Számolj a kegyelemmel!

Életünk nap mint nap váratlan kihívások, olykor csüggesztőnek tűnő vagy éppen vereséggel fenyegető helyzetek és próbák sora. Az egyik nehézség és feladat a másikat éri. Félelmetes, esetleg életveszélyes helyzetekbe sodródhatunk egyik pillanatról a másikra. Hogyan lehetünk úrrá felettük? Hogyan élhetünk minden körülmények között kiegyensúlyozott, derűs életet?

Mindnyájan jól ismerjük Dávid és Góliát történetét, sokan közülünk talán gyermekkorunk óta szeretjük is. Nézzük meg most a fent felvetett kérdés szempontjából: mi volt Dávid győzelmének titka, illetve miért volt képtelen rajta kívül bárki más megoldani azt a szégyenteljes szituációt?

1. „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van”

„És kijött a filiszteusok táborából egy bajnok férfiú, akit Góliáthnak hívtak, Gáth városából való, kinek magassága hat sing és egy arasz volt. Fején rézsisak és pikkelyes páncélba volt öltözve; a páncél súlya pedig ötezer rézsiklus. Lábán réz lábpáncél és vállain rézpajzs volt. És dárdájának nyele olyan volt, mint a takácsok zugolyfája, dárdájának hegye pedig hatszáz siklus vasból készült; és előtte ment, aki a pajzsot hordozta. És megállván, kiáltott Izráel csatarendjeinek, és mondta nekik: Miért jöttetek ki, hogy harcra készüljetek? Vajon nem filiszteus vagyok én és ti Saul szolgái? Válasszatok azért magatok közül egy embert, és jöjjön le hozzám! Ha azután meg bír velem vívni és engem legyőz: akkor mi a ti szolgáitok leszünk; ha pedig én győzöm le őt és megölöm: akkor ti legyetek a mi szolgáink, hogy szolgáljatok nekünk. Mondta továbbá a filiszteus: Én gyalázattal illettem a mai napon Izráel seregét, állítsatok azért ki ellenem egy embert, hogy megvívjunk egymással. Mikor pedig meghallotta Saul és az egész Izráel a filiszteus e beszédét, megrettentek és igen féltek.” (1Sám 17:4-11)

Izráel hadba vonult seregei, bizonyára erős, jó kondícióban lévő férfiak, negyven napon keresztül hallhatták a filiszteus szidalmait, amelyek nemcsak őket, hanem nyilvánvalóan Istenüket, a Seregek Urát is káromlással illették. Naponta fülükbe harsogott a megszégyenítő, földbe döngölő szózat, amely egyre jobban megerősítette őket gyengeségükben, gyávaságukban, tehetetlen állapotukban. Minden egyéb elhalványult előttük; a pocskondiázó szavak elfeledtették velük a tényt, hogy ők valójában Isten népe, akiket Ő erős kézzel, kinyújtott karral, hatalommal, csodák során át vezetett, letelepített és megáldott. Gondolkodásuk beszűkült: tudatukat betöltötte a hazug szózat és szolgai módon alávetették magukat befolyásának. Góliát 3 méternél magasabb, nyers erőtől duzzadó, tetőtől talpig páncélozott és felfegyverzett óriás volt. Lenyűgöző alakján nem kínálkozott gyenge pont; erős hangja és magabiztos fellépése kétségtelenné tette – nincs esély vele szemben. Mivel sokkal magasabb, sokkal erősebb, sokkal önteltebb volt bármelyik izraelbeli férfinél, legyőzhetetlenné vált a szemükben. Tehát a látható és hallható valóság ereje tökéletesen megbénította őket. Bizonyították Isten egyik fontos megállapítását: „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van.” (1Sám 16:7)

A hazugság atyja ugyanezt műveli ma is és minden időben azokkal, akik Isten népéhez tartozónak tekintik magukat, de persze azokkal is, akik szolgájául szegődnek. El akarja hitetni velünk, hogy az Úr hatalma kevés a szabadításunkhoz, mert ő, a gonoszság fejedelme jóval erősebb nálunk, ráadásul nem is vagyunk rá méltók, hogy megmeneküljünk – és ez utóbbi, abszolút értelemben, igaz is. Az elgyengítés, az elerőtlenítés minden eszközét beveti, hogy kétségbeesésbe, pusztulásba sodorjon. Fontos látni, hogy a félelem is a hit egyik fajtája. „A hit hallásból van”, Saulék pedig hallgatták, még hozzá sokszor, a megrendítő beszédeket, hatására valóban megrettentek és igen féltek. Annyiszor hallották, hogy az a rendkívül negatív jövőkép, amelyet az ellenség eléjük vetített, gyakorlatilag valósággá vált előttük. Vagyis a félelem a gonosz sugallatainak elfogadásán alapul, az ember elhiszi, amit állít, hogy ti. nincs számodra menekvés, csak megérdemelt pusztulás vár. Mindent megtesz, hogy elszakítson attól a jövendőtől és valóságos jótól, amit a jelen helyzeten túl Isten mutatna neked, amely a szabadulásról, a kegyelem kiteljesedéséről szól: „a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, a gonoszságnak minden csalárdságával” (2Thess 2:9-10) igyekszik kitépni szívedből a reményt! A félelem egyik arca tehát a sátáni hazugságokba, ígéretekbe vetett hit, a másik pedig az isteni ígéretekkel szembeni hitetlenség.

2. „Ha eljött az oroszlán…”

Ebbe a csüggesztő helyzetbe érkezett a mit sem sejtő Dávid, mint atyja küldötte, aki bátyjainak hozott hazai élelmet és ellátást. Önkéntelenül is szembesült ezzel a szégyenteljes kihívással, és testvérei szidalmai ellenére jelentkezett a királynál, hogy megvívjon a filiszteussal. Annyira fiatal volt, hogy még hadba sem kellett vonulnia; odahaza, Betlehem dombjain őrizte apja nyájait, most – ellentétben népe katonáival – mégsem félelmet mutatott, hanem elszántságot. Mindenki, a királyt is beleértve, le akarta beszélni e vakmerő és esztelennek tűnő lépésről, de ő nem hagyta magát eltántorítani. Saul és udvartartása a látvány, a fizikai valóság, illetve az összehasonlítás alapján (magasság, életkor, izomtömeg, fegyverzet stb.) biztosra vették, hogy a névtelen fiatalembernek semmi esélye nem lenne a győzelemre. Gyakorlatilag a bénító hitetlenség szavait szólták a fiú felé, amelyekből teljességgel hiányzott az a lehetőség, hogy Isten közbeavatkozhat.

Azonban figyeljük meg Dávid szavait, amelyek végül megadják a kulcsot a helyzet megoldásához:

„Senki se csüggedjen el e miatt; elmegy a te szolgád és megvív ezzel a filiszteussal.

Pásztor volt a te szolgád, atyjának juhai mellett; és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül: Elmentem utána és levágtam, és kiszabadítottam szájából; ha pedig ellenem támadott: megragadtam szakállánál fogva, és levágtam és megöltem őt. A te szolgád mind az oroszlánt, mind a medvét megölte:

Úgy lesz azért e körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül egy, mert gyalázattal illette az élő Istennek seregét. És mondta Dávid: Az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem e filiszteusnak kezéből is.” (1Sám 17:32-37)

Milyen csodálatos, hogy Isai fia azonnal bátorító, erősítő szavakkal szólt a nála sokkal idősebb katonákhoz, és szemernyi helyet sem engedett a kételynek vagy a kudarc lehetőségének! Mintha teljesen más szemüvegen keresztül nézte volna ugyanazt a kihívást, ami a több ezer fős hadsereget megbénította. Szavai leleplezték a titkot: korábbi élete, fiatal kora ellenére, tele volt félelmetes helyzetekkel. Azt is mondhatnánk, minden az első oroszlánnal kezdődött… Pásztorként „kötelező” feladatként megvédte a nyáj legkisebb tagjait is a ragadozók támadásaitól. Nem futamodott meg e helyzetekben, hanem szembeszállt a nyilvánvalóan erősebb vadállatokkal és legyőzte őket. Tehát voltak már tapasztalatai a túlerővel szembeni küzdelemmel kapcsolatban, ráadásul győztes tapasztalatai! Nem mondta azt, hogy nem félt – bizonyára feltámadt benne a félelem, mert ez egy természetes emberi reakció –, de egy határozott okból nem engedte eluralkodni a lelkén, hanem utánament az oroszlánnak, a medvének.

2.1. „Jóságod és kegyelmed követnek…”

A leglényegesebb, e tapasztalatok mögött húzódó tény: nem saját fizikai erejének, ügyességének, bátorságának tulajdonította a sikert, hanem egy rajta kívül létező, láthatatlan, mégis valóságos hatalomnak. A vadállatok feletti győzelem előzménye a Seregek Urával való élő, személyes kapcsolata volt. Olyan Istennel állt bizalmas és rendíthetetlen viszonyban, akit ismert, aki ez idáig megbízhatónak bizonyult – akit szeretett és aki szerette őt! E kapcsolat pedig nem azokban a pillanatokban kezdődött, amikor eljött a medve, hanem már jóval előtte… A pásztorélet hosszú, sokszor egyhangú óráit nem passzív semmittevéssel, fűszálrágcsálással töltötte, hanem kereste Istent, a körülötte felfedezhető megannyi szépség teremtőjét. Nem volt tudatában annak, hogy az a „szerelem”, amely akkor kezdett növekedni benne, milyen veszedelmeken, próbákon, kísértéseken vezeti majd keresztül. Egyszerűen átengedte a szívét és megnyitotta magát az Istenből áradó szeretet folyamainak. Ekkor, a juhok között, a felhők alatt szerezte első zsoltárait, Jahvét dicsérő énekeit:

„Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél: Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél; Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is; Az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!” (Zsolt 8:4-10)

„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.” (Zsolt 23)

2.2. „Meg fog szabadítani”

Dávid csodálatos vallomása, amelyet Saul és a főemberek előtt elmondott, Isten hűségéről, erejéről, hatalmáról szóltak: Az Úr megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből. Noha látta az oroszlán és a medve félelmetes fogait, karmait, tisztában volt erejükkel és saját gyengeségével, nem ez határozta meg döntéseit. A láthatatlan, de ismerős-szeretett Istenre támaszkodott az életveszélyes közelharcokban is, nemcsak akkor, amikor ráért hárfát pengetni. E korábbi tapasztalata most, az új, nehezebb kihívás idején emlékoszlopul szolgált számára, és alapként tudott építeni rá a jövőt illetően: meg fog szabadítani engem e filiszteusnak kezéből is. Tehát nem a bénító körülményekkel, nem saját érdemeivel, erejével számolt, hanem a kegyelemmel! A kegyelem pedig nem érdemeken alapul, hanem a változhatatlan szereteten, jóságon és hűségen – Isten részéről! A kegyelem a jogos következmény helyett könyörületet és biztos segítséget jelent! Számolj te is a kegyelemmel! Számolj a kegyelemből fakadó győzelemmel! Más szavakkal Jézus szájából ez így hangzott: „Ne félj, csak higgy!” (Mk 5:36) E földi körülmények között egyedül az Isten hatalmába, hűségébe vetett hit képes a kegyelem biztos lehetőségére támaszkodni.

Van még egy nagyon fontos pont, ami ismét a Dávid lelkében, Isten iránt égő szeretet bizonyítéka: nem a saját esetleges halála, megcsúfoltatása, nyilvános megszégyeníttetése foglalkoztatta, mint lehetséges jövő, hanem az a tény, hogy a teremtő, mindenek felett uralkodó Isten nevét már negyven napja gyalázta egy hitetlen, kemény szívű pogány. Vagyis önmagán túltekintve, Urának és népének szégyenét akarta elsősorban elhárítani – de nem saját erőből, nem saját dicsőségét keresve, hanem a kegyelem erejére támaszkodva! Mi keresztények, nagyon sokszor nem gondolunk erre. Elfeledkezünk arról, hogy Isten ma is Uralkodó mindenek felett, és saját, kicsinyes, önmagunk körül forgó gondolkodásunk, magunkat mentő tetteink nem az Ő dicsőségét szolgálják – éppen ellenkezőleg. Azt bizonyítják, hogy nincs mivel számolnunk, csak a látható, hallható valósággal és az emberileg kiszámítható, józan észen alapuló következményekkel. Nem gondoljuk át, hogy döntéseink éppúgy Isten létének, szeretetének, igaz voltának tagadását jelentik, mint az esetleg körülöttünk tomboló filiszteusok nyílt káromlásai.

3. „Izráel seregei Istenének nevében megyek ellened”

Ezek után került sor a párbajra, amelyet azonban életbevágóan fontos, prófétainak nevezhető szavak vezettek be a pásztorfiú részéről. Valójában a Lélek kardját, az Ige fegyverét tartotta maga elé:

„Dávid pedig mondta a filiszteusnak: Te karddal, dárdával és pajzzsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izráel seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél!

A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izráelnek Istene! És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni!”

Miután Dávid meg sem tudott moccanni Saul nehéz páncéljában, végül egyszerű ruhájában, gyakorlatilag fegyvertelenül és teljesen védtelenül állt ki a porondra. Szavai azonban felhívják a figyelmet egy időtlen, alapvető törvényszerűségre: két, gyökeresen különböző harcmodorról van szó, amelyek nyilvánvalóan más-más taktikát kívánnak, és más-más eredményt hoznak. Góliát ereje és biztonsága hatalmas izmaiban, a több mint 60 kg-os páncéljában, a több mint 7 kg-os dárdahegyben, a hatalmas rézpajzsban, valamint hihetetlen mértékű önbizalmában rejlett. Nem voltak rejtett tartalékai, mindaz, amit győzelme megdönthetetlen bizonyítékának tekintett, ott volt ellenfelei szeme előtt: kard, dárda és pajzs – semmi több! De a puszta látvány, a fizikai valóság, a magabiztos szitokáradat bőven elegendő lett volna Izrael seregeinek megsemmisítéséhez.

Dávid ezzel szemben egy akkor és ott láthatatlan, sőt, mi több, meggyalázott Isten nevében kívánt küzdeni, s egyúttal győzelmet aratni! Ha nem ismernénk a történet folytatását, joggal tehetnénk fel a kérdést: mi lehet ebből? Hogyan lehet valaki nevében, ráadásul egy büntetlenül szidalmazott, pillanatnyilag néma, csaknem ismeretlen úr nevében diadalt aratni?

3.1. „Atyám nevében”

Erről a csodálatos titokról szól az egész Szentírás.

Jézus Krisztus az alábbiakat mondta önmagáról: „Én az én Atyám nevében jöttem”, „a cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.” (Ján 5:43.10:25) A Fiú tehát mint az Atya arcának követe, küldötte járt a Földön – az Ószövetség idején is! (1Kor 10:4) A kereszthalál előtt pár órával elmondhatta, hogy „aki engem látott, látta az Atyát.” (Ján 14:9) Mint tökéletes képmás, mint jellemének pontos lenyomata és minden hatalmának jogos örököse, képviselője jelent meg a Földön – hogy áldozata után az emberiség tökéletes képviselőjeként álljon Atyja trónja elé! Közel hozta a távoli, félelmetes, félreismert és sokat gyalázott Istent, szertejárt jót tévén, megmutatta átszegezett kezeit és lábait, engedte sebeit megérinteni, hogy biztosítson minket a változhatatlan békeszándékról és a forró szeretetről. A szeretet követe volt – és ma is az! Mert amit több mint kétezer évvel ezelőtt megtett, megszerzett, azt számunkra tette elérhetővé: megosztotta velünk az Atya nevében való élet minden gazdagságát.

De mi tesz egy követet hiteles képviselővé? Hogyan tette Isten felismerhetővé az egész világ számára a Fiút, a szent Egyszülöttet? Próféciák sokasága jövendölt róla: „Íme, az én szolgám, akit választottam; az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét lelte, lelkemet adom ő belé.” (Mt 12:18 vö. Ésa 42:1) Isten saját lelke, a Belőle származó élet hitelesítette Jézust, mint mennyei követet, illetve az Atya többszöri, hallható-látható, szeretettől túláradó megnyilatkozása: „Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!” (Luk 3:22)

De mi a helyzet Dáviddal, illetve Isten választott népével az Ó- és az Újszövetség keretén belül? „Mert minden nép a maga istenének nevében jár, és mi is a mi Urunk Istenünk nevében járunk örökkön örökké.” (Mik 4:5) Akiket Isten kiválasztott, pontosabban mindazok, akik igent mondtak e kiválasztásra, a mennyei birodalom követeivé válnak. A király pecsétje rajtuk és náluk ugyanaz, mint a Fiúnál: „a maga Lelkéből adott minékünk” (1Ján 4:13). E Lélek Dávid esetében ott és akkor prófétai szavakban nyilvánult meg, amelyek Góliát és a filiszteus sereg megsemmisüléséről szóltak. Dávid követi szerepének valóságát szavainak beteljesedése vagy meghiúsulása dönti el: „Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta.” (5Móz 18:22)

Ugyanakkor, az Újszövetség idején, az a szent Lélek, amelyet Jézus Krisztus pünkösdkor kiárasztott tanítványaira, az élő Isten pecsétje – amely a Fiú életét, erejét, győzelmeit, hatalmát magában foglalja – teszi hitelessé a mennyei Atya igaz követeit a Földön. E pecsét teszi képessé és egyben jogosulttá őket arra, hogy Dávidhoz hasonlóan, minden félelem nélkül, bizalommal teljes szívvel cselekedjenek Atyjuk nevében – azaz kételkedés nélkül számolhatnak a kegyelemmel! Az a feladatuk, hogy „hirdessék annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el…” (1Pét 2:9)

3.2. „Életetek legyen az Ő nevében”

 • „ csak az ő szent nevében bízunk!” (Zsolt 33:21)
 • „Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében” (1Ján 3:23)
 • „higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében.” (Ján 20:31)
 • „És nincsen senki másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk.” (Csel 4:12)

Ha áttekintjük a Biblia ószövetségi történeteit, azt láthatjuk, hogy nagyon sokan megtapasztalták egy-egy nevét, azaz Isten változhatatlan, tökéletes jellemének egy-egy vonását:

 • Ábrahám a Mórija hegyén, Izsák feláldozásakor, amikor az Úr által küldött kost megpillantotta, a Jahve-jire, azaz „Én vagyok a gondviselés” név mélységeit ismerhette meg. (1Móz 22:14)
 • Mózes a pusztai vándorlás során, a víz édessé válásakor ezt a nevet hallotta: Jahve-rafa, azaz „Én vagyok orvosod.” (2Móz 15:26)
 • Józsué és Mózes az amálekiták felett aratott győzelem során a Jahve-niszi, vagyis „Én vagyok hadijelvényed” tapasztalatában részesültek. (2Móz 17:15)
 • Dávid, a fent idézett zsoltár első versében a Jahve-rói, „Én vagyok a te pásztorod” szemszögből ismerte meg az Urat. (Zsolt 23:1)
 • Ésaiás felemelő ígéretet közölt: „Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!” (Ésa 9:6)
 • Jeremiás próféciája szerint Dávid igaz magva lesz Jahve-cidkenn, tehát „Az Úr a mi igazságunk”. (Jer 23:6)
 • Ezékiel könyvében az örök város neve Jahve-sammah, „Én vagyok a jelenvaló”, a Károli-fordítás szerint „Ott lakik az Úr!” (Ezék 48:35)

Ha hasonlóképpen áttekintjük az újszövetségi írásokat, ugyancsak csodálatos nevekkel találkozunk:

 • „Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.” (Mt 1:21)
 • „Íme a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt 1:23)
 • „Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Luk 2:11)

A Jézus név eredeti alakja Jehosua, azt jelenti, „Isten megszabadít”, ahogyan erre az angyal üzenete is utal: a bűnből, a halálból való szabadulást hozza az emberiségnek. Vagyis a sötétség rabjaiból a reménység foglyaivá tett minket! Dicsőség neki! Az Immanuel név az ésaiási próféciából való, és Isten szövetségére tesz ígéretet: „Velünk az Isten”. Nem ellenünk, nem tőlünk távol, hanem Lelke által egészen közel, bennünk él, egészen a világ végezetéig! A Krisztus vagy héberül Messiás „olajjal felkent” jelentéssel bír, vagyis Isten Lelke által átitatott személyt jelöl. Az Ószövetség idején a főpap, a papok, királyok és próféták mind megkapták ezt a kenetet (Dávid is!) – és valamennyien az eljövendő Felkent halvány előképei voltak. Mindezek mellett Jézus még Megtartó és Úr is, hiszen az uralom az ő vállán lesz.

Vagyis minden név, minden prófécia és megtapasztalás mögött Jézus áll, az Isten Egyszülött Fia, aki Emberfiává lett megmentésünk érdekében! Ő már mindent megcselekedett értünk, csupán a bizalom és a hit a mi részünk, de ezzel kapcsolatban is tudhatjuk, hogy Isten munkálja bennünk az Ő Igéje és Lelke által. A bizalom és a hit Jézus nevében összpontosul, illetve mindabban, amit egykor a kereszten véghezvitt, továbbá amit jelenleg mint közbenjáró főpapunk véghezvisz.

Tehát kételkedés nélkül számolhatunk a kegyelemmel, s ezzel felszabadítjuk Istent a cselekvésre, arra, hogy megvalósíthassa személyre szóló ígéreteit és kitölthesse kegyelmét, hogy mozgásba hozhassa a menny erőit a hit szavai hatására. A hit és az isteni kegyelem megerősítő módon, kölcsönösen hatnak egymásra. A hitben való járás az élet minden területére kiterjed: „És mindent, amit csak cselekszetek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.” (Kol 3:17)

4. „a kő a homlokába mélyedt…”

„És mikor a filiszteus felkészült, és elindult, és Dávid felé közeledett: Dávid is sietett és futott a viadalra a filiszteus elé. És Dávid benyúlt kezével a tarisznyába és kivett onnan egy követ, és elhajítván, homlokán találta a filiszteust, úgy, hogy a kő homlokába mélyedt, és arccal a földre esett. Így Dávid erősebb volt a filiszteusnál, parittyával és kővel. És levágta a filiszteust és megölte őt, pedig kard nem is volt a Dávid kezében.” (1Sám 17:45-50)

Dávid, prófétai szavainak megfelelően, félelem nélkül futott a viadalra, és mindenki számára meglepő módon – kard és pajzs nélkül – győzelmet aratott! Megtapasztalta az Úr nevében való küzdelem valóságos erejét és az isteni védelem hibátlan működését, mert bátran számolt a kegyelemmel:

 • „És lesz, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.” (Csel 2:21)
 • „Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad; pajzs és páncél az ő hűsége.” (Zsolt 91:4)
 • „Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jó voltoddal, mint egy pajzzsal.” (Zsolt 5:13)

A jelentéktelen kövecske, amely ott lapult a tarisznyájában, emlékeztet egy másik kőre. Lesz majd – Dávid idejéhez képest jövő időben – fia uralkodása alatt egy sokáig megvetett kő, amely végül szegletkővé lesz, a jeruzsálemi templom sarokköve: „A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett!” (Zsolt 118:22) Ez a kő pedig előremutat a még távolabbi, de biztos jövőbe: a názáreti Jézus Krisztus „ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek fejévé.” (Csel 4:11) Ő Isten igazi templomának rendíthetetlen alapja: „fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, növekedik szent templommá az Úrban; Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.” (Ef 2:20-22)

Most még szemnek láthatatlan formában, Lelke által van jelen élő templomában, vagyis gyermekeiben, de egyre közeleg fizikailag is megtapasztalható visszatérése, amely nagyon hasonló lesz ahhoz, ahogyan Góliát befejezte életét. Visszatérését egy ókori álom meteor becsapódásához hasonlítja: „egy kő leszakadt kéz érintése nélkül, és letörte azt a szobrot vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzta azokat. Az a kő pedig, amely leütötte a szobrot nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet.” (Dán 2:34-35)

Góliát halála hasonlatos ahhoz, ami Dágonnal, a filiszteusok bálványával történt, amikor bevitték templomába Isten szövetségének ládáját: „És megfogták a filiszteusok az Isten ládáját, és bevitték azt a Dágon templomába, Dágon mellé helyezték el. És mikor az Asdódbeliek másnap korán felkeltek, íme Dágon leesett arccal a földre az Úr ládája előtt. És felvették Dágont, és ismét helyreállították. Mikor pedig másnap korán reggel felkeltek, íme Dágon ismét leesett arccal a földre az Úr ládája előtt; és Dágonnak feje és két kézfeje letörve a küszöbön voltak, csak Dágon dereka maradt meg. Ezért a Dágon papjai és mind azok, akik a Dágon templomába járnak, nem lépnek a Dágon küszöbére Asdódban mind e mai napig.” (1Sám 5:2-5) Nincs olyan bálvány, amely előbb-utóbb arccal a porba ne hullana az élő, fenséges és mindenható Isten előtt! Legyen az valamiféle földi nagyhatalom, démoni erő, befolyásos vagy híres politikus, pénzember, celeb stb. – mind megszégyenül, aki saját erejében bízik: „Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek.” (Zsolt 97:7)

Ugyanakkor az a tény, hogy a kő éppen az óriás homlokába mélyedt, egy fontos igazságra is rávilágít: a bűn történelme fejben kezdődött és bizonyos értelemben a szívekben, a fejekben dől meg. Az igazság megkérdőjelezése, a szeretet uralmának kétségbe vonása az egyik fényhordozó angyal lelkében merült fel, és látjuk, micsoda pusztítást végzett az angyalok és az emberiség soraiban egyaránt. Luciferről – és mindenkori követőiről – szólnak a következő gondolatok: „te ezt mondtad szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Fölébe hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.” (Ésa 14:13-14) Tehát egy másfajta birodalmat, egy másfajta kormányzati stílust kívánt bemutatni és kiteljesíteni: a szeretet uralmával szemben az önfelmagasztalást érvényesítette. A mások leigázásán alapuló országok sorozata, Isten Egyszülöttjének borzalmas megkínzatása és halála lerántja a leplet elveiről és eredményeiről. Jézus, a Fiú az isteni szeretet hatalmát és erejét bizonyította a megváltás művének következetes megvalósításával. Ő maga az élő bizonyíték arra, hogy Sátán uralma életellenes, Isten királysága pedig az örökkévaló boldogság forrása. Ezt kell meglátnia minden teremtménynek ahhoz, hogy átléphessen a sötétség birodalmából az örök világosság világába. Krisztus volt és lesz az a kő, amely megdöntötte és megdönti a bűn történelmének Góliátját, örökre eltörölve ezzel minden fájdalmat és szenvedést.

4.1. „te szabadítasz meg szorongatóinktól”

Góliáttal ellentétben nem rendül meg az, aki Dávidhoz hasonlóan Őbenne reménykedik: „Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és pajzsa ő.” (Zsolt 115:11) A pásztorfiú megtapasztalhatta, hogy az óriásnak esélye sem volt vele szemben, mert Isten szerelme, kegyelme körülvette őt, mint egy élő, bár láthatatlan pajzs, amelyen nem volt rés. Nem kellett védekeznie sem, hanem ő kezdeményezte a támadást, amelyet lényegében már a Lélek kardjával megkezdett, amikor a prófétai, Isten erejébe vetett hittel kiejtett szavak elhangzottak: „Mert nem az ívemben bízom, és kardom sem védelmez meg engem; Hanem te szabadítasz meg minket szorongatóinktól, és gyűlölőinket te szégyeníted meg.” (Zsolt 44:7-8)

Lényegében a csata már eldőlt, Góliát már halott volt, mielőtt a feje elvált volna saját kardja által a testétől – mert az Ige kardja már megsemmisítette őt! Azzal, hogy bizalmunkat Istenbe vetjük, lényegében utat nyitunk a kegyelem áradásának, felszabadítjuk a Mindenhatót, hogy akarata és erői működésbe lépjenek! Ő vágyakozik arra, hogy legyenek olyanok, akik által kinyilváníthatja hatalmát és szeretetét: „Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak.” (2Krón 16:9) A bizalom feltétlenül számít az atyai kegyelem működésére, az isteni kegyelem pedig számol a gyermeki bizalommal.

5. „üldözték a filiszteusokat egészen Gáthig”

„És odafutott Dávid, és ráállt a filiszteusra, és vette annak kardját, kirántotta hüvelyéből, és megölte őt, és fejét azzal levágta. A filiszteusok pedig amint meglátták, hogy az ő hősük meghalt, megfutamodtak. És felkeltek Izráel és Júda férfiai és felkiáltottak, és üldözték a filiszteusokat egészen Gáthig és Ekron kapujáig. És hullottak a filiszteusok sebesültjei a Saraim felé vezető úton Gáthig és Ekronig. Visszatértek azután Izráel fiai a filiszteusok üldözéséből, és feldúlták azoknak táborát.” (1Sám 17:51-53)

Az apró kődarab a hívő pásztorfiú kezében hatalmas erőket hozott működésbe. Góliát összeroskadása, majd saját kardja általi halála elképzelhetetlen fejlemény volt az ellenség számára, de Izrael seregei szemében is. Jól ismert a közmondásunk, hogy „egy fecske nem csinál nyarat”, jelen esetben azonban ennek cáfolatával találkozunk. A megvetett, ismeretlen gyermek hite megfordította a küzdelem várható kimenetelét, legfőképpen pedig dicsőséget hozott Isten nevének, akinek követéül adta magát. Hite és hitének látható eredménye lángra lobbantotta az addig gyenge és tehetetlen izraeli seregeket is, és totális vereséget mértek addigi megalázóikra. Ezért semmiképpen ne keseredjünk el, ha esetleg úgy látjuk, egyetlenek és jelentéktelenek vagyunk a hitetlenek tengerében – Isten kezében hatalmas dolgok kiindulópontjává válhatunk, ha alázatosan bízunk az Ő szent és hatalmas nevében! Csak számoljunk a kegyelemmel! „Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!” (1Ján 5:4-5)

6. „megölte Dávid az ő tízezerét…”

Bár e történet itt lezárult, valójában egy új fejezet kezdődött nemcsak Dávid, hanem egész népe életében. Góliát legyőzése az első lépcső volt azon az úton, amely a „tízezrek” feletti diadalhoz vezetett:

 • „És elment Dávid mindenhová, ahová Saul küldte, és magát eszesen viselte. És Saul a harcosok fölé tette őt, és kedves lett az egész nép előtt, és a Saul szolgái előtt is. És amint hazafelé jöttek, mikor Dávid visszatért, miután a filiszteusokat leverte, kimentek az asszonyok Saul király elé Izráelnek minden városaiból, hogy énekeljenek és körben táncoljanak, dobokkal, vígassággal és tamburákkal. És énekelni kezdtek az asszonyok, akik vigadoztak és mondták: Megverte Saul az ő ezrét és Dávid is az ő tízezrét.” (1Sám 18:5-7)
 • „A filiszteusok vezérei pedig gyakran betörtek, de valahányszor betörtek, Dávid Saul minden szolgáinál eszesebben viselte magát; azért igen híressé lett az ő neve.” (1Sám 18:30)
 • „Értesítették pedig Dávidot, mondván: Íme, a filiszteusok hadakoznak Kehilla ellen, és dúlják a szérűket. Akkor megkérdezte Dávid az Urat, mondván: Elmenjek és leverjem ezeket a filiszteusokat? És mondta az Úr Dávidnak: Eredj el, és verd le a filiszteusokat, és szabadítsd meg Kehillát. A Dávid emberei azonban mondták neki: Íme, mi itt Júdában is félünk, mennyivel inkább, ha Kehillába megyünk a filiszteusok táborára! Akkor Dávid ismét megkérdezte az Urat, az Úr pedig válaszolt neki, és mondta: Kelj fel, és menj el Kehillába, mert én a filiszteusokat kezedbe adom. Elment azért Dávid és az ő emberei Kehillába, és harcolt a filiszteusok ellen, és elhajtotta marhájukat, és nagyon megverte őket. És megszabadította Dávid Kehilla lakosait.” (1Sám 23:1-5)
 • „Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy királlyá kenték Dávidot az Izráelen; felkeltek mind, hogy Dávidot megkeressék; melyet megértvén Dávid, aláment az erősségbe. A filiszteusok pedig elérkeztek és elszéledtek a Réfaim völgyében. Megkérdezte azért Dávid az Urat ilyen szóval: Elmenjek a filiszteusok ellen? Kezembe adod őket? Felelte az Úr Dávidnak: Menj el, mert kétség nélkül kezedbe adom a filiszteusokat. Elérkezett azért Dávid Baál Perázimba, és megverte ott őket Dávid, és mondta: Szétszórta az Úr ellenségeimet előttem, mint a víz szokott eloszlani; azért nevezte azt a helyet Baál Perázimnak. És ott hagyták az ő bálványaikat, melyeket felszedtek Dávid és az ő szolgái. Azután ismét feljöttek a filiszteusok, és elszéledtek a Réfaim völgyében. Megkérdezte azért Dávid az Urat, ki ezt felelte: Ne menj most reájuk; hanem kerülj a hátuk mögé és a szederfák ellenében támadd meg őket! És mikor a szederfák tetején indulásnak zaját fogod hallani, akkor indulj meg, mert akkor kimegy te előtted az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. És úgy cselekedett Dávid, amint megparancsolta neki az Úr: és vágta a filiszteusokat Gibeától fogva, mind addig, míg Gézerbe mennél.” (2Sám 5:17-25)
 • „Ezt mondja a Seregeknek Ura: Én hoztalak ki téged a kunyhóból, a juhok mögül, hogy légy fejedelem az én népem felett, az Izráel felett; És veled voltam mindenütt, valahová mentél, és kiirtottam minden ellenségeidet előtted; és nagy hírnevet szereztem néked, mint a nagyoknak hírneve, akik e földön vannak. Helyet is szereztem az én népemnek, Izráelnek, és ott elültettem őt, és lakozott az ő helyében, és többé helyéből ki nem mozdíttatik, és nem fogják többé az álnokságnak fiai nyomorgatni őt, mint azelőtt, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem az én népem, az Izráel felett. Békességet szereztem tehát néked minden ellenségeidtől. És megmondta néked az Úr, hogy házat készít néked az Úr. Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elalszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát: Az fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. Én leszek néki atyja, és ő lesz nékem fiam, aki mikor gonoszul cselekszik, megfenyítem őt emberi vesszővel és emberek fiainak büntetésével; Mindazáltal irgalmasságomat nem vonom meg tőle, miképpen megvontam Saultól, akit kivágtam előtted. És állandó lesz a te házad, és a te országod mindörökké tiéd lesz, és a te trónod erős lesz mindörökké.” (2Sám 7:8-16)

E rövid részleteket elolvasva egy sikeres életutat, Dávid felemelkedését látjuk kibontakozni – a pásztorkunyhótól a királyságig –, amely azonban minden hívő életútja lehet! Vannak alapvető törvényszerűségek, amelyek e földi létezést meghatározzák, és az Isten mennyei birodalmáig vezető utat befolyásolják.

A filiszteusok állandó ellenfelek, akiket le kell győzni, mert nem lehetséges a béke a sötétség és a világosság seregei között. Nem lehet velük károk nélkül együtt élni, mert nem másért jönnek, minthogy lopjanak, öljenek és pusztítsanak. (Ján 10: 10)

A stratégia és a győzelem nem rajtunk múlik, nem nekünk kell kitalálni, nem nekünk kell kivívni: „Az Úré a szabadítás.” (Zsolt 3:9) Jézus Krisztus már győzött a kereszten, és „lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, diadalt vett rajtuk.” (Kol 2:15)

Az ember része

 • az állandó, élő kapcsolat Istennel: „Keressétek az Urat és az ő erősségét; keressétek az ő orcáját szüntelen!” (1Krón 16:11)
  „Kívánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orcáját szüntelen!” (Zsolt 105:4)
 • a teremtmény alázatos, folyamatos függősége Teremtőjétől: „Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát!” (Zsolt 95:6-7)
 • a bizalom töretlen fenntartása: „Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. Pajzsom nékem ő s üdvösségemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én üdvözítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.” (2Sám 22:3)„Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis ő benne bízom én.” (Zsolt 27:3)
  „Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.” (Zsolt 56:4)
  Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet!” (Zsolt 143:8)
 • a gyermeki, alázatos engedelmesség: „Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint!” (Luk 1:38)

Az Úr szerető Atyánk, aki megerősít a félelmek ellen, szívesen válaszol többször is, örömmel nyújt segítséget, hogy dicsőségét megmutathassa az Őt szeretőknek. Jézus Krisztus már szenvedései előtt örvendezett, hogy gyermekei élete olyan lesz majd, mint az övé, vagyis szüntelen győzelmek sorozata: „Akik befogadták Őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek.” (Ján 1:12) „Íme, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.” (Luk 10:9)

Csak számolj a kegyelemmel!

Isten hatalmas dolgokat akar cselekedni a benne bízókért. Ma Isten népének azért nincs nagyobb ereje, mert saját bölcsességében bízik és nem ad alkalmat Istennek, hogy hatalmát kinyilatkoztassa érte. Ő minden szükségében segít benne hívő gyermekein, ha teljes bizalmukat Belé helyezik és híven engedelmeskednek neki.
E.G. White

„Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására; Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.” (2Kor 10:3-5)