Kivirágzik a sivatag

Ujjong a puszta és az aszályos föld, örvendez a sivatag,
és kivirul, mint a mezei virágok.

Ujjong a néma nyelve,
mert a sivatagban víz fakad, és patakok a kietlenben.
És tóvá lesz a délibáb, és a szomjas föld vizek forrásaivá…

Ésa 35:1.7

A Bibliában nagyon sok szó esik a vízről és a vízhiányról. Tudjuk, hogy lételem, hiszen az élő testek túlnyomó részét vízmolekulák alkotják. Nélküle egyszerűen nincs élet: Az Úr bölcsessége által fakadtak fel a mélységből a vizek, és hullatnak harmatot az egek. (Péld 3:20) De nemcsak szó szerinti értelemben van felmérhetetlen jelentősége, hanem szellemi vonatkozásban is. A Szentírás könyvei telve vannak „vizes” történetekkel, amelyeknek egyúttal átvitt értelmű tanítást is hordoznak. Elég, ha csak a sziklából felfakadó forrásra gondolunk. Jézus maga is sokat beszélt róla, többek között így: Aki hisz bennem, élő víz folyamai ömlenek belsejéből. (Ján 7:38) Ez az élő víz Isten szelleme, amely örökkévaló életet, isteni tulajdonságokat hordoz. Ha nélkülözzük, valójában két lábon járó halottak vagyunk.

Nem kell sokat nézelődnünk, hogy észrevegyük: a Föld nagy része vízhiányos állapotban tengődik fizikai és szellemi vonatkozásban egyaránt. Milliók halnak éhen-szomjan még mindig termés híján, ami alapvetően a sok helyen állandósuló aszályra, az egyre terjeszkedő sivatagokra vezethető vissza. Emellett égetően szükségünk van a szeretet, az együttérzés, az irgalmasság vizére, esőjére is, mert ez az egyetlen, igazán hatékony megoldás az összes problémára. Kézenfekvő tehát, hogy éljünk a lehetőséggel, amit Isten elénk tár:

  • Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez és záporesőt ad, és kinek-kinek füvet a mezőn. (Zak 10:1)
  • Én is mondom nektek: Kérjetek és megadatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik (Luk 11:9)
  • Ha bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz nektek. (Ján 15:7)
  • Mostanáig semmit nem kértetek az Atyától a nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. (Ján 16:24)

Ennek értelmében a rendkívül aszályos tavasz kezdetén hosszú hetekig imádkoztam, hogy legyen eső, amely feltölti a föld víztartalékait, és virágba borítja a téli állapotba dermedt növényzetet. A szikkadt talaj képtelen forrást nyújtani a kizöldüléshez, a lombfakadáshoz, a növekedéshez. Persze, többször is elbizonytalanodtam, van-e értelme az imának, hallgatva az időjárásjelentéseket, de mindig újra eszembe jutott Illés, aki nem adta fel addig, míg fel nem tűnt az a bizonyos tenyérnyi felhő… Aztán megérkezett az eső, és örömmel adtam és adok hálát azóta is minden cseppjéért.

Nemrégiben beszélgettem többekkel az ima hatásosságával kapcsolatban, és valaki megemlítette, hogy már-már a depresszió környékezi a szürke esőfelhőktől árnyékolt napokon, s ilyenkor hálaadással űzi el rossz hangulatát. Erre bevallottam, bár ez mellékvágánynak tűnt, hogy sokat imádkoztam esőért, hiszen előtte több hónapig semmiféle csapadék nem esett. Sőt, a Föld minden szárazságtól szenvedő-senyvedő pontjáért, még a sivatagokért is… Ezt a vallomásomat kedves derültség követte, és kétely fogott el, tényleg normális vagyok-e… De hát olyan nagy a pusztulás, a szomjúság a közeli és távoli földeken! S amikor erre gondoltam, inkább elszégyelltem magam, hogy sokkal többet kellene ezért könyörögni. Mondhatnám – ha nem lenne rossz mellékíze ennek a szónak –, úgyszólván kötelességünk globális léptékben is gondolkodni és küzdeni a szenvedés csökkentése érdekében. De úgy is tekinthetünk rá, mint örömteli kihívásra, amely összhangba hoz Isten akaratával.

Ráadásul minden esőcseppben megmutatkozik az ígéret szellemi szinten való beteljesedésének bizonyossága: Isten szellemének, az élet forrásának kiárasztása ugyanígy bekövetkezik, ahogyan az esőfelhők megjönnek, bízhatunk benne, hihetünk az igazmondó Istennek! Minden egyes szivárvány örömmel tölthet el, mert az esőt, a szeretetszövetség változatlanságát, Isten gondoskodását hirdetik.

De mindezt nem írtam volna le, ha valamelyik este nem kerül a szemem elé egy 2015-ös, gyönyörű, képekkel és videóval illusztrált híradás: húsz év után kivirágzott az Atacama-sivatag, amely az egyik legszárazabb pont a Földön! Ötvenszer szárazabb, mint a hírhedt kaliforniai Halál-völgy. Chilei régiójában az átlagos csapadékmennyiség 3 mm/év. A híradás szerint azonban a Mars felszínéhez hasonlító kopárságot hullámzó, rózsaszín-lila mályvaszőnyeg borította be. Az ott élők közül megszólalt egy hatvan évnél idősebb férfi, aki egyenesen csodának nevezte a jelenséget: eddigi élete során soha nem látott még ilyet… Természetesen legjobb barátom, aki egyben földrajztanár is, leszögezte, ne csodálkozzak ezen: a sivatagban is esik néha az eső, csak évtizedek kérdése. Mégis örültem és örülök, hogy azok az emberek ott, Dél-Amerika eldugott pontján, legalább akkor örülhettek egy rövid ideig.

Legfőképpen pedig felsejlett valami abból, amit Jézus mondott az öröm kiteljesedéséről: hogy kérheted a mindenható, végtelen bölcsességű Lényt, megtapasztalhatod, hogy meghallott, hogy cselekedett, méghozzá jót és szívet-szemet gyönyörködtetőt, és még tudomásodra is hozza… Bár semmi és senki vagy, tudatában vagy kicsiny voltodnak, a törött múltadnak – mégis: királyi gyermekként szabad bejárásod van Krisztus által a trón elé, és életváltoztató események indulhatnak meg mennyei beavatkozásra egy-egy jelentéktelennek tűnő kérés nyomán… Beteljesedhet Isten egyik leghőbb vágya: a Föld a Szellem esője nyomán „kivirágzik” és a menny leszáll a Földre…

És végül kaptam egy pontosan ideillő, megerősítő részletet Charles Spurgeon (1834-1892), a híres angliai prédikátor gondolatsorai közül is: „„Megnyitja az Úr gazdag kincstárát.” (5Móz 28:12) Ez ígéret az esőre vonatkozott, amelyet megad az Úr a maga idejében. De az eső csak jelképezi mindazt a mennyei felüdülést, amit az Úr készségesen megad népének. … Mi úgy gondoljuk, hogy Isten kincstárát csak nagy próféták tudják felnyitni, mint Illés, pedig nem így van. Te is megláthatod a megnyílt eget, kinyújthatod a kezed és elveheted a magad részét, sőt mindazt, amivel a körülötted élőknek szolgálhatsz. Kérj, amit csak akarsz, Isten nem tagad meg tőled semmit, ha Krisztusban maradsz, és az Ő beszédei benned maradnak.

Meggyőződésem és tapasztalatom, hogy nincs nagyobb öröm annál, mint amikor megbizonyosodhatunk róla és érzékelhetjük, hogy Isten fiai és leányai vagyunk, akiknek joguk és lehetőségük az Úr Jézusban az Atya előtt megállni és kérni másoknak, másokért.

Kérjetek esőt a késői eső idején! Kérjetek!

Az a felüdítő víz, amely feltört és a kiszáradt, kopár földön folydogálva kivirágoztatta a pusztát, életet adva a már-már szomjan halóknak, az isteni kegyelem szimbóluma.

Ellen. G. White

Az imának olyan nagy az ereje, hogy képes megmozdítani azt a kart, amely a világmindenséget mozgásba hozta.

Ch. Spurgeon

Isten egyetlen sóvárgó kiált ást sem hagy figyelmen kívül, ha az esdeklés nem is formálódik szavakká. Aki Istennel szövetségre lép, nem lesz Sátán martaléka.

Ellen. G. White

Ti, imahősök, ne hátráljatok! Vegyétek ostrom alá a menny kapuit! Legyetek hevesek – majdnem azt mondtam, erőszakosak –, mert az Isten országát, az Írás szavai szerint, az erőszakosak ragadják el.

Ch. Spurgeon