Isten válasza: az ember (folytatás)

HARMADIK FEJEZET

A második ember

Az előző részben láttuk, hogy a sátán aknamunkája következtében az első ember és társa nem tükrözték többé Isten és Fia tökéletességét. Ugyanolyan önző, vádoló lelkületűek lettek, mint a „mesterük”. Szükségessé vált tehát az – egyébként előre megalkotott – „B-terv” életbe léptetése, a második ember megjelenése, más szavakkal a helyreállítás elvégzése. A megtört Isten-ember és a diszharmóniába fulladt férfi-nő kapcsolatok helyreállítását Isten saját Fián keresztül vitte és viszi véghez. Természeténél fogva egyedül Ő volt képes (és hűséges) végrehajtani ezt a lehetetlen küldetést. Ő, az ószövetségi Mikáel lépett, mint Jézus Krisztus az elbukott Ádám helyére. Ezáltal Isten, a mennyei Atya képviselője lett az emberek és az angyalok, illetve az egész világegyetem előtt. Feladatának másik összetevője egy új emberiség nemzése-teremtése volt az újjáteremtendő Föld számára. Mindezzel együtt döntő győzelmet kellett aratnia Lucifer fölött, aki minden romlás okozója és a bolygó ura lett Ádám helyett.

Különleges értelmet nyer a Prédikátor könyvének bölcs megállapítása:

 • Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradtságos munkájuknak szép eredménye van. … Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. (Prédikátor 4:9.12)

Isten a Fiú segítségével állítja helyre mindazt, amit a luciferi támadás megkérdőjelezett vagy megrontott.

A Biblia számtalan kép segítségével mutatja be a Földre jött Jézust ebben a sokoldalú szerepében: úgymint isteni Fiú, úgymint szerelmes vőlegény, hű férj, az egyház feje, sőt, mint atyja az új emberiségnek. A Fiú egy soha nem volt lénnyé, istenemberré lett, hogy a szeretetszövetséget minden vonatkozásában megújíthassa az elveszett bolygó lakói számára.

 • Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme! (Ézsaiás 9:5)
 • Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek Ura a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész Föld Istenének hívnak. Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, megszólít téged az Úr, és mint ifjú menyasszonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened… (Ézsaiás 54:5)
 • Ő [Ádám] pedig előképe az eljövendőnek [Jézus Krisztusnak]. (Róma 5:14b)
 • Gábriel ezt mondta Máriának: A szent szellem száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten Fiának. (Lukács 1:35)
 • Így is van megírva: „Az első ember, Ádám, élőlénnyé lett”, az utolsó Ádám pedig megelevenítő szellemmé. De nem a szellemi az első, hanem a földi, azután a szellemi. Az első ember a föld porából való, a második ember a mennyből való. (1Korinthus 15:45-47)
 • Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. (1Korinthus 15:21-22)

A második ember tökéletessége

Az új embernek egyidejűleg meg kellett felelnie egy bizonyos feltételláncolatnak, amely alkalmassá tette őt arra, hogy az első Ádám bukását érvénytelenítse, felülírja és megnyissa az örökkévalóságot a halandók számára, és nem utolsósorban helyreállítsa az eltorzult istenképet minden lény előtt.

Isten tükörképe

 • Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása (Zsidók 1:3)

Isten élete tölti be

 • Történt, hogy amikor az egész nép bemerítkezett, és Jézus is bemerítkezett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a szent szellem galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. (Lukács 3:21-22)

Istennel elszakíthatatlan egységben él

 • Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. (János 8:29)
 • Én és az Atya egy vagyunk. (János 10:30)
 • az Atya bennem van, és én az Atyában (János 10:38)

Isten torzításmentes képviselője

 • Aki engem lát, látja az Atyát. (János 14:9)

Jelleme tökéletes, maga az isteni, önzetlen szeretet

 • szerette az övéit, mindhalálig szerette őket (János 13:1)
 • Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! (Máté 23:37)
 • Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek! (Lukács 23:37)

Igazságszerető és bűngyűlölő

 • Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot: ezért kent fel téged Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.” (Zsidók 1:9)

Igazi hús-vér ember

 • Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek… Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám utódait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez… (Zsidók 2:14.17)

Visszautasítja a sátán teljes „kínálatát”

 • Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, sátán, mert meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Ekkor elhagyta őt az ördög (Máté 4:10–1)

Mindenben megkísérthető, mégis minden próbában megáll

 • Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést [megpróbáltatást] szenvedett mindenben, de nem vétkezett. (Zsidók 4:15)

Megáll az igazságban

 • Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? (János 8:46)
 • Jézus Krisztust tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá. (1Korinthus 1:30)

Leleplezi a képmutatást, a hazugságot

 • Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok véghez vinni. (János 8:44)
 • Jaj, nektek, képmutató írástudók … kívülről igaznak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. (Máté 23:27-28)

Hatalma van a természet erői felett

 • Odamentek Jézushoz, felébresztették, és így szóltak: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre és a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Ekkor ezt kérdezte tőlük: Hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva mondogatták egymásnak: Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? (Lukács 8:24-25)

Hatalma van a sátán és erői felett

 • sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok ismerték őt. (Márk 1:34b)
 • Az ördögök pedig ezt kérték tőle: Ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba! Ő pedig ezt mondta nekik: Menjetek! Akkor azok előjöttek, és belementek a disznókba. És íme, a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe. (Máté 8:31-32)
 • Alighogy ezek elmentek, íme, odavittek hozzá egy megszállott némát. Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta: Sohasem láttak még ilyet Izráelben! (Máté 9:32-33)
 • Ha viszont én Isten szellemével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. (Máté 12:28)
 • Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. (Máté 17:18)

Hatalma van a betegségek fölött

 • Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzá vitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. (Máté 4:23-24)
 • Amikor Jézus bement Péter házába, látta, hogy annak anyósa lázasan fekszik. Megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, és felkelt, és szolgált neki. Amikor beesteledett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szavával kiűzte a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: „Erőtlenségünket* ő vette el, és betegségeinket** ő hordozta.” (Máté 8:14-17)
 • Jézus azután eltávozott onnan, elment a Galileai-tenger mellé, felment a hegyre, és ott leült. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, ő pedig meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izráel Istenét. (Máté 15:29-31)
magyargöröga szó jelentései
erőtlenségasztheneiagyengeség, erőtlenség, fizikai vagy erkölcsi tökéletlenség; betegség; fájdalom, sérülés, sebesülés
betegségnoszoszbetegség, kór, baj csapás, szerencsétlenség

Hatalma van a hétköznapok szükségletei felett

 • Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba! Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. (János 6:11-13)
 • Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. (Máté 6:31-33)

Hatalma van a halál felett

 • Mindnyájan sírtak, és gyászolták a leányt, de Jézus így szólt hozzájuk: Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik! De kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a leány kezét, és szólította: Leányom, ébredj! Ekkor visszatért belé a szelleme, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. (Lukács 8:52-55)
 • Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál! Tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik: Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni! (János 11:41-44)

Legyőzi a bűnt

 • Isten … bűnért való áldozatként tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben (Róma 8:3)

Legyőzi a halált és a sátánt

 • … hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. (Zsidók 2:14)

Utolsó Ádámként aláveti magát a halál hatalmának

 • Tizenkét órától három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én szellememet! És ezt mondva meghalt. (Lukács 23:44-46)

Feltámad, mint a második, örök istenember

 • Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt! (Máté 28:6-7)
 • Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. (1Korinthus 15:20-23)

Dicsőséget és hatalmat nyer Istentől

 • Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. (János 17:1-2)
 • Én megdicsőítettelek téged a Földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt nálad, mielőtt még a világ lett. (János 17:4-5)

Felállítja királyságát a Földön

 • Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, megparancsolva nekik: … Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek királysága! (Máté 10:5.7)
 • Isten hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. (Efézus 1:19-21)
 • … miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Isten a Fiúról így szól: „A te trónusod örökké megáll, ó, Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája!” (Zsidók 1:3)

Termékeny atyja egy új emberiségnek

 • az utolsó Ádám pedig megelevenítő szellemmé lett. (1Korinthus 15:45)
 • Isten mindent az ő lába alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé. Ez az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. (Efézus 1:22-23)
 • És ismét: „Én őbenne reménykedem”, majd újra: „Íme, itt vagyok, én és a gyermekek, akiket Isten adott nekem.” (Zsidók 2:13)

Hatalmát és dicsőségét képes továbbadni gyermekeinek

 • Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. (János 17:22-23)

Feltámasztja majd a benne megholtakat

 • Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. (János 6:44)
 • Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. (1Korinthus 15:22)

Uralkodása végén visszaadja a hatalmat Istennek

 • Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. … Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a Fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. (1Korinthus 15:27-28)

Örökre egybeszerkeszt mindeneket

 • az idők teljességének arról a rendjéről, hogy [Isten] Krisztusban egyesít* mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a Földön van. (Efézus 1:10)

Bizonyára nem sok ember élt eddig a történelem során, aki fel tudta volna fogni Jézus Krisztus földi életének igazi jelentőségét. (Pál apostol biztosan közéjük számláltatik.)


magyar

eredeti

jelentések
egyesít*anakephalaiomaiegybefog, egységbe fog, összefog, összekapcsol, egyesít

Korántsem annyi volt, hogy itt élt harminchárom évig, meghalt, feltámadt, majd visszament a mennyei világba. Minden egyes lépésének hallatlan jelentősége volt és van: minden gondolata, döntése, szava, kérdése, hallgatása, tette egy-egy lépcsője volt Isten jóhírének visszaállítása, a Föld visszafoglalása és az ember eredeti, dicsőséges állapotának visszanyerése érdekében. És tökéletes munkát végzett, tökéletes életet élt, mint Isten szívének gyönyörűsége, mint a megígért Mag, aki eltapossa a kígyót és a lázadás okait, mint aki ismét uralkodóvá teszi Ádám leszármazottainak nemzedékeit. Nem egy szép, de követhetetlen példa volt csupán, hanem ennél sokkal több: az új emberiség atyja, a második, tökéletes és megronthatatlan ember, aki különleges módon adja tovább életét a benne hívőknek. Szelleme által bennük élheti saját erőtől és hatalomtól duzzadó életét – egészen királyi visszatéréséig.

Olvassuk tehát új, friss szemmel az evangéliumokat: Jézus minden egyes megmozdulása a keresztények életének szerves része lehet napi szinten, a hétköznapi tapasztalatok szintjén! Erről szól a következő fejezet: A MÁSODIK ASSZONY címmel.

Barati Lilla