Útravaló az erődet meghaladó útra

Illés pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, és leült egy rekettyebokor alá, és könyörgött, hogy hadd haljon meg, és mondta: Elég! Most ó, Uram, vedd el az én lelkemet; mert nem vagyok jobb az én atyáimnál! És lefeküdt és elaludt a rekettye alatt. És íme, angyal érintette őt, és mondta neki: Kelj fel, egyél! És mikor körülnézett, a fejénél volt egy kövön sült kenyérlángos és egy korsó víz. És evett és ivott, és ismét lefeküdt. És az Úr angyala eljött másodszor is és megérintette őt, és mondta: Kelj fel, egyél; mert erőd felett való utad van! És ő felkelt, és evett és ivott; és ment annak az ételnek erejével negyven nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.

1Kir 19:4-8

Ez a pár sor eredetileg a fáradtságról, pontosabban annak lehetséges ellenszeréről akart szólni. Saját hétköznapjaimban, de nagyon sokak életében látom a fáradtság megannyi jelét, az erőtlenség különböző formáit, amelyek természetesen a lelkiállapotra, a teljesítményre is kihatnak, és csüggedést, fásultságot eredményeznek. Azon töprengtem, hogy a keresztényeknek mindenképpen számba kellene venniük azokat az erőforrásokat, amelyeket Teremtőnk alkotott és ajándékozott nekünk annak érdekében, hogy ne csak túléljünk, hanem erővel telten tudjunk létezni, örömmel szolgálva Őt és másokat.

Ezen töprengve jutott eszembe hirtelen a fent idézett részlet Illés életéből, pontosabban először az angyal szavai, az erőd felett való utad van kifejezés. Ha belegondolunk, mindnyájunk útja emberi erőnket messze meghaladó út. Hogyan is tudna egy ember elérkezni Isten trónjáig, az örökkévalóságba?! Pláne másokat is odavezetni! Sem időben, sem térben, sem szellemileg nem vagyunk képesek ezt az utazást – önerőből – sikerre vinni. Isten ereje nélkül semmik vagyunk. Földi napjainkat (f)eltölthetjük ugyan a rendelkezésre álló eszközök, mint pl. a csokoládé, a kávé, az energiaitalok, alkohol stb. ideig-óráig való „erejével”, a hatás múltával azonban csak még kimerültebbek leszünk, hiszen saját szervezetünket zsaroljuk ki általuk. Létezik-e olyan, „belsőleg” alkalmazandó, korlátlanul használható, megújuló forrás, amelynek nincsenek életellenes mellékhatásai, amely nem teszi tönkre sem az érrendszert, sem az idegeket – és ráadásul még erőt is adnak? Nem mellesleg pedig nem kerülnek sok pénzbe…

Elgondolkodtató, hogy mit kapott Illés – az egyik valaha élt legnagyobb próféta – útravalóul Istentől. Egyrészt alhatott, bizonyára nem is keveset. A kimerültség egyik legfontosabb ellenszere a mély, pihentető alvás. Amire azonban most szeretnék rámutatni, az a létező legegyszerűbb eledel: kenyérlángos és víz. Nem több fogásos, nehéz lakomát, „Terülj, terülj, asztalkám!”-at varázsolt neki a mennyei követ, hanem frissen sült étket és frissen merített italt kínált neki, kétszer egymás után. Nyilvánvaló, hogy ez a részlet is jóval többről szól, mint a szemmel látható fizikai valóság. Mit jelent számunkra az a kövön sült lepény és a korsó víz? Jézus Krisztus szavai pontosan azonosítják mindkettőt:

A kövön sült kenyér

 • Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. (Mt 4:4)
 • Van nekem eledelem, amelyet ti nem tudtok. Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. (Ján 4:32.34)
 • Én vagyok az élet kenyere, amely a mennyből szállt alá. Aki eszik e kenyérből, él örökké. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. (Ján 6:51)
 • Mikor pedig ettek, vette Jézus a kenyeret és hálákat adva, megtörte és adta a tanítványoknak, és mondta: Vegyétek, egyétek; ez az én testem. (Mt 26:26)
 • Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely értetek megtöretik. (1Kor 11:24)

A kenyér, egészen pontosan a mennyei kenyér az élő Krisztus; az Ő hatalommal telt szavai; Isten akaratának megcselekvése; illetve az Úr vacsorájának kovásztalan kenyere.

A korsó víz

 • Én odaállok eléd a sziklára a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jön ki abból, hogy igyék a nép. (2Móz 17:6)
 • Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám és igyon! Aki hisz bennem, amint az írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig a szellemről mondta, amit kapni fognak a benne hívők. (Ján 7:37)
 • az én vérem bizony ital. (Ján 6:55)
 • És vette a poharat és hálákat adva, adta azoknak, ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan; Mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. (Mt 26:27-28)
 • egy a vitézek közül dárdával megdöfte az oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból. (Ján 19:34)

Az ital, a víz nem más, mint Krisztus élete, Krisztus megelevenítő szelleme. Részesedtünk-e már Jézus véréből, Jézus szelleméből?

Ahogyan magától értetődő, hogy eszünk és iszunk a testi erőnlét érdekében, úgy ajánlja Jézus a táplálkozást a szellemileg és fizikailag egyaránt megerősítő igékkel, amelyekből kiderül: hol az erő forrása és hogyan férhetünk hozzá.

Isten ad erőt

 • Áldott legyen Isten neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. (Dán 2:20)
 • Az Úr az ő népének ereje, az ő fölkentjének megtartó erőssége. (Zsolt 28:8)
 • Az Úr ad erőt népének. (Zsolt 29:11)

Hit által

 • Hát nem tudod és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége! Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el! (Ésa 46:28-31)
 • És az ő nevében való hit által erősítette meg Jézus neve ezt, akit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta neki ezt az épséget szemetek láttára. (Csel 3:16)
 • Hit által nyert erőt Sára…, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. (Zsid 11:11)

Jézusban van az erő

 • Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! (Ésa 9:6)
 • Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. (Mt 8:17)
 • És körüljárta Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. (Mt 9:35)
 • És az egész sokaság igyekezett őt megérinteni: mert erő származott belőle, és mindeneket meggyógyított. (Luk 6:19)

Erővel teljesen

 • Miután pedig összehívta Jézus az ő tizenkét tanítványát, adott nekik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására. (Luk 9:1)
 • vesztek erőt, miután a szent szellem eljön reátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végső határáig. (Csel 1:8)
 • a szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek… (Róm 8:26)
 • Elég neked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömmel dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. (2Kor 12:9)
 • Testvéreim, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmas erejében! (Ef 6:10)
 • Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4:13)
 • Járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremve és növekedve az Isten megismerésében; Minden erővel megerősíttetve az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel; (Kol 1:10-11)
 • Mert nem félelemnek szellemét adott nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és önuralomnak szellemét. (2Tim 1:7)
 • A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká tenni, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. (1Pét 5:10)

Ezen igékből világosan kitűnik: Isten erőssé akarja tenni gyermekeit, és mindent megad táplálásukra. Sőt, mondhatjuk, már erőssé tette: Jézusról a prófécia azt mondja, elvette erőtlenségeinket! A kérdés: hittel megragadjuk-e ezeket a szavakat, és kérünk-e, merítünk-e az élet kiapadhatatlan forrásából? Ha pedig már merítettünk, élünk-e vele naponként? Illés az angyali ebéd után, azt az energiát, amit Istentől nyert, mozgásba hozta, felhasználta. Kiderült, hogy képes volt negyven napig rendületlenül gyalogolni a kenyér és a víz elfogyasztása után – de csak miután elindult…. Nem feküdt továbbra is tehetetlenségének, fáradtságának tudatában, hanem felkelt és járt. A keresztények Krisztus mennybemenetele után többet és hatalmasabbat kaptak Illésnél! Isten a feltámadt, győzelmes Krisztusba rejtett minden erőt, minden védelmet, minden megújító energiát, amely bőségesen elegendő az élet minden kihívásához, az Atya akaratának teljesítéséhez. Ez a legyőzhetetlen erejű Krisztus bennünk él, ha hitben egyesülünk Ővele.

Mit tehetsz tehát, ha ellankadsz, ha megfáradsz, ha erőtlennek érzed magad? Tekints az ígéretekre és fogadd el magadénak mindazt, amit Atyád Jézusban számodra elkészített!

Saját tehetetlenségünk semmit sem változtat Isten ígéretein. (Spurgeon)

Az isteni ige a világegyetem összes erejének kútforrása. (Spurgeon)

A hit a jóra képesítő erő hátgerince. (Spurgeon)