Az Isten, aki nem enged el

Az üdvösség terve egy olyan mestermű, amely mindig is lenyűgözött. Ez a történet a jó és a gonosz erői közötti összecsapásról szól, arról a sötét dilemmáról, amelybe a sátán az egész emberiséget belesodorta, illetve arról a hibátlan mentőakcióról, amelyet az Atya és Fia hajtott végre, hogy megdöntse a sátán tervét. Azok, akik megértik e saga kérdéseit, rájönnek, hogy nincs olyan elbeszélés, amely felérhetne ehhez, soha nem meséltek még ennél nagyobb történetet, soha nem hallottak még ilyen magával ragadó és csodálatos drámát.

Az egész vita egyik aspektusa, amin sokat töprengtem, vajon miért foglalkozott e kérdéssel az Isten? Miért engedte meg, hogy a világegyetemet anarchiába és káoszba taszítsák, hogy mindenki megtapasztalja a bűn és a halál sötétségét, és hogy az emberek vétke miatt az univerzum a sátán gonoszságának legyen kitéve?

Ahhoz, hogy megértsük a kérdést, először is alapvető képet kell alkotnunk arról, milyen volt az univerzum az ember teremtése előtt. A Biblia világosan tanítja, hogy a menny egy hatalmas, kimondhatatlan paradicsom, ahol tízezerszer tízezer és ezerszer ezer angyal és mennyei lény lakik. Olyan hely, ahol a gonoszság ismeretlen volt, és Isten teremtményei, beleértve a „hajnalcsillagot”, Lucifert is, az igazi boldogság békéjében és harmóniájában éltek. A menny e lakóin kívül – más bibliai utalásokból is kitűnik – az univerzumban számtalan más világ létezik, amelyeket olyan lények laknak, akiknek szabadságukban áll meglátogatni a mennyet.

  • Történt pedig egy napon, hogy eljöttek az Isten fiai, hogy megjelenjenek az Úr előtt; és eljött a Sátán is közöttük. (Jób 1:6)

Tehát olyan lények, akik nyilvánvalóan nem a mennyben éltek, egy bizonyos napon eljöttek, hogy egy bizonyos eseményre összegyűljenek. Lucifer (aki ekkorra már elbukott és sátánná vált) is velük tartott.

Létezett tehát egy világegyetem, tele világokkal, teremtményekkel és lényekkel, akik bűntelenek voltak, a halhatatlan boldogság és béke boldogságában éltek, ártatlanul és tudatlanságban a bűnnek nevezett lappangó ellenség halálos veszélyeit illetően. Istenen kívül senki sem tudta, mi a valódi következménye a tőle való elszakadásnak, és senki nem is sejtette, milyen pusztítás következhet, ha akár csak egyikük is úgy dönt, hogy az Atya ellen fordul.

Ekkor Lucifer szíve felfuvalkodott, büszkesége eluralkodott rajta, és először a világegyetemben széthúzás tört ki Isten békés, ártatlan gyermekei között. Ez volt a bűn, a halálos, eddig ismeretlen ellenség, egy olyan sötét erő, amely elég ahhoz, hogy nagy szomorúságot és pusztulást hozzon az egész kozmoszra. Csak Ő, aki mindent tudott, értette, mi fog következni, Ő tudta jól, hogy milyen kimondhatatlan borzalmak állnak előtte, és milyen szörnyű eseményeknek lesznek mostantól kitéve az ő békés gyermekei.

Hogy a helyzet még súlyosabb legyen, az ember, a Teremtő legújabb alkotása, új gyermeke és szemefénye, elbukott! Egy ártatlan áldozat, egy akaratlan bábu, egy hiszékeny csecsemő, akit a nagy hazug megtévesztett, és most elveszett. Otthona, az örömökkel teli és tökéletesen felépített Éden mostantól arra volt ítélve, hogy a gonoszság keltetője, a pokoli, ördögi értelem játszótere és minden borzalmas és gyűlöletes jelenet helyszíne legyen.

Micsoda szörnyű, tragikus helyzet! Isten fiai, a szent, szeplőtelen, mennyei lények, mostantól súlyos és halálos sötétségnek lesznek kitéve, eddig hallatlan és elképzelhetetlen rémálmok tanúi. Úgy tűnik, a legjobb dolog, amit Isten abban a pillanatban, abban az időben tehetett volna, hogy megvédi őket! Feltettem magamnak a kérdést, miért nem vetett véget az ember életének abban a pillanatban, amikor vétkezett? Hiszen nagyon jól tudta, mi áll előtte, tudta, milyen kimondhatatlan zűrzavar következik. Nem az lett volna Isten elsődleges feladata, hogy megvédje a még romlatlanokat?

Igen, az ember elbukott és elveszett, de ez csak EGY világ volt. Mi van a további világok, lények és angyalok végtelen tömegével, Isten többi gyermekével, akik még mindig ártatlanok és még mindig meglehetősen védtelenek voltak? Úgy tűnik, hogy logikus és BIZTONSÁGOS döntés lett volna, ha a nagy többség javának védelme érdekében hagyja, hogy EGY elpusztuljon. Ez egy észszerű érv, és senki sem hibáztathatta volna Istent, ha ezt teszi. Ha Ádám és Éva abban a pillanatban meghalt volna, amikor vétkeztek, akkor Isten két gyermeket veszített volna el. De tízezerszer tízezer és ezerszer ezer és ezerszer ezer lény megmenekült volna azoktól a borzalmaktól, amelyeknek tanúi lettek volna Ádám bukott utódai miatt.

De akkor, amikor a sötétség felütötte fejét, amikor a gonoszság tombolt és minden remény elveszettnek tűnt, a menny Istenének szíve annál jobban ragyogott! Mert Ő az az Isten, aki nem tud és nem is akar elengedni az övéi közül egyet sem! Igen, az univerzum többi része is fontos volt, igen, a biztonságuk kulcsfontosságú volt, igen, tett lépéseket védelmük érdekében, de Ő nem tudta elengedni a Földet, Ő nem volt hajlandó elengedni az EGYETLENT!

A szívem ujjong, amikor erre gondolok! Micsoda Isten! Micsoda lény! Micsoda Atya! Az Ő szeplőtlen, makulátlan gyermekei biztonságban voltak a paradicsomban, és Ő egyszerűen feláldozhatott volna egyet, egy világot, egy fajt, sokak javára, de Ő megtagadta, hogy elengedje az embert! Az Ő szíve nem bírta elviselni, hogy elveszítsen egyet is, hogy lemondjon egyről, hogy elengedje anélkül, hogy esélyt adna neki, mert Ő ilyen apa!

Az Atya megengedte, hogy a zűrzavar, a halál és a sötétség kitörjön szent gyermekei szeme láttára, és hogy tanúi legyenek a földi történelem borzalmainak, mert az Ő nagy szerető szíve NEM ENGEDTE, hogy elengedjen minket! És amikor a döntés előtt állt, hogy megpróbáljon megmenteni minket, vagy véget vessen nekünk, azt tette, amire csak az Ő szíve képes, mert Ő a szeretet, és Ő a Megváltó! Micsoda Isten!

Jézus elmondott egy példabeszédet, amely általánosságban szemlélteti Isten hozzáállását a gyermekeihez.

  • Mit gondoltok? Ha valamelyik embernek száz juha van, és egy azok közül eltéved: vajon a kilencvenkilencet nem hagyja-e ott, és a hegyekre menve, nem keresi-e azt, amelyik eltévedt? És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom nektek, inkább örvendezik azon, mint a kilencvenkilencen, amely el nem tévedt. Hasonlóan a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. (Máté 18:12-14)

Pontosan ezt tette értünk! A kilencvenkilenc biztonságban volt, az univerzum többi része biztonságban volt, de vajon ez elég volt Neki? Megengedhette-e, hogy egyszerűen továbblépjen a többivel, és elfelejtse azt az egyet? Nem! Ezt tettem volna én is, és talán minden más lény is az univerzumban; biztosítani azokat, akik biztonságban és épségben vannak, csökkenteni a veszteségeket és továbblépni!

De nagyon boldog vagyok, hogy az Atya, akit imádunk, nem hasonlít SEMMILYEN más lényhez! Senki sem hasonlít Hozzá, és nincs olyan szív, mint az övé! Felforgatta a mennyet, és az egész univerzumot, hagyta, hogy a tökéletes rend felboruljon, szörnyű jeleneteknek tette ki gyermekeit, és lemondott legnagyobb kincséről az örökkévalóság óta, mert nem tudta elengedni az EGYETLENt! Mert MINDEN gyermekét túlságosan szerette ahhoz, hogy hátat fordítson egynek is! Ó, micsoda megváltás, ó, micsoda gondolat, ó, micsoda kimondhatatlanul csodálatos Atya! Hogyan utasíthatnánk el egy ilyen nagyszerű üdvösséget?!

Jézus hangsúlyozza: Mennyei Atyátok nem akarja, hogy e kicsinyek közül egy is elvesszen! Ő törődik az Ő világegyetemével, Ő törődik minden világgal, Ő törődik a Földdel, de ami még fontosabb és legfontosabb, Ő törődik minden egyes emberrel! Minden egyes gyermeke mindent jelent Neki, értékes és drága számára, és ez arra készteti Őt, hogy a hegyeken is átkeljen, hogy megtalálja, még akkor is, ha csak egy veszett el!

Ebben rejlik a mennyei Isten igazi szíve, egy olyan Atya szíve, aki fáj és vágyakozik, és kizárólagosan, elsősorban és teljes szívvel törődik minden egyes gyermeke boldogságával és jólétével. Ez egy olyan Isten szíve, aki ezeket a gyermekeket minden más fölé helyezi, az Ő hatalmának kimondhatatlan ereje fölé, a saját jóléte és biztonsága fölé, saját élete fölé! Jézus halálában világosan látjuk, hogy az örökkévaló Atya úgy döntött, hogy inkább feladja saját életét és feláldozza magát, eltörli magát a létezésből, minthogy hagyja, hogy gyermekei elpusztuljanak! Azért, hogy biztosítsa gyermekei boldogságát! Lehet ez valóság?! Lehet ez igaz?! Lehetséges, hogy Isten szíve valóban ilyen? Milyen hihetetlen gondolat! Micsoda mélységes valóság! Csak annyit tudok mondani, hogy micsoda ISTEN!!!

De, ami még ennél is mélyebb:

  • Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3:16)

Mindannyian ismerjük ezt az igét, és talán már százszor elismételtük, de szeretném, ha most egy kicsit más szemszögből vizsgálnánk meg. Isten sokkal nagyobb mértékben szereti a Fiát, mint ahogyan bármelyik földi apa valaha is szerethetné az övét. Jézus ‘öröktől fogva’ az Atyával volt, az Ő társa volt, mielőtt az első lény vagy világ valaha is megteremtődött volna, és általa volt, mint aki vele együtt nevelkedett, és mindennap az Ő öröme volt, mindig örvendezve előtte. (Példabeszédek 8:30) Az Újszövetségben az Atya hangját kétszer hallottuk, és mindkét alkalommal úgy hivatkozott Jézusra, mint szeretett fiam. Ez a szeretetteljes kifejezés világosan mutatja, hogy az Atya hogyan érez a Fia iránt.

Nem hiszem, hogy lehetséges számunkra, hogy teljesen megértsük, hogyan érez Isten valójában Jézus iránt, milyen mély kapcsolatuk van egymással, vagy mennyire szeretik egymást. Hiszem, hogy az ő kötelékük és szeretetük mélysége meghaladja bármely teremtett lény megértését, és az apa-fiú kapcsolat, amelyet az emberek megtapasztalnak, csak egy apró mikrokozmosza az Atyának és a Fiúnak, akik önnön képmásukra teremtettek minket.

Gondoljunk bele, ISTEN JÉZUST ÉRTÜNK ADTA! Mit mond ez az irántunk való szeretetéről? Ha egy férfinak például két nő közül kellene választania, mi lenne a döntő elem? Szerintem az, hogy kit szeret jobban, ki iránt érez nagyobb vonzalmat. Mindenesetre az, akit választ, minden valószínűség szerint legalább ugyanolyan lenne, mint az, akit elutasít. Azt állítanám, hogy Isten jobban szereti gyermekeit, mint Jézust? Nem merek ilyen kijelentést tenni. De hajlandó vagyok megkockáztatni, hogy azt mondjam, Isten minket UGYANÚGY szeret, mint ahogyan a saját, egyszülött Fiát szereti! És amikor azzal a bizonyos, lehetetlen döntéssel kellett szembenéznie, Őt adta értünk! Ez egy olyan csodálatos, mély és felfoghatatlan gondolat, hogy az ember alig tudja elhinni! De Pál ugyanezt hirdeti:

  • Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk? (Róma 8:32)

Saját Fiát, szeme fényét és örömének forrását tette kockára, és tette ki óriási veszélynek! Őt, kiszolgáltatottan és erőtlenül, halálos ellenségei birodalmába küldte, minden oldalról folyamatos támadásnak kitéve, mert örökkévaló szíve nem engedte, hogy harc nélkül elengedje csak EGY elveszett gyermekét is!

Ez az az Atya, akire rábízhatjuk az életünket! Ez az az Atya, akiért meghalhatunk és akiért élhetünk, mert tudjuk és bízhatunk abban, hogy jólétünk és boldogságunk mindig az az első helyen van szívében! Ez az az Atya, akinek egész létezésemet odaadom, akinek alávetem magam, és boldogan leszek a rabszolgája! Láttam az Istent, aki NEM enged el engem, és én sem fogom soha elengedni Őt!

  • És én örök életet adok nekik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. (János 10:28)

Daniel Clayton


A LEGKISEBB IS SZÁMÍT

Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok; mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám arcát. Mert az ember Fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha valamelyik embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik: vajon a kilencvenkilencet nem hagyja-e ott, és a hegyekre menve, nem keresi-e azt, amelyik eltévelyedett? … Ekképpen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. (Máté 18:10-14)

Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak; kiknek nincs tárházuk, sem csűrük; és az Isten eltartja őket: mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál?! (Lukács 12:24)