Keressétek az Urat!

„Dicsekedjetek az ő szent nevében; örvendezzen szívük azoknak, akik az Urat keresik. Keressétek az Urat és az ő erősségét; keressétek az ő orcáját szüntelen!” (1Krón 16:10-11)

„…az Úr minden szívbe belát és minden emberi gondolatot jól ért. Ha őt keresed, megtalálod; ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökké.” (1Krón 28:9)

„Az Úr letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, van-e értelmes, Istent kereső?” (Zsolt 14:2)

„akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek” (Zsolt 34:11)

„Isten! Én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged, téged szomjaz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize” (Zsolt 63:2)

„Örülnek és örvendezne majd benned mindazok, akik keresnek téged, és ezt mondják szüntelen, akik szeretik a te szabadításodat: Magasztaltassék fel Isten!” (Zsolt 70:5)

„Tévelygek mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!” (Zsolt 119:176)

„Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.” (Péld 8:17)

„Szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben Téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai.” (Ésa 26:9)

„Hallgassatok reám, kik az igazságot követitek, kik az Urat keresitek; tekintsetek a kőszálra, amelyből kivágattattatok, és a forrás nyílására, amelyből kiásattatok!” (Ésa 51:1)

„Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségül hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.” (Jer 29:11-12)

„Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt.” (Jer 3:25)

„Mert így szól az Úr Isten: Íme, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján …. Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugtatom meg őket, ezt mondja az Úr Isten. Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik.” (Ezék 34:11-16)

„És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait; hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikünktől sem: Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk.” (Csel 27:26-28)

„Keressétek először az Istennek országát és annak igazságát és ezek mind megadatnak nektek.” (Mt 6:33)

„Azért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.” (Kol 3:1-3)