Ha elhiszed, add tovább!

Elvetett vagy?

Talán „töröttnek” érzed-látod magad, mintha végleg elrontott játékszer lennél – de ettől még van új kezdet számodra. Talán nem akartak téged – de ettől még nem vagy elutasított. Talán nem gondoskodtak rólad – de ettől még nem vagy jelentéktelen. Talán rendszeresen megütöttek – de ettől még nem vagy szeretethetetlen. Talán csúfoltak – de ettől még nem vagy béna vagy ronda. Talán folyamatosan félelemben tartottak – de ettől még nem vagy gyáva féreg. Talán sokszor megszidtak és kiabáltak veled – de ettől még nem vagy hasznavehetetlen. Talán soha nem értettek igazán – de ettől még nem vagy hülye. Talán cserben hagytak és elárultak – de ettől még nem vagy hiteltelen. Talán áruba bocsátottak – de ettől még nem vagy értéktelen. Talán használtak, kihasználtak, végül eldobtak – de ettől még nem járt le a szavatosságod. Talán szívedből gyűlölöd azokat, akik ezt tették vagy teszik veled – de ettől nem vagy gyűlölt. Talán te magad is megbocsáthatatlan dolgokat tettél – de ettől még nem vagy reménytelen eset. Mindazok, akik ezt tették veled ugyanolyan „törött játékok”, sérült-síró gyerekek legbelül – és maguktól nem is tudnak másként, „jobban” viselkedni. Ez az emberi természet tehetetlenségének törvénye.

Szeretete megújít

Ezzel szemben, tudod, mi a te igazi valóságod? Nézz bele ebbe a tükörbe:

 • Eltörli az Úr az ítéletedet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az Úr, Izráel királya: nem kell többé veszedelemtől tartanod. … Ne félj, ne csüggedj el! Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megtart* téged. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.(Sofóniás 3:15-17)

Istennek fontos vagy, mindig is fontos voltál! Ott vagy a szívében és a gondolataiban! Hiányzol neki, ha nem vele vagy! Ha szóba állsz hívásával, mindent megkapsz tőle, ami eddig hiányzott neked. Egyetlen, cselekvést jelentő ige feltárja ezt a fenti idézetben:

magyareredetijelentések
megtart*jášamegszabadít, kiszabadít; megőriz, megment, megtart; segít, támogat, győzelemre vezet; megtart győzelmes állapotban

Jézus neve, a Jehosua ebből a ’jáša’ szóból ered: Ő számodra a megmentő, a szabadító, a megújító, a gyógyító, a megtartó! Ha elfogadod Őt, kiment elveszett-elvetett állapotodból és Isten szeretett, értékes, megbecsült, gondozott gyermeke leszel! Ahogyan a mesében a rút kiskacsa átalakult gyönyörű hattyúvá – ez lehet a te utad is!

Elvetett és megvetett volt

Mindez azért lehetséges, mert Jézus a helyedre lépett kétezer évvel ezelőtt, hogy átérezze, majd semmissé tegye terheidet és felülírja eddigi töröttségedet. Átment ugyanazokon a traumákon, mint te, mégis megmaradt Isten értékes kincsének. Értéke nem változott, sőt, a legértékesebb emberré lett – érted, miattad!

elutasították

 • A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. (János 1:10)

nem gondoskodtak róla

 • És történt, hogy amíg ott voltak, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. (Lukács 2:6-7)

kihasználták, majd elhagyták

 • Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt? … Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. (János 6:60.66)

hazug vádakkal illették

 • Ezt mondták neki: Mi nem paráznaságból születtünk: egy atyánk van, az Isten. (János 8:41)

nem értették meg

 • Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. (János 10:6)

eladták

 • Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt: Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig harminc ezüstöt fizettek neki. (Máté 26:14-15)

elárulták

 • Miközben ezeket mondta, íme, sokaság közeledett. Júdás jött elöl, a tizenkettő egyike, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá: Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát? (Lukács 22:47-48)

megverték

 • Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták, és verték őt, majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték: Ki ütött meg téged? Prófétáld meg! És sok más szidalmat is szórtak rá. (Lukács 22:63-65)

megfélemlítették

 • Pilátus ekkor így szólt hozzá: Nekem nem felelsz?! Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek? (János 19:10)

szidalmazták

 • A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja! Kigúnyolták a katonák is, odamentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat! (Lukács 23:35-37)

megvetették

 • Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. (Ézsaiás 53:3)

megölték

 • Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket: az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. (Lukács 23:33)

Mégis szeret

Jézus Krisztus – gyötrelmei ellenére – másképp válaszolt azokra a bántalmakra, amiket elszenvedett: nem úgy, mint egy közönséges ember. Az ő szíve Istenben, az ő atyjában gyökerezett, egy volt vele. Ezért megmaradt az isteni szeretetben és megmaradt benne az isteni szeretet – mindhalálig. Így érhette el célját – téged.

mégis szerette gyűlölőit

 • Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. (Lukács 23:34)

feltámadt

 • Nincsen itt, hanem feltámadt! Emlékezzetek vissza: megmondta nektek még Galileában, hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. (Lukács 24:6-7)

békességet és megújulást hozott

 • Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. (Ézsaiás 53:5)

ajándéka a szentség és tökéletesség – már e Földön

 • Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson színe elé. (Kolossé 1:21-22)

ajándéka saját teljessége – már e Földön

 • Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. (Kolossé 2:9-10)

Érted vállalta mindezt. Keresd, hívd Őt és megtalál, mert Ő előbb keresett és hívott, hogy újjászületés útján teljesen helyreállítson téged!

Barati Lilla


A nagyvárosban sok elkallódott, fázó és magányos fiatal van, aki gyilkossággal végzi anélkül, hogy segíteni tudnál rajta. Telve vannak gyűlölködéssel és bűnnel; rosszabbak, mint amiről valaha is hallottál. Szinte gyerekek és tudják, mi a gyilkosság. De ahelyett, hogy ezekre tekintenél, nézz az evangélium lényegére! Krisztus üzenetének értelme nagyon egyszerű: az Istennel való találkozás – az igazi – mindig változást hoz. Tudod, valamikor a hegyekben sétáltam és megláttam egy nagy kígyót. Nagyon nagy volt, hét cm vastag és másfél méter hosszú. Nagyon megijedtem, sokáig mozdulni sem mertem. De mialatt néztem, csodát láttam, egy újjászületést: a kígyó levetette régi bőrét, otthagyta a napon, és elkúszott, mint egy új, nagyon szép teremtmény. Fiam, ne légy olyan, mint én, megrettenve a fiúk külső megjelenésétől! Isten vár mindegyikre, levedlik a régi bőrüket és elhagyják. Isten vár az új emberre, ami előjön a régiből. Ezt soha ne feledd, ha meglátod a kígyóidat a nagyváros utcáin!

Wilkerson, David: Kés és kereszt. – 2. jav. kiad. – MPE, 2020. – pp. 48-50.