Az öröm olaja

Az előző szám egyik tanulmányában1 már érintettük az Istennek történő odaszentelés célját szolgáló kenőolajat, vagyis a fűszerekkel elegyített olívaolajat, amelyet szigorúan tilos volt más okból alkalmazni. Mint minden a Bibliában, ez a jelkép is szinte kimeríthetetlenül gazdag jelentéstartalommal rendelkezik. Feltárása nemcsak istenismeretünket, de egész életünket gazdagítja. Ha ugyanis tudjuk, mit kaptunk, megtanulhatunk élni is vele és általa.

A szent kenet összetevői

Ilyen hosszú idő távlatából összetevőit nem annyira könnyű egyértelműen azonosítani, ugyanis a fordítás – de akár az eredeti szó – alapján sem mindig derül fény arra, hogy pontosan milyen növényi alapanyagokról lehetett szó. Ami bizonyos, hogy nagy értékű, drága (legtöbbször külföldről szállított) fűszereket írt elő Isten, amelyek ebben az esetben elsősorban illatanyagként kerültek felhasználásra.

 • Te pedig vegyél drága fűszereket, híg mirhát ötszáz siklusért, jóillatú fahéjat fél ennyit, kétszázötvenért, és illatos kalmust is kétszázötvenért. Kassziát pedig ötszázért, a szent siklus szerint, és egy hin faolajat. És csinálj abból szent kenet olaját, elegyített kenetet, a kenetkészítők mestersége szerint! Legyen az szent kenőolaj! (2Mózes 30:23-25)

Az olívaolaj2

Az örökzöld, lassú növekedésű olajfa az egyik legősibb kultúrnövény. Legfőbb értékét az érett bogyótermésből sajtolás útján kinyert olaj adja. A leszüretelt termést zúzómalmok segítségével törték össze, majd hagyták, hogy kicsöpögjön. A legelső préselési folyamat végeredményét tartották a legértékesebbnek, ezért ezt használták a templom céljaira, többek között a szent kenet készítéséhez.

A fahéj

A fűszert adó fa a kassziával együtt a babér közeli rokona, mindkettő örökzöld, trópusi növény. A Cinnamonum verum lehántott, aromákkal teli kérgét szárítják meg. A szüretelés közben letört ág-, levél, kéreg-, illetve gyökérdarabokból nyerik ki a jellegzetes, erős illatú illóolajat, amit ételízesítőként, illatszerként, szappanokhoz, gyógyászati célokra használják. Mózes korában rendkívül drága exportcikk volt.

A kasszia

A fahéj(fa) közeli rokona a Kínában és Burmában őshonos kasszia vagy kínai fahéj, az ősi fűszerek egyike. Anyagát tekintve vastagabb és durvább, íze nem olyan finom, mint a fahéjé. Ötezer éve fűszer-, illóolaj- és gyógyszeralapanyag, elsősorban Kínában.

A kalmus

A héber qáneh szó jelent nádat és egy másfajta vízparti növényt (Acorus calamus) is. Az illatos nádat a kutatók többsége a citromcirokkal azonosította, ami egy magas illóolajtartalmú pázsitfűféle. Összetörve minden része erős citromillatot áraszt. Fűszer- és gyógynövény, de a zöldség szerepét is betöltötte. A második esetben a kontyvirágfélék közé tartozik, dörzsölés nyomán ugyancsak erős illatot áraszt, ezért fűszer- és gyógynövényként, illetve a kozmetikai iparban egyaránt alkalmazták. Bármelyik az igazság, mindenképpen gazdag illatanyagokban, amelyek összetéveszthetetlen összetevői voltak a kenetnek.

A mirha

A mirha a balzsamfák közé tartozik, az Arab-félszigeten és ÉK-Afrikában őshonos, közel kétszáz faja létezik. A faszövetek gazdagok gyantajáratokban, ahol a tömjénhez hasonlító növényi izzadmány termelődik. Az aromás illatú mézga a levegőn megkeményedik. Többnyire sebzéssel nyerik ki; fényes, dió nagyságú cseppekben jelenik meg. Gyantatartalma alacsonyabb, illóolajtartalma magasabb, ezért hígabb, mint a gyanták. Hasonlít a kristályos mézhez, illata édeskés, íze kesernyés, színe vöröses. Gyógyászati, kozmetikai, balzsamozási célokra alkalmazták.

A keverék

Az olívaolajjal kellett tehát meghatározott mérték szerint összekeverni a négyféle, őrölt vagy zúzott fűszeranyagot, s ezek együtt összetéveszthetetlen illatelegyet alkottak. Ez volt, Pál apostol szavaival élve, az „örömolaj”, az ujjongás, diadalmámor, örvendezés olaja. Mert a Mindenható jelenlétét hirdette: ahol érezhető, ott maga az Úr van jelen! Elgondolkodtató, Isten miért „teremtett” még illatokat is – túl a látható, hallható, tapintható szépségeken. A növények esetében virágzás idején játszik rendkívül fontos szerepet: vonzerővel bír a beporzást végző rovarok számára, és így közvetetten az életátadás egyik eszköze. Lehetővé teszi a megtermékenyülést, a gyümölcs- és magérlelést, a szaporodást és növekedést. A rovarok szemszögéből fontos tápanyagforrásokhoz vezérlő kalauz. Bár az illat különböző érdekeket szolgál, az eredmény mindkét résztvevő csoport esetében áldás; a fennmaradást szolgálja. Az ember szempontjából az illatok célja a gyönyörködtetés, a pozitív lelkiállapot támogatása, ezen túlmenően a figyelemkeltés: van egy szerető szívű, teremtő Istene! A másik indok biztosan az, hogy segítséget nyújt áthidalni a szakadékot az érzékelhető világ és a láthatatlan, szellemi valóság között. Ezt fejezi ki ez a drága fűszerkeverék is. Akit körüllengett ez a – szemmel nem fogható, de szaglás útján mégis érzékelhető – illatár, azt Isten maga töltötte be szent jelenlétével.

A Fiú kenete

A kenet összetételének „rejtélye” természetesen Jézus Krisztusban oldódik meg, hiszen minden rá mutat: Ő az a valóság és teljesség, amit Isten meg akar osztani az emberiséggel. Bizonyos tartalmairól volt már szó a bevezető sorokban említett tanulmányban. De korántsem lett kimerítve a téma! A 45. zsoltár, amely Kóráh fiainak szerzeménye, a szeretett, kedvelt fiúról (héberül jádid), vagyis Salamonról (ld. 2Sámuel 12:25) szól. Az ő királyi menyegzőjét örökítették meg az alább idézett énekben. Azonban Pál apostol évezredekkel későbbi szavai nyomán kétségtelenné válik, hogy egyúttal Isten igazi Felkentjéről, az örök, tökéletes Fiúról (is) énekeltek, mintegy prófécia formájában. Ezt egyébként az a fordító is megértette, aki feliratot szerkesztett a zsoltár fölé: „Dicsérő ének az Isten Felkentjére és annak menyasszonyára”.

 • Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledezik ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. … És dicsőségedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért … Trónod, ó, Isten, örökkévaló; igazság pálcája a te királyságod pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, aloé, kassziaillatú minden öltözeted; elefántcsont palotából zeneszóval vidámítanak téged. Királyok leányai a te ékességeid; jobb kezed felől királyné áll ofiri aranyban. (Zsoltár 45:3.5.7-10)
 • a Fiúról így szól Isten: Trónod, ó, Isten, örökkévaló; igazság pálcája a te királyságod pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. (Zsidók 1:8-9)

Az öröm olaja édes, vonzó illatfelhőt áraszt. Ugyanígy az egyszülött Fiúból is árad az isteni jellem szépsége, kedvessége, igazsága és hűséges volta. Szíve teljességéből szóltak és szólnak szavai, csodái, amelyek kivétel nélkül a mennyei természet szeretettulajdonságait tárják elénk.

A Fiú tulajdonságai

A zsoltárszöveg néhány részlete kulcsot ad nekünk ahhoz, vajon mit is jelképezhetnek az egyes fűszerek illatanyagai. A láthatatlan, de mégis érzékelhető illatok a láthatatlan, de szavak és cselekedetek által mégis erőteljesen megtapasztalható jellemvonások megfelelői. Az evangéliumok feljegyzései bizonyítékul szolgálnak erre Jézus Krisztus szolgálatának bemutatása során. Természetesen a zsoltárban alkalmazott szavak több jelentést is hordoznak, amelyeket gyakran lehetetlen egyetlen szóval visszaadni. Különösen igaz ez az isteni tulajdonságokkal kapcsolatban. Hiszen a szeretet, mint isteni létforma, egyetlen „kötegben” tartalmaz megannyi szépséges jellemzőt, amelyek a tökéletes jóakarat sokarcúságát hivatottak kifejezni. Fontos sajátosságuk, hogy állandó tulajdonságok, nem múlandó, változékony jellemzőkről van szó.

Szépség

A 45. zsoltárbanAz eredeti héber szóJelentései
szebb, szebbvagy az emberek fiaináljápáh (ejtsd: jáfá)szép, felékesített, nagyon szép, ragyogó, gyönyörű

Jézus szépsége földi testbe öltöztetett, rejtett szépség volt, amely közvetve – megnyilvánulásain keresztül – lett csak nyilvánvalóvá. Sokan nem ismerték fel az egyszerű názáreti ácsban Isten gyönyörű fiát. A hűséges követők számára viszont előbb-utóbb felragyogott igazi, isteni lénye, amelyben maga az a Mindenható is gyönyörűségét lelte. Bár nincs kétségem, hogy a betlehemi születésű Jézus külső megjelenésében is szép férfi volt, de itt természetesen a belső, lelki-szellemi tökéletesség értendő szépség alatt, amely a kereszt szenvedései okozta fizikai torzulások közepette is előtűnt – legalábbis egyesek számára. A megdicsőülés hegyén láthatóvá vált mindez.

 • És hat nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket egy magas hegyre. És elváltozott előttük, és az arca ragyogott, mint a Nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. … fényes felhő borította be őket; és íme, szózat hangzott a fel: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok! (Máté 17:1-5)
 • És a hét gyertyatartó között hasonlót láttam az EmberFiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng; és a lábai hasonlók voltak az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. (Jelenések 1:13-15)

Kedvesség

A 45. zsoltárbanAz eredeti héber szóJelentései
kedvességhénkedvesség, kegyelem, elfogadás, jóakarat, jóindulat

Jézus valamennyi megnyilvánulása a határtalan isteni jóindulat és kedvesség kifejeződése volt mindenki irányában, kortól, nemtől, „kaszttól”, nemzetiségtől, nyomorúságtól függetlenül.

 • Jézus pedig gyarapodott bölcsességben és testi állapotában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. (Lukács 2:52)
 • És az ige testté lett és lakozott közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. … Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. (János 1:14.17)
 • És mindnyájan bizonyságot tettek felőle, és csodálkoztak kedves beszédein, amelyek szájából származtak. (Lukács 4:22)

Igazság (beszéde)

A 45. zsoltárbanAz eredeti héber szóJelentései
igazságdábárstabilitás, hűség, igazság
[beszéde]emetszavai, ügye

Még Jézus földi ellenségei, az írástudók is elismerték, hogy Ő igaz, és bár akartak, de nem találtak benne semmi hamisságot, részrehajlást, megalkuvást, csalárdságot. Azt a szent mennyei valóságot tükrözte, amibe Isten be akarja vonni az elveszetteket, hogy megszabadulhassanak a hazugság fogságából.

 • Igazság és jogosság a te trónod alapja; kegyelem és hűség jár a te arcod előtt. (Zsoltár 89:15)
 • Mester, tudjuk, hogy igaz vagy és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődsz senkivel, mert emberek személyére nem nézel. (Máté 22:16)
 • Látva pedig a százados, ami történt, dicsőítette az Istent, mondván: Bizony ez az ember igaz volt! (Lukács 23:47)
 • azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. (János 18:37)

Szelídség

A 45. zsoltárbanAz eredeti héber szóJelentései
szelídséganáváhalázatosság, szelídség, szerénység

A szelídség leginkább talán az erőszakosság ellentéte; a helyes önértékelésből fakadó belső békesség következménye. Jézus e tulajdonsága ugyanakkor nem jelentett gyengeséget, félelmet, megalkuvást, megfelelni vágyást – sokkal inkább a szeretet erejét, lefegyverző hatalmát hirdette.

 • Én pedig olyan voltam, mint a mészárszékre hurcolt szelíd bárány (Jeremiás 11:19)
 • kérlek titeket a Krisztus szelídségére és engedelmességére (2Korinthus 10:1)
 • tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok (Máté 11:29)

Szabadító igazság

A 45. zsoltárbanAz eredeti héber szóJelentései
jogcedeqigazság, jogosság, szabadítás

Alig-alig vannak szavaink, amelyek ténylegesen tükrözik a Jézusban rejlő igazság valós mélységeit. Talán egyenlet formájában megsejthetünk valamit a szoros összefüggésekről. Igazság, valóság = szabadság = (örökké tartó) élet. A valóság, amit Isten a Fiúban készített számunkra, az a gonoszságok és hazugságok, megkötözöttségek, betegségek, öröklött és kialakított játszmák hálójából való teljes szabadulás lehetőségét kínálja minden embernek.

 • Én, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító! (Ézsaiás 43:11)
 • Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. (Máté 1:21)
 • Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghez viszi. Ennek magvából támasztott Isten, ígérete szerint, Izráelnek szabadítót, Jézust; (Cselekedetek 13:22-23)

Igazságszeretet

A 45. zsoltárbanAz eredeti héber szóJelentései
az igazságcedeqigazság, jogosság, szabadítás
szereteteáhébszeret, kíván, gyönyörködik

Isten alapvető jellemvonása az igazság és az igazságosság. Soha nem lépett ki ezek keretei közül, hiszen akkor önmagát kellett volna megtagadnia. Minden körülmények között szeretetéből fakadó igazságával szolgálta az általa létre hívott univerzumot. Ugyanez jellemezte Fia földi és mennyei szolgálatát egyaránt.

 • Derekának öve az igazság, veséinek öve a hűség. (Ézsaiás 11:5)
 • Mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet (János 14:6)

Bűngyűlölet

A 45. zsoltárbanAz eredeti héber szóJelentései
a gonoszságresa
gonoszság, jogtalanság, bűnösség, csalás, álnokság
gyűlöletesánégyűlöl, utál

Az igazság másik arca a bűngyűlölet. A kettő elválaszthatatlan egymástól, hiszen a bűnnek nevezett összes cselekedet, és a mögöttük húzódó önközpontú létezési mód pusztító hatással bír nemcsak arra, aki gyakorolja, de a környezetére is. Ennek kiküszöbölése a megváltás zseniális terve.

 • És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ültek: És kötélből ostort csinált, kiűzte mindnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asztalokat pedig feldöntötte; És a galambárusoknak mondta: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyám házát kalmárság házává! Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. (János 2:14-17)
 • De jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyek országát bezárjátok az emberek előtt; mivel ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be! Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek! (Máté 23:13-14)

Azt látjuk tehát, hogy a királyi vőlegényt, azaz Jézus Krisztust körüllengő illatár nem más, mint az Istentől örökölt csodálatos jellemvonásai: szépség, szeretet, kedvesség, jóság, igazság, bűngyűlölet harmóniája. Ezek különösen feltűnőek és vonzóak (voltak) a gonoszságtól uralt Földön.

 • Jó illata van olajodnak, neved, mint a kiöntött olaj; ezért szeretnek téged a lányok. (Énekek éneke 1:3) [RÚF, 2014]

Azonban nemcsak az jelenthet örömöt számunkra, hogy Isten Fia ilyen „szépséges”, hanem – éppen jelleméből fakadóan – nem tartotta meg magának ezeket az ékességeit. Vágya, hogy amint Ő tükrözi Isten szépségét, úgy tükrözzék gyermekei is az Ő természetének szépségét!

A menyasszony kenete

Az elsőként idézett zsoltár a vőlegény mellett álló menyasszonyt is bemutatja. Salamon esetében Sulamitról van szó. Jézus Krisztus vonatkozásában az Őt imádó, Őt szerető szentek egyéneként és közösségként, szerte a világon ebben a szerepben álltak és állnak mellette. Egyébként még a Sulamitot ékesítő aranynak is fontos jelentősége és jelentése van: a hit próbák tüzében megpróbált és megtisztított aranyát jelképezi (ld. Jelenések 3:18), amely ugyancsak a Fiú ajándéka szerelmesének. Enélkül a kapcsolat létre sem jöhetne a pár tagjai között, hiszen bizalom híján nincs erős, életteli viszony.

 • jobb kezed felől királyné áll ofiri aranyban (Zsoltár 45:10)
 • Mindenestől szép vagy, én mátkám, és semmi szeplő nincs benned! … Mely igen szépek a te szerelmeid, én húgom, jegyesem! mely igen jók a te szerelmeid! Jobbak a bornál, és a te keneteid illata minden fűszernél! Színmézet csepegnek ajkaid, én jegyesem, méz és tej van nyelved alatt, és a ruháid illata, mint a Libanon illata. Olyan, mint a berekesztett kert az én húgom, jegyesem! mint a befoglalt forrás, bepecsételt kútfő! A te csemetéid gránátalmás kert, édes gyümölcsökkel, ciprusok nárdusokkal. Nárdus és sáfrány, jóillatú nád és fahéj, mindenféle tömjéntermő fákkal, mirha és aloé, minden drága fűszerekkel. (Énekek éneke 4:7.10-14)

Ha megfigyeljük az Énekek éneke fenti részletét, csaknem minden, az ókorban használatos, illatszerforrásként szolgáló növényt felsorol, amelyek a szerelmes menyasszonyt még vonzóbbá teszik vőlegénye szemében. A tanulmány elején említett Egy csodálatos elhívás c. írás részletesen szól arról, hogyan részesülhetünk ebben a kenetben, szent olajban. Itt csak annyit, hogy lényegében a vőlegénnyel való egyesülés eredménye. Az eggyé válás (újjászületés révén) természetesen szellemi síkon valósul meg:

 • Aki az Úrral egyesül, egy szellem vele. (1Korinthus 6:17)

A menyasszony tulajdonságai

A menyasszony tökéletessége, szépsége, vonzó tulajdonságai kivétel nélkül az (érte és neki) életét adó vőlegénnyel való szellemi közösség következménye. A mély, bizalmas, „vér szerinti” kapcsolatból fakadó belső tulajdonságok megjelennek Krisztus gyermekeiben is:

 • … és kiterjesztettem fölötted szárnyamat s befedeztem mezítelenségedet, és megesküdtem neked és frigyre léptem veled; azt mondja az Úr Isten, és az enyém lettél. És megmostalak vízzel és lemostam rólad véredet, és megkentelek olajjal. És felöltöztettelek hímzett ruhába, és felsaruztalak borjúfókabőrrel, s felöveztelek fehér gyolccsal s befedtelek selyemmel. És felékesítettelek ékességekkel, s adtam karpereceket kezeidre és láncot nyakadra. És adtam orrperecet orrodra és függőket füleidre és ékes koronát fejedre. … a te szépséged… tökéletes volt ékességeim által, amelyeket reád tettem, azt mondja az Úr Isten. (Ezékiel 16:8-14)
 • Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti általunk. Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között; Ezeknek halál illata halálra; amazoknak pedig élet illata életre. (2Korinthus 2:14-16)
 • a szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. (Galata 5:22)

Jézus Krisztus eljövetelének célja Isten igazi arcának leleplezése, bemutatása, az előítéletek és félelmek, torzképek lebontása volt. A Fiú jó illata a szeretet Istenének országát alapozta meg a Földön. Gyermekeinek jó illata ugyanezt a befolyást árasztja és teljesíti ki a hitetlen világ közepette a későbbi korokban is. A végső cél pedig a tökéletes, torzítatlan istenképmás helyreállítása Jézus Krisztus visszatérése előtt. Az igaz emberek az igaz Isten legékesebb, legvonzóbb követei. Ahogyan a növények balzsamos illata betölti a kertet, úgy fogja az istenismeret elborítani a világot:

 • Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a Föld, ahogyan a víz megtölti a tengert. (Habakuk 2:14)

Barati Lilla


1 Reménység foglyai 45. szám, Egy csodálatos elhívás: Bésaléel és Aholiáb, a Betöltés c. fejezetben

2 Az összevetők tulajdonságait Fráter Erzsébet: A Biblia növényei (Scolar, 2021) c. könyve alapján foglaltuk össze.