor Jézus volt a vándorló Izrael hűséges pásztora. „Mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, s e kőszikla a Krisztus volt.” (1Kor 10:4) Ő volt az, akiről Mózes beszélt halála előtt: „Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened, a te testvéreid közül, olyat mint én, őt hallgassátok!” (5Móz 18:15)

Az pedig egyenesen hazugság, hogy nem tudtak semmit Jézus származásáról. Éppen az előző vitájuk során hallhatták a kijelentést tőle: „Én az Istentől származtam és jöttem.” (Ján 8:42)

De honnan ez az ádáz gyűlölet? Mi a forrása? Ha elismerték volna Jézus messiási mivoltát, magukat is alá kellett volna vetniük a gyógyításnak, és eddigi életüktől, elvakult önelégültségüktől kellett volna elhatárolódniuk. A galileai tanító minden szava és tette tükröt tartott eléjük: kendőzetlenül bemutatta az Ő tényleges hatalmával szemben saját tekintélykövetelő hatalmaskodásukat; áradó szeretetével szemben saját rideg képmutatóskodásukat; hibátlan és bűnmentes életével szemben leplezett jellemgyengeségeiket, vétkeik végtelen sorát. Mindettől megválni, pőrén és megszégyenülve megállni az általuk megvetett többi bűnös és nyomorult között, hogy bűnbocsánatot nyerjenek – ez túlságosan nagy áldozatnak tűnt. Önző, sőt kifejezetten kegyetlen énjük feláldozását inkább elutasították: Te vagy annak tanítványa! – e durvának szánt sértés valójában a létező legnagyobb dicséret volt! (Péter, Jézus kihallgatásának éjszakáján megtagadta ezt a kiváltságát.) Mi vajon hogyan álljuk az Ige életünket leleplező hatalmát? Gyűlölettel vagy megbánó szeretettel fordulunk Atyánk felé?

Vajon a gyógyulás törvényszerűen maga után vonja a tanítványság vállalását? A vak ifjú úgyszólván „belesodródott” a tárgyalás során ebbe a szerepbe.

6.4. Ha nem Istentől volna…

Ezután már nyílt vallomásra kényszerült, s ezzel valójában isteni sugallatra vádbeszédet mondott vádlói felett. Több lépcsőben, az Ószövetség alapján és cáfolhatatlanul bizonyította a farizeusok előtt Jézus istenségét, illetve álláspontjuk tarthatatlanságát.

Az első kijelentése: „Isten nem hallgatja meg a bűnösöket.” Salamon megállapítása párhuzamos ezzel: „Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos.” (Péld 28:9) Jézus soha nem vétett az Atya törvénye ellen, Ő annak betöltésére jött a világra, tehát nem kérdés, hogy imái, kérései elől Isten nem zárkózhat el. A fiatalember ezután logikai úton bizonyította Jézus istenségét: istenfélő – az Atya akaratát cselekszi – gyógyítani képes – tehát Istentől való. (Vagyis semmiképpen nem lehetett szombatrontó!) Csodálatos igazságokat fedezett fel saját maga és a nép vezetői számára, amelyek azonban az írástudók vélt igazának porba hullását jelentették. Az Úr – irántuk való nagy irgalmában – olyan érvekkel és tényekkel szembesítette őket, amelyeket csak a legnagyobb erőfeszítés árán lehetett megkérdőjelezni, megtagadni. Mindeközben a vaknak úgy kellett megvallania Jézus istenségét, hogy még mindig nem látta Őt szemtől szemben, de övé lett az ígéret: „Ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei Atyám előtt.” (Mt 10:32)

6.5. Te tanítasz minket?!

A farizeusok haragja nem ismert határt, s a vakot ismét szidni kezdték: Te mindenestől bűnben születtél! Csodálatos gyógyulása mit sem változtatott szemükben ennek az embernek a megítélésén. Mivel vakon született, családjával együtt súlyos bűn terheli. Ugyanakkor kijelentésük szerint ők nem bűnösök, vagyis különbnek tartották magukat – feltörő és nem palástolt indulataik ellenére is – a közönséges halandóknál. A tanítványok első felvetésére emlékeztető, önigazult ítéletet fogalmaztak meg a meggyógyult felett.

Felháborodott kérdésük szerint semmi joga a kihallgatottnak ahhoz, hogy bármilyen tekintetben is kioktassa őket. Pedig Jézus nekik is feltehette volna a kérdést, ami Nikodémust ugyancsak kellemetlenül érintette: „Te Izrael tanítója vagy és nem tudod ezeket?” (Ján 3:10)

Gúnyosnak szánt, megsemmisítő kérdésükkel mégis egy hatalmas igazságra világítottak rá, hiszen minden testileg-lelkileg gyógyult, bűntől szabadult, újjászületett ember feladata, hogy utat mutasson a lelkileg „vakok” számára:

„Az emberek előtt énekel és mondja: Vétkeztem és az igazat elferdítettem, de nem e szerint fizetett meg nékem. Megváltotta lelkemet a sírba szállástól, és egész valóm a világosságot nézi.” (Jób 33:27-28)

Dávid a bűntől való szabadulásért könyörögve így szólt: „Hadd tanítsam a bűnösöket a te útjaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád!” (Zsolt 51:15) A gyógyulás az isteni szeretet és hatalom tanújává teszi az embert, amely szólásra késztet és továbbadásra ösztönöz. E tanítás elfogadásához azonban valódi alázatra van szükség: a személyes bűnök felismerésére, megtagadásukra és a velük való szembefordulásra. Ez a készség a farizeusok lelkéből sajnálatos módon teljességgel hiányzott.

A vakon született fiatalember, a Szent Lélek segítségével, ekkor jutott lelkileg a legnagyobb magasságokba, ez volt a harmadik lépcsőfok ismeretei és hite növekedésében: Nem tudom. – Ő próféta. – Ha nem Istentől való volna, semmit sem cselekedhetne. Mintha Jézus egyik nem régen elhangzott, éppen a farizeusoknak címzett kijelentését idézné: „Én semmit sem cselekszem magamtól.” (Ján 8:28) A kihallgatott férfi egész bensője a világosság felé fordult, míg a vádlói gonoszságuk csúcspontjára értek: ismét elutasították a felkínált kegyelmi lehetőséget és átadták magukat a sötétség erőinek.

Ez az utolsó kijelentése elegendő indok volt a nép vezetőinek arra, hogy kivessék maguk közül a vádlottat. Amit szülei el tudtak kerülni, ti. a gyülekezetből való kiközösítést, a megszokott vallási szertartásokból való kirekesztést, az neki nem sikerült. Vajon tudták-e a szülők, hogy mit tettek? Lehetséges, hogy megalkuvó módon föláldozták az örök élet ígéretét a pillanatnyi kényelemért, háborítatlanságért? „Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig és hitetleneknek… azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.” (Jel 21:7-8)

Fiuk teljesen egyedül maradt a megvetés és gyűlölet tárgyaként, holott semmi rosszat nem cselekedett, csupán „hagyta magát” meggyógyítani. Amíg vak koldusként, tudatlanságban és bűnben élt, a társadalom megtűrte magában; mihelyt egészséges lett és tisztán látott a sötétséggel kapcsolatban, azonnal magára hagyták. Kihallgatásának története valódi példája János apostol szomorú megállapításának: „a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.” (Ján1:5) Különös tény, hogy éppen ő, aki talán több évtizeden keresztül is sötétségben tapogatózott, és állapotából fakadóan tanulatlan maradt, e jelenetek során Isten kezében a világosság forrásául szolgált a nép vezetői számára! Őrá nézve is örvendezhetett Jézus, amikor így imádkozott: „Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.” (Luk 10:21) Látható, hogy a Mindenható számára semmilyen akadály nem legyőzhetetlen – egyet kivéve, erről alább lesz majd szó. A vakság és a tudatlanság azonban nem probléma neki!

A fiatalember tehát társadalmi helyzetét tekintve mélypontra került, még rosszabb sorsra jutott, mint amikor koldult: a törvények alapján vakként számíthatott némi könyörületre, rendszeres alamizsnára. Most azonban teljes elszigeteltségbe taszították, mert következtetései kimondatlanul odáig vezettek, hogy az a Jézus, aki őt meggyógyította – a Messiás. Lelkileg azonban megérett arra, hogy a megpróbáltatások lépcsőfokait megjárva megismerje azt, aki könyörült rajta, és akiről „ismeretlenül” is vallást tett.

7. Találkozás Jézussal

Meghallotta Jézus, hogy kivetették őt; és találkozván vele, mondta neki: Hiszel-e te az Isten Fiában?
Felelt az és mondta: Ki az, Uram, hogy higgyek benne?
Mondta pedig néki Jézus: Láttad is őt, és aki beszél veled, az az.
Az pedig mondta: Hiszek, Uram. És imádta Őt. (35-37)

A történet csúcspontja – és talán legszebb részlete – ez a három rövid vers. Jézus a távolból figyelemmel követte a vakon született sorsát. Nem lépett közbe láthatóan hamarabb, csak a csoda „áldozatának” kivettetése után, amikor teljes magány és kétségbeesés várt volna rá a meghurcoltatás nyomán. Részvéttel tekintett rá, és meglátta lelkében a megérett, készséges hitet. A farizeusok előtti hitvallás után most magával az élő Istenfiával kellett szembesülnie. De mennyire más volt ez a két találkozás! Mindkét esetben „Isten nevében” szólították fel – de ki képviselte igazán Őt, „kicsoda volt olyan, mint Isten”? Az ádáz haragú, eltorzult arcú írástudók vagy a szelíd ábrázatú, ismerős hangú idegen? Eljött a pillanat, amikor a fiatalember végre láthatta azt, akinek szeme világát, felépülését köszönhette. E rövid párbeszéd betetőzi a vakságtól megszabadított ember tanítását és gyógyítását. Jézus ezúttal egy kérdéssel fordult hozzá, nem úgy, mint első találkozásukkor, hiszen abban a helyzetben bizonyára nem volt még megszólítható.

7.1. Hiszel-e?

Az Úr kérdései egyrészről mindig váratlanok, különösek, gyakran nehezen érthetőek. Sokszor oda nem illőnek, zavarba ejtőnek tűnnek. Ő azonban olvas a szívekben, a gondolatokban, jobban ért minket, mint mi magunk. Így bizonyos, hogy ez a kiközösített a legjobb kérdéssel szembesült a legalkalmasabb pillanatban. Nyilván egész gondolatvilágát betöltötte a felgyorsult események sora, amelyek azóta történtek vele, amióta az a titokzatos Jézus megállt fölötte. A tanács előtt kimondta, hogy neki köszönheti szeme világát, hogy Ő a Messiás. Isteni sugallatra felismerte benne azt, akiről a próféták jövendöltek, akit egész Izrael várt. Gyógyítója azonban még ennél is többre, rendíthetetlen hitre, mélységes bizalomra és merőben más életre akarta őt elvezetni.

Az Úr gyakran a viharok kellős közepén teszi fel szívbe markoló kérdését gyermekeinek. Akkor, amikor látszólag senki és semmi nem maradt körülöttünk, nincs kapaszkodó és vigasz. Csak az Ő hangja: hiszel-e most bennem? Mit válaszolsz?

Jézus Krisztus megszólítása egyúttal azt az isteni vágyat is kifejezte, hogy bárcsak volna olyan lélek, akinek felfedheti magát, aki előtt nyilvánvalóvá válhatnak az Isten dolgai. Folyamatosan kutat azok után, akik viszonozzák az Ő bizalmát és szeretetét. Reménykedve kereste és keresi azokat, akik nem követ vetnek rá, hanem önmagukat vetik lábai elé: „Az embernek Fia, amikor eljön, talál-e hitet a földön?”

7.2. Ki az, Uram, hogy higgyek benne?

A fiatalember mély tisztelettel feltett viszontkérdése az igazság utáni vágy, az alázat, a hitre való készség kifejezése. Jézus pedig erre egyértelműen azonosította magát. Mint oly gyakran, ezúttal is egyes szám harmadik személyben mutatkozott be: Láttad őt. Hasonlóan beszélt, mint a samáriai asszonnyal folytatott párbeszéd során. Milyen különös, hogy ezt mondja: Láttad… Pedig ez az első olyan találkozás, amikor egymás szemébe nézhetnek. De a férfi tulajdonképpen már akkor látta benne a Szabadítót, amikor sáros arccal elküldte őt a Siloám tavához, mert hitt szavának és engedelmeskedett. Már amikor a vízbe nyúlt, örülhetett: „Boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (Ján 20: 29) Jézus ekkor minden kétséget és homályt eloszlatott a kiközösített ember lelkében, aki valóban „elhagyta apját, anyját, testvéreit” azért, hogy követhesse az élet világosságát: Hiszek, Uram. És imádta Őt. S ezzel az egykori vak egy új, élő közösség részévé vált. A holt, zsinagógai gyülekezet, amely megtagadta a Messiást, kitaszította őt; a Jézust imádók közösségének viszont tagjává vált. Valójában bármely gyülekezetnek akkor van létjogosultsága, ha Krisztushoz vezeti tagjait, ha felkészíti őket a Vele való találkozásra, személyes kapcsolatra – nem pedig akadályoz vagy netán eltilt Tőle, az élet forrásától.

Te szoktál-e leborulni, imádni Őt – elismerve, hogy Ő valóban Úr mindenek fölött, fölötted is? Az imádattal alárendeljük egész lényünket az isteni hatalomnak és akaratnak, bízva az Ő jóságában és szeretetében; elismerve, hogy az egész világegyetem, a Földön működő összes természeti erő és minden egyes lény Isten bölcsességének köszönheti létét és fennmaradását. Az imádattal együtt jár a hála és a köszönet kifejezése, a viszontszeretet megfogalmazása, ahogyan ezt Dávid zsoltárai oly sokszor megfogalmazzák: „Szeretlek, én Uram, erősségem!” (Zsolt 18:2)

8. Jézus utolsó szavai

És mondta Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lássanak; és akik látnak, vakok legyenek.
És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták néki: Avagy mi is vakok vagyunk? Mondta nekik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad. (39-41.)

Jézus utolsó kijelentései visszanyúltak a történet elejére, keretbe foglalták a csodát és újra a farizeusokhoz szólnak. Hihetetlenül kemény ítélet fogalmazódik meg bennük, a Megváltó felmutatta nekik az érem másik oldalát is: Ő egyrészt a világ világossága azok számára, akik a vakságtól szabadulni akarnak és látni vágynak, másrészt ítélet azok felett, akik vakok akarnak maradni.

8.1. Ha vakok volnátok

„Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök.” Ha írás- és törvénytudó létükre nem lettek volna tisztában a Messiásra vonatkozó próféciákkal, az Isten Egyszülöttjére vonatkozó igékkel, akkor Ő sem rótta volna fel bűnükül tudatlanságukat. A vakon született fiatalembert is szemrehányás nélkül meggyógyította, hiszen látta elesett állapotát és szívbéli vágyát a változásra. Azon emberek vakságára, „akik nem tudnak különbséget tenni jobb és balkezük között” (Jón 4:11), Isten szánalommal tekint és gyógyulást ad. Akik azonban vakok akarnak maradni, mert jobb és kényelmesebb az önzés és az önfelmagasztalás útján járni, azok Isten számára is elérhetetlenek. A farizeusok többször bizonyítékot kaptak arra vonatkozóan, hogy Jézus olvasott gondolataikban, felfedte titkos szándékaikat, indulataikat – de ez nem mély bűnbánatra, alázatra indította őket, hanem éppen ellenkezőleg. Nem akartak változni, mert ez megalázó lett volna, inkább azt akarták végleg elhallgattatni lelkiismeretükkel együtt, aki megmenthette volna őket önmaguktól. Ez az a pont, ahol Isten is tehetetlennek bizonyul.

8.2. Bűnötök megmarad

„Azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad.” Rettenetes, félelmetes ítélet a Szabadító szájából. A farizeusok maguk ismerték be, hogy látják az igazságot, mégis megtagadták annak erejét, megtagadták az igazság hordozóját, s ezzel együtt azt a tényt, hogy gyógyulásra van szükségük. Isten sem veheti el annak bűneit, aki nem akar azoktól megválni, mert tiszteletben tartja szabad döntési lehetőségünket. Azzal, hogy a farizeusok elzárkóztak a Jézus kínálta világosság elől, amely leleplezte kétségbeejtő állapotukat, nagyban megkönnyítették Sátán dolgát. Nem sokkal ezután kimondathatta velük a borzalmas ítéletet: „Vére rajtunk és fiainkon!” (Mt 27:25) Félelmetes módon lelepleződik Sátán módszere: bűnbe visz – megkeményít – visszahárít – vádol – elpusztít.

E vakságra Jézus, aki a Krisztus, szemgyógyító írt hozott írástudóknak és tudatlanoknak egyaránt. Ne kövessük el azt a hibát, hogy egy kézlegyintéssel, sajnálkozva elintézzük a zsidó nép vezetőit! Mi is, akiket a „bizonyságok ily nagy fellege vesz körül”, nagyon könnyen beleeshetünk a farizeusi önhittség és gőg csapdájába. Az ismeret önmagában kevés. Sátán jóval többet tudott, mint mi, mégis a kárhozat várja…

9. Isten csodálatos dolgai

Ezek után már megválaszolható a kérdés, miért ilyen hosszú és részletes a gyógyítás és következményeinek leírása. Nagyon sokrétű és mély értelmű a történet, hiszen dióhéjban benne rejlik a gyűlölet és a szeretet, a sötétség és világosság egész küzdelmének története, Isten csodálatos kegyelme és az ember szabad választási lehetősége: nyilvánvalókká lesznek számunkra „Isten csodálatos dolgai”.

Jézust egyértelműen azonosítja a megígért Messiással, s általa bemutatja az Istennek az emberért való könyörületes fáradozását. Az „elveszett” Földön a Teremtő legfontosabb feladata a gyógyítás, az újjáteremtés. A vak ember fizikai „megépítése” a hit felébresztésével párosult: a fizikai és lelki megkötözöttség feloldása az Isten-képmás helyreállítását szolgálta az egyes emberek életében, illetve az egész emberiség történelmében.

Feltárja a bűn mibenlétét és következményeit: Az Istentől való elszakadt állapot önzést szült. Az önzés vakságot, torz optikát, sötétséget eredményez az egyes ember és az egész nép életében, amely végül a Megváltó megfeszítéséhez vezetett. A bűnben veszteglő teremtmény vak a világossággal, Isten tökéletes törvényével, a másokért élő, irgalmas szeretet kívánalmaival szemben. A bűn sötét rabság, a szeretet azonban felszabadító világosság.

Nyilvánvalóvá válik a halálos bűn lényege: Ez pedig az ingyen kegyelemből felkínált világosság szándékos, tudatos elutasítása, a megkeményedés a bűnben. Ez az a vétek, amely a kárhozat ítéletét vonja maga után. „Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük, de most nincs mivel menteniük az ő bűnüket.” (Ján 15:22) Nem azért, mert meghaladja a kegyelem, a bocsánat mértékét. Akkor bizonyul halálosnak, ha mi nem akarjuk elismerni vakságunk, bűnösségünk tényét, hanem ragaszkodunk a világosság éles fényében visszatetszőnek mutatkozó önzésünkhöz. Ha ragaszkodunk hozzá, bűnünkkel együtt a halál foglyai maradunk.

A Krisztussal való találkozás soha nem marad titok vagy magánügy. Mindenképpen hat, mint a kovász, belülről kifelé. A vak teljesen megváltozott személyisége felkeltette a szomszédok, ismerősök figyelmét. Nem maradhat rejtve, ha a Gyógyítóval találkozol. Döntésre kényszeríti – vonzza vagy taszítja a körülötted élőket.

Melyek a gyógyulás „kötelező” következményei? A tanítványság nem más, mint a kapott világosság, a megismert kegyelem továbbítása, hiszen szemmel látható gyümölcsei vannak az újjászületett ember életében. Nemcsak szavaival, de életével, cselekedeteivel is nyíltan megvallhatja Jézust – az üldözések, fenyegetettség ellenére is. „Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5:16)

Van még egy nagyon lényeges tény: amíg itt élünk, sohasem mondhatjuk, hogy elnyertük már a teljes világosságot. Most csak tükör által, homályosan látunk, illetve hitben járunk, nem látásban. De ha hűségesen, nap mint nap Krisztussal járunk, akkor folyamatosan csökken a „vakfolt” és növekszik a fény: „Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.” (Péld 4:18)