Küzdelem a világuralomért

Az élet célja

A földlakók legnagyobb része alig-alig vesz tudomást azokról a nagy kérdésekről és célokról, amelyekkel az emberiség az élet létrejötte óta szembesül. Legtöbben néhány évtizedet töltenek itt, mielőtt meghalnak és visszatérnek a porba, miután végigküzdötték kiszabott idejüket. Legtöbbjük élete alig valamivel emelkedett az állati lét szintje fölé. Létezésüknek semmi más oka vagy célja nem volt, mint a puszta túlélés szükségszerűsége, amíg azt a körülmények lehetővé tették. Így aztán nem csoda, hogy olyan sokan fiatalon, önkezükkel vetnek véget létüknek. Tény és való, hogy a tartalom nélküli élet, a túlélésnél magasabb rendű célokat nélkülöző egzisztencia végső soron értelmetlen, s amikor ezt az igazságot az emberek felfedezik, ennek megfelelően cselekszenek.

A Biblia azonban bemutatja, hogy minden egyes Földre született ember életének óriási célja van, amely messzemenő következményekkel bír. Feltárja, hogy mindegyikünk fontos szerepet játszik azon nagy kérdések rendezésében, amelyek egész világegyetemünket érintik. Sokkal többek vagyunk véletlenszerűen létező lényeknél, akik célok nélkül tengődnek halálukig. Az egész világegyetem érintett minden idők leghatalmasabb küzdelmében, minket is beleértve, akár tudjuk, akár nem!

Küzdelem az univerzum feletti uralomért

A Biblia sokkal világosabban bemutatja ezt a konfliktust, mint a világ bármely egyéb forrása. Megtalálhatjuk benne az univerzum középpontjában évezredekkel ezelőtt kirobbant és azóta is tartó lázadás leírását. Ézsaiás próféta segítségével bepillantást nyerhetünk a mögötte rejlő problémákba, és megismerhetjük azt a személyt, aki az egész felkelést elindította.

  • Jaj, leestél az égről, fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre, népek legyőzője! Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez! (Ézsaiás 14:12-14)

Lucifer a leghatalmasabb angyalok egyike volt, itt azonban azt látjuk, hogy feltámadt benne a vágy Isten helyének elfoglalására. Különleges kívánság támadt a szívében, mégpedig, hogy egyenlővé váljon Istennel, és megengedte magának, hogy ez a rejtett sóvárgás nyílt lázadásba torkolljon Isten ellen. A felkelés gondolata szétterjedt az angyalok között, és végül tömegesen csatlakoztak Luciferhez. E küzdelem egyik jelentős csatájáról olvashatunk Jelenések könyvében:

  • Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és nem maradt többé számukra hely a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. (Jelenések 12:7-9)

Eszmei konfliktus

Nyilván nehéz elképzelni, milyen lehetett ez a csata; a legtöbb művész úgy ábrázolta ezt a küzdelmet, hogy Sátán és angyalai karddal a kezükben harcolnak. De természetesen az angyalok egy másik dimenzió lakói, szellemi lények, ezért a harc teljesen más jellegű, mint amihez a Földön hozzászoktunk. Tulajdonképpen, mivel Sátán Isten helyének elfoglalására tört, nem lehetett szó fizikai jellegű küzdelemről, hiszen Sátán soha nem remélheti, hogy fizikai erő bevetése árán legyőzheti saját teremtőjét. Nyilvánvalóan a bukott angyal is tisztában van ezzel a ténnyel. Jézus azonban elmagyarázta Sátán módszerét és felfedte számunkra, hogyan akarja elbitorolni Isten trónját.

  • Ti atyátoktól, az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja. (János 8:44)

Jézus szavai szerint Sátán hazug és gyilkos. Ő „a hazugság atyja”, ő a hazugság forrása és bevezetője az univerzumban. Sátán szándéka az volt, hogy valahogyan megdöntse Isten uralmát, és tudta, hogy ez erővel lehetetlen. Lehetetlen Istent megölni, azonban rájött, hogy soha nem tudja megvalósítani abbéli ambícióját, hogy olyan imádatban és felmagasztalásban legyen része, mint Istennek – mindaddig, amíg Isten a legnagyobb befolyással bíró lény. Elhatározta, hogy valami módon, nem szó szerinti gyilkossággal, de „elteszi az útból” Istent azáltal, hogy félelmetessé teszi mindenki előtt, hogy elvonja tőle az imádatot. Az egyetlen lehetséges út, hogy hazugságai révén aláássa Isten jellemének makulátlanságát, és jó hírének befeketítése érdekében hazugságaival végül sok-sok angyalt teremtője ellen fordított.

E mennyei küzdelem bizonyosan eszmei jellegű volt: a hazugság küzdelme az igazság ellen, a mennyei lények befolyásolása érdekében. Sátán csak ilyen értelemben remélhetett győzelmet Isten ellenében. Kiterjesztette a küzdelmet Földünkre is, és láthatjuk, hadjárata mennyire sikeres. Az emberiség döntő többsége bizalmatlan Istennel szemben, fél tőle, és semmit nem akar tőle. Sokan félelmetes lényként tekintenek rá, akit jobb kerülni.

Sátán elve – a szabályok

Néhány évtizeddel ezelőtt megalapították a Sátán egyházát az USA-ban, amely kiadta a Sátán bibliáját. Ha megvizsgáljuk a sátánizmus ott kifejtett elveit, világosan kirajzolódik a sátáni uralom filozófiája. Álljon itt néhány idézet:

„Kiállok a világ bölcsessége ellen, megkérdőjelezem ember és isten törvényeit!”

„Egyetlen nyomtatott bálványod előtt sem hajolok meg készséggel, és aki azt mondja nekem, „te légy!”, az az én halandó ellenségem!”

„Egyetlen hitvallást sem lehet elfogadni az „isteni” természetű tekintély alapján. A vallásokat meg kell kérdőjelezni. Semmiféle erkölcsi dogmát nem szabad természetesnek tekinteni – egyetlen szabály sem isteni eredetű. Az erkölcsi kódexekben semmi sem isteni eredetű. Ahogyan a régi korok fabálványait, úgy ezeket is emberi kezek készítették, és amit ember csinált, azt az ember le is ronthatja!”

„Mondd ezt a szívedben: Én vagyok a saját megváltóm!”

Könnyű meglátni ezen állítások középpontját. Végső soron az ÉNre összpontosít, mint a legfelsőbb hatalomra, amely szembeszáll Isten tekintélyével és ellenőrzésével. Ez volt Sátán mennyei lázadásának gyökere és ez az alapja földi uralmának is.

Sátán Isten elleni lázadása azon a gondolaton alapult, hogy egy olyan életutat képes felkínálni, ami mindenki számára szabadságot biztosít. Minden egyes lény a saját maga istene olyan értelemben, hogy mindenki maga választja meg a saját életmódját, úgy él, ahogy neki tetszik, anélkül, hogy szüksége volna Isten állandó irányítására. Sátán elve szerint nincs szükségünk Isten vezetésére, mert már képesek vagyunk jónak lenni és jót tenni. Az egyetlen, amire szükségünk van, a jó és a rossz felőli tudás, és természetünkből fakadóan tenni fogjuk a jót, ehhez nem kell Isten. A sátánizmus lényege az Istennel való kapcsolat teljes kiiktatása, az Istentől való teljes függetlenség filozófiája.

Ennek a sátáni eszmének a kifejeződését láthatjuk Éva édeni megkísértésében. Sátán azt állította, hogy ha eszik a fáról, szert tesz a jó és rossz felőli tudásra, és olyan lesz, mint Isten. Tudva, mi a jó és mi a rossz, többé nem lesz szüksége Istenre.

Sátán rendszere és szabályai

Ha azonban minden ember önmagát kormányozza és önmaga saját istene, hogyan lehetséges bármifajta harmónia és együttműködés az ilyen egyének alkotta közösségekben, társadalmakban? Kell egy rendszer, amely biztosítja, hogy a jó és rossz felől saját elképzeléssel rendelkező egyedek együttélése során bizonyos rend legyen. Létre kell hozni egy szabályrendszert, amely az embereket ellenőrzés alatt tartja, és az uralkodó vagy a többség akaratának való megfelelésre kényszeríti. Ez az alapja az összes emberi kormányzatnak, és ez az alapja a sátáni rendszernek is.

Érdekes, hogy bár a Sátán azt az ideált mutatja be, hogy mindenki a maga ura, saját jóról és rosszról alkotott felfogása szerint élhet, mégis, uralma olyan szabályrendszerre szorul, amely mindenkit arra kényszerít, hogy mások döntései szerint éljen. Végsősoron egyik embert kiszolgáltatja a másiknak, és egyáltalán nem szabadságot, hanem egy törvényszerűen zsarnoki rendszert eredményez, ahol a kisebbség uralja, ellenőrzi és szolgaságba dönti a többséget.

A történelem bizonyítja, hogy az emberi kormányzatok sohasem tudnak tartós jót produkálni. Ha az embernek kell irányítania önmagát és másokat, az eredmény korrupció, igazságtalanság és végül anarchia. Nincs más, csak önzés és erőszak. E rendszerek képesek bizonyos fokú fegyelmet elérni azáltal, hogy kemény büntetéssel sújtják a szabályszegőket, azonban, bár az ember természetes viselkedése visszafogott lehet, szíve ugyanaz marad – ezért az összes földi kormányzat korrupt, és mindig újra kudarcot vall. Még akik ellenőrzési rendszereket állítanak fel, azok sem engedelmeskednek saját szabályaiknak, így mindent áthat a csalás, és e kormányzati rendszerek csupán a leigázás és rabszolgatartás eszközei.

De mi van, ha maga Isten állít fel szabályokat? Mi van, ha maga Isten magyarázza el, mi a jó és mi a rossz, és olyan világosan teszi, hogy mindenki pontosan érti, hogyan kell viselkedni? Mi van akkor, ha az ember tökéletesen megérti, mi az, ami erkölcsileg elfogadható, vajon nem ez jelenti az igazi különbséget?

A válasz: nem. Isten bánásmódja az ószövetségi Izrael népével világosan bemutatja, hogy nincs különbség, még ha maga Isten állít is szabályokat, mert számolni kell az emberi kormányzattal és az emberi természettel. Ezért annak ellenére, hogy Isten maga állított rendszert a Sinai-hegyen, középpontjában a tíz parancsolattal, semmivel sem tette jobbá az embereket, mert az egyéneken kívüli szabályokra épült, amelyek ellenkeztek a természetükkel. Ez nem Isten kormányzásának igazi módszere, hanem csupán ideiglenes intézkedés volt addig, amíg el nem jött a tökéletes igazgatási rendszer felállításának pillanata.

  • Miért tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. (Galata 3:19)

Ezért váltotta fel a Mózesnek adott törvényszövetséget Isten tökéletes rendszere, az új szövetség.

Isten rendszere – az élet

Az egyetlen, valóban jót és jóságot eredményező rendszer az, amelyben maga Isten éli saját életét gyermekein keresztül. Isten tökéletes kormányzati rendszere akkor érkezett el, amikor Jézus Krisztus létrehozta az új szövetséget. A következő versek világosan bemutatják az új szövetség elvét, amely alapvetően megkülönbözteti Isten uralmát a többi rendszertől:

  • Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje – így szól az Úr –: Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. (Jeremiás 31:33)
  • Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. (Ezékiel 36:26-27)
  • én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság szellemét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. (János 14:16-17)

A nagy különbség abban áll, hogy Isten úgy kormányozza népét, hogy személyesen eljön, bennük él és akaratát azáltal viszi véghez az életükben, hogy belülről vezérli és motiválja őket. Isten úgy hoz létre tökéletes rendszert, hogy minden egyes személlyel megosztja saját életét. Ahogyan egy test tagjai tökéletes harmóniában együttműködnek, külső irányítás szükséglete nélkül, úgy Isten gyermekei is tökéletes harmóniában munkálkodnak együtt anélkül, hogy emberi kormányzásra szorulnának, mert a fej irányítása alatt állnak. E kormányzati módszer egyetlen szükséglete, hogy minden egyén behódoljon Istennek, hogy elnyerje Isten szellemét és újjászülessen. Egy ilyen rendszer működtetése mindenki más számára lehetetlen a világegyetemben, beleértve a Sátánt is. Az összes többi, legyen az ember vagy az ördög rendszere, külső irányítású, de Isten útja tökéletes, mert ő úgy éri el céljait, hogy belülről irányítja gyermekeit. Ez a kormányzás tökéletes rendszere, az egyetlen, ami fenntartható. Isten megfogalmazza a működési elvet:

  • Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be.
  • Az én szellememet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek.
  • az igazság szelleme … bennetek lesz.

Ez a hatalmas elv az alapja az új szövetségnek, amely a hibátlan kormányzat alapeleme. Azért tökéletes, mert lehetővé teszi a tökéletes Isten számára, hogy eggyé váljon gyermekeivel és meg tudja valósítani akaratát általuk.

David Clayton