Isten közelsége

Isten közelsége oly igen jó nekem!
Az Úr Istenbe vetem reménységemet,
hogy hirdessem minden cselekedetedet.
(Zsoltár 73:28)

Dávid különleges volt abból a szempontból is, hogy szüntelen Isten közelébe kívánkozott. Számtalan zsoltára kifejezte egyrészt a vágyát, másrészt a tapasztalatait az Úr közelvalóságáról. Valójában ebben a vonatkozásban is Isten szíve szerint való ember volt, hiszen kívánsága egyezett a Mindenhatóéval: ha végigtekintjük a Biblia könyveit, azok egyetlen folyamatot rögzítenek, mégpedig Isten közeledését, a távolság áthidalását teremtő és teremtmény között. Ő még sokkal jobban vágyik a közelségre, mint mi, hiszen tudja elveszettségünket, ismeri veszélyeknek kitett állapotunkat, jobban, mint az emberiség tagjai. Az Ószövetségben is számos jelét találjuk ennek, egyéni és közösségi szinten egyaránt:

  • Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem. (3Mózes 10:3)
  • Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna istene, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk? (5Mózes 4:7)
  • Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. (Zsoltár 34:19)
  • Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja Őt. (Zsoltár 145:18)

Radikális változás Jézus mennybemenetele után történt: az istenközelség többé nem halálos fenyegetés, félelmetes és távolságtartásra kényszerítő tapasztalat, hanem bensőséges, személyes kapcsolat, amely mindenki számára elérhető:

  • Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. (Efézus 2:13)
  • Íme, az Isten országa bennetek van. (Lukács 17:21)
  • Maradjatok bennem és én is bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad; úgy ti sem, csak ha bennem maradtok. (János 15:4)
  • De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. (Róma 8:9-10)
  • mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki e világban van. (1János 4:4)

Isten közelsége, jelenvalósága folyamatos tapasztalat lehet mindenki számára, akiben Krisztus lakozást vehetett. Egészen közelvalóvá lehet, mindennapi lakó- és asztaltársunk, még ha szemnek láthatatlan is: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szereti őt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. (János 14:23)

Úgy érzem, hogy a teremtő Isten a szívében hordoz engem, én pedig, mint apró tengercsepp az óceánt, a szívemben hordom Őt.

Simon András

Egy végtelen Isten képes arra, hogy teljesen odaadja önmagát minden egyes gyermekének. Nem úgy osztja szét önmagát, hogy mindenki csak egy részt kapjon, hanem mindegyiknek olyan tökéletesen adja oda önmagát, mintha mások nem is léteznének.

Aiden Wilson Tozer

Isten nem tolakodó. A benned lévő űrt csak úgy tölti be, ha kívánod és magadba hívod Őt. Vágyakozás nélkül nincs élő kapcsolat.

Simon András