Sötétségből a világosságba

Pál apostol az efézusi keresztényekhez címzett levele első két fejezetében mutatja be a sötétség és a világosság állapota közötti hatalmas különbséget, a halál és az élet ellentétét. Minden ember a sötétség foglyaként, önző lényként, Istentől elszakadt állapotba születik. Az örömhír, hogy van ebből kiút, még pedig a második születés: természetesen nem testi, hanem szellemi síkon. Gondolkodjunk el a két létállapot jellemzőin, kibékíthetetlenségén, s azon, hogy melyik csoportba tartozunk! Ha egyelőre a sötét oldalon állunk, ne habozzunk átkerülni a fénybe! A hely mindenki számára, személyre szabottan elkészült évezredekkel ezelőtt…

Az átjutás

Az apostol világosan, lépésről lépésre bemutatja, hogyan tudunk átkerülni a sötétségből a napos oldalra. Több fontos állomást emel ki, amelyeken át megnyílik a menekülés útja.

  • Krisztusban pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzettpecsétjével, a megígért szent szellemmel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. (Efézus 1:13-14)

Üdvösség

Az eredeti ógörög főnév a ‘szótéria’, amelynek óhéber megfelelője a ‘jása’. Tartalma egy csokornyi, egymással összefüggő, Jézus Krisztus által elvégzett-kiküzdött és az emberiség számára biztosított kiváltság, jog és merőben új állapot: szabadulás, megmenekülés, megmentés, üdvösség, mint örökké tartó élet, biztonság, oltalom, gyógyulás, épség, egészség, megmentés, épségben való megérkezés, békesség. Mindezek a „sötét oldal” jellemzőire vonatkoztatva érvényesek, mint tökéletes ellentétei a korábbi elveszettségnek. Jézus élete, halála, feltámadása és szent szellemének kiárasztása vetette meg az Istentől való elszakadás, a látszatfüggetlenség következményeiből való kigyógyulás alapjait.

Evangélium

Az evangélium: jó hír, örömhír, a visszatérő hadvezér győzelméről szóló híradás. Tartalma: Jézus Krisztus győzelmet aratott a sátán fölött, aki a sötétség fejedelme. Küzdelmének eredménye az üdvösség, amely általános érvényes az összes emberre. Ez az „igazság beszéde”, ez az „új és örök” valóság kihirdetése. Az örömhír: a szakadék beforrt, az ember visszakerült Isten gyermekei közé, a félelem és a szégyen helyett az öröm, az Isten és ember közötti békesség részese. Ezzel együtt lelepleződik a sátán minden hazugsága, megtévesztő csalása – az egyetlen fegyvere, amivel rabságban tarthatja a sötétség foglyait.

Megváltás

Az óhéber ‘gáa’ és az ógörög ‘lütroó’ jelentése azonos: megvált, visszavásárol saját magának. A megváltás nem más, mint rabszolga-felszabadítás: akik egész életükben a sátán rabjai voltak a halálfélelem bilincsein tartva, azok Jézus vére, élete árán szabadok lettek arra, hogy Istenhez tartozzanak. Isten a legnagyobb kincsét adta azért, hogy az általa fenntartott univerzumban egyetlen rabszolga se sínylődjön többé a megtévesztő markában. Ahogyan az ókori Izraelt kiváltotta a kegyetlen egyiptomi rabszolgaságból, úgy mentette meg az egész emberiséget Jézus vére a halál fogságából.

  • Jézus Krisztus … önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. (Titus 2:14)

Hallás

Az igazság beszédének, az üdvösség evangéliumának meghallásáról van szó: megállít, megragad a szabadulás valósága. Megértem, hogy Isten személyesen engem választott, hogy örökké vele élhessek, már itt, egy tökéletesen biztonságos apa-gyermek kapcsolatban, a kárhoztatás terhe nélkül. Nekem szól a hívás.

Hit

Az olvasott-hallott isteni üzenet bizalmat ébreszt a szívben; elhiszem, hogy van megoldás számomra is, mert felismertem, hogy Isten szavahihető, hűséges Lény, aki a Fiát adta halálra, hogy életet adjon nekem, hogy kiváltson a halál és a reménytelenség poklából. Elhiszem, hogy elengedhetem magam és minden terhemet Atyám tenyerén. Elhiszem, hogy Isten hűséges és méltó a hűségemre. Elhiszem, hogy minden jó terve rám is igaz és beteljesedik!

Pecsét

Isten pecsétje az új születést teljesíti be: kioltja a szellememet uraló addigi sötétséget, betölti szívemet Krisztus és az Atya szellemi valóságával, hogy már itt és most mennyei állampolgár, Isten családtagja legyek. A szent szellem egyben zálog is. A zálog egy értéktárgy, amit a tulajdonos (Isten) ad át (nekem) annak biztosítékául, hogy ígéretét be fogja tartani. Bár még szemmel nem látható, de már most az újjáteremtett Föld polgára vagyok, Isten mindenható királyságának gyermeke. Ennek bizonyítéka, hogy most már az én szívem is azt kiáltja: Atyám, édes Atyám, köszönöm, hogy az enyém vagy és én örökre a tiéd!

A VILÁGBANKRISZTUSBAN
az elszigeteltség félelemea szeretettség biztonsága

sötétség; „régi” ember; Istentől távolra szakadt állapot; a sátán fejedelemségének rabszolgája; a bűn holt rabja; az engedetlenség, hitetlenség fia; reménytelen állapot; a test megtévesztő kívánságai, az indulatok vezérlik; saját elméje hiábavalóságában jár; tudatlan Isten jósága felől; elsötétült gondolkodásmód; önző, kemény szív; erkölcsileg érzéketlen, romlott magatartás; hazugság, romlott beszéd; keserűség, harag, irigység; kiabálás, káromkodás; kapzsiság, fösvénység

világosság; „új” ember; istenközeli állapot; Isten családjának tagja; Krisztus testének élő tagja; örökkévaló élet részese; reményteli állapot; a benne élő Krisztus vezérli; békesség Istennel és emberekkel; az ige által megújuló elme; Isten jóságának megismerése; a valósággal egyre nagyobb összhang a gondolkodásban; igaz, egyenes, áldást hozó beszéd; erkölcsi feddhetetlenség; jóság, irgalom, öröm, derű; szelídség, önzetlen munkálkodás; megbocsátás, kedvesség; önmegtagadás, adakozás

Barati Lilla