Édes jött az erősből

A feladvány

Az ószövetségi választott nép története során, a Józsué által vezetett honfoglalás után következett az ún. bírák kora. Közülük a leghíresebb-hírhedtebb alak Sámson, aki tizenegyedik volt a sorban és húsz évig töltötte be szabadítói-bírói szerepét Izrael élén. Nevéhez fűződik az alábbi furcsa történet, amelynek egyik kulcseleme a méz. A találós kérdések általános szabályszerűségeken alapulnak, ezért megfejthetőek bárki számára, legalábbis az azonos kultúrkörben vagy földrajzi területen élők, illetve egy nyelvet beszélők számára. Sámson feladványa ilyen értelemben „szabálytalan” volt, mert egyedi jelenséget, egyszeri, nem szokványos történést írt le és tett át fogalmi szintre. Így aztán a filiszteusoknak, az ellenséges nép tagjainak nem is sikerült kitalálniuk a megfejtést, csak zsarolás és csalás révén szereztek tudomást a megoldásról.

Ennek ellenére ez a különleges esemény és jelenség nem véletlenül került feljegyzésre a Szentírás lapjain. Biztosak lehetünk benne, hogy az utolsó napokban élők számára is értékes mondanivalót tartogat, sőt, talán innen visszatekintve lehet igazán megérteni a mélységeit.

 • Elment tehát Sámson apjával és anyjával együtt Timnába. Amikor a timnai szőlőkhöz értek, egy fiatal, ordító oroszlánnal találta magát szemben. Akkor megszállta őt az Úr szelleme, és puszta kézzel kettészakította, mintha csak egy kecskegidát szakított volna ketté. De apjának és anyjának nem mondta el, hogy mit csinált. Azután megérkezett, elbeszélgetett azzal a nővel, és az még jobban megtetszett Sámsonnak. Néhány nap múlva ismét eljött, hogy elvegye. Közben letért az útról, hogy megnézze az oroszlán tetemét. Hát az oroszlán hullájában egy méhraj volt és méz!Kiszedte a markába, és útközben azt eszegette. Odament az apjához és anyjához, nekik is adott, és ők is ettek. De nem mondta meg nekik, hogy az oroszlán hullájából szedte ki a mézet. … A filiszteusok azt mondták neki: Tedd fel azt a találós kérdést, hadd halljuk! Sámson ezt mondta nekik: Étel jött az evőből, édes jött az erősből*. De nem tudták megfejteni a találós kérdést három napon át. (Bírák 14:5-9.13-14)
A FELADVÁNY ELEMEI ÉS JELENTÉSÜK*
ételjöttaz evőből
édesjöttaz erősből
mézfakada (megölt) oroszlánból
életfakada halott tetemből

Sámson

Ahogy említettük, Sámson maga is kétarcú szereplője a Bibliának. Egyfelől, mint bíró, ama igaz bíró előképe volt, aki az igazi Szabadító is egyben. Különlegessége rendkívüli erejében rejlett, ami szorosan összefüggött szellemi jóllétével. Másfelől a fizikailag ugyan erős, erkölcsileg mégis gyenge, bukott ember megtestesítője, romlást okozó, érzéki-indulatos természete miatt.

 • Mert amikor az Úr bírákat támasztott nekik, maga az Úr volt a bíróval, és megszabadította őket ellenségeik kezéből, amíg az a bíró élt.Megkönyörült rajtuk az Úr, amikor panaszkodtak nyomorgatóik és sanyargatóik miatt. De amikor meghalt a bíró, ismét romlottabbak lettek őseiknél, mert más istenek után jártak, azokat tisztelték, és azokat imádták. Nem hagytak fel cselekedeteikkel és megátalkodott magatartásukkal. (Bírák 2:18-20)
 • Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet merni a szabadulás forrásából. (Ézsaiás 12:2-3)
 • Kegyelem által készül egy trón. Megingathatatlanul ül azon Dávid sátrában a bíró, aki törődik a joggal, és szorgalmazza az igazságot. (Ézsaiás 16:5)
 • Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül tette Isten Izráel szabadítójává Jézust, ígéret szerint (Cselekedetek 13:22-23)
 • végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon (2Timótheus 4:8)

A Sámson által feltett találós kérdés valójában előremutató prófécia arról a személyről, akinek ő kettős értelemben is képviselője volt Izrael népe előtt.

Az oroszlán

Az oroszlán – ugyancsak – kettős jelentésű szimbólum, pontosan úgy, ahogyan a kígyó. Azt a két lényt ábrázolják, akik a mai napig küzdelmet folytatnak az emberiség megmentéséért és elvesztéséért, bár a végkimenetel a kereszt óta már bizonyosság. Jézus Krisztus, az angyalseregek teremtője és fejedelme áll szemben az egykori főangyallal, Luciferrel vagy másik nevén a sátánnal.

A Júda törzséből való oroszlán az emberré lett Istenfia, aki oroszlánként küzdött és bárányként halt meg az elveszettekért.

 • Júda, téged magasztalnak testvéreid. Kezed ellenségeid nyakára teszed, leborulnak előtted atyádnak fiai. Fiatal oroszlán vagy, Júda, prédától lettél naggyá, fiam! Lehevert, elnyújtózott, mint a hím vagy a nőstény oroszlán – ki merné fölzavarni?! Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljön Síló*, akinek engednek a népek. (1Mózes 49:8-10)
A MAGYAR FORDÍTÁSAZ EREDETI SZÓJELENTÉSEI
Síló*silóh (óhéber)akié a jogar; nyugalom; békességszerző, békehozó
 • Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét. És láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a bárányka. Olyan volt, mint akit megöltek; hét szarva volt és hét szeme: az Isten hét szelleme az, akiket elküldött az egész földre. (Jelenések 5:5-6)
 • És láttam, hogy egy másik hatalmas angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig mint a tűzoszlop, kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre, és felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít, és amikor felkiáltott, megszólalt a hét mennydörgés a maga hangján. (Jelenések 10:1-3)

Jézus Krisztus esetében az erő, a királyi hatalom, a rettenthetetlen bátorság jelképe az oroszlán.

A pusztító oroszlán nem más, mint Lucifer, aki Isten és ember halálos ellensége. Akinek bukása bizonyos, de a végső ítélet romboló uralma fölött még egy kevés ideig várat magára.

 • De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán szájából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. (2Timótheus 4:18-18)
 • Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. (1Péter 5:8-9)

A sátán esetében elsősorban a könyörtelen kegyetlenség, az öldöklő indulat, a pusztítás mértéktelensége szimbóluma az oroszlán.

A kettészakítás

A kettészakított vadállat teteme emlékeztet először is Ábrahám áldozatára, amikor Isten szövetséget kötött vele az ígéret földjére nézve. Valamennyi kettéhasított állatáldozat a megígért Krisztus jelképe, aki az Isten szeretete tüzén egészen elégő, önmagát teljesen odaadó áldozat az emberért, az Atya dicsőségének helyreállításáért. Az pedig, hogy éppen a parázna vágyak miatt elbukott Sámson szakítja ketté az oroszlánt, ugyancsak utalás: a bűnösök kezétől, a bűnösökért kellett mártírhalált halnia az Igaznak.

 • Azután Isten ezt mondta neki: Én az Úr vagyok, aki kihoztalak Úr-Kaszdímból, hogy neked adjam örökségül ezt a földet. Abrám ezt kérdezte: Ó, Uram, Uram! Miből tudhatnám, hogy én öröklöm azt? Ezt mondta neki: Hozz nekem egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét és egy hároméves kost, egy gerlicét és egy galambot! Elhozta neki mindezeket, azután középen kettéhasította őket, és mindegyiknek a két felét egymással szemben helyezte el; a madarakat azonban nem hasította ketté. … Amikor lement a nap, és koromsötét lett, hirtelen füstölgő kemence, tüzes fáklyament át ezek között a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Abrámmal (1Mózes 15:7-10.17-18)
 • És íme, a templom kárpitja fentről lefelé kettéhasadt(Máté 27:51)
 • bátorságunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által, azon az úton, amelyet Ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által(Zsidók 10:19-20)

A templom kárpitja a zsidók hittudósai szerint olyan erős szövésű volt, hogy még ökrökkel sem lehetett kettészakíttatni. Szó szerint Isten hatalmas keze volt a dologban… Ez pedig arra utal, hogy a Fiú halálára csakis az Atya örök elgondolása alapján, engedélyével kerülhetett sor, nem pusztán a gonosz játékszere volt. E képek alapján: a kettéhasított áldozati állatok, a kettétépett oroszlán, a kettészakított, hímzett kárpit: maga Krisztus. Az oroszlán-kép további vonatkozása, hogy a Messiás maga is tisztátalan, lázadó rabszolgaként, hamis prófétának kikiáltva szenvedett kínhalált a Golgotán.

A méz

A sámsoni történet nem került volna följegyzésre, ha nem jön egy váratlan fordulat az oroszlán megölése után: a vadméhek beköltöztek a tetembe, Manoah fiának pedig volt szerencséje kirabolni őket. Valószínűleg nem kínálkozott mindennapos lehetőség édességet fogyasztani, ha a fiatalember még a vadméhek esetleges támadását, fájdalmas szúrásait is hajlandó volt elviselni az élvezetes falatok érdekében.

Izrael idejében a (vad)méhek által készített lépesméz és a gyümölcsökből előállított méz (valójában gyümölcsszirup) volt a két legfontosabb édesítőszer. A méhek, mint beporzó rovarok kölcsönös előnyöket nyújtó viszonyban élnek a virágos növényekkel. A nektár csalétek és egyben fontos táplálék a rovaroknak, a méhek pedig a testükre tapadó virágporral beporozzák, megtermékenyítik az általuk meglátogatott virágkelyhek bibéit. Éppen ezért a méhek jelenléte bármely természetes életközösségben létfontosságú, a bőség és a termékenység biztosítékai. Kipusztulásuk nemcsak a növényvilág, de a globális ökoszisztéma végét is jelentené. Egy optimális nagyságú méhcsalád kb. 40.000-70.000 kifejlett rovar által alkotott, bonyolultan működő társadalom, amely királynőből, herékből és dolgozókból áll. Az utóbbiak feladata a méz alapját képező „hordás”. A méhek ún. mézgyomra virágról virágra repülve telik meg: nektárt, vizet, virágport és propoliszt szállítanak benne a kaptárba. Egy kirepülés megközelítőleg 100-500 virágon tett látogatást jelent. Három kilogramm nektárból készül el egy kilogramm méz, amelyhez egyetlen dolgozónak kb. 60.000 kirepülése szükséges! Maga a méz nem más, mint a méhek által behordott virágszármazékok nyálenzimek segítségével átalakított, vízelvonással sűrített, érlelt, hatszögletű lépekben raktározott, viasszal lepecsételt édes vegyülete, amely idővel megsötétedik, megsűrűsödik. Jellegzetes íze a gyümölcscukroknak, aromája a nektár illóolajtartalmának köszönhető. Nem csupán ételízesítésre alkalmas édesítőszer, hanem fontos energiaforrás és értékes gyógytermék is.

A méz különleges, erősítő-energetizáló-vidámító szerepéről Saul király fiának története is tanúskodik:

 • Jonatán kinyújtotta a kezében levő botot, és belemártotta a végét a lépes mézbe, kezével a szájához emelte, és mindjárt felragyogott a szeme. … Nézzétek csak, hogy felragyogott a szemem, mert egy kicsit belekóstoltam ebbe a mézbe! Bárcsak evett volna ma a nép az ellenségeinél talált zsákmányból! Akkor most még nagyobb lehetne a filiszteusok veresége! (1Sámuel 14:27-29)

Vizsgáljuk meg ezek után, hogy az édes lépesméz, mint a feladvány központi eleme, hogyan illeszkedik a Jézus Krisztus által képviselt szellemi valósághoz!

 • Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. (Zsoltár 19:8-11)
 • Milyen édesek ínyemnek ígéreteid! Édesebbek, mint számnak a méz. (Zsoltár 119:103)
 • Egyél, fiam, mézet, mert jó, és a lépes méz édes az ínyednek. Tudd meg hát, hogy ilyen a bölcsesség a lelkednek: ha megtalálod, van jövendőd, és reménységed nem semmisül meg. (Példabeszédek 24:13-14)
 • Színméz csepeg ajkadról, menyasszonyom, méz és tej van a nyelveden, és ruháid illata, mint a Libánon illata! (Énekek éneke 4:11)
 • Ezt mondta nekem: Emberfia, rakd tele a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a könyvtekerccsel, amelyet adok neked! Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. (Ezékiel 3:3)
 • Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és megettem: a számban olyan édes volt, mint a méz, de amikor megettem, keserűvé lett a gyomrom. (Jelenések 10:10)
A JELKÉPTARTALMA

Méz(édes táplálék), gyönyörűséget okoz fogyasztása; Méz és tej a nyelveden
Az Úr rendelkezései
Az Úr parancsolatai
Isten döntései
Isten ígéretei, üzenetei
Isten bölcsessége
Isten leírt kinyilatkoztatásai

Isten valamennyi Jézus által küldött kinyilatkoztatása édes, tápláló-erősítő, gyógyhatású táplálék szellemünknek és lelkünknek, sőt, a testünk számára is! A mézben található gyümölcscukor nem mást jelképez, mint az isteni, romolhatatlan, múlhatatlan, soha ki nem apadó szeretetet. Minél több igével él az ember, amely az Emberfia szájából származik, annál erősebb, igazabb és gazdagabb élet bontakozik ki benne és körülötte.

A legkeserűbb halálból, az Istentől való végletes elhagyatottságból fakadt az örökkévaló kapcsolat legédesebb forrása az elveszett emberiség számára. A félelmetes, erős oroszlán az ítélet rettegett Istenét ábrázolja a bűnnel terhelt ember számára – aki valójában maga a szeretet, s aki az odaáldozott Egyszülöttben mintegy saját szívét hasította fel annak érdekében, hogy igazi arcát végre megpillanthassuk, hogy kétely és bizalmatlanság nélkül, örömteli, gyermeki szívvel odaszaladhassunk hozzá: Apácska!

Napok múltán

Az a tény is jelentőséggel bír, hogy Sámson csak később fedezte fel az édességet a tetemben. Jézus Krisztus halálából sem azonnal csordult a megváltás és az igazság méze az Őt gyászolók számára. Három nap telt el, mire a feltámadás fénye beragyogta számukra a szégyenteljes tragédiát, de végül elvehetetlen örömöt árasztott rájuk és áraszt a mai napig a Földre.

A tisztátalan tetem

Nem véletlen az sem, hogy Sámson hallgatott arról, hol találta az édességet. A Mózesnek adott isteni rendelkezések alapján tilos volt dögöt vagy holttestet érinteni, mert ez tisztátalanná tette az embert, nem mellesleg pedig jelentős egészségügyi kockázattal járt. A több napos, tisztátalan, rovaroktól lepett ragadozótetem a kereszt botrányát is kifejezi, amelyről mégis erő árad:

 • Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. … mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. (1Korinthus 1:20.23-24)

Evett és adott

Ha valaki felfedezi és megízleli ezt az édes „mézforrást”, az örömében megosztja azt – először – legközelebbi hozzátartozóival, ahogyan Sámson is megetette vele a szüleit. Jonatán is nagyon csalódott volt, hogy a népet megfosztotta ettől az erőforrástól az apja döntése. A Krisztus áldozatából fakadó szeretetméz az igazi életforrás minden halandó számára. A naponkénti táplálkozás elengedhetetlen a jó erőnléthez.

 • Egyél, fiam, mézet, mert jó*, és a lépes méz édes az ínyednek!
A MAGYAREREDETI SZÓJELENTÉSEI
jó*tób (óhéber)jó: termékeny, tetszetős, kívánatos; tetsző: megvidámító, boldogító, örömszerző; kiváló: termékeny, jó, gazdag, értékes, tiszta; boldog: prosperáló, vidám

Jézus személyes szava a legtáplálóbb erőforrás a hétköznapok során.

Barati Lilla


Isten igéjén keresztül üzen nekünk, de kevesen vagyunk, akik rászánjuk magunkat, hogy olvassuk, tanulmányozzuk és töprengjünk rajta. Túl sok időt töltünk a tv előtt, netezéssel, mozival és sok mással, amivel tele a fejünk és a szívünk, de Jézusra nincs időnk. Csoda-e, ha ezek után nem halljuk Őt, nem ismerjük fel az ő hangját, amikor megszólít minket?

A.W.