Imák a Bibliából Mindennapi használatra

Áldja lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét!
Áldja lelkem az Urat, és el nem feledkezem semmi jótéteményéről,
aki megbocsátja minden bűnömet, meggyógyítja minden betegségemet,
megváltja életemet a koporsótól,
kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg,
és megújul ifjúságom, mint a sasé.
Áldja lelkem az Urat! Ámen (ld. Zsolt 103:1-5)

Drága Uram, Jézus Krisztusnak Istene, dicsőségnek Atyja,
adj nékem bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét Krisztus megismerésében,
és világosítsd meg értelmem szemeit, hogy tudhassam,
mi a te elhívásod reménysége,
mi a te örökséged dicsőségének gazdagsága a szentek között,
mi a te hatalmad felséges nagysága irántunk, akik hiszünk,
a te hatalmad erejének munkája szerint,
amelyet megmutattál a Krisztusban, amikor feltámasztottad Őt a halálból,
és ültetted jobbodra a mennyekben,
felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, erőn és uraságon,
és minden néven, amely neveztetik nemcsak e világon,
hanem az elkövetkezendőben is,
és mindent vetettél az Ő lábai alá,
és Őt tetted mindenek fölött az egyház fejévé,
mely az Ő teste, teljessége Őneki, aki mindeneket betölt mindenekkel.
Ámen (ld. Eféz 1:17-23)

Add meg nékem a te dicsőséged gazdagsága szerint,
hogy hatalmasan megerősödjek Lelked által a belső emberben,
hogy lakozzék Krisztus hit által a szívemben,
hogy a szeretetben meggyökerezve és megerősödve tudhassam,
mi a szélessége és hosszúsága,
mélysége és magassága a te jóvoltodnak,
és megismerjem az Úr Jézus minden ismeretet meghaladó szerelmét,
hogy ekképpen beteljesedhessek istenséged egész teljességéig.
Neked pedig, aki mindeneket megcselekedhetsz,
feljebb, mint kérjük, vagy elgondoljuk,
a bennünk munkálkodó erő szerint,
neked legyen dicsőség a Krisztusban, az egyházban, a világegyetemben!
Ámen (ld. Ef 3:16-23)