Egy csodálatos elhívás

Bésaléel és Aholiáb

Mindig azok a bibliai részletek érintik meg leginkább az ember szívét, amelyeket személyes üzenetként olvas, amelyek bizonyítékai Isten névre (sőt, saját nevünkre) szóló tervének és elhívásának. És minél mélyebbre ásunk, annál több ilyet igét találunk. Ugyancsak lenyűgöző, hogy az eredeti, többszáz éves történetek szereplőin keresztül is máig ható, nekünk címzett megszólításokra bukkanhatunk. Az alábbi történetben Isten feltárja egyik tervét Mózes előtt: kiválasztott bizonyos férfiakat különleges feladatok végrehajtására. A szent sátor és tartozékainak elkészítőiről lesz szó az alábbiakban. Mindez természetesen áldott tükör lehet számunkra.

 • És szólt az Úr Mózesnek: Íme, név szerint meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát a Júda nemzetségéből. És betöltöttem őt Isten szellemével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez, hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből, rézből kell csinálni. És foglaló köveket metszeni, fát faragni, és mindenféle munkákat végezni. És íme, Aholiábot is, Akhiszamák fiát a Dán nemzetségéből, mellé adtam; és adtam minden értelmesnek szívébe bölcsességet, hogy elkészítsék mindazt, amit neked megparancsoltam. A gyülekezet sátorát, a bizonyság ládáját, a fölé való fedelet, és a sátor minden edényét. Az asztalt és annak edényeit, a tiszta arany gyertyatartót, és minden hozzávalót, és a füstölő oltárt. Az egészen égőáldozat oltárát és annak minden edényeit, a mosdómedencét és annak lábát. A szolgálathoz való ruhákat, Áron pap szent öltözetét, és az ő fiainak öltözetét, a papi szolgálatra. A kenet olaját, és a jó illatú füstölőszert a szentséghez. Mindent úgy csináljanak, amint neked parancsoltam. (2Mózes 31:1-11)
 • Elhívta azért Mózes Bésaléelt, és Aholiábot, és mindazokat a bölcs férfiakat, akiknek elméjébe tudományt adott az Úr, és mind, akit szíve arra indított, hogy hozzájáruljon annak a munkának végrehajtásához. (2Mózes 36:1)
 • Bésaléel a Húr fiának, Urinak fia a Júda nemzetségéből, megcsinálta mindazt, amit az Úr parancsolt Mózesnek. És vele együttAholiáb, Akhiszamák fia, Dán nemzetségéből, aki mester volt a faragásban, a kötő- és hímzőmunkában, kék és bíborpiros és karmazsinszínű lenfonállal. (2Mózes 38:22-23)

Isten Mózesen keresztül hívta el a szent sátor és tartozékainak elkészítőjét, és aprólékos programot tárt fel előtte ezzel kapcsolatban. Az Úr hat fontos lépést sorolt fel, amelyek száz százaléka a Mindenható feladata. Ha áttekintjük őket, akkor felismerhető, hogy az Úr mindig, minden egyes gyermekével kapcsolatban nagyon hasonló utat jár be. A fenti részletek szerint – ami az Isten részét illeti – a siker garantált. A lépéssor a következő: az első a személyre szabott elhívás; a második az isteni szellem kiárasztása és befogadása; ennek nyomán különleges képességek megjelenése a befogadó személyben, amelyek speciális feladatok elvégzésére tesznek alkalmassá; a negyedik a munka elvégzésére való parancs átvétele; az ötödik alkalmas segítőtársak hozzárendelése és az együttműködésre való készség; az utolsó pedig a megbízott részéről a teljes engedelmességre vonatkozó döntés, mint a siker végső záloga.

Mindez talán nem hangzik eléggé vonzónak, ha nem látunk a szavakon túl. Isten nem egyszerűen parancsok és tiltások útján programozott robotokként akarja használni az embereket, hogy saját dicsőségét és nagyságát fitogtassa. Az egész az örökkévaló szereteten nyugvó kapcsolatépítésről szól. Messzemenően tiszteletben tartja az embernek ajándékozott önrendelkezési jogot, a döntés szabadságát. Ezt bizonyítja az a kifejezés, ami felett nem szabad elsiklani: akit a szíve indít, azzal lép kapcsolatba. Az eredeti héber szöveget úgy is lehet fordítani, hogy ’fölemeli a szívét’, illetve ’vágyakozik’. Tehát a kölcsönös, egymás iránti vágyakozás a kiindulópont, amelyre Isten pozitívan felelni tud és csodás események résztvevőjévé teszi az illetőt. Vizsgáljuk meg sorban az egyes lépcsőket!

Meghívás

Isten hívása, vonzása a legelső mozzanat, amely átnyúl a szakadék fölött és viszonzásra, közeledésre bírja az egyébként ellenséges vagy tartózkodó emberszívet. Ha az Úr nem ostromolna minket szeretetével szüntelen, akkor senki nem tudna teremtője közelségébe férkőzni, mert vágy sem támadna benne ezzel kapcsolatban. Ádám óta az Isten előli elrejtőzés az ösztönös emberi indíttatás: „dolgaim elől rejtegetlek”, ahogyan József Attila írta. De az Úr szüntelen vizsgálja a földi szíveket és ennek nyomán felhatalmazást nyer, hogy megszólítson egyeseket. Akik örömmel válaszolnak a megkeresésre, azokkal Isten továbbszövi a kapcsolatot.

 • az Úr szemei forognak [vizsgál, kutat] az egész Földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik hozzá teljes szívvel ragaszkodnak (2Krónika 16:9)

A fenti történetben, a sátorépítés kapcsán, Bésaléel esetében ezt a csodálatos kijelentést közli az Úr Mózessel: név szerintmeghívtam őt. S ennek a meghívásnak az alapja – a teremtő állhatatos szeretetén túl – az ember szívbéli hajlandósága az Istennel való párbeszédre és együttműködésre. Milyen megrendítő a tény, hogy a milliós tömegből az Úr név szerint kiválasztotta a szíve szerint valókat szent céljaira!

Dávid hasonmásai

Mindkét férfi jelentéssel felruházott nevet viselt. Bésaléel (ejtsd: böcalél) = ’Isten árnyékában, Isten védelmében’. Aholiáb vagy Oholiáb (ejtsd: oholíáv) = ’az Atya sátra, sátram az Atya’. Már ezek a kifejezések is arra utalnak, hogy viselőik kapcsolódtak az Úrhoz. Őt választották oltalom és sátor gyanánt. Ezért fordulhatott hozzájuk Isten is bizalommal. E nevekről azonnal Dávid zsoltárai jutnak eszünkbe. Számtalan sora rímel e nevekre:

 • Mert segítségem voltál, és a te szárnyaid árnyékában örvendeztem. (Zsoltár 63:8)
 • Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában nyugszik az. (Zsoltár 91:1)
 • Az Úr a te őrződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől. (Zsoltár 121:5)

Bizonyos, hogy e férfiak erős szívbéli rokonságot mutattak a későbbi himnuszszerzővel, néhány vonatkozásban talán előképei is voltak, annak ellenére, hogy nem ismerjük részletesen az élettörténetüket. Van azonban egy nyomós bizonyíték erre nézve.

 • Akkor átadta Dávid az ő fiának, Salamonnak a tornácnak, annak házacskáinak, kincstartó helyeinek, felházainak és belső kamráinak, a kegyelem fedele helyének is tervrajzát, és mindennek tervrajzát, amelyeket szívében elgondolt, … Mindezeket az Úr keze írta meg, aki engem megtanított az egész mű/alkotás tervrajzára. [szó szerinti fordítás az utolsó két szó esetében] (1Krónika 28:11-12.19)

Dávidot Isten iránti nagy szerelme arra ösztönözte, hogy mintegy „elkérje” Istentől a templomra vonatkozó terveket. A Mindenható megadta neki, annak ellenére, hogy Ő már tudta, nem Dávid, hanem a fia fogja megépíteni a vándorló sátrat felváltó állandó, jeruzsálemi istenházat.

Név szerinti elhívások

Nem kell sokat kutatnunk a Bibliában, hogy számtalan hasonló, név szerinti megszólítással találkozzunk, amelyek bizonyítékai a személyre szóló isteni-atyai ismeretnek és szeretetnek.

 • És látta az Úr, hogy odament megnézni, és szólította őt Isten a csipkebokorból: Mózes, Mózes! Ő pedig mondta: Ímhol vagyok! (2Mózes 3:4)
 • És most, ó, Jákób, így szól az Úr, a te teremtőd, és a te alkotód, Izrael: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! (Ézsaiás 43:1)
 • Így szól az Úr felkentjéhez, Círushoz, kinek jobbkezét megfogtam… Az én szolgámért, Jákóbért, és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. (Ézsaiás 45:1.4)
 • És bement az angyal hozzá, és mondta neki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy az asszonyok között! Az pedig látva, megdöbbent az ő beszédén, és elgondolkodott, hogy milyen köszöntés ez?! És mondta neki az angyal: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! (Lukács 1:28-30)
 • És leestem a földre, és szót hallottam, amely ezt mondta nekem: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig feleltem: Ki vagy, Uram? És mondta nekem: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. (Cselekedetek 22:7-8)

Mire következtethetünk ezek alapján? Egyrészt, mindenki fontos volt. Mindenki számított, mindenkire számított az Úr a fent megszólítottak közül. Még gyűlölő ellenségeire is! De, ami a mi szempontunkból még örvendetesebb, hogy ez ma is így van és így lesz a legutolsó megszülető gyermekig. Számítunk és számítasz. Számon vagyunk tartva, sőt, Isten számít rád és számol veled! Van egy tökéletes és csodálatos terve számodra, bárki vagy, bárhol és bármilyen körülmények között élsz! Talán Isten viszonyulása a legmegragadóbb az egészben: szeretettel szólít, bátorít, kézen fog, örömet és kegyelmet áraszt a megszólítottakra. A kegyelem – a héberben és a görögben egyaránt – elsősorban örömöt, jóindulatot, jóakaratot, elfogadást, kedvezést, kivételezést jelent. Mondhatjuk, a „legtöbb, mi adható”, mert Isten valójában önmagát adja, lénye legmélyét, feltétel nélküli szeretetét árasztja a szívekbe.

További közös pont a fenti részletekben, hogy mindenki alázattal elfogadta a meghívást, a megbízást, a feladatot – és Isten csodálatos módon tudta őket használni, így elősegítették az örökkévaló tervek kibontakozását. (Természetesen létezik ellenpélda is, lásd Jónás próféta, aki vonakodott elfogadni a neki szóló meghívást, de végül mégis teljesítette küldetését – csodálatos végeredménnyel.)

És velünk mi lesz?

Ha esetleg aggódni kezdenénk magunk miatt, hogy mindez ránk már nem érvényes, akkor vegyünk szemügyre néhány igét. Isten ma is mindenkit megszólít, rajtunk múlik, halljuk-e és válaszolunk-e a megkeresésre. A Mindenható terveiben mindenkinek helye, szerepe és felbecsülhetetlen értéke van.

 • Mondta neki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide! (János 4:16)
 • Az én juhaim hallják az én szavamat, és én ismerem őket, és követnek engem. (János 10:27)
 • Mert nektek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. (Cselekedetek 2:39)

Betöltés

A meghívásra érkező emberi ’igen’ után következett Isten ajándéka.

 • betöltöttem őt Isten szellemével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez

A betöltés érdekében betöltés szükséges. Vagyis az egyetlen lehetséges „módszer” annak érdekében, hogy valaki a Földön betölthesse a Mindenható emberfeletti céljait, ha aláveti magát az Úr teremtő szeretetének és engedi, hogy Isten betöltse őt önmagával, saját szellemével, örökkévaló életével. Kezdetben Ádám életre keltése ugyancsak a betöltés aktusa révén valósult meg:

 • És formálta az Úr Isten az embert a föld porából, és lehelte az orrába az élet leheletét. Így lett az ember élő lélekké. (1Mózes 2:7)

Az elveszett, halandó embernek szintén szüksége van arra, hogy mint egy korsót, betöltse Isten élete – annak érdekében, hogy képes legyen a mennyei világgal harmóniában létezni és működni. Ezért részesültek az Ószövetség szereplői – a papok, főpapok, próféták, bírák, királyok –, azaz Isten kiválasztottjai a kenet olajában, ami Isten szellemét jelképezte.

 • Kend fel Áront is és az ő fiait is; így szenteld fel őket papjaimmá! (2Mózes 30:30)

A Messiás betöltése

Az igazi Messiás is látványos, mindenki számára egyértelmű és azonosítható módon részesült ebben: annak ellenére, hogy ő Isten fia, szükséges volt, mert Emberfiává, második Ádámmá lett.

 • És származik egy vesszőszál Isai törzséből, és gyökereiből egy virágszál növekedik. Akin az Úr szelleme megnyugszik: bölcsesség és értelem szelleme, tanács és hatalom szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. (Ézsaiás 11:1-2)
 • És Jézus bemerítkezett, és azonnal kijött a vízből; és íme, az egek megnyíltak neki, és ő látta az Isten szellemét alájönni, mint egy galambot és őrá leszállni. És egy égi hang ezt mondta: Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm! (Máté 3:16-17)

Pünkösd előtt

A tanítványok ugyancsak kaptak ebből a szellemi valóságból Jézus földi szolgálata folyamán.

 • Miután pedig összehívta Jézus tizenkét tanítványát, adott nekik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására. (Lukács 9:1)
 • És amikor [a feltámadott Krisztus] ezt mondta, rájuk lehelt, és ezt mondta nekik: Vegyetek szent szellemet! (János 20:22)

Pünkösd után

Ami pünkösdkor történt, az már ránk is vonatkozik. A betöltés egyetemes lehetőséggé vált minden ember számára. Ez az ajándék, az aratási ünnep óta kínált szent szellem azonban „más minőség” a korábbiakhoz képest. A mindenható Isten valósága mellé (!) a feltámasztott Felkent (azaz Krisztus) valósága társult. Elérhetővé vált az emberként győzelmes Jézus szelleme, a második Ádám hatalommal és diadallal átitatott élete.

 • … vesztek erőt, miután a szent szellem eljön rátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a Föld végső határáig. (Cselekedetek 1:8)
 • És amikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És nagy hirtelen az égből, mint sebesen zúgó szél zendülése, eltöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük tüzes lángnyelvek és közülük mindenkire leültek. És megteltek mindnyájan szent szellemmel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a szellem adta nekik. (Cselekedetek 2:1-4)
 • Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúi vagyunk. Azért az Isten jobbja által felmagasztaltatva, és a megígért szent szellemet megnyerve az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. (Cselekedetek 2:32-33)
 • Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a szent szellem ajándékát. (Cselekedetek 2:38-39)
 • És nektek kenetetek van a szenttől, és mindent tudtok. … és ismeritek az igazságot (1János 2:20)

Vagyis az a hihetetlen helyzet állt elő pünkösd után, hogy – amennyiben ez a szent szellem kitöltésén múlik – minden keresztény ember Bésaléel vagy Aholiáb lehet, sőt! Ők, úgymond, hozzánk képest kevesebbet kaptak, mert betöltésük nyomán még nem lehetett részük a feltámadott Üdvözítő bennük lakozó életében! Aki megtér, hullámsírba merül, majd pedig veszi a szent szellemet, többet nyer, mint a fent említett két kiváló férfiú, akik példátlan, a világon egyedülálló remekművet alkottak a maguk idejében!

Képességek

A szent kenet tartalma

A fenti igék közül több is sejtetni engedi, hogy micsoda végtelen gazdagság rejlik ebben a szemnek láthatatlan, szellemi ajándékban. Erre utal többek között az a fűszeres olívaolaj-keverék, amit Isten rendelt el a kiválasztottak felkenésére, megszentelésére.

 • Te pedig vegyél drága fűszereket, híg mirhát ötszáz siklusért, jóillatú fahéjat fél ennyit, kétszázötvenért, és illatos kalmust is kétszázötvenért. Kásiát pedig ötszázért, a szent siklus szerint, és egy hin faolajat. És csinálj abból szent kenet olaját, elegyített kenetet, a kenetkészítők mestersége szerint! Legyen az szent kenőolaj! (2Mózes 30:23-25)

Négy különleges, erős illatanyagot tartalmazó fűszert, növényi származékot kellett az olajhoz adni, amelyek nyilvánvalóan jelképes mondanivalót hordoznak: mirha, fahéj, kalmus és kasszia. Az általuk árasztott édeskés, erőteljes illataromák miatt szerepelnek az összetevők között. Jellegzetesek, különbözőek, fölerősítik egymás hatását. Eltérő mennyiségben vesznek részt az elegyalkotásban: a mirha és a kasszia dupla mértékű, mint a másik két fűszer, a fahéj és a kalmus. Bizonyára a tökéletes Isten jellemzőit és azok jótékony befolyását hivatottak jelképezni. Akiket tehát ezzel az olajjal leöntöttek, azaz felkentek, azok jóillatot árasztottak, és velük együtt mindenki tudhatta, hogy egyidejűleg Isten láthatatlan szelleme betöltötte az illető kiválasztottakat.

A szent szellem tartalma

Szükségszerűen ezen mennyei képességek-ajándékok megismerése, felfedezése is kizárólag a szent szellem jelenléte által lehetséges. Bésaléel olyan isteni tulajdonságokat és tudást kapott, amelyek révén tökéletesen alkalmassá vált a neki szánt sátorépítő feladatok végrehajtására, a tervezéstől a kivitelezésig.

 • És betöltöttem őt Isten szellemével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez, hogy tudjon kigondolni1 mindent (2Mózes 31:3-4)
 • a szellem az az emberben és a Mindenható lehelése, ami értelmet ad neki! (Jób 32:8)
 • bölcsesség és értelem szelleme, tanács és hatalom szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. (Ézsaiás 11:2)
 • teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel (Róma 15:14)
 • Mi pedig nem e világ szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. … Bennünk pedig Krisztus értelme van. (2Korinthus 2:12.16)
 • És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. (János 1:16)

Ha végigtekintjük a kifejezetten ránk vonatkozó igéket, akkor azt találjuk, hogy a szent szellem a Jézus Krisztusban rejlő életerő és hatalom, szeretet, istenismeret és istenfélelem, jóság, értelem, bölcsesség, tudás, tudomány foglalata. Mindent tartalmaz, amit a Messiás szellemi valósága tartalmaz. Mindent tartalmaz, ami a helyes és kívánatos viszonyulásokat és a tökéletes döntéseket lehetővé teszi. A szent szellem isteni jellemtulajdonságok és isteni képességek tárháza.

Munkavégzés

Sátorépítés az ókorban

A betöltés valóságát a gyakorlati megnyilvánulások bizonyítják igazán. Számos részlet felfedi, milyen speciális feladatokra választotta ki és tette képessé az Úr azokat, akik részesültek szellemében. Bésaléel és Aholiáb esetében ez kézműves-, fémműves-, asztalos-, ötvös-, szövő- és fonó-, illetve textilmunkákat stb. jelentett. Feladatuk célja a szent sátor és tartozékainak elkészítése a mennyei „látványtervek” alapján. Minderre azért volt szükség, hogy Isten a megváltás dicsőséges tervét leegyszerűsített formában közel hozza és megértesse az arra kiválasztott néppel, Ábrahám utódaival.

 • hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből, rézből kell csinálni. És foglaló köveket metszeni, fát faragni, és mindenféle munkákat végezni … hogy elkészítsék mindazt, amit neked megparancsoltam. A gyülekezet sátrát, a bizonyság ládáját, a fölé való fedelet, és a sátor minden edényét. Az asztalt és annak edényeit, a tiszta arany gyertyatartót, és minden hozzávalót, és a füstölő oltárt. … (lásd teljes részletességgel a tanulmány elején)

Templomépítés a végső időben

Az Újszövetségben látszólag egészen más céllal nyerték el a szellem ajándékát Krisztus követői. A Messiás mintegy önmaga helyetteseként küldte és küldi őket a világ legkülönbözőbb pontjaira.

 • adott nekik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására. (Lukács 9:1)
 • lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a Föld végső határáig. (Cselekedetek 1:8)
 • és kezdtek szólni más nyelveken, amint a szellem adta nekik. (Cselekedetek 2:4)

Legkésőbb itt felmerülhet a kérdés, ugyan, milyen hasonlóság mutatkozik e szolgálatok és a sátorkészítés vagy mondhatjuk, a templomépítés között? Erre Pál apostol szavaival válaszolhatunk, ami rögtön erőteljes, értelmező párhuzamot von a kétféle tevékenység között.

 • Mert ti az élő Isten temploma vagytok, amint az Isten mondta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nekik Istenük, és ők az én népem lesznek. (2Korinthus 6:16)
 • polgártársai [vagytok] a szenteknek és családtagjai az Istennek, akik fölépíttettetek az apostolok és próféták alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, Akiben az egész épület szép renddel rakattatva, növekedik szent templomaz Úrban; Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a szellem által. (Efézus 2:19-22)
 • Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: a szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: míg eljutunk mindnyájan az Isten Fia hitének és megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére: … mindenestől fogva növekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban; Akiből az egész test, szép renddel egyberakatva és egybeszerkesztve az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tag mértéke szerint való munkássággal teljesíti a test növekedését a maga fölépítésére szeretetben. (Efézus 4:11-13.15-16)
 • Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. … az Isten szerkesztette egybe a testet, hogy … ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. … És pedig némelyeket rendelt az Isten az egyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyítás ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. (1Korinthus 12:27. 24-25.28)
 • minthogy szellemi ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. (1Korinthus 14:12)

Mindezen igék alapján tökéletes megfelelés rajzolódik ki az egykori fizikai modell és a szellemi valóság között. Ahogyan a szent sátor, úgy a templom(ok) is jelképek: Jézus Krisztus testének, vagyis a szent szellem által hozzákapcsolt, benne hívő gyermekeinek szimbóluma. A templom közvetlenül Jézus visszajövetele előtt nyeri el legnagyobb terjedelmét, legszebb formáját és végső tökéletességét. Addig folyamatos az építkezés és épülés. Az egyes Krisztus-követők az épületet alkotó kövek. Állapotuk-feladatuk kettős: egyrészt épülnek, másrészt építenek. A beléjük árasztott szent szellem által speciális képességeket, üzeneteket kapnak, amelyek személyiségükhöz illeszkednek, és testvéreik szeretet-, hit- és ismeretbeli növekedését, épülését szolgálják. Amellett, hogy szentek és szeretettek, a melléjük és föléjük beépülő kövek mennyiségi és minőségi növekedését segítik – a bennük élő Krisztus által. Természetesen eközben ők is változnak, épülnek. Mit mondhatnánk e tervre?! Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mennyire kikutathatatlanok az ő ítéletei és kinyomozhatatlanok az ő útjai! (Róma 11:33)

Munkatársak

Az Úr tudja, hogy nem jó az embernek egyedül, hiszen neki magának sem volt jó egyedül.Ezért többnyire a feladatokban, szolgálatokban sem hagyta egyedül az általa elhívottakat, és segítőtársakat rendelt egymás mellé. Ez nem csupán a sátorépítés esetében, hanem az összes küldetés vonatkozásában igaz volt. Nemcsak a házastársi, de a munkatársi kapcsolatban is igaz, hogy sokkal jobb dolga van a kettőnek, mert erősíthetik, fölemelhetik, kiegészíthetik egymást. A tartós, békés együttműködés kizárólagos alapja, hogy egy szellemmel itattattak meg, vagyis ugyanazon Krisztus él bennük, aki a közös cél érdekében munkálkodik bennük.

 • És íme, Aholiábot is, Akhiszamák fiát a Dán nemzetségéből, mellé adtam; és adtam minden értelmesnek szívébe bölcsességet, hogy elkészítsék mindazt, amit neked megparancsoltam.
 • És föltámadt az Úr haragja Mózes ellen és mondta: Nemde testvéred a Lévi nemzetségből való Áron? Tudom, hogy ő ékesen szóló. … Beszélj azért vele, és add szájába a beszédeket, és én leszek a te száddal és az ő szájával és megtanítalak titeket arra, amit cselekedjetek! És ő beszél majd helyetted a néphez, és ő lesz neked száj gyanánt, te pedig leszesz neki Isten gyanánt. (2Mózes 4:14-16)
 • És aki küldött engem, velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül. (János 8:29)
 • Majd magához szólította a tizenkettőt, és kezdte őket kiküldeni kettesével. (Márk 6:7)
 • Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, hetvenet, és elküldte azokat kettesével az ő arca előtt, minden városba és helyre, ahová ő menni akart. (Lukács 10:1)
 • Mikor azért azok szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, azt mondta a szent szellem: Válasszátok el nekem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam! (Cselekedetek 13:2)

Engedelmesség

A megvalósulás végső feltétele az ember döntése: akaratát önként alárendeli Krisztus akaratának és engedi, hogy a szent szellem késztetései nyomán Isten megvalósítsa általa az álmait. Az ember soha nem lehet bölcsebb, erősebb vagy kreatívabb teremtőjénél! Ezért mindig az a legjobb, ha engedünk, mert akkor biztosan Isten szent, tökéletes és legjobb tervei valósulhatnak meg bennünk és körülöttünk!

 • Mindent úgy csináljanak, amint neked parancsoltam!
 • És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel engedtél az én beszédemnek. (1Mózes 22:18)
 • Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék általa. János azonban visszatartotta őt: Nekem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz hozzám? Jézus pedig így felelti: Engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk! Ekkor János engedett neki. (Máté 3:13-15)
 • a mi Urunk Jézus Krisztus … által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmesség okáért, minden pogányok között, az ő nevéért; (Róma 1:4-5)

Eredmények

Az engedelmesség fokmérője a végeredmény minősége. A két mester-művész munkáját maga a Mindenható vizsgálta meg és pecsételte meg jelenlétével. Ennél magasabb szintű jóváhagyást, kitüntetést ember nem kaphat.

 • A második év első hónapjában, a hónap első napján felállították a hajlékot. … És a felhő befedezte a gyülekezet sátorát, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. És Mózes nem mehetett be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugodott, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. (2Mózes 40:17.34-35)

A második templom felépítésére vonatkozó ígéret is beteljesedett, és egyben előre mutat a közeli jövőre, az utolsó, az élő, tökéletes templom bevégzésére.

 • Ki vagy te, te nagy hegy? Lapály leszel Zorobábel előtt, és felviszi a csúcskövet, és ilyen kiáltás támad: Áldás, áldás reá! És szólt hozzám az Úr: A Zorobábel kezei vetették meg e ház alapját, és az ő kezei végzik el azt… (Zakariás 4:7-9)

Bizonyítékot nyert, hogy a betöltés betöltést von maga után. Azaz, ha Isten betölti az embert, akkor az ember maradéktalanul betölti Isten céljait. Ha hozzá kapcsolódunk, mi is lehetünk áldott Bésaléelek és Aholiábok! A sátor elkészült; a salamoni templom felépült, és a zorobábeli templom is elkészült. De az utolsó, az igazi templom építője, az Úr Jézus Krisztus – rád vár!

Barati Lilla


1 Az eredeti héber szó jelentései között szerepel többek között: feltalál, felfedez, kiötöl, elgondol, eltervez