Mint a fák

mert mint a fák napjai, olyanok lesznek népem napjai…

Ésa 65:22

Mindig is nagyon szerettem a fákat, mint különleges, szépséges, békességet, nyugalmat árasztó lényeket. Több könyvet olvastam velük kapcsolatban, és kiderült, hogy a tudomány gyerekcipőben jár e növényfajok titkainak megfejtése terén (is). Abban mindenesetre megerősítettek, hogy rendkívüli teremtmények, amelyek jóval nagyobb tiszteletet és megbecsülést érdemelnének az emberiség részéről, mint amiben részük van, hiszen létünk egyik alapját képezik. Bolygónk élővilágának nélkülözhetetlen, „tevékeny” résztvevői. Érdekes, hogy Mózes leírása szerint a fák, mint teremtmények idősebbek az embernél. Ugyanis a teremtés hete harmadik napjának Hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát …! parancsszavára keletkeztek minden egyéb növényfajtával egyetemben – megelőzve a Földet körülvevő Naprendszer létrejöttét is. (1Móz 1:11-13)

Vannak olyan biológiai tulajdonságaik, melyek együttesen kizárólag a fák körében találhatók meg: magasra nőnek, rendkívül erős, gyakran igen vastag törzset képesek fejleszteni, és minden élőlénynél hosszabb élettel bírnak. Az eddigi rekordmagasságot egy kaliforniai, tengerparti mamutfenyő esetében mérték, 135 métert. Ez azért is lehetséges, mert felépítésük révén növekedési eredményüket képesek megtartani, gyarapodásuk folyamatosnak tekinthető. A fákban található, lignin nevű, a természetben egyedülálló anyag teszi lehetővé, hogy háromdimenziósan összehurkolt molekuláik révén tekintélyes koronájukat szilárdan meg tudják tartani.

A korukat illetően néhány érdekesség: Európa legöregebb fája feltehetően egy fortingalli tiszafa (Nagy-Britannia), amelynek korát 3000-5000 év közé teszik a tudósok. A világ legidősebb fái pedig a kaliforniai Fehér-hegységben található, csavarodott törzsű szálkástobozú fenyők, melyek kora 4700 év lehet! Rendkívül mostoha körülmények között, száraz klimatikus körülmények és erős viharok között, nagyon lassan növekedhettek, de még mindig élnek! [Kremer, Bruno P.: Fák: Ősi és betelepített fafajok Európában. – Magyar Könyvklub, 1995. – (Természetkalauz)]

A fent idézett, különös sor Ézsaiás próféta egyik olyan jövendölésének részlete, amely eddig még soha nem teljesedett a történelem folyamán, és úgy végződik, hogy a farkas és a bárány együtt legelnek… Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségem hegyén. Vagyis a Föld teljes helyreállítását ígéri Isten az Ő gyermekeinek; egy olyan bolygót, ahol boldogság és igazság lakozik… A Károlyi-fordítás hozzáteszi, hogy ’hosszú’ élet, ami az előbbi ismeretek alapján nem jogtalan feltevés, ez a szó azonban az eredeti szövegben nem szerepel. Természetesen, mivel az újjáteremtésről van szó ebben a szakaszban, bizonyos, hogy az örökké tartó élet távlata is benne foglaltatik. De mitől válik-válhat hosszúvá egy élet? Milyen tartalom és milyen okok húzódnak meg a háttérben? Vannak földrajzi pontok a világon, ahol százéves embereket nem ritka találni. A tudomány egyre kutatja, hogyan lehetséges, milyen technikák, életmód, szokások eredményezik ezt a csodát. Azt gondolom, a fák „történetében” ott rejlik a válasz a tökéletes megoldást illetően, az emberiség vonatkozásában is.

Miről is szól egy fa élete? Maga a Teremtő mutatja be nekünk sokoldalúságát, szépségét, több helyen is. Ezúttal tekintsünk el attól az alábbi részletek esetében, hogy mit jelképeznek, illetve melyikkel fogunk majd közülük az újjáteremtett Földön találkozni. Most csak arra figyeljünk, hogy a fák milyen szerepet játszhatnak itt és az örökkévalóságban:

 • És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ehető gyümölcsfa növekedik fel; leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizük onnét a szenthelyből folyik ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra valók. (Ezék 47:12)
 • Nagy volt a fa és erős, és magassága az égig ért, és az egész föld széléig volt látható. Levelei szépek és gyümölcse sok, és táplálék volt rajta mindeneknek; alatta árnyékot talált a mező vadja, és ágain lakoztak az ég madarai, és róla evett minden élő. (Dán 4: 8-9)
 • És megmutatta nekem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, és az Istennek és a Báránynak trónjából jön ki az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl az életnek fája állt, amely tizenkét gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozva gyümölcsét; és levelei a népek gyógyítására valók. (Jel 22:1-2)

Az ábrázolt fák szépek, némelyik örökzöld és örökké termő, táplálékul és gyógyszerként szolgál gyümölcsük, de még a levelük is. Árnyékot adnak, illetve élőhelyet kínálnak több állatfajnak. Mindazzal a tápanyaggal, amit felszívnak a földből, illetve kinyernek a levegőből, nemcsak a saját építésüket, növekedésüket segítik elő, hanem számtalan módon szolgálják a körülöttük előforduló többi életformát. Létük tehát korántsem öncélú, hanem az esztétikai élményen túl a sokféle körforgásnak ugyancsak hatékony és áldásos résztvevői.

A Bibliában több helyen is szimbólumként szerepelnek a fák, mint egyes nevezetes birodalmak, királyságok megtestesítői:

 • Nabukadneccár király álmában az általa létrehozott és megerősített babiloni birodalom (Dániel könyvének 4. fejezete)
 • Asszíria virágzása és bukása egy hatalmas cédrusfa sorsa által (Ezékiel könyvének 31. fejezete)
 • Isten birodalma, mint a kicsiny mustármagból felnövekvő fa (Mt 13:31-32)

Itt, ebben az esetben azonban kicsit más szempontú a megközelítés: nem az önálló faegyedekről van szó elsősorban, hanem a közöttük kialakuló kapcsolatokról, a közösségről, az együttes növekedésről. Régóta gondolkozom, hogy pontosan mit jelenthet ez a fent idézett sor. Ugyan, milyen hasonlóság lehet Isten kihívottainak élete és a fák, az erdő [a szó eredeti jelentése nem csak élőfa, de ’sűrűség’ is] élete között. Aztán az egyik olvasmányom sok tekintetben rávilágított erre, és bizony csak azt tudom mondani, amit Pál apostol: Ó, Isten gazdagságának és tudományának mélysége! Mennyire kikutathatatlanok ítéletei és kinyomozhatatlanok útjai! (Róm 11:33)

Az alábbi tartalmi vagy szó szerinti idézetek mindegyike a lábjegyzetben megjelölt könyvből való. [Wohlleben, Peter: A fák titkos élete. – Budapest, Park K., 2015.] Ha csodálkozunk és örülünk, ha vágyakozunk, ha esetleg szégyelljük magunkat a részletek olvastán, az bizonyára nem a véletlen műve. A legjobb, természetesen, ha a gyönyörködésen túl felbuzdul a szívünk, és nem nyugszunk addig, amíg mindezek beteljesedését meg nem látjuk. A fákra, az erdei közösségre vonatkozó kutatások eredményei ugyanis megdöbbentő párhuzamokat mutatnak a világból kiszólítottak, vagyis Krisztus egyháza működésének isteni elveivel. Ugyanazok az örök, mennyei elvek érvényesülnek a természet e különleges alkotásainak életében, mint az Isten mély bölcsességét bemutató emberi közösség, az ekkleszia működésében.

Az ideális fa

Az ideális fa törzse egyenes, a farostok egyenletesen futnak benne. Gyökere szimmetrikusan szétterjed minden irányba, a fa alatt a mélybe törekszik. A felső végén képződik egy erős ágakból álló, egyenletesen kiterjedő korona, amely – akár az ég felé kinyújtott karok – ferdén felfelé mutatnak. Egy ilyen alakú fa nagyon magas kort érhet meg stabilitása miatt. A kifejlett fák nagy koronái ki vannak téve a viharos szélnek, a heves zápornak, a súlyos hótehernek. Ezeket az erőket csillapítani kell, tovább vezetve a gyökerekhez: ők akadályozzák meg a kidőlést. Ha valahol van egy gyenge pont a fában, repedések keletkezhetnek, legrosszabb esetben a példány kettétörhet.
 • Olyan leszek Izráelnek, mint a harmat. Virágozni fog, mint a liliom, és gyökeret ver, mint a Libanon. Kiterjednek az ő ágai, és olyan lesz az ő ékessége, mint az olajfáé, illata pedig, mint a Libanoné. Visszatérnek az ő árnyékában lakók, és felelevenednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő; híre olyan lesz, mint Libanon boráé. (Hós 14:6-8)
 • Én, Jézus, vagyok Dávid gyökere és ága. (Jel 22:16)
 • Áldott, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr; Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. (Jer 317:7-8)

Az ideális fa maga Jézus Krisztus, az igazságban és szentségben teremtett második Ember, akit a Biblia rendíthetetlen kősziklaként is ábrázol. Az Ő szellemével átitatott emberek ugyancsak a bőven termő gyümölcsfákhoz hasonlítanak.

Az öreg fa

Minél öregebbek a faegyedek, annál gyorsabban nőnek. Az egy méteres törzsátmérőjű fák háromszor annyi biomasszát termelnek, mint a fele olyan vastagok. Az „öreg” fa tehát lendületes és erős, érzékelhetően produktívabb, mint a fiatalok.
 • Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libanonon. (Zsolt 92:13)
 • legyetek jó fák és teremjetek jó gyümölcsöt (Mt 12:33)
 • Némely mag pedig a jó földbe esett; és növekedő és bővölködő gyümölcsöt adott, és némely hozott harminc annyit, némely hatvan annyit, némely pedig száz annyit. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harminc annyit, némely hatvan annyit, némely száz annyit. (Mk 4:8.20)
 • Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. (Ján 15:5)
 • nem szűnünk meg értetek imádkozni, és kérni, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremve és növekedve az Isten megismerésében; (Kol 1:9-10)
 • Növekedjetek a kegyelemben és megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében! (2Pét 3:18)

Az idős fák az érett, tapasztalt keresztényeket jelképezik, akik képesek alázattal növekedni a hitben és szolgálni a gyengébbeket, illetve másokat Istenhez vezetni.

Az önzés: halál

Az egyik legvégső fék a saját genetika: aki túl mohó és túl sokat vesz el, anélkül, hogy adna, az önmagát fosztja meg saját élete alapjától, kihal.
 • Adjatok, nektek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amivel ti mértek. (Luk 6:38)
 • Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt; és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. (Ján 12:24-25)
 • Áldottabb adni, mint kapni. (Csel 20:35)
 • Aki bőven vet, bőven is arat. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, … hogy meggazdagodjatok a teljes jószívűségre (2Kor 9:6.8.11)

A rákos sejtek is az önpusztító önzésbe halnak bele, a gazdatesttel együtt. Az élet titka: adni. Ez a növekedés isteni lényege.

A veszély annál nagyobb a fa számára, minél kevésbé integrálódik a fajtársaival alkotott közösségbe. A maguknak valókat, akik védelem nélkül állnak a zord hidegben, lényegesebben gyakrabban éri baj, mint a közösségi hálóba jól beilleszkedett, a szomszédjaiknál támaszra lelő fákat az erdő sűrűjében.
 • ha a gyökér szent, az ágak is azok. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának; Ne kevélykedj az ágak ellenében: ha pedig kevélykedsz, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj; Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd neked sem kedvez. (Róm 11:16-22)
 • egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetve, egy érzésben, ugyanazon indulattal lévén; Semmit nem cselekedve versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartva magatoknál. Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. (Fil 2:2-4).

Magányos keresztény nem létezhet sokáig. Vagy az ellenség prédája lesz, vagy a benne rejlő szeretetmag ellenállhatatlan vonzást gyakorol a szeretethiánnyal küzdő embertársai körében. A közösség szépségét, erejét igazán csak a krisztuskövetés során lehetséges megélni.

Szuperorganizmus

A fák szuperorganizmusok, mint például egy hangyaboly
 • Én ő bennük, és te én bennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. (Ján 17:23)
 • Egy a test és egy a szellem, miképpen elhívatásotok egy reménységében hívattatok el is; Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindenek felett van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. (Ef 4:4-6)
 • Mert amiképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. (Róm 12:4-5)

Valójában csak Isten látja, pontosan hány részecskéje, tagja van és lesz annak a csodálatos testnek, amelynek Krisztus a feje és egyben Ö a test megtartója (Ef 5:23). E tagok azonban, ugyanazon isteni szellemtől, vagyis Jézus saját életétől vezéreltetve összhangban dolgoznak, miként a hangyák vagy a méhek társadalmai.

Ökoszisztéma

A fák társas lények, megosztják táplálékukat fajtársaikkal, nagy gonddal felnevelve saját konkurenciájukat. Ennek oka: közösen jobban megy. Egy fa nem erdő, nem képes kiegyensúlyozott, helyi klímát kialakítani, védtelenül ki van szolgáltatva az elemeknek. Együttesen ellenben sok fa ökoszisztémát alkot, amely csillapítja a szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásait, nagy mennyiségben tárolja a vizet, párás levegőt hoz létre. Ilyen környezetben a fák védetten élhetnek, és nagyon magas kort érhetnek meg. Hogy ez megvalósuljon, a közösséget mindenáron fenn kell tartaniuk. Ha minden példány csakis önmagával törődne, akkor jónéhányan nem érnék meg az öregkort.
 • Mert hiszen egy szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; vajon nem a testből való azért? És ha a fül ezt mondaná: mivel nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; vajon nem a testből való azért? Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindegyiket, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nekem. (1Kor 12:13-21)
 • s Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesítése céljából, szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: Hogy … az igazságot követve szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban; Akiből az egész test, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a test növekedését a maga fölépítésére szeretetben. (Ef 4:11-16)

A növekedés és a hosszú élet titka az összekapcsoltság, a közös szellemi töltés, amely a vonzódást és az összetartozást egyáltalán lehetővé teszi, illetve fenntartja. A közösség egyben védelem az egyén számára, továbbá a hatékonyság, a megtartás biztosítéka.

Genetikai sokféleség

A fák azért maradtak fenn mindmáig, mert egyetlen fajon belül is nagy genetikai sokféleséget mutatnak. Egyénileg minden fának nagyon különböznek a tulajdonságai. Egyesek jobban boldogulnak a szárazsággal, mint a hideggel, mások erős védekezőképességgel rendelkeznek a rovarokkal szemben, megint mások pedig lehetnek különösen érzéketlenek a túl nedves talajjal szemben.
 • A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a szellem. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a szellem kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsesség beszéde adatik a szellem által; másiknak pedig tudomány beszéde ugyanazon szellem szerint; Egynek hit ugyanazon szellem által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy szellem által; Némelyiknek csodatevő erők munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; De mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi, osztogatva mindenkinek külön, amint akarja. Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. (1Kor 12:4-12)

A fajok sokféleségének növelésével együtt jár az erdő ökoszisztémájának stabilitása.

 • Isten ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak és mind amelyek e Földön vannak. (Ef 1:10)
  a pogányok örökös társak és ugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által. (Ef 3:6)
 • tegyetek tanítványokká minden népeket! (Mt 28:19)

A teremtés pillanatai elárulják, hogy Isten mennyire a sokféleség, a gazdagság, a változatosság szerelmese. Nem kétséges, hogy minden faj, minden egyed, minden egyén egyformán értékes számára. A variációk bősége az életképességet fokozza.

Kommunikáció

A fák üzeneteiket elküldik a gyökérzeten keresztül is, nemcsak a levegőn át, mert az előbbi az összes példányt behálózza és időjárástól függetlenül is működik. A híreket nemcsak vegyi úton, hanem elektromosan is terjesztik: már a tudomány is „Wood wide webről” beszél, amely behálózza az erdőket. A fák tehát az illatok nyelvén, optikailag és elektromosan (a gyökérvégződéseken található valamiféle idegsejteken keresztül) is kommunikálnak.
 • A Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítva és intve egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengve szívetekben az Úrnak. (Kol 3:16)
 • teljesedjetek be szent szellemmel, beszélgetve egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelve és dicséretet mondva szívetekben az Úrnak. Hálákat adva mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. (Efz 5:18-20)
 • Kérünk továbbá titeket, testvéreim, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. (1Thess 5:14)

Isten kommunikáció révén hozta létre a világegyetemet, és ma is igaz, hogy a kapcsolatok a szavak által teremtődnek és maradnak működőképesek. Isten gyermekeinek szavai Isten szavai kell legyenek, ezért életet és vigasztalást hozhatnak minden helyzetben és minden ponton.

Kiegyenlítődés

A fák szemmel láthatóan egymásra hangolódnak, hogy mindegyikük teljesítménye ugyanolyan legyen. Kiegyenlítik egymás között a gyenge és erős tulajdonságokat. Mindegy, a fa vékony-e vagy vastag, a fajtársak egy-egy levélre számítva hasonló mennyiségben állítanak elő cukrot a fény segítségével. A kiegyenlítődés a gyökérzet segítségével következik be. Akinek bőséggel van, az lead, aki szegény, az segélyszállítmányokat kap. Egy fa ugyanis csak annyira lehet jól, amennyire az őt körülvevő erdő is jól van. Jóllétük a közösségtől függ, és ha az állítólag erőtlenek eltűnnek, azzal a többiek is veszítenek.
 • Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótettét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. (2Kor 8:9)
 • A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy volt; és senki semmi birtokát nem mondta magáénak, hanem mindenük közös volt. Mert szűkölködő sem volt közöttük senki; mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladták, elhozták az eladottak árát, és letették az apostolok lábainál: aztán elosztották az egyesek között, amint kinek-kinek szüksége volt. (Csel 4:32-35)
 • Mert, ha a készség megvan, aszerint kedves az, amije kinek-kinek van, és nem aszerint, amije nincs. Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, nektek pedig nyomorúságtok legyen, hanem egyenlőség szerint; e mostani időben a ti bőségetek pótolja amazoknak fogyatkozását; Hogy amazoknak bősége is pótolhassa a ti fogyatkozásotokat, hogy így egyenlőség legyen; Amint meg van írva: aki sokat szedett, nem volt többje; és aki keveset, nem volt kevesebbje. (2Kor 8:12-15)

Minden kiegyenlítődési lehetőség a legnagyobb pazarláson alapul: Jézus Krisztus önzetlensége, amellyel önmagát, saját javait, Isten mellett elfoglalt helyét, hatalmát megosztotta a legszegényebbé, leggyengébbé vált teremtményével annak érdekében, hogy maga mellé emelhesse. Aki ennek tudatában van, az örömmel osztja meg javait testvéreivel, vagy éppen ismeretlenekkel.

Kölcsönös segítségnyújtás

A fák társas lények, kölcsönösen segítik egymást.
 • Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. (Ján 13:34-35)
 • Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek (Róm 13:8)
 • törekedjünk azokra, amik a békességre és egymás építésére valók. (Róm 14:19)
 • ne legyen meghasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. (1Kor 12:25)
Rendkívül heves orkánok idején a közösség segít a bajba jutott társakon. Minden fa más, mindegyiknek megvan a maga története, mindegyikben egyedi a farostok elrendeződése. A széllökések után mindegyik eltérő gyorsasággal „ugrik” vissza eredeti helyzetébe. Visszalendülés közben a fák koronája egymásnak csapódik, mivel a visszapattanás mértéke egyedi. Míg az egyik épp visszalendül, a másik már előre hajlik. A következmény egy enyhe ütközés, ami mindkettőt fékezi. Mire megérkezik a következő széllökés, addigra már mindkettő szinte teljes nyugalomba jutott, és a küzdelem kezdődik elölről.
 • Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. (Gal 6:2)
 • Vigasztaljátok azért egymást, építve egyik a másikat, ahogyan teszitek is. (1Thess 5:11)
A közösségben a fajok tagjai ott vannak egymásnak: szükség esetén vészjelzést adnak le, betegség vagy nélkülözés esetén törődnek egymással. Mindezzel energia takarítható meg, ami a fatestekbe és a levelekbe, valamint a termésbe fektethető.
 • Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal! (Róm 12:15)
 • egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetve, egy érzésben, ugyanazon indulattal lévén; Semmit nem cselekedve versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartva magatoknál. Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. (Fil 2:2-4)
 • Ki-ki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak. (1Pét 4:10)

A kölcsönösség, az érzékenység, az együttérzés Jézus szeretetének megnyilvánulási formái, amelyek révén a szoros kapcsolatok fenntartható módon működni tudnak.

Összjáték

A zsiráfok megrágják az ernyőakáciákat. A fa figyelmeztető gázt (etilént) bocsát ki, amivel a közvetlen közelében élők tudomására hozza, hogy veszély fenyegeti őket. Ezt követően az összes, előre figyelmeztetett egyed, hogy felkészüljön, szintén méreganyagot halmoz fel a leveleiben. Ha például a gyökerek kerülnek veszélybe, az információ szétterjed az egész fában, és a leveleken keresztül előidézheti illóanyagok kibocsátását. A védekezéshez idő kell, ezért a figyelmeztetésben döntő szerepe van az összjátéknak.
 • És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lett nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és ültek mindegyikükre. És megteltek mindnyájan szent szellemmel. (Csel 2:1-4)
 • Mikor pedig elbocsáttattak, elmentek az övéikhez, és elbeszélték, amiket a főpapok és a vének mondtak nekik. Ők pedig, mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelték szavukat az Istenhez, és mondták: Urunk, te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot. … Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és add a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, A te kezedet kinyújtva gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által. És miután könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek; és beteltek mindnyájan szent szellemmel, és az Isten beszédét bátorsággal szólták. (Csel 4:23-31)

Az egységben megnyilvánuló szeretet ereje hegyeket és világokat mozgat. Ez Isten leghatalmasabb fegyvere a gonoszság ellen a Földön.

Fapárok

Vannak olyan fapárok, amelyek olyan bensőségesen összekapcsolódnak gyökereik révén, hogy olykor még együtt is halnak meg.
 • Minden időben szeret, aki igaz barát, testvérül születik a nyomorúság idejére. (Péld 17:17)
 • Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. (Ján 15:13)
 • Majd magához szólította a tizenkettőt és kezdte őket kiküldeni kettesével, és adott nekik hatalmat a tisztátalan lelkeken. (Mk 6:7)
 • Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, hetvenet, és elküldte őket kettesével az ő arca előtt, minden városba és helyre, ahová menni akart. (Luk 10:1)

Jézus Krisztus társul, párul adta magát az ember mellé, hogy megnemesítse, fölemelje, a királyi család tagjává tegye: Ahogyan Jonatán Dáviddal megosztotta mindenét, Isten Fia is testvérül született a bűn nyomorúságába, hogy isteni természettel ajándékozzon meg minket.

A leggyengébb láncszem

Életük során még az erős fák is többször megbetegszenek, és gyengébb szomszédaik támogatására szorulnak. Ha az utóbbiak már nincsenek, akkor egy ártalmatlan rovarfertőzés is megpecsételheti a faóriások sorsát is. „Minden lánc olyan erős, amennyire a leggyengébb láncszeme” – ezt az ősi kézművesmondást akár a fák is kitalálhatták volna. Ők feltétel nélkül kisegítik egymást.
 • Sőt, sokkal inkább, amelyek a test legerőtlenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek: És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és amelyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek; Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. De az Isten szerkesztette egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adva, Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. (1Kor 11:22-26)

Jézus lehajolt a világegyetem leggyengébb, sőt, eltörött láncszemét megerősíteni. Tökéletes munkát végzett, mert: sem magasság, sem mélység, sem élet, sem halál, sem egyetlen teremtmény el nem szakíthat minket többé Istentől. Ha ez tudatosul a kihívottakban, akkor a leggyengébb is olyan erőssé lesz, mint Dávid, aki tízezret is legyőzött az ellenség soraiból.

Betegek

A közösség számára minden fa fontos, és megérdemli, hogy amíg csak lehetséges, fennmaradjon. Ezért aztán a beteg egyedeket is támogatják, ellátják őket tápanyaggal mindaddig, amíg helyre nem állnak. Könnyen megeshet, hogy legközelebb fordítva lesz: a támogató fa szorul támogatásra.
 • Aki bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel meggyógyultatok. (1Pét 2:24)
 • Beteg valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenve őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. (Jak 5:14)
 • Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. (Jak 5:16)

A tápanyag, amivel a betegeket támogatni, felsegíteni lehet, a hitet megerősítő igék arra nézve, hogy a Krisztus által kivívott üdvösség a teljes gyógyulást is magában hordozza!

Szomjúság

A fák nehezebben tűrik a szomjúságot, mint az éhséget. Víz nélkül vége a tápanyagtermelésnek. Ha szomjúságérzetük felerősödik, a fák „kiabálnak”, mégpedig az ultrahangtartományban: Ha a víznek a gyökerektől a levelekig tartó áramlása megszakad, rezgések jönnek létre.
 • Feléd terjesztem kezeimet; lelkem, mint szomjú föld, úgy eped utánad. Siess, hallgass meg engem Uram! Elfogyatkozik az én lelkem. Ne rejtsd el arcodat előlem, hogy ne legyek hasonló a sírba szállókhoz! (Zsolt 143:6-7)
 • Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez és záporesőt ad nekik, és kinek-kinek füvet a mezőn. (Zak 10:1)
 • Kérjetek és adatik nektek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik nektek. (Mt 7:7)
 • Ha bennem maradtok és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, meglesz nektek. (Ján 15:7)

A szomjúság, illetve a kiszáradás minden élőlényt fenyegető veszély. Víz nélkül nincs élet, sem tartós fejlődés. Szellemi értelemben ugyanez a törvény érvényes: az örök élet vize számunkra Jézus Krisztus szelleme. Isten maga bátorít minket, hogy hiányunkat öntsük kérésbe, mert Ő biztosan teljesíti a kérésünket.

A rendszeres csapadék rendkívül fontos, mert a víz és az erdő elválaszthatatlanul összetartozik.

 • Ne félj, én szolgám, Jákób, és te igaz nép, akit elválasztottam! Mert vizet öntök a szomjazóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. És növekednek, mint fű között, és mint fűzfák vizek folyásainál. (Ésa 44:2-4)
 • Ó, mindnyájan, akik szomjaztok, gyertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet! (Ésa 55:1)
 • Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejében megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lesz. (Zsolt 1:1-3)
 • Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek. (Mt 5:6)
 • Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyon! (Ján 7:37)
 • Mert hiszen egy szellem által mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg. (1Kor 12:13)
 • Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. (Jel 21:6)

Maga Isten vár ránk, hogy kiönthesse szívünkbe szellemét, hogy megöntözze a sivatagokat és betöltse gyermekeit önmagával. Ígéretei mindenkor igazak és beteljesednek.

Szoptatás

Gyökereiken keresztül az anyafák kapcsolatba lépnek csemetéikkel, és ellátják őket cukorral, egyéb szükséges tápanyagokkal: szoptatják csecsemőiket.
 • Levetve azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést, és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. (1Pét 2:1-3)
 • Én sem szólhattam nektek, testvéreim, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg: mert még testiek vagytok; mert amikor irigykedés, versengés és széthúzás van köztetek, vajon nem testiek vagytok és nem ember szerint jártok? (1Kor 3:1-3)
 • arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédeiben, mivelhogy kiskorú. (Zsid 5:12-13)

Az újszülött keresztények növekedésének hajtóereje Isten igéje, amely a mennyei jóság bizonyítékaival táplálja a hitet. A „kezdő elemek” a bizalom megszilárdítását szolgálják, hogy később a gyermek szolgáló felnőtté érjen.

Nevelés

A hatalmas anyafák lombkoronájukkal beárnyékolják csemetéiket, és a többi, felnőtt fával együtt vastag koronasátrat alkotnak az erdő felett. Ez a napfény mindössze 3%-át engedi a talajig, illetve „gyermekeik” leveleire. A nevelés eszköze a fénycsökkentés. A kutatások szerint a lassú növekedés a magas kor elérésének feltétele. A belső fasejtek a lassú növekedés következtében még nagyon kicsik, kevés levegőt tartalmaznak. Ez ruganyossá teszi őket, ellenállóvá a viharokkal, törésekkel szemben. A jó nevelés kezeskedik a hosszú életért.
 • Ti, apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. (Ef 6:4)
 • A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. (2Tim 3:16-17)

A nevelés a mennyei fény fokozatos adagolása az ige által, míg eljutunk mind az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességére (Ef 4:13)

Tanulás

A fák képesek tanulni, képesek rögzíteni tapasztalataikat. Kutatók szerint a gyökérvégződésekben az agyi struktúrákhoz hasonló képződmények találhatók. A jelvezetésen kívül vannak olyan molekulák és képletek, amelyek hasonló formában megtalálhatók az állatoknál is. Ahogy a gyökér tapogatózva halad előre a talajban, ingereket vehet fel. A kutatók mérni tudják az elektromos jeleket, amelyek feldolgozására egy átmeneti zónában kerül sor, amelyek magatartásváltozásokat idéznek elő.
 • Tanuljatok jót tenni; törekedjetek az igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét! (Ésa 1:17)
 • Elmenve pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot! (Mt 9:13)
 • Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. (Mt 11:29)

A tanulás a tapasztalatok rögzítése. A Krisztussal járás áldott tapasztalatai gyakorlati tudásként rögzülhetnek nemcsak az egyes keresztények, hanem az egész közösség tudatában is, és elvezetnek az istenismeret magaslataira.

Nyugalom

A fáknak éppúgy szüksége van nyugalmi állapotra, mint az embernek, megvonása végzetes következményekkel jár.
 • Hat napon át munkálkodjatok, a hetedik napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek: az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken. (3Móz 23:3)
 • Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne látsszék. Mert nekünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak: de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Mert mi, hívők, bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondotta: amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba; jóllehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte. Mert valahol a hetedik napról ekképpen szólt: És megnyugodott Isten a hetedik napon minden ő cselekedeteitől. … Azért megvan/érvényben van a szombatja az Isten népének. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék! (Zsid 4:1-11)

Egyre több helyen éjszaka is megvilágítanak épületeket, területeket, akár közbiztonsági, akár turisztikai célzattal. Az éjszakai fény megzavarja a fákat, és jelentősen lerövidíti az életüket, mert nem tudnak megpihenni; de a rovarok ugyancsak halálos csapdába esnek: vagy megégnek, vagy zsákmányul esnek különböző ragadozóknak a lámpák bűvkörében. Az ember is könnyen a munka rabjává válhat, és fizikailag végzetesen kimerítheti magát a pénz utáni hajszában. Az Isten és a testvérek társaságában töltött nyugalomnap testi-lelki felüdülést jelent minden keresztény számára.

Szellemi értelemben a hitben járás jelenti a nyugodalmat. Ha bizalommal elfogadjuk Krisztus kezéből a megváltás teljességét, akkor nem saját tetteink és erőfeszítéseink révén próbálunk jókká fejlődni, valamint Isten tetszését kivívni. A jó cselekvése abból a szellemi forrásból fakad, amiből merítettünk és folyamatosan merítünk; nem pedig jó tetteink hoznak nekünk üdvösséget.

Élőhelyteremtés

Az erdő maga teremt ideális élőhelyet a maga számára.
 • Amely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó; és ott maradjatok, amíg tovább mehettek. Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt. És ha méltó a ház, szálljon a ti békességetek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességetek rátok térjen vissza. (Mt 10: 11-13)
 • Akihez [Krisztushoz] járulva, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. (1Pét 2:4-5)
 • Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága. Annyira, hogy az utcákra hozták ki a betegeket, és letették ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük, És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan lelkektől gyötretteket: kik mind meggyógyultak. (Csel 5:14-16)
 • új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. (2Pét 3:13)

Isten országa nem ebből a világból való, tagjai idegenek és vándorok e Földön. Talán ezért képes mégis bárhol élőhelyet teremteni, mert nincs szüksége semmire, épületekre, vagyontárgyakra, csak befogadó szívekre. Ez az igazi honfoglalás és élőhelyteremtés.

Szűrőberendezés

A fák alatt a levegő sokkal tisztább, hiszen hatalmas szűrőberendezésként működnek. A leveleket és a tűket állandóan éri a légáramlás, így kiszűrik belőle a lebegő részecskéket. Évente és négyzetkilométerenként ez elérheti akár a 7000 tonnát is. Illatanyagokat is adnak a levegőhöz, fitocidokat, csökkentik a csíraterhelést, kedvezően hatnak az immunrendszerre. A szén-dioxid elbontása során a fák négyzetkilométerenként, minden nyári napon, kereken 10 000 kg oxigént bocsátanak ki. Ez napi alig 1 kilogrammnyi egyéni felhasználás mellett ugyanennyi embernek elegendő. A fiatal fenyőerdőkben a tűkből kiáramló fitocidok révén a levegő szinte teljesen csíramentes. Vagyis a fák szabályosan csíramentesítik a környezetüket.
 • Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, leprásokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. (Mt 10:7-8)
 • Íme, adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat nektek. (Luk 10:19)
 • Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek; Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. (Ján 1:12-13)
 • legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Életnek beszédét tartva eléjük. (Fil 2:15-16)
 • Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti általunk. Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között; Ezeknek halál illata halálra; amazoknak pedig élet illata életre. (2Kor 2:14-16)

A rossz és a gonosz csíráinak kiirtása nem erőszakkal történik, hanem Krisztus jó illata segítségével. Ez a fertőtlenítés testi-lelki-szellemi hadviselés minden sátáni fogság ellen, amely teljes győzelemre fog jutni Jézus visszajövetele előtt. Amit az erdők, mint a Föld tüdeje jelentenek, ugyanaz a feladata az igazi, részvéttel átitatott kereszténységnek is.

A fák és a keresztények

Talán elegendő ennyi részlet, illetve párhuzam is betekinteni Isten csodálatos elgondolásaiba, hogy meggyőződhessünk jóságáról és bölcsességéről. Mindezekből kiviláglik, hogy a fák „önzetlen” lények, ha szabad őket emberi tulajdonságokkal felruházni. Olyan törvények szerint élnek, amelyek képesek őket összhangba hozni fajtársaikkal és más élőlénycsoportokkal anélkül, hogy ártalmukra lennének. Sőt, sokoldalúan szolgálják környezetüket. (Ez még akkor is egyértelműen látszik, ha a Föld jelenlegi állapota minden, csak nem szívderítő: a kártevők, az élősködők, a környezetszennyezés, a fajok sorozatos kipusztulása, az egyensúlyok felborulása a profithajhász emberi tevékenység eredményei.)

Isten szándékai azonban ennél is jóval összetettebbek. Terve szerint szeretetével visszahódítja a Földet az isteni királyság számára. Ahogyan egy erdő képes az egyes fák jóllétét és a növényközösség, illetve az ott élő állatvilág épülését egyidejűleg megvalósítani, úgy még sokkal inkább igaz ez arra az egyházra, amely az igazság oszlopa és erőssége (1Tim 3:15) a világban. A Krisztus életével átitatott keresztények valóban élő, gondoskodó, messze látszó közösséget alkotnak, mert nem is tehetnek másként. Ha valakiben Jézus élete, szelleme munkálkodik, az gyümölcsöző, térhódító eszköz az Atya kezében. Amikor olyanná lesz Isten népe hit által, mint a fenti tanulmányrészletek alapján az erdőt alkotó fák, és a bibliarészletek által bemutatott egyház, akkor az Úr terve végre csodálatos módon beteljesedik az emberi világban, és Krisztus neve, szolgálata megdicsőülhet az egész világegyetem előtt.


Isten minden adományának gyakorlati értelme van. Azért ültet fát, hogy gyümölcsöt teremjen. azért veti a magot, hogy legyen belőle aratás. Isten azért dolgozik bennünk, hogy működjünk, és azért szerzett üdvösséget, hogy tevékenykedjünk. (Spurgeon)

Ahogy az inak, erek és idegek az emberi szerveket egybekötik, Krisztus testéből, vagyis szent egyházából is szerves egység lesz a hívő lelkek imaközössége által. (Spurgeon)

A malomkő egymagában nem képes lisztet őrölni, de egy másikkal együtt hasznos munkát végez. Kettőnek a munkaközössége a misszió terén is többet eredményez, mint a külön-külön történő működés. (Spurgeon)

Krisztus olyan, mint kertben a fa, amely pompás gyümölcsöt terem, nem azért, hogy azok az ágakon csüngjenek, hanem hogy akinek szüksége van rá, szakíthasson belőle. (Spurgeon)

Az egyház erejének kútforrása a krisztusi közösség. (Spurgeon)